Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status fagligsamarbeidsutvalg for forskning, fagutvikling og kompetanseutvikling «Kunnskap» – 6 og 7 Oppdrag – mandat Veiledningsplikten Mottaksfunksjonene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status fagligsamarbeidsutvalg for forskning, fagutvikling og kompetanseutvikling «Kunnskap» – 6 og 7 Oppdrag – mandat Veiledningsplikten Mottaksfunksjonene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status fagligsamarbeidsutvalg for forskning, fagutvikling og kompetanseutvikling «Kunnskap» – 6 og 7 Oppdrag – mandat Veiledningsplikten Mottaksfunksjonene ved St. Olav ASU-sak 14/13 Sammensetning og arbeidsform ASU 15.4.2015

2 Oppdrag - Mandat Samhandlingsavtalene 6 og 7 Utarbeidet 2 årig handlingsplan i 17 pkt – tidfestet ASU 15.4.2015

3 Handlingsplan 1.VeiledningspliktVår 2015 2.Informasjonsutveksling 2016 3.NettverkStartet, men er det behov? 4.HospiteringVår 2015, litt utsatt 5.PraksiskonsulentordningUtgår – andre arbeider med det samme 6.Ambulerende teamHøst 2015 – vår 2016 7.Kombinerte stillinger2015 8.Kunngjøring av kurs og fagdager Innen 2 år 9.Medvirke til undervisning og opplæring av helse- og omsorgspersonell ? 10.Læring og mestringForebyggende og helsefremmende 11.Formidling og implementering av forskningsresultater og ny kunnskap ? 12.Forskning og utvikling2014- 2016 og relatert til pkt 1 13.BibliotektjenesteHelsebiblioteket 14.Velferdsteknologi, produktutvikling og organisering Utgår 15.Utdanning, praksis og læretid2015- 2016 16.Praksisplasser og praksisopplæring i studier 2015-2016 17.Felles etterutdanning, internopplæring og tilbud til lærlinger 2015- 2016 ASU 15.4.2015

4 Veiledningsplikten Rundskriv 1-3/2013 fra HOD: «Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten.» Lage veileder ( dvs gjøre som Nord-Trøndelag) med en Mal for avtale om veiledning – høring til de øvrige FSU og ASU ASU 15.4.2015

5

6 Mal for veiledningsavtale mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital HF AVTALE OM VEILEDNING Mellom ______ kommune og ___________________ (klinikk / avdeling). MÅL MED VEILEDNINGEN OG KONKRETISERING AV OPPDRAGET Hva består veiledningen i (kurs, individuelt, gruppe mv.) MÅLGRUPPE Pasient, pårørende, enkeltansatte, personalgrupper. Hvor mange? OMFANG St. Olavs Hospital forplikter å gi veiledning i avtalt periode inntil ______ gang(er) i måneden med en varighet på ______ time(r) HVORDAN SKAL VEILEDNINGEN GJENNOMFØRES E-læring /Video/Telemedisin/Telefon /Klasseromsundervisning, personalsamlinger (oppgi hvor) Partene har hver for seg ansvar for forskriftsmessig oppbevaring av avtalen. ASU 15.4.2015

7 VEILEDERE OG KONTAKT PERSONER Veiledning skal primært gis av fast navngitt person. Veileder er den daglige kontaktperson mot kommunen. Kommunen oppnevner en kontaktperson for veiledningsgruppen. Veileder(e): Kontaktperson: ANSVARSAVGRENSING I rollen som veileder, har ikke veileder behandlingsansvar for enkeltpasienter. PARTENES ANSVAR Begge parter kan ta denne avtale opp til revurdering dersom noen av vilkårene ikke oppfylles f. eks ved manglende oppmøte til veiledningssamtaler eller hvis behovene for veiledning endrer seg. Midtveis i avtaleperioden skal det – så fremt det er hensiktsmessig- foretas en evaluering av veiledningsoppdraget. Dato for evalueringen: Partene har hver for seg ansvar for forskriftsmessig oppbevaring av avtalen. ASU 15.4.2015

8 Mottaksfunksjonene ved St. Olav Oppdrag fra ASU 26.11.2014 – sak 14/13 Avklare hvordan veiledningsplikten fra St. Olavs Hospital til primærhelsetjenesten kan ivaretas i forhold til akutt syke pasienter FSU for Forskning, fagutvikling og kompetanseoppbygging, ASU 15.4.2015 Utrede muligheter for nettbasert undervisning – e- bibliotek FSU for Forskning, fagutvikling og kompetanseoppbygging

9 14/13 1a Avklare hvordan veiledningsplikten fra St. Olavs Hospital til primærhelsetjenesten kan ivaretas i forhold til akutt syke pasienter Veiledningsplikten gjelder råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold knyttet til enkeltpasienter eller brukere som kommunene overtar tjenesteansvaret for. – Veiledningsplikten er absolutt i den forstand at spesialisthelsetjenesten ikke kan unnlate å oppfylle veiledningsplikten under henvisning til manglende ressurser eller stor arbeidsbelastning. ASU 15.4.2015

10 Hovedpunkter for veiledningsplikten: Plikten gjelder råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold Plikten er begrenset til påkrevet* veiledning m.m. Plikten omfatter fortrinnsvis veiledning knyttet til oppfølging av enkelt-pasienter og brukere, men kan også omfatte generell veiledning Det kan ikke kreves vederlag for den veiledning som omfattes av spesialisthelse- tjenestelovens § 6-3 ASU 15.4.2015

11 Spesialisthelsetjenesteloven §6-3 ”Helsepersonell som er ansatt i statlige helseinstitusjoner…. eller som mottar tilskudd fra regionale helseforetak til sin virksomhet, skal gi den kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet* for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.” *Påkrevet er relatert til forsvarlig helsehjelp ASU 15.4.2015

12 Bistår derimot helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten i opplæring eller veiledning når det gjelder alminnelige oppgaver i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2, vil dette ikke omfattes av veiledningsplikten. Det må således skilles mellom veiledning som følger av shl § 6-3 og de tilfellene hvor helsepersonell fra spht i kompetanseoppbygging eller opplæring knyttet til gjennomføringen av grunnleggende oppgaver for helsepersonellet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. ASU 15.4.2015

13 14/13 1e: Utrede muligheter for nettbasert undervisning – e-bibliotek Nasjonalt helsebibliotek: Alle helsearbeidere har tilgang ved å opprette brukerkonto - gratis. http://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/ Her er det mye å hente. Også noen instruksjonsfilmer.http://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/ E-læring er etablert mange steder og det arbeides også med det her på St. Olav. Flere som har laget e-læringsprogram har gjort de tilgjengelige ved at en logger seg inn som «bruker» eks: www.kompetanse.no Via Helsebiblioteket/el ler direkte kan man gå inn på Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer; http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/fagprosedyrer Det er et ikke-kommersielt fagprosedyreverk som er utarbeidet etter «kunnskapsbasert praksis-metodikk» - av helseforetak og kommuner (bl.a undervisningssykehjemmet i Bergen, m fl.) ASU 15.4.2015

14 Det ligger altså mye tilgjengelig – så hvordan et e-læringsbibliotek evt skulle vært bygget opp i tillegg, er vi ikke sikker på man bør bruke så mye ressurser på. Det skjer så mye og helsepersonell er forpliktet til å holde seg oppdatert. Vil e- læringsprogram være kontinuerlig oppdatert? Formidlingsrollen til undervisningshjemmetjenestene har FSU ikke berørt – enda. ASU 15.4.2015

15 Sammensetning og arbeidsform Bredt sammensatt Vide oppgaver – for vide til å være effektiv? Dele opp utvalget – og flere inn? Mer samarbeid med de andre utvalg? ASU 15.4.2015


Laste ned ppt "Status fagligsamarbeidsutvalg for forskning, fagutvikling og kompetanseutvikling «Kunnskap» – 6 og 7 Oppdrag – mandat Veiledningsplikten Mottaksfunksjonene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google