Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettighetsbegrensninger og bruk av tvang i dagens eldreomsorg Øyvind Kirkevold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettighetsbegrensninger og bruk av tvang i dagens eldreomsorg Øyvind Kirkevold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettighetsbegrensninger og bruk av tvang i dagens eldreomsorg Øyvind Kirkevold

2 Tom Kitwood 1998

3 Rettighetsbegrensninger og bruk av tvang i norsk eldreomsorg Knut Engedal, Øyvind Kirkevold, Arnfinn Eek, Aase-Marit Nygård

4 Datamaterialet Antall avdelingerAntall (prosent) Somatiske avdelinger1601363 (60,0) Demens enheter91564 (24,0) Aldersavdelinger21173 (7,6) Bokollektiv i omsorgsboliger29172 (7,6) Totalt3012272 (100)

5 Grad av mental svikt KDV skåre – antall (prosent) 0123 Somatiske avdelinger428 (31,6)103 (7,6)243 (17,9)581 (42,9) Demens enheter20 (3,6)41 (7,3)167 (29,7)335 (59,5) Aldersavdelinger77 (44,5)21 (12,1)38 (22,0)37 (21,4) Bokollektiv i omsorgsboliger 18 (8,7)23 (13,4)52 (30,2)82 (47,7) Alle540 (23,9)188 (8,3)500 (22,1)1035 (45,7)

6 Gjennomsnittlig pleietyngde (Standard avvik) KDV -skårePADL - skåreBARS - skåreDR - skåre Somatiske avdelinger 1,72 (1,30)19,24 (5,09)16,75 (7,64)10,32 (4,03) Demens enheter 2,45 (0,78)17,34 (5,09)22,61 (9,64)11,99 (4,67) Aldersavdelinger 1,20 (1,22)13,66 (4,74)14,31 (6,78)9,02 (4,10) Bokollektiv i omsorgsboliger 2,17 (0,97)15,15 (5,02)18,83 (9,18)9,80 (4,18) Alle 1,90 (1,22)18,04 (5,44)18,16 (8,66)10,59 (4,30)

7 Spørsmål om rettighetsbegrensninger vVi har aktiviseringstilbud som beboeren har utbytte av. vBeboeren kan gå ut dersom han ønsker det, eventuelt med følge om det er nødvendig vBeboeren kan stå opp/legge seg til ”normal tid” eller når han selv ønsker det vBeboeren får bruke den tiden han trenger til måltidene vBeboeren får den tid og tilrettelegging han trenger for å klare mest mulig under stell vBeboeren kan fritt ta imot besøk (ingen ”visttid”) vBeboeren kommer på toalettet når han ønsker det eller har behov for det vVi har aktiviseringstilbud som beboeren har utbytte av. vBeboeren kan gå ut dersom han ønsker det, eventuelt med følge om det er nødvendig vBeboeren kan stå opp/legge seg til ”normal tid” eller når han selv ønsker det vBeboeren får bruke den tiden han trenger til måltidene vBeboeren får den tid og tilrettelegging han trenger for å klare mest mulig under stell vBeboeren kan fritt ta imot besøk (ingen ”visttid”) vBeboeren kommer på toalettet når han ønsker det eller har behov for det

8 Andel av beboerne som får tilfredstillende tilbud på sju områder (%) Somatisk avd. Skjermet enhet Beboeren kan fritt ta imot besøk 99,999,8 Beboeren får bruke den tiden han trenger til måltidene 97,599,3 Beboeren kan stå opp og legge seg til ”normal” tid, eller….. 84,690,1 Beboeren får den tid og tilrettelegging han trenger for å klare mest mulig under stell 81,688,3 Beboeren kommer på toalettet når han ønsker det eller har behov for det 68,282,6 Beboeren kan gå ut dersom han ønsker det, med følge om nødvendig 51,762,9 Vi har aktiviseringstilbud som beboeren har utbytte av 37,353,7

9

10

11 Låst utgangsdør på avdelingen Data fra trinn I

12 Spørsmål om tvang § Tiltak som hindrer bevegelse  Sengehest uten beboers samtykke  Sele, sengebelte eller annen fiksering i seng  Sele, belte eller annen fiksering i stol  Skjerming i form av innelåsing i eget rom  Fysisk tilbakeholselse  Annet § Tiltak som hindrer bevegelse  Sengehest uten beboers samtykke  Sele, sengebelte eller annen fiksering i seng  Sele, belte eller annen fiksering i stol  Skjerming i form av innelåsing i eget rom  Fysisk tilbakeholselse  Annet

13

14 Spørsmål om tvang § Tiltak som går på overvåking  Alarmbrikke som automatisk låser dør når beboer nærmer seg døren  Alarmbrikke som varsler med lydsignal til vaktrom eller personsøker når beboer går ut  Alarmbrikke på beboeren – gir elektronisk søkemulighet  Alarm som varsler når pasienten forlater senga  Annet § Tiltak som går på overvåking  Alarmbrikke som automatisk låser dør når beboer nærmer seg døren  Alarmbrikke som varsler med lydsignal til vaktrom eller personsøker når beboer går ut  Alarmbrikke på beboeren – gir elektronisk søkemulighet  Alarm som varsler når pasienten forlater senga  Annet

15 Spørsmål om tvang § Medisinsk undersøkelse eller behandling mot pasientene vitende eller vilje  Medisin tilsatt i mat eller drikke  Fysisk tvang er brukt ved undersøkelse av beboeren  Annet § Medisinsk undersøkelse eller behandling mot pasientene vitende eller vilje  Medisin tilsatt i mat eller drikke  Fysisk tvang er brukt ved undersøkelse av beboeren  Annet

16 Spørsmål om tvang § Forhold i forbindelse med daglig omsorg  Holding av hender, føtter eller hode under stell  Dusjing eller bading som pasienten fysisk motsetter seg  Dusjing eller bading som pasienten verbalt motsetter seg  Henting av beboeren til bading/dusjing med tvang  Mating av beboeren med tvang  Annet § Forhold i forbindelse med daglig omsorg  Holding av hender, føtter eller hode under stell  Dusjing eller bading som pasienten fysisk motsetter seg  Dusjing eller bading som pasienten verbalt motsetter seg  Henting av beboeren til bading/dusjing med tvang  Mating av beboeren med tvang  Annet

17 Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). § 4-6. Samtykke på vegne av myndige som ikke har samtykkekompetanse 1. ledd Dersom en myndig pasient ikke har samtykkekompetanse, kan den som yter helsehjelp ta avgjørelse om helsehjelp som er av lite inngripende karakter med hensyn til omfang og varighet.

18 2. ledd Pasientens nærmeste pårørende kan samtykke til helsehjelp som ikke er omfattet av første ledd. Annen helsehjelp kan gis hvis det anses å være i pasientens interesser, og det er sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse til slik hjelp. Det kan innhentes informasjon fra pasientens pårørende for å avgjøre hva pasienten ville ønsket. Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). § 4-6. Samtykke på vegne av myndige som ikke har samtykkekompetanse

19 3. ledd Helsehjelp etter første og annet ledd kan ikke gis dersom pasienten motsetter seg dette, med mindre annet følger av særlige lovbestemmelser. Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). § 4-6. Samtykke på vegne av myndige som ikke har samtykkekompetanse

20 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). § 7. Øyeblikkelig hjelp Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig. Med de begrensninger som følger av pasientrettighetsloven § 4-9, skal nødvendig helsehjelp gis selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen. Ved tvil om helsehjelpen er påtrengende nødvendig, skal helsepersonell foreta nødvendige undersøkelser. Plikten gjelder ikke i den grad annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret for å gi helsehjelpen.

21 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. § 3-3. Det er ikke hjemmel for å bruke tvangstiltak i boformen. Ved behov kan beskyttelsestiltak benyttes for å beskytte beboerne mot å skade seg selv, og for å beskytte andre beboere.

22 Straffelovens § 223 Den som ulovlig berøver en anden friheten eller medvirker til saadan frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar

23 Straffelovens § 47 - Nødrett Ingen kan straffes for handlinger som han har foretatt for å redde noens person eller gods fra en på annen måte uavvendelig fare, når omstendighetene berettiger ham til å anse denne som særdeles betydelig i forhold til den skade som ved hans handling kunne forvoldes.

24 Straffelovens § 242 - 2. Ledd Paa samme maade straffs den som rettsstridig forlader i hjelpeløs Tilstand nogen som staar unders hans Varetægt, eller han pligter at ledsage, befordre, motage eller paa anden Maade drage Omsorg for, Eller lader nogen saadan Person forblive i hjelpeløs Tilstand, saavelsom den, som ved Forledelse eller Tilkyndelse medvirker hertil.

25 Tiltak som hindrer bevegelse Sengehest uten beboers samtykke16,0 % Sele, sengebelte eller annen fiksering i seng0,9 % Sele, belte eller annen fiksering i stol4,5 % Skjerming i form av innelåsing på eget rom 1,2 % Fysisk tilbakeholdelse3,5 % Annet1,5 % Ett eller flere tiltak som hindrer bevegelse 22,3 %

26 Årsaker til at tiltak som hindrer bevegelse ble iverksatt Hindre beboer å falle ut av stol/seng27,7 % Beskytte andre beboere3,5 % Fare for at beboer roter seg bort1,6 % Dempe uro hos beboer1,6 % Hindre beboer i å skade seg selv1,4 % Annet4,8 %

27 Tiltak som omfatter overvåking Alarmbrikke som varsler med lydsignal til personell når beboer går ut0,4 % Alarm som varsler når beboer forlater senga0,8 % Andre 1,5 % Et eller flere tiltak som omfatter overvåking 2,5 %

28 Medisinsk undersøkelse og behandling mot beboers vilje Medisin tilsatt i beboers mat eller drikke11,0 % Fysisk tvang brukt ved undersøkelse av beboer1,1 % Annet1,2 % Ett eller flere tiltak2,4 %

29 Årsaker til at medisinsk undersøkelse og behandling mot pasientens vilje, ble iverksatt Beboer spytter ut/nekter å ta tabletter8,3 % Beboer har svelgevansker4,6 % For å gjennomføre nødvendig behandling3,7 % For å beskytte personalet under samhandling0,5 % Annet2,1 %

30 Tvang i forbindelse med daglig omsorg Holding av hender, føtter eller hode under stell6,8 % Dusjing eller bading som beboer fysisk motsetter seg5,6 % Dusjing eller bading som beboer verbalt motsetter seg8,5 % Henting av beboer til dusj eller bad med tvang 2,4 % Mating av beboer med tvang0,6 % Annet2,2 % Ett eller flere tiltak 15,9 %

31 Årsaker til tiltak i forbindelse med daglig omsorg For å gjennomføre minimum av nødvendig stell22,9 % For å beskytte personalet i samhandling3,5 % For å gjennomføre nødvendig behandling1,2 % Beboer ville ellers ikke fått i seg mat0,8 % Annet6,3 %

32

33

34 Forhold mellom rettighetsbegrensninger og bruk av tvang

35 Rutinemessige tiltak

36 Ikke-rutinemessige tiltak

37 Konklusjoner Overfor 2/3 av pasientene i norsk eldreomsorg, klarer ikke avdelingene å innfri hovedpunktene i kvalitetsforskriftene Det brukes ukentlig tvang overfor 1/3 av pasientene i norske sykehjemsavdelinger

38 Dilemma Uansett hvor gode tjenester som blir gitt til personer med demens, vil det oppstå situasjoner hvor det er uforsvarlig og ikke gripe inn, om nødvendig med tvang. Det vil uansett kvaliteten på tjenestene kunne være situasjoner hvor å bruke tvang er mer verdig enn å ikke gjøre noe

39 Dilemma Det er fult mulig å lage så dårlig tilbud til personer med demens, at deres atferd blir så vanskelig at det kan argumenters for at bruk av tvang er nødvendig


Laste ned ppt "Rettighetsbegrensninger og bruk av tvang i dagens eldreomsorg Øyvind Kirkevold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google