Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

17.02.16. Hva er risiko ? Med ” risiko” menes sannsynligheten for og konsekvensene av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "17.02.16. Hva er risiko ? Med ” risiko” menes sannsynligheten for og konsekvensene av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg."— Utskrift av presentasjonen:

1 17.02.16

2 Hva er risiko ? Med ” risiko” menes sannsynligheten for og konsekvensene av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.

3 Risiko = Sannsynlighet * konsekvens

4 Risikoelement/farekilder Med risikoelementer/farekilder menes alle forhold som direkte eller indirekte kan medføre risiko for tap eller skade på eksempelvis mennesker, materielle verdier/økonomi, omdømme og ytre miljø.

5 Hva er en risikovurdering? En grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen, slik at man kan vurdere om man har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om det bør gjøres mer for å forebygge.

6 Risikovurdering Hva kan skje? Finn farekildene og mulige uheldige hendelser. Hva er årsaken til de uheldige hendelsene? Hvor sannsynlig er det at det skjer? Hva er konsekvensen av at det skjer? Hva kan i gjøre for å hindre det ? Tiltak

7 Hva kan skje? Finn farekildene og mulige uheldige hendelser.

8 Farekilde: Kappsaga. Uheldig hendelse: Kuttskader:

9 Uheldig hendelse: Det kan være fare for hørselskader:

10 Uheldig hendelse : Det kan være farer for fallskader

11 Uheldig hendelse : Miljøskader

12 Hva vil vi? Skap en sikker arbeidsplass for ansatte og elever

13 Samtidig må man ha beredskap for å ta hånd om eventuelle uhell og en ulykke.

14 Risk Manger benyttes

15 Møre og Romsdal fylkeskommune

16 HMS har hatt størst fokus.

17 Hvem kan bli skadet? Tenk gjennom hvilken type personell som kan bli skadet- lærerne, vaktmester, kontorpersonalet, renholdspersonalet, elevene……..

18 Risikovurdering Hva kan skje? Finn farekildene og mulige uheldige hendelser. Hva er årsaken til de uheldige hendelsene? Hvor sannsynlig er det at det skjer? Hva er konsekvensen av at det skjer? Hva kan i gjøre for å hindre det ?

19 Hvor sannsynlig er det at det skjer? Vurder hver farekilde og uheldig hendelse i forhold til hvor sannsynlig det er at noe går galt. Er det noe som skjer hele tiden? Skjer det en sjelden gang? Er det mindre sannsynlig at det vil skje?

20 Hvor sannsynlig er det at det skjer? Sannsynlighet: Inndeling i 5 kategorier fra «Svært lite sannsynlig(1)» til «svært sannsynlig(5)» i gir en sannsynlighetsbeskrivelse i Risk Manager.

21 Hvor alvorlige er konsekvensene? Hva vil være konsekvensen dersom noe galt skjer? Noen hendelser vil være mer alvorlige enn andre.

22 Hvor alvorlige er konsekvensene? Konsekvens: Inndeling i 5 kategorier fra «Liten(1)» til «katastrofal(5)» i gir en konsekvensbeskrivelse i Risk Manager.

23 Risikomatrise Ut i fra kartlagte farekilder og uheldige hendelser lages en matrise med fargekode. Fargene grønn, gul og rød benyttes Grønn er akseptabel risiko, gul er i faresonen, rød er ikke akseptabel risiko.

24 Risikomatrise

25 Kartlegg farekilder og uheldige hendelser. Finn årsak. Vurder sannsynlighet og konsekvens. Risikoreduserende tiltak Gjennomfør tiltakene. Dokumenter at det er gjort Gjennomfør ny risikovurdering etter at tiltak er gjennomført.

26 Bruk av sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak er naturlig å bruke i forbindelse med risikomatriser.

27 Sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak Sannsynlighetsreduserende tiltak: Reduserer sannsynligheten for at hendelsen inntreffer, altså hvor ofte Konsekvensreduserende tiltak: Reduserer konsekvensen hvis uhellet først er ute

28 Eks sannsynlighetsreduserende tiltak: Gjerder som reduserer sannsynligheten for at vi faller utenfor et stup Trappegelender som reduserer sannsynligheten for at vi snubler i trappa Bruk av vernebriller reduserer sannsynligheten for at vi får noe i øyet.

29 Eks sannsynlighetsreduserende tiltak: Opplæring. Kunnskaper om risiko ved bruk av en bestemt maskin for å redusere sannsynligheten for en ulykke Vedlikehold av maskiner for å forsikre at alt utstyr er i orden slik at sannsynligheten for en ulykke reduseres Bruk av refleks-vest når vi er ute å går i mørket reduserer sannsynligheten for at vi blir påkjørt

30 Eks konsekvensreduserende tiltak Bruk av flammehemmende arbeidsklær reduserer konsekvensen hvis man blir utsatt for ild på arbeidsplassen Bruk av hjelm på en arbeidsplass der det er fare for fallende gjenstander reduserer konsekvensen hvis noe skulle falle i hodet på deg.

31 Eks konsekvensreduserende tiltak Bruk av mindre helsefarlige kjemikalier på laboratoriet reduserer konsekvensen hvis elevene søler på seg Tilgang på hjertestarter kan reduserer konsekvensen/omfanget av et hjertestopp

32 Eks Vi skal gjøre en risikovurdering på verksted. Konsekvensområde: Menneske. Farekilde: Dreiemaskin. Uheldig hendelse: Elevskade Årsak: Det er dårlig lys over dreiemaskina. Elevene kan lettere skade seg. Vi velger sannsynligheten for å skade seg til 2 og konsekvensen på 3. Vi får en fargekode gul- risiko i faresonen:

33 Sannsynlighet Konsekvens

34 Vi setter inn et sannsynlighetsreduserende tiltak. Vi monterer mere lys over maskina. Ny risikovurdering Sannsynligheten for å ikke se godt nok reduseres til 1. Konsekvensen er den samme som før 3. Konsekvens Sannsynlighet

35 Eks: Fall av utstyr fra stillas. Når det jobbes på stillas er det fare for at utstyr kan falle ned og skade dem som går under. Det er i dag gjerder slik at personer ikke faller ned, men det er fare for at utstyr kan falle ned. Farekilde: Stillas Uheldig hendelse: Personskade Årsak: Fallende gjenstander fra stillas

36 Sannsynlighet: 4. Konsekvens: 3 Konsekvens Sannsynlighet

37 Tiltak Sannsynlighetsreduserende tiltak: Krav om netting foran stillas Konsekvens reduserende tiltak: Bruk av hjelm. Dette reduserer konsekvensen hvis uhellet er ute.

38 Sannsynlighet: 1 Konsekvens 2. Konsekvens Sannsynlighet

39 Vi må systematisk jobbe for å redusere risiko. Vi ønsker å oppnå «grønn farge» i en risikomatrise. Noen ganger må vi akseptere «gul farge»- vi må leve med en risiko( eks bruk av roterende maskiner). Vi må imidlertid gjøre alle tiltak vi kan for å forebygge en uheldig hendelse/ulykke. Hvilken farge er akseptabel?

40 HMS. Konsekvensområder for Risk Manager Ved bruk av risikomatriser fastsetter virksomheter oftest hvilke områder man gjennomfører risikovurdering på. Møre og Romsdal fylkeskommune:

41 Hvor er kravet til risikovurdering hjemlet? Arbeidsmiljøloven Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Internkontrollforskriften +++

42 Arbeidsmiljøloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62 § 3-1.Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: c)kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. e)iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov,

43 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355 Kapittel 7. Risikovurdering § 7-1.Gjennomgående krav til kartlegging og risikovurdering Faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet, herunder arbeidstid, skal kartlegges og om nødvendig måles. Det skal tas særskilt hensyn til om arbeidstakere under 18 år skal benyttes i arbeidet, jf. kapittel 12. På grunnlag av kartleggingen skal risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet vurderes.

44 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355 Kapittel 7. Risikovurdering § 7-1.Gjennomgående krav til kartlegging og risikovurdering Risikovurdering skal gjentas regelmessig, ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene og ved innkjøp av maskiner og utstyr, som kan ha betydning for helse, arbeidsmiljøet og sikkerheten i virksomheten. Risikovurdering skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

45 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355 Kapittel 7. Risikovurdering § 7-1.Gjennomgående krav til kartlegging og risikovurdering Kartlegging og risikovurdering, samt planer og tiltak som utløses av risikovurderinger, skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.

46 Internkontrollforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

47 Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå. Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf.

48 Film: http://mrfylke.no/content/view/full/498802


Laste ned ppt "17.02.16. Hva er risiko ? Med ” risiko” menes sannsynligheten for og konsekvensene av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google