Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13.01.16 Søndre Borgen Solgården sykehjem Solgården boligsenter Dagsenteret Aastad gård.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13.01.16 Søndre Borgen Solgården sykehjem Solgården boligsenter Dagsenteret Aastad gård."— Utskrift av presentasjonen:

1 13.01.16 Søndre Borgen Solgården sykehjem Solgården boligsenter Dagsenteret Aastad gård

2 Solgården og Søndre Borgen sykehjem Målgruppe > Solgården sykehjem har –69 langtidsplasser fordelt på 7 boenheter –8 korttidsplasser –15 plasser på dagsenteret > Søndre Borgen sykehjem har –28 langtidsplasser –32 korttidsplasser for pasienter med geriatriske problemstilling 18 korttidsplasser 7 kommunale akutte døgnplasser. 7 Forsterkede korttidsplasser > Solgården boligsenter består av –Servicefunksjoner (kantine, frisør, fotpleie, aktivitør) –32 leiligheter for eldre –12 omsorgsboligplasser for personer med psykiske lidelser > Sentralkjøkkenet har fra 2013 – hatt ansvar for kantine og bevertning ved Kunnskapssenteret – produksjon av middag til boligsentrene, omsorgsboligene, de kommunale sykehjemmene og mat til hjemmeboende. Produserer ca 150 000 porsjoner middag årlig.

3 Innhold i tjenestene > Ulike typer korttidsopphold som ivaretar samhandlingsreformens intensjon om tjenester «før – i stenden for – etter sykehusopphold» > Dagopphold > Ulike typer langtidsopphold –Forsterket skjermet enhet –Ulike differensierte skjermede boenheter for personer med demens > Alle har tilgang til –Lege –Sykepleietjeneste –Lab-tjeneste –Tannhelsetjeneste –Omsorgstjeneste –Mat, tilpasset kosthold og ernæring –Medisinsk behandling/utredning/vurdering –Renhold og vaskeri –Hår- og fotpleie –Ulike aktiviteter

4 Organisasjonsstruktur Ansatte > Årsverk:ca 170 årsverk > Antall:ca 200 faste ansatte > Flerkulturell ansattgruppe: 70 faste ansatte er førstegenerasjons innvandrere til Norge > Fagdekning: –Høyest fagdekning ved korttidsavdelingen på Søndre Borgen –Vi er opptatt av å ha Riktig kompetanse til riktig pasient til riktig tid At tilgangen til sykepleiere skal være god og fleksibel At personalet skal ha demenskompetanse > Vi har hatt en sterk vekst i virksomheten både i antall pasienter og ansatte på kort tid –Dette krever en utvikling og en endring av organisasjonsstrukturen i virksomheten nå i 2016 > Utfordringen er å rekruttere sykepleiere

5 Tjeneste og kvalitetsutvikling Strategi 2020: > Skal prege våre satsningsområder > Brukermedvirkning > Myndiggjorte medarbeidere Demensplan, Velferdsteknologi, Innovasjon: > Internt pasientforløp > Tidlig innsats > Besøkshund > Richshaw > Paroselen Lokale satsningsområder og kvalitetsutviklingsarbeid i virksomheten > Etisk refleksjon > Legemiddelavstemning > Ernæring > Fallforebygging > Dokumentasjon Ulike forskningsprosjekter > VIPS, Smerter hos personer med demens og livskvalitet, TID? > Hundeassistert terapi på dagsenteret > Effekt av dagtilbud i forhold til personer med demens > Opplæring/undervisning > VG1 og VG2 (7) > Lærlinger (6) > Sykepleierstudenter (ca. 45 i 2015) > Arbeidspraksis (ca. 10) > Språkpraksis (ca. 10) > Demensomsorgens ABC > Helsepedagogikk > Samtykkekompetanse og bruk av tvang > Internundervisning

6 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Svarprosent 59 % (50 % i 2014) Lavest i HO for 2015 > Mest fornøyd med: – Trygghet i forhold til kontakten med brukerne: 5,4 (5,2) – Opplever at nærmeste leder behandler deg med respekt: 5,3 (5,1) – Har du nødvendig kompetanse for å utføre arbeidsoppgaver: 5,3 (5,1) – Samarbeid med kollegaer/trives sammen med kollegaer/sammen god evne til å løse arbeidsoppgaver: 5,2 – Bidrar du til å skape et godt samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø: 5,2 (5,2) – Tilgangen til nødvendig informasjon: 5,1 (4,8) – Alt i alt, hvor fornøyd er du med Asker kommune som arbeidsgiver: 5,0 (4,8) – Opplever du at nærmeste leder har fokus på læring og utvikling i din enhet: 4,9 (4,7) – Opplever du at det er fokus på etisk refleksjon på din arbeidsplass: 4,3 (4,6) > Minst fornøyd med: – De fysiske arbeidsforholdene: 4,3 (4,4) – Får du mulighet for å skaffe deg kompetanse som er relevant for din videre karriereutvikling: 4,3 (4,5) > Nok tid til å utføre arbeidsoppgavene: 4,3 (4,0) > Tiltak er i prosess ved involvering av ansatte

7 Brukerundersøkelsen 2015 Utarbeidet konkrete spørsmål i samarbeid med brukerrådet knyttet til brukermedvirkning: > Har du deltatt i utformingen av tiltaksplanen:2,1 > Er det etablert faste kontakt/møtepunkter for samtale vedrørende beboeren?2,4 > Opplever du at du får god informasjon om hvilke tjenester institusjonen kan tilby?3,9 > Synes du at uteområdene er tilpasset hans/hennes behov? 4,2 > Opplever du at personalet kjenner til beboerens historie/bakgrunn?4,4 Er det mulig for deg å gå ut en tur med beboeren?5,1 Alt i alt i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet du bor på?5,1 Tiltak: Involvere pårørende i livet til beboeren i ny «bolig», tiltaksplaner og aktiviteter for beboeren

8 Andre resultater og indikatorer og beskrivelser å vise til > 2015: > Vi har bidratt vesentlig til å ha så lave betalingsdøgn på sykehuset > Personalet i virksomheten har utvist en fleksibilitet for å møte behov hos innbyggerne i årene fra 2012 – 2016 > Vi har bidratt til å få 60 plasser ved Søndre Borgen i drift på rekordtid og dermed sikret at kommunen kunne møte krav om utskrivningsklare pasienter med kvalifiserte og handlingskompetente medarbeidere i forbindelse med Samhandlingsreformen

9 Kommunale Akutte Døgnplasser 1.9.2014 – 31.8.2015 Fra 1 økende til 7 plasser 1.9.2015 – 31.12.2015 7 plasser Antall pasienter 78 33 menn, 45 kvinner 74 Antall innleggelser7874 Antall liggedøgn1 – 5 døgn218 Utskrevet tilHjemmet: 32 Korttidsplass: 36 Spesialisthelsetjenesten: 10 24 26 9


Laste ned ppt "13.01.16 Søndre Borgen Solgården sykehjem Solgården boligsenter Dagsenteret Aastad gård."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google