Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Årsrapport 2007 Bent Aslak Brandtzæg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Årsrapport 2007 Bent Aslak Brandtzæg."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.telemarksforsking.no Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Årsrapport 2007 Bent Aslak Brandtzæg

2 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Formål med rapporteringssystemet Vurdere hvorvidt man bidrar til å nå sentrale målsetninger i verdiskapingsprogrammet knyttet til: –Verdiskaping (Bruke kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner) –Kulturarven (ta bedre vare på kulturarven) –Kunnskap (Utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs) Fange opp både positive og negative erfaringer som kan være av interesse med tanke på å sikre bedre måloppnåelse

3 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Erfaringer med rapporteringen Veiledning og rapporteringsskjema –Ulike prosjekter – lik rapportering –Tema og problemstillinger –Omfang og relevans Praktisk gjennomføring –Utfylling av skjema, samarbeid –Redigeringsmuligheter

4 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Organisering, ledelse og økonomi Et flertall av prosjektene har utspring fra regionalt nivå og dekker flere kommuner Prosjektorganisering, forbedringsmuligheter: –Klarere rolle og ansvarsfordeling mellom aktører –Bedre framdrift og ledelse av delprosjekter For lite ressurser til prosjektledelse Alle har avvik i forhold til gjennomføring av planlagte aktiviteter og tiltak. Dette omfatter i første rekke forsinkelser eller forskyvleser pga.: –Manglende bemanning, manglende eller forsinket finansiering, sykdom, saker tar lenger tid enn forventet, uforutsette ting, avklaring fra samarbeidspartnere tar tid

5 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Forankring Størst behov for forankring på lokalt nivå Forankring en høyt prioritert oppgave i de fleste prosjekter Viktigste målgrupper: –Kommunepolitikere, innbyggere, kommunal administrasjon, reiseliv/bedrifter, frivillige lag og foreninger

6 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Kulturarven Pilotprosjektene dekker samlet sett et bredt spekter av kulturarven: Materiell kulturarv: –Ferdsel (land og sjø), jordbruk, bosetting, forsvar, religion, håndverk, kraftproduksjon, industri, jakt og fangst Immateriell kulturarv: –Historie, myter, segn, tradisjoner (håndverk og mattradisjoner), drifts- og produksjonsmetoder, stedsnavn, språkutvikling, musikk, kunst, teater Kobling av materiell og immateriell kulturarv –Guiding, formidling, fortelling, demonstrasjoner, utstillinger. –Immateriell kulturarv en forutsetning for verdiskaping rundt den materielle kulturarven Halvparten av prosjektene har foretatt kartlegginger av kulturarven om som er sammenstilt og formidlet på en eller annen måte Alle piloter har igangsatt restaureringsprosjekter. 5 av pilotene har restaureringstiltak som er ferdigstilt

7 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Kompetanseutvikling og formidling Kompetanseutvikling i prosjektene knyttet til: –Prosjekt- og prosessledelse, samarbeid, samhandling, koordinering, formidling, kulturminner, natur, handverk, økonomi, bedriftsetablering, marked og salg Samarbeid med kompetanseinstitusjoner –11 av prosjektene samarbeider med en eller flere kompetanseinstitusjoner. 7 av prosjektene er det igangsatt FoU-prosjekter som en del av, eller som et resultat, av verdiskapingsprogrammet. 9-10 ulike FoU-miljøer involvert Formidling en prioritert oppgave –10 prosjekter jobber med utarbeidelse av formidlingsplan –Viktigste formidlingskanaler er foredrag/presentasjoner på møter/arrangementer og via internett

8 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Verdiskaping Miljømessig verdiskaping Arbeidet med kulturminner bidrar til en viss grad til økt fokus på skjøtsel og vedlikehold av helhetlig kulturlandskap biologisk mangfold, forurensning og bruk av miljø- og ressursøkonomiske løsninger Kulturell verdiskaping Styrking av identitet og stedstilhørighet (5) Styrking prosjektområdet omdømme og attraktivitet (7) –Holdningsendringer (vern ikke en ulykke, men et uttrykk for områdets kvalitet og attraktivitet) –Økt interesse, økt stolthet, økt optimisme og innsatsvilje –Økt mediafokus, økt interesse og økt etterspørsel 9 prosjekter har utviklet egne symboler, logoer eller merkevarer knyttet til pilotprosjektet

9 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Verdiskaping Sosial verdiskaping Behov for økt samarbeid mellom aktuell aktører (6) Behov for å skape bevissthet og engasjement blant ulike aktører om kulturarven som ressurs for steds- og produktutvikling (3) 11 pilotprosjekter gir uttrykk for at det spesielle målgrupper som det er vanskelig å trekke med –Grunneiere, huseiere, foreninger, politiske miljøer, enkeltpersoner eksiterende nærings- og reiseliv, deler av primærnæringen, kulturinstitusjoner, fylkeskommunale organer, Innovasjon Norge

10 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Økonomisk verdiskaping Det er utarbeidet forretningsplaner i 8 pilotprosjekter –Overnatting, servering, arrangement, håndverk, restaurering, foredling, formidling Det er etablert nye virksomheter i 5 pilotprosjekter (14 virksomheter totalt, hvorav 10 i Nordland) –Sysselsetting i nye virksomheter: 18 årsverk (10 i Nordland) I 8 piloter har eksisterende virksomheter utvidet sin virksomhet: –Sysselsetting knyttet til utvidelse av eksiterende virksomheter: 20 årsverk (15 i Nordland) 2 piloterprosjekter vurderer at ringvirkningene i stor grad har vært positive for sysselsetting 3 piloterprosjekter vurderer at ringvirkningene i stor grad har vært positive for underleveranser Ett pilotprosjekt vurderer at ringvirkningene i stor grad har vært positive for antall besøkende til prosjektområdet Ingen pilotprosjekter vurdere effektene i forhold til tilflytting til prosjektområdene som store

11 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Verdiskaping på tvers 7 prosjekter gir uttrykk for at sosial-, kulturell-, miljømessig verdiskaping i stor grad blir brukt som ressurs for økonomisk verdiskaping 3 prosjekter gir uttrykk for at økonomisk verdiskaping i stor grad blir brukt som ressurs for sosial-, kulturell-, miljømessig verdiskaping Prioritering av ulike former for verdiskaping 1.Kulturell 2.Sosial 3.Miljømessig 4.Økonomisk

12 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Konflikter og konflikthåndtering Konflikter i forholdt til: Vern - utbygging Ferdsel – slitasje, grunneiere annen arealbruk Restaurering – moderne fasiliteter Originalitet – sikkerhetsforskrifter Kultur som næring – forståelse i befolkningen. Vern hemmer utviklingen Tiltak for å håndtere konflikter: Dialog og informasjon Implementering og forankring i kommunale planer Etablere partnerskap - nettverk Skape eierforhold Holdningsskapende arbeid Kartlegging av brukerinteresser og potensielle brukerkonflikter (5)

13 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Programvurdering Økonomske ressurser 8 prosjekter gir uttrykk for at det er behov for mye mer ressurser –Mer midler til restaurering, drift, vedlikehold, utvikling av nye tjenestetilbud, kjøp av tjenester, prosjektledelse, næringsutvikling Faglige ressurser 4 pilotprosjekter mener at de faglige ressursene som tilbys gjennom verdiskapingsprogrammet er tilstrekkelige. Behov for kompetanse knyttet til: –Samhandling, organisasjonsutvikling, finansieringsmuligheter og søknadsprosedyrer, markedsføring, næringsutvikling, pedagogikk i forhold til forankring og konflikthåndtering, utdanningsmuligheter for håndverkere

14 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Programvurdering Programmets betydning –Kun ett pilotprosjekt ville sannsynligvis blitt satt i gang uten verdiskapingsprogrammet –9 prosjekter mener at verdiskapingsprogrammet i stor eller svært stor grad har fungert som katalysator for å utløse andre ressurser regionalt og lokalt –4 prosjekter mener at programmet i stor grad har bidratt til endringer av kunnskaper, holdninger og atferd lokalt på en måte som gir grunnlag for langsiktige utviklingsmuligheter Koordineringsbehov –10 prosjekter mener det er behov for bedre koordinering i forhold til andre virkemidler: Virkemidler fra andre departementer, andre verdiskapingsprogrammer, småsamfunnssatsingen, Innovasjon Norge, Kulturminnefondet, Fylkesmannen, fylkeskommunen

15 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Programsamlingene Antall prosjekter som mener pilotprosjektsamlingene fungerer svært bra eller bra i forhold til: dialog og informasjonsutveksling mellom pilotprosjektene og programledelsen: 11 inspirasjon: 11 dialog og informasjonsutveksling mellom pilotprosjektene: 10 nettverksbygging: 9 Forbedringsmuligheter Har blitt bedre etter hvert, viktig å opprettholde relevansnivået og kvaliteten, innhente problemstillinger på forhånd, noe mer tid til erfaringsutveksling

16 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Status og utfordringer Mange av prosjektene er i en tidlig fase, fokus kartlegging, restaurering og forankring - kulturell og sosial verdiskaping. Foreløpig lite økonomisk verdiskaping Store prosjekter er utfordrende, små ressurser til prosjektledelse. Behov for bedre rolle- og ansvarsfordeling mellom ulike aktører, ledelse av delprosjekter Flere prosjekter har behov for økt kompetanse knyttet til næringsutvikling, markedsføring og mediehåndtering Fortsatt behov for formidling og forankring blant ulike aktører, spesielt lokalt En del prosjekter har for lite ressurser til gjennomføring av tiltak Behov for å bedre mulighetene samfinansiering. Behov for bedre koordinering av virkemidler på ulike nivåer Lokale omstillingsprosesser krever tid. Tiltak for å styrke kompetanse, identitet, tilhørighet, omdømme, eierskap og engasjement krever langsiktighet. Behov for raske resultater kan bidra til feil prioriteringer Tilgang til midler for drift og vedlikehold etter at prosjektperioden er over


Laste ned ppt "Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Årsrapport 2007 Bent Aslak Brandtzæg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google