Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsplan 2016 Kristiansund og Omegn Golfklubb 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsplan 2016 Kristiansund og Omegn Golfklubb 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsplan 2016 Kristiansund og Omegn Golfklubb 1

2 Årsmøtet Revisorer (2) Valgkomite Styret (5) Leder + nestleder + sekretær + 2 styremedlemmer (+2 varamedlemmer) Marked (4) Bane (8) Turnering (6) Junior (2)Klubbhus (3+1) Handicap (2) Kurs (3) Fadder (5) Senior (6) Simulator (3)Fest (1) WEB Ansvarlig (1) 2 Dagens organisering

3 Årsmøtet Revisorer (2) Valgkomite Styret (5) Leder + nestleder + sekretær + 2 styremedlemmer (+2 varamedlemmer) MARKEDANLEGG TURNERING Junior Bane KURS & AKTIVITET Kurs Fadder Senior Simulator Festkomite WEB Ansvarlig 3 Forslag til ny organisering Klubbhus

4 Leder og nestleder - Oppgaver Styrets leder: Forberede og lede styremøter Koordinere oppgavene i styret og komiteene Medlem av Markedskomite Arbeidsgiver og personalansvar Ansvar for kontakt og avtale med Grunneier Budsjettering og investeringsplan NGF-kontakt Forsikringer Juridisk kontakt Styrets nestleder: Ivareta lederoppgaver ved leders fravær Medlem av Turneringskomite Medlem av Klubbhuskomite Utarbeide og ajourføre klubbens mål og strategier (eget dokument) Utarbeide og ajourføre komiteinstrukser 4

5 Styremedlemmer - Oppgaver Styremedlem: Medlem av Anleggskomite Etablere kontrakt for klipping Kontakt med NGF vedrørende sloping av bane. Styremedlem: Medlem av Kurs & Aktivitetskomite Kontakt mot skoler og offentlige instanser Etablere avtale med PRO 5

6 Styremedlemmer - Oppgaver Medlemsansvarlig/kasserer: Ansvarlig for Medlems-register og Maillister Kontering av billag Sender ut faktura til sponsorer. Utsendelse av medlemsavgifter Greenfee / ballautomat 6 Sekretær: Sekretær for styret Referent for styremøter, medlemsmøter og årsmøte Utarbeide Årsmelding Kontaktledd mot WEB Kontaktledd mot Festkomite Offentlige Søknader

7 Komiteer – Mandat 7 Samtlige komiteer har ansvar for: komme med innspill til klubbens Mål-, og Stategiplan utarbeide til styret et forslag til årsberetning over komiteens virksomhet utarbeide et budsjett for komiteens virksomhet i kommende regnskapsperiode, og oversende dette til styret i tilknytning til budsjettforslaget fremme forslag vedrørende komiteens del av klubbens virksomhetsplan oversende styret til behandling og avgjørelse saker som vil medføre en overskridelse av tildelte midler

8 MARKEDSKOMITE Kristiansund og Omegn Golfklubb 8

9 Komiteer – Mandat/ansvar Markedskomite: ansvar for at klubbens “sponsorpakker” utvikles og er av interesse for kjøperen samordne alt salg av reklame kontrollere at klubbens forpliktelser i forbindelse med reklame blir fulgt opp i henhold til inngått avtale i samarbeid med banekomitéen velge ut egnede steder for plassering av reklame, ha ansvar for at skilt og reklamemateriell på klubbens område holder en høy standard og blir vedlikeholdt, ha ansvaret for salg av annonseplass til medlemsmatrikkel og klubblad arrangere årlige sponsor-turneringer/-dager. Pressekontakt / Sosialemedia Sørge for at vi bruker sosiale medier(facebook) for å kunne nå flest mulig. WEB/IT Ansvarlig: Er foreslått som en stabsfunksjon som skal støtte både styret og samtlige komiteer. Oppdatere og vedlikeholde klubbens Internettsider Ansvar for kontakt og avtale med WEB-leverandør Vedlikehold av IT-utstyr 9

10 ANLEGGSKOMITE Kristiansund og Omegn Golfklubb 10

11 Komiteer – Mandat Banekomite: Ansvarlig for stell og vedlikehold av golfbanen og treningsfaciliteter Sørge for at klipping/vedlikehold av golfbanen skjer i henhold til kontrakt, samt foreta opplæring av disse Ansvar for merking av banen Ansvar for maskinpark og garasjeanlegg (inkludert vedlikehold) Organisere dugnader og legge til rette for effektiv gjennomføring av disse Bidra med innspill til klubbens strategi og budsjett Legge fram forslag til utbedringer/endringer på banen for styret Gjennomføre vedtatte utbedringer/endringer utarbeide lokale regler for banen i samsvar med retningslinjer fra NGF og golfreglene utarbeide handicapindex og bistå ved utarbeidelse av scorekort, 11

12 Komiteer – Mandat Byggekomite: Styret skal sørge for å bringe byggetillatelsen i orden med basis i foreliggende plassering og tegningsmateriale. Styret skal også inngå avtaler med de lovbestemte kontrollpersoner og ivareta kontakten med bygningsmyndighetene. Når dette er i orden overtar Byggekomiteen ansvaret for å realisere de foreliggende planer, ut fra de økonomiske rammer styret bestemmer. Byggekomiteen skal gjennomføre følgende: Innhente og godkjenne anbud fra minst to entreprenører angående utgraving av tomt, grunnarbeid med nedlegging av forskjellige rørsystemer, planering med toppsingel slik at tomten er klar for støping av plate. Støping av plate bør inngå i denne avtalen. Innkalle til dugnad for oppføring av grunnmur, og forestå innkjøp i den forbindelse. Forestå kontakt med den av styret oppnevnte byggmester. Avtale fremdrift og dugnadsinnsats i forbindelse med oppføring av råbygg. Avtale materialinnkjøp med byggmester. Her under materialer som skal innkjøpes i eget regi og hva som tilligger byggmester å kjøpe inn. Inngå avtale med rørlegger. Inngå avtale med elektriker. Samle dugnadsgjeng for å foreta isolering og innredning for øvrig. I samarbeide med styret bestemme type yttertak, vindu og dører. Denne komite vil erstattes av en Huskomite som skal sørge for vedlikehold og drift av framtidig Klubbhus. 12

13 Komiteer – Mandat 13 Simulatorkomite: Ansvar for drift av Golfsimulatorer Føre kontroll på timeforbruk og regnskap Samarbeid med turneringskomiteen for å kjøre turneringer på simulator. Samarbeide med markedskomiteen for arrangementer for sponsorer. Seniorkomite: Seniorkomiteen må tildeles midler pr år fastsatt (f.eks 5000,- til diverse vedlikehold). Penger som er til overs ved års slutt overføres til neste år etter fremlagt regnskap. Komiteen har ansvaret for brakker(klubbhus), toalett, kontor, arrangerer senior turneringer osv… Bane kontroll arbeid.

14 TURNERINGSKOMITE Kristiansund og Omegn Golfklubb 14

15 Komiteer – Mandat/ansvar Turneringskomite: utarbeide forslag til turneringsprogram i god til før gjeldende sesongstart ved behov beslutte og gjennomføre nødvendige foranstaltninger i forbindelse med turneringer utom det ordinære turneringsprogrammet, planlegge og avvikle sesongens konkurranser. Komiteen har overordnet myndighet for alle turneringer i regi av klubben. gjennom turneringsleder sørge for at det til hver konkurranse settes opp påmeldingsliste, innkjøpes premier, utarbeides startliste, skrives scorekort, startes, kontrolleres scorekort, utarbeides resultatlister, utdeles premier, meddeles resultater til presse og klubbavis og utarbeides rapport til arkivering, påse at banen er forberedt til konkurranser (ansvar ligger på banekomite og greenkeeper) påse at banen, ved turneringer, er tydelig og korrekt merket i overensstemmelse med gjeldende regler (ansvar ligger på banekomite) fremskaffe nødvendig dommerkapasitet hvor dette er påkrevet, være godt kjent med gjeldende straffebestemmelser, ha ansvaret for rekruttering og utdanning av de nødvendige funksjonærer til konkurranser i TKs regi, rette seg etter golfreglene, amatørreglene, klubbens lover, NGFs retningslinjer og denne instruks, ved forbundsturneringer sammen med hoveddommer ha ansvaret for avviklingen etter NGFs retningslinjer, føre referat fra komiteens møter, samt eventuelt erfaringsnotater fra turneringer 15

16 KURS & AKTIVITETS KOMITE Kristiansund og Omegn Golfklubb 16

17 Komiteer – Mandat Kurs & Aktivitetskomite: Arrangere VTG kurs Skolegolf Bedriftsgolf / sponsorinstruksjon Salg av VTG kurs Sørge for at avtale for PRO-tjenester blir utført. Skaffe nye medlemmer Samarbeide med markedskomiteen. Lage konkurranser for å få nye medlemer via facebook. Sørge for at klubben har en Fadderordning for ny medlemmer Juniorgruppe Sørge for at klubben har tilstrekkelige trenerressurser Strategi og Budsjett innspill 17


Laste ned ppt "Organisasjonsplan 2016 Kristiansund og Omegn Golfklubb 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google