Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medieanalyse for Forskningsdagene 1. november 2011 til 31. oktober 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medieanalyse for Forskningsdagene 1. november 2011 til 31. oktober 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medieanalyse for Forskningsdagene 1. november 2011 til 31. oktober 2012

2 Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norges Forskningsråd har InterMedium foretatt en analyse av Forskningsdagenes medieomtale i papir-, nett- og etermedier. Analysen tar utgangspunkt i Norges Forskningsråds medieovervåkningstjeneste levert av InterMedium. Målingen er foretatt i tidsrommet 1. november 2011 til 31. oktober 2012. Formålet med analysen har vært å identifisere gjennomslaget for Forskningsdagene, og arrangementer i forbindelse med disse, i mediene. Kilder som ikke dekkes av InterMedium eller som av annen årsak er utelukket fra måleperioden, er ikke inkludert i analysen. Det kan derfor være oppslag som omtaler Forskningsdagene som ikke er kommet med i denne analysen. Alle artikler er tendensvektet. I vekting av journalistisk tendens fokuserer vi på hvordan Forskningsdagene fremstilles i medieomtalen. Vekting av tendens kan være utfordrende fordi journalister gjerne viser til flere sider av en sak. I slike tilfeller legger vi hovedvekt på elementene som får størst fokus, og medieomtalen vurderes etter den overveiende tendensen i oppslaget. Oppslagene er vektet med hensyn til fremstilling i media og er ikke en forretningsmessig vurdering. Metode bak synlighetsanalysen: Synlighetsanalysen tar utgangspunkt i følgende variabler: Kilde (Rekkevidde) Medietype (Nettmedier, papir, eter) Mediets størrelse Oppslaget plassering i mediet Størrelse på oppslag Synlighet i oppslaget – Treff i tittel, treff i ingress, foto og gjennomslag i oppslaget Vektet synlighetsindeks: Resultatet presenteres i form av en indeks der + 6 er høyest mulig positiv vektet synlighet og – 6 er høyest mulig negativ vektet synlighet. Den journalistiske tendensen avgjør hvor vidt synligheten er positiv eller negativ. Oppslag med en indeks fra 0 til +2 eller 0 til -2 har relativ liten vektet synlighet, og dermed mindre potensiell omdømmeeffekt. Oppslag med en indeks fra +4 til +6 eller -4 til -6 har stor synlighet og dermed stor potensiell omdømmeeffekt. 2

3 Hovedfunn Forskningsdagene 2012 er omtalt i 1309 artikler fordelt på 343 ulike medier i perioden som strekker seg fra 1. november 2011 til 31.oktober 2012. Medieomtalen er noe høyere enn i fjor, men økningen er ikke like markant som fra 2010 til 2011. Festivalens slagord «Den menneskelige faktor» er identifisert i 51 artikler, ofte i selve nyhetsteksten, og Forskningsdagenes logo er benyttet i 129 oppslag. Dette tallet inkluderer ikke bare antall ganger logoen er identifisert i nyhetsteksten, men også der den er synlig i bilder som illustrerer arrangement eller lignende. Medieanalysen viser at medietrykket er høyest i september, i likhet med tidligere år, og 929 oppslag er registrert denne måneden. Mediene omtaler nasjonale og lokale arrangement som skal gå av stabelen i forbindelse med festivalen. Ellers i perioden viser analysen topper i mediedekningen i april, august og oktober. Resultatene fra fjorårets forskningskampanje «Ingen vet hva skolebarn spiser» ble offentliggjort i april og dette skaper medieomtale denne måneden. Hovedfunnene på nasjonalt plan blir nevnt, men mediene trekker i hovedsak frem resultatene fra sine egne nedslagsområder, som sitt eget fylke og den lokale skolen. Forhåndsomtale av arrangement i forbindelse med Forskningsdagene starter i august, og interessen for årets Forsker Grand Prix melder seg. I oktober er mediebildet preget av evalueringer av festivalavviklingen, positive opplevelser i forbindelse med arrangementene, og resultatet fra den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix. Analysen viser et normalt forløp i mediedekning av et arrangement. Nyhetsverdien øker dess nærmere perioden en kommer, trykket er høyt i dagene da festivalen pågår, og interessen faller relativt raskt etter at arrangementet er overstått. 3

4 Hovedfunn Forskningsdagene er mest omtalt 21.september, dagen da flere store Forskningstorg åpner, som for eksempel i Oslo og Bergen. I fjor fikk den offisielle åpningsdagen mest omtale, da kronprinsen åpnet Forskningsdagene på forskertorget i Oslo. I år ble festivalen åpnet under Forskningens festaften 19.september og et søk på denne hendelsen gir 58 treff, men Forskningsdagene er bare nevnt i et fåtall av disse. I arrangementsperioden har 23.september lavest antall artikler, 16 totalt, og fallet i antall artikler kan forklares med at dette er en søndag. Lokalaviser står for mye av dekningen og disse kommer som regel ikke ut på søndager, derfor er det naturlig at ikke dekningen var høyere denne dagen. I selve arrangementsperioden ble det publisert 728 artikler og dette gir et snitt på 60 per dag, og dette er høyere enn i fjor, da tallet var 54. Forskningsdagene er omtalt i positive ordelag i 38 prosent av omtalen, der 19 prosent er ren positiv omtale, og 19 prosent svak positiv omtale. Dette er en liten nedgang i andelen positive artikler og den nøytrale andelen har økt til 61 prosent, mot 52 i fjor. Den journalistiske vinklingen er i størst grad nøytral. Ren informasjon om ulike arrangement, forskningsstoff, ofte i form av kronikker, og annen forskningsformidling står for den nøytrale omtalen. 5 artikler har svakt negativ vinkling, som utgjør 0 % i denne analysen. Festivalen blir omtalt i 866 artikler, og antallet kronikker og innslag i radio og tv er lavere enn ved forrige måling. 126 treff er registrert i TV-guider fordi NRK2 sendte Forsker Grand Prix-finalen 2011, og disse treffene er ikke inkludert i datamaterialet for denne analysen. 4

5 Hovedfunn Som i fjor er det geografiske fokuset i størst grad lokalt. Mye av omtalen dreier seg om hendelser og arrangementer ute i distriktene, og ved undervisningsinstitusjonene rundt om i Norge, og her er fokuset lokalt. I omtalen av lokale arrangement kommer det som regel ikke frem at festivalen er nasjonal. 26 prosent av oppslagene har nasjonalt fokus, og forskningskampanjen og Forsker Grand Prix er de arrangementene som blir betegnet som nasjonale. Det blir ofte gjort rede for hensikten med forskningskampanjen i artiklene som omhandler skoleklasser som bidrar til forskningen, og her fortelles det om at prosjektet er nasjonalt og i regi av Norges Forskningsråd. Forsker Grand Prix blir oftest nevnt som en nasjonal forskningskonkurranse, men uten en tydelig arrangør, annet enn i omtalen av de regionale delfinalene, der utdanningsinstitusjonene som arrangerer konkurransen får omtale i media. Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark er eksempler på lokale arrangører av konkurransen som får publisitet. Arrangementet blir i hovedsak sett på som nasjonalt. Forsker Grand Prix er også det mest omtalte arrangementet og 261 artikler dreier seg om konkurransen. «Matpakken» er mer omtalt i perioden enn det «Ta hjemmetempen» er og forskningskampanjen generelt sett fikk mer omtale i fjor enn i år. Omtale av Matpakken 2011 er identifisert i 78 artikler mens årets kampanje bare er nevnt i 10, men forskningskampanjen har totalt sett 90 treff. Ungforsk er arrangementet med minst potensiell rekkevidde. Ti artikler i lokale medier i Akershus omtaler arrangementet og derfor når ikke denne nyheten potensielt sett ut til flere. 5

6 Hovedfunn Norges Forskningsråd og Forskningsdagene er også i år på toppen av listen over arrangører, men antallene er lavere enn i fjor. Forskningsdagene i Midt-Troms er svært aktive (de har feiret ti år), og de større undervisningsinstitusjonene følger etter. 57 prosent av omtalen er i trykte medier og omtalen er i hovedsak lokal, og 2 prosent av omtalen er dekning i TV og radio. Fylkene i Nord-Norge er svært aktive, og Troms og Nordland ligger øverst på fylkesfordelingen. Synlighetsanalysen viser at Forskningsdagene har en gjennomsnittlig synlighet på 1,38 på en skala fra -6 til 6. 6 prosent av oppslagene gir god synlighet, 11 prosent har medium synlighet og 83 prosent har lav synlighet. Forskningsdagene har økende synlighet i omtalen fra august til oktober og dette er naturlig da fokuset på arrangementet er størst disse månedene. Januar måned har høyest gjennomsnittlig synlighet og grunnen til det er at det er publisert få artikler der gjennomslaget til Forskningsdagene er stor. Av de største arrangementene som blir holdt i forbindelse med Forskningsdagene har Forsker Grand Prix høyest synlighet. Arrangementet er omtalt i 20 prosent av den totale omtalen, like stor andel som i fjor, men synligheten er i snitt noe lavere enn i 2011. Inntrykket er at Forskningsdagene i større grad blir nevnt som forskningsfestivalen et mindre arrangement blir holdt i forbindelse med, og at det ikke er like viktig å gjøre greie for hva Forskningsdagene er. Det kan virke som om festivalen er mer forankret i lokalmiljøene, og at Forskningsdagene blir sett på som en tradisjon flere steder. 6

7 Hovedfunn Datagrunnlag for analysen 1. november – 31. oktober 2012: 1309 artikler 1. november – 31. desember 2011: 37 artikler 1. januar – 31. oktober 2012: 1272 artikler Manuelle klipp 111 manuelle klipp Totalt antall artikler i perioden 1. november 2011 til 31. oktober 2012 inkludert manuelle klipp: 1383 artikler 7

8 Utvikling i medieomtale for Forskningsdagene per år Antall oppslag per år* 8 * Total omtale per år. 2012 er ikke fullstendig da måleperioden ikke inkluderer november og desember 2012.

9 Utvikling i medieomtale for Forskningsdagene 2011-2012 Antall oppslag per måned i perioden 9

10 10 19. sept: Oslo- programmet for Forskningsdagene 12. sept: Forskerne inntar nye arenaer 10. april: Forskningsrapport om skolemat

11 Medieomtale i arrangementsperioden Antall oppslag per dag i perioden 19. - 30. september 2012 11

12 Utvikling i omtale og tendens for Forskningsdagene Antall oppslag og gjennomsnittlig tendens per måned 12 Antall oppslag per månedGjennomsnittlig tendens per måned

13 Medieomtale etter tendens for Forskningsdagene Andel av total medieomtale 13 100% = 1309 oppslag

14 Mediedekning etter type oppslag Antall oppslag per sjanger 14

15 Mediedekning etter geografisk fokus Antall oppslag og andel av total medieomtale 15 Andel av total medieomtaleAntall oppslag

16 Mediedekning etter tema for Forskningsdagene Antall oppslag og andel av totalt antall forekomster* 16 Prosentvis andel av antall forekomster Antall oppslag * Antall forekomster av tema: 1634

17 Journalistisk tendens fordelt etter tema 17

18 18 Benchmarking – medieomtale av arrangement Antall oppslag per måned

19 Større arrangement fordelt etter geografisk fokus 19 Prosentvis andel av total medieomtale Antall oppslag

20 Større arrangement fordelt etter arrangør 20

21 Journalistisk tendens fordelt etter arrangement 21

22 Potensiell rekkevidde for større arrangement 22 Antall oppslag Potensiell rekkevidde

23 23 Arrangører av Forskningsdagene 2012 Antall oppslag* * Oversikten inkluderer arrangører som er nevnt fire eller flere ganger.

24 Medieomtale etter medietype for Forskningsdagene Andel av total medieomtale 24 100% = 1309 oppslag

25 Medieomtale etter dekning av Forskningsdagene Andel av total medieomtale 25 100% = 1309 oppslag

26 Regional dekning for Forskningsdagene Antall oppslag 26

27 Omdømmeindikator for Forskningsdagene Fordeling av omtale etter grad av synlighet 27 100% = 1309 oppslag

28 Synlighet for Forskningsdagene Gjennomsnittlig synlighet per måned 28

29 Synlighet for Forskningsdagene i arrangementsperioden Antall oppslag og gjennomsnittlig synlighet per dag i arrangementsperioden 29 Antall oppslagGjennomsnittlig synlighet

30 Benchmarking av arrangement i Forskningsdagene 30 Antall oppslagAndel av totalt omtaleSynlighet – snitt

31 Medieomtale med stor synlighet 31 Bergens Tidende 20. september 2012 Indeks: + 4,90 Troms Folkeblad 1. oktober 2012 Indeks: + 5,10 Nationen 20. september 2012 Indeks: + 4,50

32 Eksempler på forskningsformidling og forskningens rolle 32 Helgeland Arbeiderblad 29. september 2012 Hamar Arbeiderblad 27. september 2012 Nordlys 27. september 2012

33 Eksempler på arrangementsomtale 33 iTromsø 1. oktober 2012 Gjengangeren 21. september 2012 Aftenposten 31. mars 2012

34 Kildedekning – Forskningsdagene 2012 i mediene Kilde Antall oppslag Avisa Nordland Papir40 Nordlys Papir33 Troms Folkeblad Papir31 Adresseavisen Papir30 Bergens Tidende Papir28 iTromsø Papir27 Bergensavisen Papir25 Agderposten Papir24 Byavisa Tromsø Papir23 Hamar Arbeiderblad Papir23 Gudbrandsdølen Dagningen Papir21 Aftenposten Papir17 Oppland Arbeiderblad Papir17 Høgskolen i Akershus16 Stavanger Aftenblad Papir15 Forskningsrådet14 Varden Papir14 Harstad Tidende Papir14 Rana Blad Papir14 NRK Nettnyhet13 Drammens Tidende Papir12 Telemarksavisa Papir12 Høgskolen i Østfold12 Trønder-Avisa Papir11 Rogalands Avis Papir11 Gjengangeren Papir10 Namdalsavisa Papir10 Høgskolen i Vestfold10 Stavanger Aftenblad10 Nysgjerrigper10 Kilde Antall oppslag Nye Troms Papir10 Universitetet i Bergen10 Fremover Papir9 Haugesunds Avis Papir9 Radio Nordkapp9 Halden Arbeiderblad Papir9 Aftenposten9 Aftenposten Aften Papir9 Høgskolen i Finnmark8 Helgeland Arbeiderblad Papir8 Finnmarken Papir8 Nationen Papir8 Framtid i Nord Papir8 Universitetet i Oslo8 Universitetet i Agder8 Finnmark Dagblad Papir8 Østlendingen Papir8 Romerikes Blad Papir8 Norges Handelshøyskole-Paraplyen7 På Høyden (UiB)7 Høgskolen i Harstad7 Grimstad Adressetidende Papir7 Høgskolen i Telemark7 Romsdals Budstikke Papir7 Sunnmørsposten Papir7 Universitetet for miljø- og biovitenskap6 Tønsbergs Blad Papir6 Dagsavisen Papir6 Høgskolen i Lillehammer6 Fredriksstad Blad Papir6 Kilde Antall oppslag DN.no6 Harstad Tidende6 Tidens Krav Papir6 Avisa Nordland6 Akershus Fylkeskommune5 Nyhetene245 Universitetsavisa NTNU5 Nordlys5 Fosna-Folket Papir5 Morgenbladet Papir5 Driva Papir5 Rana Blad5 Fædrelandsvennen Papir5 Universitetet i Stavanger5 Fiskeribladetfiskaren.no5 Uniforum5 forskning.no5 Bergens Tidende5 Finnmarksposten Papir4 Salangen-Nyheter4 Sunnmørsposten4 VG papir4 Halden Arbeiderblad4 Adresseavisen4 Norsk Polarinstitutt4 Finnmarken4 iTromsø4 Aura Avis Papir4 Altaposten Papir4 Bergensavisen4 34

35 Kildedekning – Forskningsdagene 2012 i mediene Kilde Antall oppslag Akershus Amtstidende Papir4 Smaalenenes Avis Papir3 Levanger-Avisa3 Instituttforsamfunnsforskning3 NRK Østlandssendingen Resymé3 Lofotposten Papir3 Namdalsavisa3 Ås Avis Papir3 Valdres Papir3 Eikerbladet Papir3 Opdalingen Papir3 Avisa Nordhordland Papir3 Nordlandsforskning3 Morgenbladet3 Halden.net3 NILU - Norsk institutt for luftforskning3 Sør-Varanger kommune3 Vesteraalens Avis Papir3 Jarlsberg Papir3 Bladet Vesterålen Papir3 Finnmark Dagblad3 Laagendalsposten Papir3 Haugesunds Avis3 TV2 Nett-TV3 TV2 - God morgen Norge Resymé3 OsloSurf - Guide til det aller meste i Oslo3 Sandnesposten Papir3 Høgskolen i Bergen3 Haugesundregionens Næringsforening3 Sarpsborg Arbeiderblad Papir3 Kilde Antall oppslag Kunnskapsdepartementet KD3 Firda Papir3 Troms Folkeblad (Folkebladet)3 Agderposten3 Sandefjords Blad Papir3 Stjørdalens Blad3 Studentavisa i Bergen2 Lenvik Kommune2 Bardu kommune2 Nordhordland2 Kompetansebyen.no2 Arbeidets Rett Papir2 Aftenposten A-Magasinet Papir2 Bladet Vesterålen2 NRK Troms og Finnmark - Finnmarksnytt2 Nærnett2 Helse Bergen2 Oppland Arbeiderblad2 Studentersamfunnet i Stavanger2 Fosna-Folket2 Høgskolen i Sør Trøndelag2 Porsgrunns dagblad2 Jærbladet Papir2 Regjeringen2 NRK P1 - Troms Nyheter Resymé2 Glåmdalen Papir2 Skånland Kommune2 Sogn Avis2 Arran2 Stavanger Universitetssjukehus2 Kilde Antall oppslag Høgskolen i Hedmark2 ABC Nyheter2 Prosessindustrien - industrien2 Sunnhordland Papir2 InnoDesign2 Teknisk Ukeblad2 Høgskolen i Nord-Trøndelag2 Computerworld Papir2 Høgskulen i Volda2 Dagen Magazinet Papir2 NRK Østfold Resymé2 Dagens Næringsliv Papir2 Karmsund avis2 Trønderbladet Papir2 Målselv kommune2 Dagsavisen2 Lillesands-Posten2 Hamar Dagblad Papir2 NIFES2 Vestby Avis2 Lokalavisa NordSalten2 Vårt Land Papir2 Avisa Sør-Trøndelag Papir2 Ørland kommune2 NIBR2 Østlandets Blad2 Bergen Byavisen2 Østlandets Blad Papir2 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin2 Østlands-Posten Papir2 35

36 Kildedekning – Forskningsdagene 2012 i mediene Kilde Antall oppslag Nationen2 Bø Blad Papir2 Webavisen2 NRK Østafjells Resymé2 Unifob helse2 Bioforsk2 Oslopuls1 Lofotposten1 SortlandsAvisa1 Oppland Fylkeskommune1 NIVA - Norsk Institutt for vannforskning1 Trondheim Kommune1 Indre Akershus Blad Papir1 Trønder-Avisa1 Bygdebladet Papir1 NHO Trøndelag1 Avfallsforsk1 Porsgrunns Dagblad Papir1 Bygdeposten1 Hallingdølen1 NRK Nordland Resymé1 Tvedestrandsposten1 Herøya Industripark1 Hallingdølen Papir1 St. Olavs Hospital1 Radio 1021 Harstad kommune1 Aura Avis1 Lofot-Tidende1 Hardanger Folkeblad1 Kilde Antall oppslag Stjørdalens Blad Papir1 Varden1 Sunnmøringen Papir1 Hardanger Folkeblad Papir1 Solabladet Papir1 Framtid i Nord1 Nome kommune1 Vesteraalens Avis1 Rjukan Arbeiderblad Papir1 Vesterålen Online1 Telen Papir1 Akershus amtstidende1 Hadeland Blad Papir1 Videregående skole på Youtube1 Europaportalen1 Firdaposten1 Sørlandet Sykehus HF1 Ytre Sogn Avis Papir1 Opdalingen1 Ringerikes Blad1 Vestby Avis Papir1 Ringerikes Blad Papir1 Sørreisa kommune1 Rogalands Avis1 fosen.net1 Østlands-Posten1 Norges Veterinærhøgskole1 Fremover1 Farsunds Avis Papir1 Demokraten1 Kilde Antall oppslag Opp.no1 DittOslo.no1 TromsøBy1 Strandbuen Papir1 Atferdssenteret1 NITO1 Hadeland1 NRK 1 - Morgennytt Resymé1 Badebyen1 Romerikes blad1 NRK Rogaland Resymé1 Utdanningsnytt.no1 Barentsobserver1 Aust Agder Blad1 NRK P2 - Dagsnytt 18 Resymé1 Brønnøysund Avis Papir1 Fredriksstad Blad1 NRK Hedmark og Oppland - Nyheter1 Universitetssykehuset Nord-Norge 1 NRK Sogn og Fjordane Resymé1 Lofot-Tidende Papir1 Helgeland Arbeiderblad1 Eksportutvalget for fisk1 Budstikka.no1 Enebakk avis1 Sande avis1 Lillehammer byavis1 Skjervøy Kommune1 Lillehammer Kommune1 Spjelkavika.no1 36

37 Kildedekning – Forskningsdagene 2012 i mediene Kilde Antall oppslag Grimstad Adressetidende1 Sogn og Fjordane fylkeskommune1 RockefellerMusicHall1 Utropia.no Studentavisa i Tromsø1 Lindesnes Avis1 BKK - Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap1 EU delegasjonen1 Gjengangeren1 Lindesnes Papir1 Drammens Tidende1 Farsunds Avis1 Helse Sør-Øst1 Stavangeravisen.no1 Nea Radio1 Lokalavisa1 Universitetet i Tromsø1 Lokalavisen Øyene1 NRK P2 - Nyhetsmorgen Resymé1 Gratangen kommune1 Høgskoleavisa – Høgskolen i Sør-Trøndelag1 Høgskulen i Sogn og Fjordane1 Sandnesposten1 Malvikbladet1 Byavisa Trondheim1 Stjørdals-Nytt1 Sarpsborg Arbeiderblad1 CICERO Senter for klimaforskning1 Indre Akershus Blad1 Fosenportalen1 Student Torget1 Kilde Antall oppslag Avisa Valdres1 Glåmdalen1 Gudbrandsdølen Dagningen1 Akershus Universitetssykehus1 Sykepleien1 NRK P1 - Norgesglasset Resymé1 Nord-Trøndelag fylkeskommune1 siste.no (ANB)1 Telemarksavisa1 NRK P1 - Rogaland Resymé1 Berg kommune1 NRK Møre og Romsdal Resymé1 Norddalen1 NRK 1 - Rogaland Resymé (TTV)1 Ny Tid Papir1 NRK 1 - Møre og Romsdal Resymé 1 P4 - 17:30 Resymé1 NRK 1 - Østlandssendingen 1 Renholdsnytt1 Jarlsberg1 Radio Nova1 Avisa Sør Trøndelag1 Skedsmo kommune1 Andøyposten Papir1 Agder Flekkefjords Tidende Papir1 Kvinnheringen Papir1 Nortrade1 Bodø kommune1 Blogg - Forskning.no1 Arbeidets Rett1 Kilde Antall oppslag Arendals Tidende1 Trøndelag Forskning og Utvikling1 Tidens Krav1 Kommunal- og Regionaldep. 1 Geo forum1 Sjøfartsdirektoratet1 Enebakk Avis Papir1 Sør-Trøndelag fylkeskommune1 Telemarksbiblioteket1 Oslo Teknopol1 ErDetFarlig1 Sogn Avis Papir1 Firda1 Kvinnheringen1 ------------------------------------------------------------ Antall kilder 343 Antall oppslag 1309 ----------------------------------------------------------- 37

38 Analysen er levert av InterMedium AS Ragni Falkum Enerhaug Medieanalytiker – InterMedium ragni@intermedium.no Phone +47 40 00 36 10 Mobile +47 92 68 75 95 Følg oss på twitter: http://twitter.com/InterMedium_AShttp://twitter.com/InterMedium_AS


Laste ned ppt "Medieanalyse for Forskningsdagene 1. november 2011 til 31. oktober 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google