Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens plan RKP  Planprosess  Prosess-konsekvens-resultat: Forankring og involvering  Resultat  Identifisere hovedutfordringer  Overordnede hovedstrategier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens plan RKP  Planprosess  Prosess-konsekvens-resultat: Forankring og involvering  Resultat  Identifisere hovedutfordringer  Overordnede hovedstrategier."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Dagens plan RKP  Planprosess  Prosess-konsekvens-resultat: Forankring og involvering  Resultat  Identifisere hovedutfordringer  Overordnede hovedstrategier (valgt strategisk konkretiseringsnivå mellom lokale tiltak og betydningsløse formuleringer)  Veien videre  Prosess mot endelig plan med handlingsprogram vår 2016. Mulig?  Konkret arbeid med «overganger» – realisering av planen («testing the waters»)

3 Presentasjon av Østfold i 2025: Østfold har en sterk kultur for livslang læring og faglighet som preger utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Fagkunnskap og opplæring har høy kvalitet. En kunnskapsbasert praksis tilpasset demografiske behov gir ungdommene gode resultater og en solid plattform for videre (yrkes)liv. Hvordan nærme oss dette målet?

4 Prosess: Gruppeorganisering Samordningsgruppe ØFK: direktør opplæring, plansjef, næringssjef. FM v/utd.direktør, leder skolefaglig nettverk gr.skole, HiØ v/prorektor, KS v/regionalavd. Østf/Akershus. Fylkesledd: LO(adm), NHO(adm), Utd.Forb(pol). Arb.gr Barnehage Gr.l Erik B. Arb.gr Overganger Gr.l Marianne L. Arb.gr Kvalitet/tilb.str Gr.l Kristin D. Arb.gr Kunnskaps-baserte Østfold Gr.l Anne W. Gjennomgående tema: Tidlig innsats, livslang læring, sosial ulikhet, folkehelse- og næringsutviklingsperspektivet, overganger.

5 DatoOppgave Febr 2013Start arbeid med planprogram 19. sept 2013Vedtak av planprogram for offentlig ettersyn Sept-des 2013Offentlig ettersyn planprogram Jan 2014Bearbeiding av planprogram Febr 2014Fastsetting av planprogram Febr-sept 2014Arbeid med selve planforslaget Okt 2014Planforslag vedtas sendt på høring 1.nov–1.mars 2015 Høring Mars 2015Bearbeiding av planforslag April 2015Vedtak av regional kompetanseplan Juni 2015Vedtak av handlingsprogram til regional kompetanseplan – knytte til ressurser – kun ØFK – regional plan i 2016 Prosess: Fremdrift

6 Kompetanse- NOU 2014:7 Evner Tilegne seg kunnskap Anvende kunnskap Kognitive kompetanser Oppnå mål Samarbeid med andre Håndtere følelser Sosiale og emosjonelle kompetanser

7 Kompetanse RKP  Man behøver kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som passer til respektive oppgaver og krav. Hvordan skapes kompetansen??  Det er mange ulike kilder til kompetanse. Kompetanse erverves gjennom vår oppvekst, utdanning, arbeidserfaring og løpende kompetanseutvikling på arbeidsplassen og gjennom forskjellige typer etter- og videreutdanning, samt i f.eks det frivillige foreningsliv.  RKP kilder til kompetanse som utredes: -Barnehage -Grunnopplæring -Livslang læring -Arbeidslivet

8 Kunnskapsgrunnlag: gjennomføring vgs. 5 år

9 Kunnskapsgrunnlag: grunnskolepoeng

10 Kunnskapsgrunnlag: demografi viktigere enn geografi

11 Kunnskapsgrunnlag: Utdanningsnivå Østfold

12 Kunnskapsgrunnlag: Demografi Østfoldsamfunnet  Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået.  Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere  Andelen som mottar uføreytelser i aldersgruppen 18-24 år er høyere  Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing er høyere  Frafallet i videregående skole er høyere  Andelen i aldersgruppa 16-44 år som røyker daglig er ikke entydig forskjellig  Forventet levealder for menn er lavere enn i landet som helhet.  Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere  Beskriver dette Østfold eller deler av Østfold? (demografi er viktigere enn geografi)

13 Fra demografi til reproduksjon?  Reproduksjon av ulikheter – determinisme?  Selvsagt ikke, men dette kan prege holdninger og valg  Et mer detaljert kunnskapsgrunnlag nødvendig:  Under gjennomsnitt: misvisende – lite treffsikkert  De fleste presterer som gjennomsnittet, mange over  …men mange under – denne gruppen er større enn mange andre fylker – dette krever oppmerksomhet

14 Kunnskapsgrunnlag- gjennomføring vgs.normert tid SF

15 Kunnskapsgrunnlag- gjennomføring vgs.normert tid YF

16 Hovedutfordringer  Grunnskolepoeng: Ikke snitt, men høy andel under 30 poeng. YF 31,7 %, SF 2,6% (nasjonalt 26,8 %/2,2%)  Gjennomføring YF generelt, gutter spesielt  Demografi, folkehelse, store forskjeller  Utdanningsnivå – holdninger til utdanning og faglighet  Sektorisering, mangel på samhandling-koordinering  Mange av disse utfordringene er samlet hos de samme borgerne, enkelte utfordringer på holdninger og kultur favner bredere.

17 Analyse  Østfold har gode resultater på mange områder og det er mange velfungerende kilder for kompetanse for det store flertallet.  Deler av Østfolds befolkning har mistet arbeidslivet som kilde til kompetanse pga endrede krav for å få arbeid.  Skolen er en vanskelig kilde for kompetanse for ungdommer fra familier med sosio-økonomiske utfordringer og lav utdannelse.  Likevel er utdanningssystemet løsningen. Et målrettet og kunnskapsbasert utdanningssystem. Men skolen vil ha bedre odds hvis samfunnet rundt bidrar i enda større grad.  Derfor lanserer RKP 5 hovedstrategier som både er samfunnsfaktorer og skolefaktorer for å komme nærmere målet.  Dette må etterfølges av konkrete og forpliktende tiltak for effekt

18 5 hovedstrategier RKP 2015-2050 1.Kultur/holdninger: Praktisk og teoretisk utdanning må anerkjennes og støttes i ord og gjerninger. Det skal være aksept og respekt for praktisk og teoretisk kunnskap som en positiv verdi. Vi må motarbeide reproduksjon av ulikheter, knuse myter og innarbeide en kultur for livslang læring og faglighet med bred forankring i Østfoldsamfunnet. Delstrategier kultur/holdninger 2015-2019(5): Det offentlige Østfold tar initiativ til å arbeide for å utvikle en «Østfolduke». En uke med temaseminarer, utstillinger, workshops og foredrag hvor verdien av livslang læring, faglighet og kompetanse settes på dagsorden og hvor ungdom, arbeidsliv, fagmiljøer og hele Østfolds befolkning er målgruppe. Jobbe aktivt for å utarbeide et bevisstgjøringsprogram for å markere Østfold som et kompetansefylke på alle områder hvor dette er relevant, f.eks skoler, offentlige instanser, bedrifter, innovasjon, landbruk etc. Spre suksesshistorier og bevisst framsnakke Østfold og behovet for praktisk og teoretisk kompetanseutvikling.

19 5 hovedstrategier RKP 2015-2050 2.Samarbeid: Rive ned silotenkning og bygge målrettede samarbeidsstrukturer- innenfor eksisterende siloorganisering. Sette medborgernes behov i sentrum. Samarbeid gjennom skoleløpet med gode overganger for å skape en helhetlig grunnopplæring. Delstrategier samarbeid 2015-2019(12): Samarbeid for bedre overganger skal sikres gjennom: - forpliktende avtaler mellom de overordnede partene - utvikling av felles og forpliktende rutiner mellom virksomhetene som er involvert - jevnlig evaluering Prosjektet «samarbeid gir læreplass» skal forankres hos partene og utvides til en mer forpliktende avtale for å sikre langsiktighet og forutsigbarhet i tilbudet av læreplasser Østfold Fylkeskommune tar initiativ for å videreutvikle og etablere gode og behovstilpassede samarbeidsarenaer mellom ledelse og andre aktører på kompetanseområdet. På alle samarbeidsarenaer skal det avtales systemer for ledelse og sekretariatsfunksjoner etter konsensusmetoden.

20 5 hovedstrategier RKP 2015-2050 3.Innovasjon:I forlengelsen av et tettere samarbeid, skal det bygges en kultur for læring og deling av kunnskap gjennom samarbeidsdrevet innovasjon med vekt på handling, utprøving, testing og pilotering. Medarbeiderdrevet innovasjon vurderes som en suksessfaktor for implementering. Delstrategier innovasjon 2015-2019(8): Østfoldsamfunnet skal i alle beslutninger ta ansvar for bred kunnskap om koblingen folkehelse/læring og sosiale ulikheter/tidlig innsats og bruke innovasjonskapasiteten på tvers av fagområder for å begrense reproduksjon av ulikheter i helse og forskjeller i utdanning. Forskningen skal bygge på fylkets sterke områder, næringslivets behov i dag og områder der Østfold har særlige forutsetninger for å bli ledende nasjonalt og internasjonalt. Det offentlige må etterspørre innovasjon ved egne anskaffelser.

21 5 hovedstrategier RKP 2015-2050 4.Livslang læring: Læring foregår gjennom hele livsløpet, både innenfor formelle og uformelle rammer. Et kompetansesamfunn må legge vekt på den enkeltes evne til, og ønske om- å tilegne seg, fornye og anvende kunnskap. Det livslange perspektivet må være uttrykk både for enkeltmenneskets- og arbeidslivets behov, samt de nasjonale samfunnsmessige utfordringene. Delstrategier livslang læring 2015-2019(14): Det skal arbeides for god samhandling og kontakt mellom tilbydere av etter- og videreutdanning, arbeidstakere og arbeidsgivere. Dette kan f.eks gjøres ved å bygge nettverk Arbeidsgivere og ansvarlige på området skal arbeide bredt med motivasjonstiltak for livslang læring mot arbeidstagere og arbeidsgivere, herunder sikre tilrettelagte opplærings- og lavterskel tiltak Arbeide for å bevare og styrke høyere utdanning og forskning i Østfold ved å benytte lokale institusjoner i etter- og videreutdanningsarbeid

22 5 hovedstrategier RKP 2015-2050 5.Kunnskapsbasert praksis: Kvalitet i skole og barnehager handler om anvendelse av kunnskap. Kunnskap hentet fra teori, praksisfelt og brukere danner grunnlaget for egen praksis og utviklingsarbeid. Systematisk selvevaluering og tilpassede oversikter over ledelse og utvikling gir en god bakgrunn forrevisjon av strategier og tiltak på alle nivå. Delstrategier kunnskapsbasert praksis 2015-2019(16): Inndelt i generelt, barnehage, grunnskole og videregående Arbeide for aktive og bevisste eiere av skoler og barnehager med et bevisst forhold til forskning, ledelse og anbefalinger om kvalitet på de respektive områdene Arbeide systematisk med å utvikle gode læringsmiljøer, der elevene lærer å ta medansvar for læringsmiljøet.

23 Veien videre Realisering av planen – «Testing the waters»:  Konkret arbeid med overganger – lederforankring – 22.10. Lokalt arbeid med rutiner – involvering av utførere. Mål om avtaler i feb.2016. Realisering av planen – «Testing the waters» Ferdigstillelse av planen – prosess:  RKP: Høringskonferanse januar 2016. Prosess med kommuner og andre interessenter vår 2016. Formell høring 1.mars-1.mai.Vedtak plan med handlingsprogram juni 2016.


Laste ned ppt "Dagens plan RKP  Planprosess  Prosess-konsekvens-resultat: Forankring og involvering  Resultat  Identifisere hovedutfordringer  Overordnede hovedstrategier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google