Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn med stiftelser Seminar - Stiftelsesforeningen – Litteraturhuset, 26. april 2016 Bjarte Urnes, seniorrådgiver Stiftelsestilsynet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn med stiftelser Seminar - Stiftelsesforeningen – Litteraturhuset, 26. april 2016 Bjarte Urnes, seniorrådgiver Stiftelsestilsynet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsyn med stiftelser Seminar - Stiftelsesforeningen – Litteraturhuset, 26. april 2016 Bjarte Urnes, seniorrådgiver Stiftelsestilsynet

2 2 uavhengige statlige fagtilsyn Samlokalisert i Førde Lotteritilsynet opprettet 2001 Stiftelsestilsynet opprettet 2005

3 Organisasjonskart Lotteri- og Stiftelsestilsynet Atle Hamar Direktør Administrasjonen Bjørn Morten Øen Avdelingsdirektør Avdeling pengespill Linda Vøllestad Westbye Avdelingsdirektør Avdeling frivillighet Elna Berge Avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet Siw Heggedal Longvastøl Avdelingsdirektør Kommunikasjon Anne-Mette Hjelle Kommunikasjonsdirektør IT utvikling Kåre Eide Fagdirektør

4 Administrativt og faglig ansvar Ansvar for stiftelsesloven Stiftelsestilsynet Avgjør klager over enkeltvedtak KULTURDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STIFTELSES- KLAGENEMNDA 4

5 15 Fagstillingar, forvaltning og tilsyn 8 juristar, 1revisor, resten økonomi og adm

6 Stiftelsar pr 31.12.2015 Stiftelser 2015 antall Antall pr 01.01.20157 311 tilgang 2015110 avgang 2015282 Antall pr 31.12.20157 139 Under tilsyn av Finanstilsynet Finansstiftelse1 Sparebankstiftelse28 Næringsdrivende/alminnelige Alminnelig stiftelse6276 Næringsdrivende stiftelse - registrert i Foretaksregisteret863

7 Samfunnsoppdraget Samfunnsoppdraget til Lotteri- og stiftelsestilsynet framgår av hovudinstruksen gitt av Kulturdepartmentet og det årlege tildelingsbrevet. Det vil til eikvar tid også ligge generelle statlege føringar for verksemdsstyring, som ein må ta omsyn til. Basert på desse overodna styringsdokumenta, kan ein oppsummere Lotteri- og stiftelsestilsynet sitt samfunnsoppdrag slik: LS skal medverke til at lotteri og pengespel går føre seg i trygge former under offentleg kontroll, med sikte på å forebygge negative sosiale konsekvensar av lotterier og pengespel og leggje til rette for at dette kan vere inntektskjelde for lotteriverdig frivillig verksemd. LS skal skape tryggleik og tillit til stiftelsar som organisasjonsform, og arbeide for å sikre ei lovleg forvaltning av stiftelsar. LS skal forvalte ordningane for meirverdiavgiftskompensasjon på ein forsvarleg måte, og gje informasjon og rettleiing om ordningane.

8 Lotteri- og stiftelsestilsynet skal sikre en lovlig forvaltning av stiftelser Gjennomføre effektive tilsyns- og kontrolltiltak på områder der risikoen for og konsekvensene av misligheter, er store. Sikre effektiv saksbehandling i tråd med gjeldende regelverk. Videreutvikle og drive et brukervennlig Stiftelsesregister med høy registerkvalitet. Gjennomføre informasjonsarbeid og tiltak for å øke kunnskapen om stiftelser som organisasjonsform og om regelverket.

9 Trygghet og tillit til stiftelser 9 Stiftelsens formål Oppretter og de formålet angår skal ha trygghet og tillit til stiftelsen Samfunnet Samfunnet skal ha trygghet og tillit

10 Stiftelses- tilsynet Revisor Styret Samfunnets tilsyn med stiftelsene er sammensatt Stiftl. § 30 Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene Stiftl. § 44 (2) I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om stiftelsen er forvaltet og om utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Stiftl § 7 (1) b) å føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og denne lov

11 Stiftelseslova § 7 første ledd a) Føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven  tilsynsmetodikk basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger b)Treffe vedtak med hjemmel i stiftelsesloven  legalitetskontroll c)Føre et Stiftelsesregister der alle stiftelser er registrert Stiftelsestilsynets oppgåver

12 Lotteri- og Stiftelsestilsynets tilsynsmetodikk: Med tilsyn menes en uavhengig, systematisk og dokumentert gjennomgang av hele eller deler av en virksomhet. Hva er tilsyn? 12 Nummererte revisorbrev Tips/meldinger Media Forvaltning Tilsynssaker

13 Tilsynsarbeid – to hovedkategorier 13 Utføre kontrolltiltak i forbindelse med søknader (forvaltningssaker) Kontrollere om vilkårene for endring er oppfylt. Strenge vilkår for endring av stiftelse. Føre løpende tilsyn med stiftelsene (tilsynssaker) Kontrollere om stiftelsene følger lov og vedtekter. Forebyggende tilsyn Oppfølgning av meldinger/varsel

14 Tilsynssaker – oversikt over saker

15 Faser i tilsynsmetodikk 15 Trinn 1 Enkle kontrollhandlingar Gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon Trinn 2 I hovedsak dokumentbasert tilsyn Innhenting av tilstrekkelig og hensiktsmessig dokumentasjon Dokumentvurdering Juridisk vurdering Trinn 3 Dokumentbasert tilsyn Tilstedebasert tilsyn Vedtak Beslutning Anmeldelse Risiko- og vesentlighets vurdering Trinn 1 - Overvåkningsfase -Enkle kontrollhandlinger -Følge opp tips, revisorbrev, mediesaker mv. -Systemtilsyn -Manglede regnskap -Fratreden styre/revisor -I utgangspunktet ikke korrespondanse med stiftelsen Trinn 2 – Kontrollfase -Brev til stiftelsen med melding om at vi åpner tilsyn. -Innhenting av informasjon fra stiftelsen og andre -I hovedsak dokumentbasert tilsyn -Tilsyn skal avsluttes med rapport, som kan inneholde oppfølgningspunkter for stiftelsen. Trinn 3 – Kontrollfase videre oppfølgning -Dokumentbasert og ofte tilstedebasert tilsyn -Vedtak/beslutning/anmeldelse/rappo rt som kan inneholde oppfølgningspunkter for stiftelsen. Risiko- og vesentlighets vurdering

16 Telefonar E-postar Brev med spørsmål Møter Foredrag Veileding

17 Innsynsbegjæringer

18 Framtidsbilde Økt interesse for stiftelsesforma Færre og større stiftelser Nye og større stiftelser Mektige stiftere Lovrevisjon – Lovutval, referansegruppe, mandat «Vil modernisere stiftelsesloven» 18

19 www.lottstift.no

20


Laste ned ppt "Tilsyn med stiftelser Seminar - Stiftelsesforeningen – Litteraturhuset, 26. april 2016 Bjarte Urnes, seniorrådgiver Stiftelsestilsynet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google