Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 1 Utviklingshemning og psykiske helsetjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 1 Utviklingshemning og psykiske helsetjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 1 Utviklingshemning og psykiske helsetjenester

2 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 2 Hvordan ser det ut? Mennesker med omfattende og sammensatte vansker Tilfeldigheter Kamp for å nå fram Svikt på systemnivå Manglende oversikt

3 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 3 Bakgrunn for rapporten Oppdrag fra Helsedirektoratet Statusoversikt – hva finnes/ hva finnes ikke? Hvordan skal en komme videre i oppbygging av gode tjenester

4 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 4 Hvem har deltatt? Trine Lise Bakken, PPU Ullevål sykehus John Petter Mykletun, Sykehuset Buskerud Olav Ose Evensen, Nordlandssykehuset Asbjørn Strømmen, Trondheim kommune Thor Kristiansen, pårørenderepresentant Nanna Gjersøe, pårørenderepresentant Geir Bjarte Gravdal, NAKU I tillegg har følgende bidragsytere vært hentet inn: Linda Morkemo, Trondheim kommune Anne Marit Bygdnes, Kvæfjord kommune Asbjørg Bjørkedal, Nordfjord psykiatriske senter

5 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 5 Bakgrunn Opptrappingsplanen for psykisk helse Personer med utviklingshemning har samme rett til psykiske helsetjenester som andre

6 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 6 Forskningsbasert kunnskap Diagnostisk overskygging Sammenliknet med resten av befolkningen: 1, 5 ganger så mange med lett utviklingshemning har en psykisk lidelse 2-3 ganger så mange med mer alvorlig utviklingshemning har en psykisk lidelse

7 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 7 Organisatoriske utfordringer To ulike spesialisthelsetjenester med ulik kompetanse Avvisning fra psykiatrien Behov for samordning og felles forståelse

8 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 8 Faglige utfordringer Kartleggings- og diagnoseverktøy Spesialisert habiliteringskompetanse Kompetanse på psykiske lidelser Samhandlingskompetanse

9 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 9 Hva finnes? Spesialisttilbud i sør og øst Spredte tilbud i vest Nyorganisering av habiliteringstjenesten i midt Regionale tilbud i nord Mangel på helhetlig overordnet helsepolitikk

10 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 10 Tiltakskjeden sett nedenfra stabilt og individuelt tilpasset kommunalt tjenestetilbud forebygging og avdekking av vansker i nærmiljøet, evt. i samarbeid med spesialist­ helsetjenesten (habilitering og psykiatri) ambulant diagnostisering og oppfølging/behandling spesialisert diagnostisering ved komplekse og kompliserte symptombilder. Innleggelse i døgnenhet/spesialisert enhet ved omfattende svikt i fungering i hverdagslivet eller ved svært sjeldne og omfattende lidelser som trenger spesialisert behandling over tid

11 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 11 Nasjonalt fagnettverk Nettverket skal kunne: bidra til informasjon, kunnskapsspredning og erfaringsutveksling stimulere til fagutvikling og forskning være et møtested som kan forhindre faglig isolasjon ivareta tverrfaglige perspektiver

12 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 12 Tverrfaglige kompetansehevende tiltak Prosjekt om kompetanseheving på høgskolenivå Utvikle kompetanse på kommunalt nivå og spesialisthelsetjenestenivå

13 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 13 Kompetanseheving på kommunalt nivå For kommunale tjenesteutøvere betyr dette at tiltak må iverksettes for å: gi ansatte opplæring og ny kunnskap på området utviklingshemming og psykisk lidelse sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap til å kunne stille spørsmål om atferd eller endring av atferd kan skyldes psykisk lidelse

14 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 14 Kompetanseheving på spesialisthelsetjenestenivå Innenfor spesialisthelsetjenestene betyr det at en må: sikre at habiliteringstjenestene har kompetanse på psykiske lidelser sikre at allmennpsykiatrien har kunnskap om utviklingshemming og bevissthet om at personer med utviklingshemming inngår i deres ansvarsområde sørge for felles retningslinjer for utredning og behandling sikre felles flerfaglige kompetansegivende videre- og etterutdanningstilbud for ansatte i habiliteringstjenestene og allmennpsykiatrien

15 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 15 Utvikling av flerfaglig samarbeid – kommunalt nivå Utarbeide rutiner for forebygging av psykiske vansker når personer med utviklingshemming utsettes for vanskelige og krevende livshendelser som dødsfall, flytting mv. Legge til rette for samarbeid med den kommunale psykiatriske helsetjenesten Sikre at ansatte er kjent med spesialisthelsetjenestens tilbud både innenfor habilitering og psykiatri Innføre krav om legeundersøkelse som omfatter både somatiske og psykiatriske forhold i saker hvor bruk av tvang og makt vurderes Pårørende må trekkes med inn i konsulteringer som angår psykisk helsetilstand.

16 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 16 Utvikling av flerfaglig samarbeid - spesialisthelsetjenestenivå Avklare ansvarsfordeling mellom habiliteringstjenesten og allmennpsykiatrien Etablere ambulante spesialisthelsetjenester som kan diagnostisere og behandle personer med utviklingshemning og psykiske lidelser i vedkommendes nærmiljø Etablere regionale spesialiserte behandlingstilbud for personer med alvorlig og dyp utviklingshemning med psykiske lidelser som ikke kan nyttiggjøre seg ambulante tilbud Sikre at det finnes sengeplasser i hver helseregion til bruk ved kort- eller langvarig behandling, rehabilitering, og ved opplæring/avlastning Sikre en helhetlig tiltakskjede når det gjelder samarbeid og oppfølging av personer som får tilbud fra spesialisthelsetjenesten Sikre at pårørende og nærpersoner er inkludert i dette arbeidet

17 Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 17 Organisering Organisering av tjenestene må ha som siktemål å: Sikre tilgang på nødvendig psykisk helsehjelp Styrke ambulant behandling og samarbeid med førstelinjetjenesten Utnytte samlede ressurser og kompetanse mest mulig effektivt Sikre likeverdige tjenester over hele landet


Laste ned ppt "Anna M. Kittelsaa NAKU 2008 1 Utviklingshemning og psykiske helsetjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google