Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hormonelle forstyrrelser og depresjon hos eldre V/Avdelingsoverlege Ole K Gr ø nli Avdeling for Alderspsykiatri UNN- Troms ø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hormonelle forstyrrelser og depresjon hos eldre V/Avdelingsoverlege Ole K Gr ø nli Avdeling for Alderspsykiatri UNN- Troms ø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hormonelle forstyrrelser og depresjon hos eldre V/Avdelingsoverlege Ole K Gr ø nli Avdeling for Alderspsykiatri UNN- Troms ø

2 Disposisjon Innledning Thyroidea Parathyreoidea Vitamin D Testosteron Vitamin B12/folat

3 Hormoner Hormoner er et signalstoff som setter i gang prosesser i bestemte deler av kroppen. Finnes sv æ rt mange hormoner. Mest kjente er insulin, thyroxin, ø strogen, testosteron, adrenalin og kortisol Kan oppst å sykdom som medf ø rer endringer i niv å av ulike hormoner.

4 Hormoner Uttalte forstyrrelser i flere hormon system kan gi psykiatriske symptomer. Gjelder bla hypothyreose, hyperthyreose, forstyrrelse i binyrebark, i biskjoldbrukskjertel mfl En rekke hormonelle forstyrrelser vil fanges opp av fastlege/sykehus f ø r disse medf ø rer alvorlige psykiatriske symptomer.

5 Hormoner Ved noen hormonelle forstyrrelser kan symptomer v æ re vage og ikke fanges opp. Sp ø rsm å let er om dette kan ha betydning for eldre som henvises til alderspsykiatriske avdelinger? Skal se litt n æ rmere p å noen hormoner/tilstander.

6 Subklinisk hypothyreose (SH) Fastleger liberal med å m å le stoffskifte ved bla depresjon, og fanger opp de fleste med klar stoffskifte sykdom. Symptomer: kuldef ø lelse, obstipasjon, muskelsmerter, depresjon, hukommelses-problemer, treghet i bevegelser SH er lavt stoffskifte i grenseland, dvs normale FT4 og lett forh ø yet TSH. HUNT us: menn 11% kvinner 8% >80 å r Noen kan ha vage symptomer p å lavt stoffskifte, bla depressive symptomer. Omdiskutert.

7 Subklinisk hypothyreose SH er omdiskutert og tilfeldig funnet SH uten klare symptomer behandles ikke. Kontrolleres hvert å r, for noen utvikler hypothyreose etter hvert. Kan m å le anti TPO som sier noe om det. Studie fra Australia : Delte pas i behandlingsresistent depresjon (BRD) og ikke-behandlingsresistent depresjon.(IBRD) BRD: 22% SH IBRD: 2% SH En studie fra Brasil blant eldre: SH ø ker risiko for depresjon betydelig.

8 Subklinisk hypothyreose Spm om pasienter med SH i alderspsykiatrien skal behandles Studier p å effekt av behandling p å depresjon er noe sprikende. Vet sv æ rt lite om effekt av behandling blant eldre med mer uttalte psykiatriske lidelser. S æ rlig hvis klart forh ø yet TSH (over 10) og beh resistent psykisk tilstand kan det nok vurderes å behandle i 3mnd. Deretter evaluere effekt.

9 Hyperparathyreodisme PTH lages i biskjoldbrusk kjertel. Bidrar til ø kt frigj ø ring av kalsium For stor produksjon (adenom) er vanlig å rsak til forh ø yet niv å av PTH og kalsium. Hyperparathyreodisme relativt vanlig 1: 800, enda vanligere hos eldre. Andre å rsaker til forh ø yet kalsium og PTH kan v æ re bruk av litium eller thiazider (en blodtrykksmedisin)

10 Hyperparathyreodisme Symptomer kan v æ re : t ø rste, tretthet, depresjon, psykose og demens lignende tilstand, magesmerter, obstipasjon bla. Adenom kan opereres bort. Har v æ rt omdiskutert om dette medf ø rer bedring i pasientens tilstand mht psykiatriske symptomer.

11 Hyperparathyrodisme Kasuistikk M 73 å r, 8 mnd beh resistent depresjon. kalsium normal( ø vre normal). PTH lett forh ø yet, gjentatt forh ø yet. Scintegrafi: flere adenom Etter kirurgisk fjerning, symptomfri av depresjon.

12 Hyperparathyreodisme (PTH) Studie fra 09: 39 kvinner med PTH sml med 89 kontroller. PTH grupper scoret h ø yere p å depresjon/angst, gjorde det d å rligere p å flere kognitive tester. Etter operasjon, bedring av depresjon og kognitive tester, ikke lenger forskjell fra kontroll gruppe. Ingen sammenheng mellom grad av symptomer og niv å av kalsium og PTH i denne studien

13 Hyperparathyreodisme (PHT) I en studie med 30 pasienter >75 å r med PHT. 73% hadde psykiatriske sympt (mest forvirring og depresjon). Ingen sammenheng mellom grad av symptom og niv å av kalsium, noen pas hadde normal kalsium. Dette funn er gjentatt i annen studie, mens andre studier p å viser sammenheng mellom niv å av kalsium og symptomer.

14 Hyperparathyreodisme Oversiktsartikkel fra 07 fra Yale : Operasjon ved hyperparathyrodisme hvor det foreligger psykiatriske /kognitive symptomer synes å ha effekt. NEL viser til oversikt fra 2000 og skriver at det ikke klart er vist at operasjon bedrer livskvalitet. Det synes ikke v æ re helt i tr å d med nyere studier.

15 Hyperparathyreodisme Konklusjon: Hyperparathyrodisme kan gi ulike nevropsykiatriske symptomer. Det trenger ikke v æ re klar sammenheng mellom niv å av kalsium og grad av symptomer. Er beskrevet tilfeller i litteratur med normal kalsium. Ved behandlingsresistens og kalsium i ø vre halvdel, kan man nok vurdere å m å le PTH. B ø r helst tas to m å linger av PTH.

16 Vitamin D Flere store befolkningsunders ø kelser viser sammenheng lavt vitamin D og depresjon. En us fant lavere vitamin D i pasient gruppene alkoholisme, schizofreni og depresjon sammenlignet med kontroller. En studie fra Troms ø med 441 overvektige. Sammenheng h ø y BDI score (depresjons skala) og lav vitamin D. Gitt behandling vitamin D og placebo, signifikant bedring i BDI i vitamin D gruppe, ikke i placebo

17 Vitamin D og depresjon H ø na eller egget, d å rlig kost/lite ute, eller kan lav vitamin D i seg selv bidra til depresjon for noen. Hvilke mekanismer hvis sammenheng? - ø kning av PTH -vitamin D reseptorer i hjernen, influerer p å syntese av bla NGF, ach, serotonin, testosteron og thyroid hormoner

18 Vitamin D Lite kunnskap om betydning n å r det gjelder eldre alvorlig deprimerte. Starter en studie hvor bla vitamin D m å les hos alle eldre som innlegges p å Psykiatriske avdelinger UNN. Vil bla unders ø ke niv å av vitamin D, samt unders ø ke om det er forskjell i niv å blant deprimerte og eldre med andre psykiske lidelser.

19 Studie p å blant annet Vitamin D Eldre over 65 å r som innlegges Psykiatriske avdelinger. 180 pasienter Diagnostikk, m å ling av kognisjon og depresonsdybde Blodpr ø ver, bla 25(OH), 1,25 (OH)2, PTH, calcium, sink, flere proinflamatoriske cytokiner

20 Vitamin D Konklusjon: For lite kunnskap pr i dag om betydning for depresjon til å tilr å de systematiske m å linger og behandling ved lave verdier. Et omr å de med ø kende fokus hvor det forskes mer enn for noen å r siden.

21 Testosteron Niv å av testosteron hos menn faller med alder, ca 25% over 70 å r vil ha lavere niv å enn referanseverdi. Noen, men ikke alle vil ha s å kalt hypogonadisme Typiske symptomer p å hypogonadisme: tap av libido, nedstemthet, slapphet, irritabilitet. I tillegg bla redusert testikkel st ø rrelse og forst ø rrede bryster.

22 Testosteron Betydning mht psykiske plager er omdiskutert. Noen befolkningsunders ø kelser p å viser sammenheng mellom lav testosteron og depresjon hos menn, andre mer usikker. Man vet ogs å at langvarig kronisk depresjon i seg selv kan p å virke testosteron niv å. Kronisk alkoholisme, digitoxin, steroider kan ogs å p å virke niv å.

23 Testosteron For deprimerte menn med lav testosteron, hjelper det å gi testosteron? Vi har ikke et klart svar! Gammel psykiatrisk litteratur, mange ” anektoter ” om effekt. Siste utgave av l æ rebok Geriatric Psychiatry: testosteron terapi ikke effekt p å depresjon Men, det foreligger en del studier som viser effekt.

24 Testosteron Metaanalyse 2009: 7 studier (til sammen 364 pasienter) hvor testosteron er sml med placebo ved depresjon. Konklusjon: synes å ha noe effekt. Hjelper testosteron p å beh refrakt æ r depresjon? En studie viser effekt (Pope 2003).

25 Testosteron Oppsummert har vi ikke nok kunnskap til å gi et klart svar. Vurdering fra en ekspert: Testosteron kan kanskje v æ re effektiv i enkelte subpoulasjoner, bla behandlingsresistente deprimerte menn med lave verdier.

26 Testosteron Konklusjon: Betydning testosteron har for depresjon ikke fult klarlagt. Vurdere å m å le testosteron ved behandlingsrefrakt æ re tilstander og samtidig andre tegn/symptomer p å testosteron mangel. Eventuell behandling i samr å d med endokrinolog.

27 Vitamin B12 og folat Vitamin B12 finner man s æ rlig i kj ø tt, fisk og skalldyr. Folat bla i sterkt gr ø nne gr ø nnsaker. B12 og folat viktig for bygging av DNA strukturer. Sammenheng B12, folat, homocystein og metylmaleonsyre. Homocystein og metylmaleonsyre stiger ved B12 mangel, bare homocystein stiger ved folat mangel. Vanlig å rsak til lav B12 er mangel p å intrinsic factor i magesekk som medf ø rer redusert opptak av B12. Engelsk studie: eldre > 75 å r 13% B12 mangel.

28 Vitamin B12 og folat Studier har vist at B12 mangel ved demens kan resultere i forvirring og ø kt desorientering, samt ogs å ø kte adferdsvansker. Klar B12 mangel kan gi depresjon, apati, psykose fenomen med mer. Sammenheng mellom B12, folat og depresjon er imidlertid ikke s å klar som man kanskje tror.

29 Vitamin B12 og folat Flere studier viser at en h ø y andel (15-38%) av deprimerte har lave verdier av folat. Betydning av folat har likevel v æ rt omdiskutert. Befolkningsunders ø kelser viser litt sprikende funn. Flere nyere studier underbygger at det er sammenheng.

30 Vitamin B12 og folat Noen studier finner betydelig andel med lav B12 hos deprimerte pasienter. Befolkningsunders ø kelser viser ogs å her sprikende funn. Studie fra Korea: 600 frisk eldre fulgt over flere å r. De med lav B12, folat og h ø y homocystein, st ø rre risiko for depresjon

31 Vitamin B12 og folat Hjelper det å gi folat? Flere studier tyder p å at man ved lav folat kan oppn å bedre terapeutisk effekt av medisin ved å gi folat. Cochrane 2005: Gjennomgang av folat studier. Begrenset dokumentasjon, flere studier trengs. Å pner for at det kan ha effekt.

32 Vitamin B12 og folat Hjelper det å gi B12? Hvis lab viser for lav vitamin B12 skal det behandles, uansett. Sp ø rsm å l ved B12 innenfor normal omr å det, men hvor forh ø yet homocystein og metylmaleonsyre indikerer lav B12. Vi er s æ rlig obs p å ev B12 mangel ved verdier under 250 (ref grense er 150)

33 Vitamin B12 og folat I r å d fra lab anf ø rt at ogs å mindre fall i B12 (representert ved ø kt homocystein og metylmaleonsyre) kan gi nevropsyk symptomer. Vi er liberal med å behandle i slike tilfeller. Dokumentasjon av effekt p å psykiatriske tilstander er imidlertid noe mangelfull.

34 Vitamin B12 og folat Engelsk studie: 1000 eldre > 75 å r. 13% hadde lav B12, disse scoret d å rlige p å hukommelsestester og depresjonstester sammenlignet med personer med normal B12 Behandling med B12 i tre mnd bedret ikke kognisjon eller depresjon.

35 Vitamin B12 og folat Homocystein: Mye uklart enn å, men ref en st ø rre studie fra Australia. 3752 menn >70 å r, lab, GDS++ Forekomst av depresjon ø kte klart med ø kende homocystein niv å. Konklusjon i studien var at man trenger store randomiserte studier for å unders ø ke om homocystein senkende terapi kan ha effekt.

36 Oppsummering Overraskende mye man enda ikke vet. Vanskelig å gi klare og entydige r å d p å den bakgrunn. Kan v æ re relevant å vurdere endokrine faktorer, s æ rlig ved behandlingsrefrakt æ re tilstander.

37 Vitamin B12 og folat


Laste ned ppt "Hormonelle forstyrrelser og depresjon hos eldre V/Avdelingsoverlege Ole K Gr ø nli Avdeling for Alderspsykiatri UNN- Troms ø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google