Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Askim Eidsberg Hobøl Marker Spydeberg Spydeberg, 6. november 2015 Kommunereform 5K i Indre Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Askim Eidsberg Hobøl Marker Spydeberg Spydeberg, 6. november 2015 Kommunereform 5K i Indre Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Askim Eidsberg Hobøl Marker Spydeberg Spydeberg, 6. november 2015 Kommunereform 5K i Indre Østfold

2 Program 1. Åpning Velkommen ved ordfører Petter Schou 2.Godkjenning av referat fra 20.10.15 3.Intensjonsavtalen Særskilt fokus på –Demokratisk modell –Plassering og beskrivelse av tjenester 4.Temaer - Kommunikasjon, samfunns- og næringsutvikling 5.Hva ønsker kommunene å oppnå med de midler som frigjøres etter etableringen? a)Drift b)Investeringer c)Prosjekter 6.Indre Øst og Indre Vest Innledende samtaler i egne grupper. Drøfting i plenum vedrørende samordning av prosesser. 7.Oppsummering av dagen –Hvilket innhold skal gis til 16. og 17. november? –Hva ønsker vi å formidle til innbyggere/media/andre etter dagens samling

3 Intensjonsplanen Demokratisk modell

4 2.1 NÆRDEMOKRATISK ORDNING 5K kommune skal ha ordninger for å understøtte nærdemokratiet: Det skal beskrives et hovedutvalg/komite for utvikling av tettsteder/lokalsamfunn i kommunen. Det skal vurderes om det skal være geografisk representasjon i hovedutvalget/komiteen, og på hvilken måte dette evt. skal sikres Det må sikres en formalisert dialogform med/tilknytning til de institusjoner, lag og foreninger som i dag er etablert på tettstedene. Det legges vekt på å opprettholde vellykkede lokale samarbeidsformer mellom det offentlige og næringslivet. Det vil vurderes om det skal etableres lokalsamfunnsutvalg som skal ha en rolle i forhold til kommunedelsfunksjoner på tettstedene, tettstedsutvikling og/eller ivareta andre oppgaver. Utvalgsmodell vs. komitemodell er ikke drøftet. 4 av 5 kommuner i 5K har utvalgsmodell. Fra utkast til intensjonsplan, 03.11.15

5 Komite eller utvalg? (Hoved)utvalgsmodell –Tar beslutninger basert på skrevne saker fra adm. –Økonomifullmakter på eget område –Kan innstille rett til kommunestyret på alle saker som gjelder eget område Komitemodell –Politiske verksteder uten økonomisk myndighet – adm. er sekretær –Sette politisk dagsorden - drive frem saker –Innstiller til kommunestyret på saker som ikke gjelder økonomiske spørsmål (går via formannskap) Se kommuneloven § 10 og § 10a i notatfeltet.

6 Utvalg eller komiteer? Oppdeling: –Hvis beslutningsmyndighet = utvalg –Hvis ikke = komité I mange kommuner har utvalgene svært begrenset beslutningsmyndighet og behandler svært få saker.

7 2.2.1 Kommunestyret Kommunestyret skal ha 45 medlemmer. Fra utkast til intensjonsplan, 03.11.15

8 Lokaldemokratisk modell

9 2.2.2. Formannskapet Formannskapet skal ha 11 medlemmer og skal ivareta det løpende folkevalgte ansvar. Formannskapet innstiller til kommunestyret i alle saker og skal ha et særskilt ansvar for kommuneplanprosessen. Formannskapet behandler bl.a. saker som berører saksområder til flere hovedutvalg eller har betydning for kommunens økonomi, jfr. kommuneloven § 8. Videre har formannskapet ansvar for å avklare kommunens eierposisjon i aktuelle spørsmål samt gi kommunens representanter nødvendige fullmakter til å representere kommunen i interkommunale selskaper.

10 2.2.3 Hovedutvalg Det etableres 4 hovedutvalg som hver skal ha 11 medlemmer. Utvalgene skal ha omfattende delegert sektoransvar/beslutningsmyndighet og avgi uttalelser i saker som berører utvalgets saksområder før disse behandles i formannskap/kommunestyre. Ansvarsområdene skal være: –Næring, Areal og Miljø –Kultur og Stedsutvikling –Oppvekst og Undervisning –Helse, Sosial og Omsorg Ansvarsinndelingen kan være:

11

12 2.2.4 Øvrige råd og utvalg Kontrollutvalg Råd for eldre Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innvandrerråd Ungdomsråd Lokalsamfunnsutvalg?

13 Plassering og beskrivelser av tjenester

14 Fordeling av tjenestetilbud Inngangen i en ny kommune vil være å opprettholde barnehage, skoletilbud og helsetjenester på de steder hvor dette er lokalisert i dag. På følgende tettsteder vil det lokaliseres kommunetorg, som vil ha utvidede servicetorgfunksjoner: –Tomter –Spydeberg –Askim –Mysen –Ørje For de brukerrelaterte tjenester vil det legges vekt på å samle de fagmiljøene som ikke stedbundet, med fremskutte tjenester på kommunetorgene. Det vil høre til forhandlingene å velge strategisk plassering av de tjenester som ikke er stedbundne.

15 Oppgave – beskrivelse av tjenestetilbudet 1.5 grupper med hvert sitt tema: I.Helse og omsorg II.Oppvekst og undervisning III.Kultur og frivillighet IV.Tekniske tjenester V.Interkommunale selskaper + kommunetorg 2.En vert på hvert bord. Verten leder samtalen og noterer forslag til endringer og momenter til videre arbeid. 3.Vi skal rullere slik at hver får arbeid med tre temaer. 4.Formål: 1.Bekrefte at tekst er i orden, 2.Foreslå forbedring av tekst 3.Identifisere innhold dere mener må vurderes nærmere 4.Er det noe dere savner?

16 3.2 BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUD

17 3.2.1 HELSE OG OMSORG Det skal arbeides for at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme i egen bolig med høyest mulig funksjonsnivå. Det vil derfor satses på hjemmebaserte tjenester, forebygging, mestring og hverdagsrehablitering. I en stor kommune vil det være kraft til å satse på velferdsteknologi som gjør det mulig å gi tjenester på beste effektive omsorgsnivå. Utviklingssenteret for hjemmebaserte tjenester i Eidsberg vil kunne være en motor i dette. Innbyggerne skal få gode helse- og omsorgstilbud i sitt nærmiljø. Spesialistfunksjoner må samlokaliseres for å sikre sterke fagmiljøer med relevant kompetanse. Hjemmetjenester skal gis med utgangspunkt i lokalt plasserte baser. De fem sykehjemmene (Hobøl Bo- og behandlingssenter,Grinitun, Løkentunet, Edwin Ruuds Omsorgssenter, Marker bo- og behandlingssenter) skal videreutvikle sin drift. Helsehuset skal videreutvikles med spesialiserte heldøgns omsorgstjenester og ambulante team som kan styrke det øvrige helse- og omsorgsarbeidet som hverdagsrehabilieNAV-arbeidet skal baseres på arbeidsrettet brukeroppfølging. Kontakten mellom NAV-kontorene og det lokale næringslivet skal styrkes. Det skal opprettes ett felles jobbsenter for å øke arbeidsdeltakelsen i befolkningen. Det skal være ett felles NAV kontor i kommunen. De publikumsnære NAV-tjenestene skal legges til kommunetorgene. ring og arbeid med demente. Et styrket fagmiljø innen rus- og pyskiatri vil gi bedre, tilpassede og spesialiserte tjenester for innbyggerne, og en større kommune har evne til å følge opp egne og statlige ambisjoner på området. Barn og unge skal prioriteres ved at skolehelsetjenesten styrkes. Antall helsestasjoner opprettholdes.

18 VELFERD OG ARBEIDSDELTAKELSE NAV-arbeidet skal baseres på arbeidsrettet brukeroppfølging. Kontakten mellom NAV-kontorene og det lokale næringslivet skal styrkes. Det skal opprettes ett felles jobbsenter for å øke arbeidsdeltakelsen i befolkningen. Det skal være ett felles NAV kontor i kommunen. De publikumsnære NAV-tjenestene skal legges til kommunetorgene.

19 3.2.2. Oppvekst og undervisning Den nye kommunen skal ha full barnehagedekning. Familiene skal tilbys barnehageplass nær der de bor. Det skal være løpende barnehageopptak gjennom hele året. Kommune skal ha en bred variasjon i barnehagetilbudet, både hva gjelder eieform og innhold (naturbarnehage, menighetsbarnehage, etc.). Samle et styrket og bredere fagmiljø knyttet til spesialpedagogisk hjelp og barn med nedsatt funksjonsevne (ressursteam). Nye barnehager skal tilpasses befolkningsveksten slik at nærhet til tjenestene og effektiv drift sikres. En hovedstrategi for å møte sosial ulikhet vil være tidlig innsats og forebyggende arbeid. Det skal legges vekt på gode overganger mellom de ulike pedagogiske overgangene (barnehage, småskole, storskole, ungdomsskole, videregående skole). Helhetstenkning i oppvekstsektoren der barnehage, skole og hjelpetjenestene sammen bidrar til at alle barn får realisert sitt potensiale. For barnehager og skoler skal det settes av midler til transport til lokale besøksopplevelser og kulturformidling. Dette vil gi grunnlag for læring for utenfor klasserommet og styrke en felles identitet hos den oppvoksende slekt. Den nye kommunen skal være en motor for å heve utdanningsnivået blant innbyggerne. I en stor kommune skal det være økt andel av unge som gjennomfører 13-årig skoleforløp. Konkrete tiltak 1. – 4. klasse, for å skape best mulig grunnlag for å fullføre videregående opplæring. Den nye kommunen skal legge vekt på kvalitetsutvikling i skolen og være en foregangskommune med bruk av elektroniske verktøy og IKT. Elevene skal ha gjennomgående lik tilgang til teknologiske hjelpemidler og digitale læreverk i hele kommunen. Vi vil etablere ressursteam med spesialkompetanse på tvers av skolene. Det kan være relatert til f eks utfordringer knyttet til minoritetsspråklige, adferdsproblematikk, lærerkompetanse og grunnleggende ferdigheter, eksempelvis med bruk av metodikk som er utviklet ved Ingastua i Spydeberg. I oppvektsvirksomhetene vil legges vekt på å opprettholde sikre bred kompetanse som sosiallærer, sosionom, vernepleier, helsesøster, ungdomsskontakt, SLT-koordinator. Det etableres en felles pedagogisk psykologisk tjeneste. Intergrering av minoritetsspråklige og flykntninger…

20 3.2.3 KULTUR OG FRIVILLIGHET Det skal tilrettelegges for at det frivillige arbeidet skal blomstre. Det skal være et basistilbud innen kultur- og idrettsaktiviteter på tettstedene slik som det er i dag. Lokal kunnskap og lokal ressursinnsats er sentrale forutsetninger for utvikling av kulturliv og frivilligheten. Det skal tilstrebes å innrette tilskuddordninger til lag og foreninger slik at det stimuleres til terskelløse tilbud (kostnad og tilgjengelighet/transport) til barn og og unge. Mangfoldet av idrettslag og foreninger i kommunen skal opprettholdes, samtidig som den nye kommunen vil ha anledning til å utvikle tilbud for unge som ønsker å satse. Den nye kommunen har en rekke regionale anlegg innenfor ulike grener, og det skal legges til rette for å optimalisere miljøene rundt disse. Kulturskolen blir en felles virksomhet, med desentraliserte tilbud som i dag. Det skal være bemannende bibliotek i Tomter, Spydeberg, Askim, Mysen og Ørje. Bibliotekene skal være samlingssteder og kulturutvikler i nærmiljøet. Det skal være tilrettelagte ungdomstilbud på tettstedene. Ungdommens Kulturhus (UKH) i Marker er en modell for hvordan dette kan innrettes. En ide kan være å gi enkelte kulturestablishment en særskilt funksjon eler oppgave, f.eks, teaterkunst, rockeverksted

21 3.2.4 Tekniske tjenester Kommunen skal tilby kvalitativt gode og effektive vann- og avløpstjenester, og sørge for ett helhetlig VA-distrikt som får best utfall også for innbyggernes egenbetaling. Reservevannsløsning skal sikres i størst mulig utstrekning. Det skal utarbeides en strategi som sikter mot klimanøytral kommune og være foregangskommune innen distribuert energiproduksjon og smart teknologi. Utviklingen i kommunen skal ta i bruk best tilgjengelig løsninger på miljø, klima, energi og være i posisjon for innovasjon og forskning. Kommunen skal ha et grønt fagsenter som skal tilby veiledning og medfinansiering til innbyggere som vil legge om til energivennlige løsninger. Kommunen skal prioritere samfunnssikkerhet og beredskap, og aktivt jobbe for – og investere i – innbyggernes trygghet og sikkerhet. Herunder temaer som trafikksikkerhet, vern mot flom, ras, ytre trusler, osv. Gjennom helhetlig arealpolitikk skal det legges opp til en effektiv, bærekraftig og fremtidsrettet arealbruk. Hovedfokus er vekstmuligheter i tettstedene, gode attraktive sentrum og næringsarealer – samt sikring av kulturlandskap og god matjord. Kommunen vil ha en betydelig landbruksrelatert primærnæring. Kommunen skal ha et felles enhet for landbruk og naturforvaltning. Den kommunale virksomheten skal stimulere til vekst og gode vilkår for variert og bærekratig produksjon og forvaltning. Det etableres et felles enhet for byggesak og regulering. Innbyggerne skal enkelt kunne få hjelp til sine bygg- og planspørsmål, enten lokalt (kommunetorg) eller via digitale løsninger. Kommunen skal ha en effektiv og miljøvennlig bil- og utstyrspark. Næringsliv (tema den 6. nov.)

22 3.2.5 INTERKOMMUNALE SELSKAPER Interkommunale selskaper og samarbeid utgjør opptil 10% av kommnal tjenesteproduksjon. I utgangspunktet bør disse tjenestene produseres innenfor den nye kommunen: –IKSer (I Ø Krisesenter, I Ø Lokalmedisinsk kompetansesenter (Helsehuset), Avlastningshjemmet, Mortenstua, ASHA, Indre Østfold Data, Indre Østfold Brann og Redning, IØ Renovasjon (?) og Indre Østfold Utvikling) –§ 27 Samarbeid (Indre Østfold Barnevernvakt, Kulturskolen vest, PPTjeneste Hobøl, Skiptvet og Spydeberg, PPTjenesten For Indre Østfold, Smaalenene bedriftshelsetjeneste) –§ 28 Vertskommune (Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold, Landbrukskontoret for Hobøl, Spydeberg og Askim, Skatteoppkreveren i Hobøl og Spydeberg, Skatteoppkreverkontor Askim og Skiptvet, Skatteoppkreverkontor Trøgstad Eidsberg) Øvrige kommuner som er med som eiere i disse selskapene/samarbeidene, og som ikke vil inngå i den nye kommunen, tilbys å kunne kjøpe disse tjenestene. Øvrige samarbeidsavtaler om interkommunale tjenester gås gjennomgås og avvikles eller revideres.

23 Kommunetorg Det skal være bemannede kommunetorg i Askim, Mysen, Tomter, Spydeberg og Ørje. Følgende tjenester skal utføres ved de lokale kommunetorgene: –… –..

24 Tettstedene KommuneTettstedAntall innbyggere MarkerØrje1871 EidsbergMysen6412 Slitu721 Trømborg294 Askim 13822 SpydebergSpydeberg*4108 HobølKnapstad*1338 Tomter1668 Ringvoll491

25 Kommunikasjons, samfunns- og næringsutvikling

26 Kommunikasjon, samfunns- og næringsutvikling 1.Regional aktør 2.Jernbane, vei, gang- og sykkelstier 3.Øvrig infrastruktur 4.Jordvern og arealutnyttelse 5.Næringsutvikling/arealpolitikk 6.Klima og miljø

27 Regional aktør Se til 5K …. Hva kjennetegner den nye kommunen som en dyktig samfunnsutvikler og næringsutvikler?

28 Fem tema – en gruppe for hvert tema 1.Jernbane, vei, gang- og sykkelstier og øvrig infrastruktur 2.Jordvern og arealutnyttelse 3.Næringsutvikling/arealpolitikk 4.Klima og miljø Hva er muligheter for den nye kommunen for hvert av disse temaene? Skriv ned hva dere vil oppnå. Formuler som målsettinger. Midtveis i arbeidet får dere besøk av en «forstyrrer»

29 Nå kommer «forstyrreren» …

30 Fremtidige investeringer

31 5.4 Fremtidige investeringer Hva ønsker kommunene å oppnå med de midler som frigjøres etter etableringen? Den nye kommunen har som mål å ta opp konkurransen med regioner i Oslofjorden, og vil i den første 4- årsperioden settes 15 mill til følgende formål (benyttelse av effektiviseringspotensialet): Teksten er fra grovutkast, beskrivelser av tjenester 03.11.15

32 Hva ønsker kommunene å oppnå med de midler som frigjøres etter etableringen? –Drift –Investeringer –Prosjekter Ordførerne presenterer sine forslag Vi etablerer grupper som drøfter forslagene Gruppene foredler forslaget Presentasjon i plenum Denne oppgaven ble ikke gjennomført som beskrevet. Samtalen i plenum avklarte: 1.Ordførerne sender sine forslag til Åsmund 2.Rådmennene beregner beløpet på nytt.

33 Indre Øst og Indre Vest

34 Samtaler i egne grupper. Drøfting i plenum vedrørende samordning av prosesser. Denne oppgaven ble gjennomført som en samtale i plenum med følgende avklaring: 1.Ordførerne i Indre Øst drøfter prosessen, og om de kan ha et felles arbeid om dette alternativet siste halvdel av samlingen 17.11. 2.Det planlegges et felles arbeid om intensjonsplan for Indre Vest 17.11. – primært siste del av dagen.

35 Oppsummering

36 Oppsummering av dagen Hvilket innhold skal gis til 16. og 17. november? Hva ønsker vi å formidle til innbyggere/media/andre etter dagens samling


Laste ned ppt "Askim Eidsberg Hobøl Marker Spydeberg Spydeberg, 6. november 2015 Kommunereform 5K i Indre Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google