Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte 3. mars 2016 Rådmann Tor Sommerseth RÅDMANN Jo mere vi er sammen i K1, K2 eller K5?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte 3. mars 2016 Rådmann Tor Sommerseth RÅDMANN Jo mere vi er sammen i K1, K2 eller K5?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte 3. mars 2016 Rådmann Tor Sommerseth RÅDMANN Jo mere vi er sammen i K1, K2 eller K5?

2 Innramming av presentasjonen Del 1: Intensjonsavtalenes forskjeller, muligheter, utfordringer, fellesnemnda v/ordfører Del 2: Økonomiske konsekvenser og arbeidsgiverpolitikk v/rådmann Del 3: Veien videre v/ordfører Spørsmål underveis Beinstrekk hvis behov

3 Alternativene DemokratiØkonomiNye oppgaverUtviklingKultur K1 Muligheter og utfordringer? K2 K5 K?

4 Del 1 – ordfører Johnny Greibesland

5 Hvorfor kommunesammenslåing? –Bærekraftige og økonomisk solide kommuner –Mer effektiv offentlig forvalting –Generalistkommunene klarer ikke alle spesialfunksjoner like godt som før og nye oppgaver kommer (eks samhandlingsreform) –Små og sårbare fagmiljø i mindre kommuner (eks barnevern) –Overordnet areal og planforvaltning, transport/vei og kollektiv – næringshensyn.

6 –Helhetlig og samordnet samfunns- og tjenesteutvikling i felles BAS-region –Trender: Byer vokser sammen med omlandet – digitalisering – økt andel eldre (demens) – klima og miljø – nye måter å gjøre ting på. –Interkommunalt samarbeid gir demokratisk underskudd og manglende øk. styring, er ikke lenger en nasjonal ønsket strategi. Hvorfor kommunesammenslåing?

7 K1, pr. tid i god driv. Hva nå? −Fare for inntektsreduksjon ca. 7 mill. (4 lærerstillinger tilsvarer 3 mill.) −7000 innbyggere i 2020, under halvparten av ekspertutvalgets tilrådde minstenivå med dagens oppgaver (8200 i 2030, 9100 i 2040) −Avhengig av interkommunalt samarbeid, i økende grad −85% vekst andel eldre > 80 år i 2030

8 K2 eller K5? −Tilfredsstiller ekspertutvalgets tilrådde minstenivå med dagens oppgaver Prosessen: −Forhandlinger med K2 for å gi best mulig avtalegrunnlag i Nye Søgne −Forhandlinger med K5 for best mulig avtale i Nye Kristiansand −Likest mulig avtaler for å lettere kunne sammenligne

9 Hva er likt: K2 + K5? –Alle skal få de tjenestene de trenger hver dag i nærområdet der de bor – Harmonisering av tjenestenivå (eks kommunehelsetjenesten, eldreomsorg mv) –Tjenester som man trenger ofte skal kunne ytes i nærmeste kommunedelssenter – servicekontor som i dag (sentralisert desentralisering) –Rådhuset ligger i sentrum av den nye kommunen –Stedsuavhengige tjenester skal lokaliseres i de tidligere rådhus –Stedsutvikling

10 Hva er ulikt? K2: –Må ha IKS for å klare oppgavene og må finne nye samarbeidsformer når KnpS blir lagt ned –Blir mindre synlige i landsdelen –Kan ikke være ledende på utvikling av alle tjenester –Mindre regional og nasjonal gjennomslags- kraft (ambisjonsnivå senkes ifht K5) K5: −Vil avslutte mest mulig IKS og ta over tjenestene selv med mer demokratisk kontroll −Spydspiss i landsdelen i utviklingen av tjenester, digitalisering og velferdsteknologi −Bedre næringsutvikling −Omstilling og samarbeid med UIA

11 K2: –Vanskeligere å få næringsutvikling vest for byen –Nærhet til rådhuset og politikerne –Mindre administrasjon kan gi en mer smidig organisasjon K5: −Regional og Nasjonal påvirkningskraft – E39, storby, havn, flyplass, jernbane etc. −Større gjennomførings- evne i større prosjekter −Allaktivitetshus Nodeland, svømmehall i Søgne −Kommunedelsutvalg sikrer lokalbeslutning og høring i lokale saker Hva er ulikt?

12 Kommunedelsutvalg Nye Kristiansand Kommunestyret 77 medlemmer Formannskap 19 medlemmer 7 Kommunedelsutvalg – Direkte valgt -Beslutningsmyndighet i lokale saker - Høringsinstans for saker som skal i kommunestyret og hovedutvalgene - Hovedutvalg eks helse og utdanning - Antall medlemmer og grensesnitt mot kommunedelsutvalg klargjøres av fellesnemnda

13 Hvordan sikre?: −samlet skatte og avgiftsnivå omtrent som før? −nærhet til tjenester som i dag? −realisering av stasjonsbyen stedsutvikling? −en kommune som takler fremtidens utfordringer og (nye) oppgaver? −mest mulig velferd for skattebetalernes penger? −best kvalitet på tjenester – flere, bedre og mer spesialiserte solide fagmiljø? Hva betyr det for Songdøler? –tenk 50 år frem!

14 Hvordan?: –møte krav om forskningsbaserte tiltak og dokumentasjon innen spesialiserte og kompetansekrevende tjenester? –medvirke til nødvendig økt regional samordning og innsats ift asyl- og bosettingsutfordringer? Hva betyr det for Songdøler? –tenk 50 år frem!

15 Hvordan?: –delta aktivt i «det grønne skiftet» og utvikle skogsnæringen? –støtte opp under regionens primærnæringer og ta vare på god matjord og utvikle lokalprodusert mat? Hva betyr det for Songdøler? –tenk 50 år frem!

16 Behov for nyskaping, hvordan?: –sikre god tjenesteutvikling og innovasjon? (langt mer enn varme hender…) –få til økt digitalisering på alle tjenesteområder og økt tilgjengelighet? –kompensere for en aldrende befolkning ved å jobbe smartere og ta i bruk mer e-helse, e-omsorg og velferdsteknologi? –Telemedisin –Innovative anskaffelser –sikre deltakelse og finansiering av egne forsknings- og innovasjonsprosjekter? Hva betyr det for Songdøler? –tenk 50 år frem!

17 kristiansand.kommune.no –Det etableres en fellesnemnd som skal forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen. Dette inkluderer forberedende arbeid med økonomiplan, arealplanlegging og budsjettet for det første driftsåret etter kommunesammenslåingen. –Midlertidig fellesnemnd oppnevnes høsten 2016 – den formelle høsten 2017 Fellesnemnd, utdrag mandat RÅDMANN K5: 4 fra Songdalen og Birkenes 5 fra Søgne og Lillesand 11 fra Kristiansand K2: 5 fra Songdalen 5 fra Søgne

18 kristiansand.kommune.no − Det opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte, i tråd med bestemmelsene i kommunelovens § 25, arbeidsmiljøloven, inndelingslovens § 26 og Hovedavtalen. − Medlemmene fra arbeidsgiversiden skal velges blant fellesnemndas medlemmer. − Fra arbeidstakersiden oppnevner de ansatte to medlemmer fra hver av K2/K5 kommunene. RÅDMANN Fellesnemnd, utdrag mandat

19 kristiansand.kommune.no − Utvalget skal gi uttalelse i saker om overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med kommunesammenslåingen. − Prosessen for ansettelse av prosjektleder, ny rådmann og øverste administrative ledelse, skal behandles av det partssammensatte utvalget. − Utvalget skal drøfte hvordan tillitsvalgte skal inkluderes i henhold til Hovedavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser. RÅDMANN Fellesnemnd, utdrag mandat

20 kristiansand.kommune.no −Fellesnemnda skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold om sammenslåingsprosessen. −Se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/-bestemmelse i forhold som gjelder sammenslåing av kommunene, blir ivaretatt. −Etablere arbeidsutvalg, underutvalg og arbeidsgrupper etter behov. De ansatte skal være representert i underutvalg, der dette er relevant. −Ta stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i de fem kommunene. RÅDMANN Fellesnemnd, utdrag mandat

21 kristiansand.kommune.no –Kommunene har ansvar for sin ordinære drift til 1. januar 2020, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemnda –Fellesnemnda skal behandle prosjektleders innstilling til organisering av og ansettelser til den øverste administrative ledelse. RÅDMANN Fellesnemnd, utdrag mandat

22 kristiansand.kommune.no −Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære utvalg fram til den nye kommunen er etablert og som fellesnemnda anser for å kunne ha konsekvenser for sammenslåingsprosessen. −Fellesnemnda skal opprette en valg- og honorarkomite. −Fellesnemnda har et spesielt ansvar for å vurdere saker som kan ha økonomiske og arealpolitiske konsekvenser for den sammenslåtte kommunen. RÅDMANN Fellesnemnd, utdrag mandat

23 kristiansand.kommune.no –Fellesnemnda tilstreber konsensusvedtak første året. Ved uenighet skal Fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er konstituert. Forhold det er nødvendig å ta stilling til, avgjøres med alminnelig flertall. –Disponerer engangsstøtten som utbetales etter Stortingets vedtak våren 2017. –Fellesnemnda skal holde kommunestyrene orientert om nemndas arbeid. –Fellesnemnda skal legge til rette for et godt samarbeid mellom prosjektleder og rådmennene i de fem kommunene, fram mot etableringen av ny kommune. RÅDMANN Fellesnemnd, utdrag mandat

24 Del 2 – rådmann Kjell A Kristiansen

25 kristiansand.kommune.no − Driftsutgifter og årsverk − Økonomiske konsekvenser K1, K2, K5 − Kommunen som arbeidsgiver K2, K5 Tema som gjennomgås RÅDMANN

26 Bakteppet: driftsutgifter og årsverk 0926 Lillesand711737 0928 Birkenes347346 1001 Kristiansand5 4305 214 1017 Songdalen426454 1018 Søgne662628 Sum K57 5767 379 1017 Songdalen426454 1018 Søgne662628 Sum K21 0881 082 Drifts utg. 2013 mill. kr. Årsverk 2013 Sum K1, Songdalen426454 Kilde: John Ånon Jonassen, rådgiver KnpS

27 Økonomiske konsekvenser − Nytt inntektssystem for kommunene − Engangsstøtte ved kommunesammenslutning − Eiendomsskatt − Kommunale avgifter − Oppsummering av økonomiske konsekvenser

28 Virkningene av forslag til inntektssystem − Endringer i kostnadsnøkler − Innføring av strukturkriteriet − Endringer i de regionalpolitiske tilskuddene − Storbytilskudd − Inndelingstilskudd − Selskapsskatt

29 Virkningen av å slå kommunene sammen 1000 krSongdalenK2K5 Virkning kostnadsnøkler3941 50010 000 Netto effekt strukturkriteriet-7 218-1 73750 000 Tap inntektsutjevning0-474-18 000 Storbytilskudd043 000 Sum- 6 824-71185 000 Kr pr innbygger -1 074-41706 Beholde basistilskudd13 60054 000 Kilde: John Ånon Jonassen, rådgiver KnpS

30 Engangsstøtte og reformstøtte − En ny sammenslått kommune vil få 20 mill. kr. i engangsstøtte som utbetales i 2017 − Den nye kommunen vil få 20 mill. kr. i reformstøtte som utbetales i 2020. − Dette utgjør til sammen 40 mill. kr. eller 2 276 kr pr innbygger for K2 − K5 vil til sammen få 95 mill. kr. i engangsstøtte og reformstøtte. Dette utgjør 789 kr pr innbygger.

31 Kommunale avgifter og gebyrer − Barnehage − SFO − Hjemmetjenester − Saksbehandlingsgebyrer − Tilknytningsgebyrer for vann og avløp − Årlige kommunale avgiftene knyttet til vann, avløp og renovasjon.

32 Eiendomsskatt − Alle skatteobjektene må vurderes ut fra de samme kriterier for takstvurdering. − Skattesats, reduksjonsfaktor og bunnfradrag må være likt for hele kommunen − Noen må betale mer i eiendomsskatt hvis de totale inntekter fra eiendomsskatten skal opprettholdes − Ingen skal ha høyere eiendomsskatt vil i så fall bety et inntektstap for kommunen.

33 Forutsetninger  Nytt inntektssystem er ikke vedtatt  Eiendomsskatt og kommunale avgifter er basert på nivået i 2016  Politiske beslutninger frem mot 2020 kan endre på beregningene –Eiendomsskatt –Investering innen VAR-sektoren kan endre avgiftsnivået –Fremtidig drifts- og rentenivå vil påvirke kommunale avgifter

34 Oppsummering økonomiske konsekvenser K1K2K5 SongdalenSongdalen i Nye Søgne Songdalen i Nye Kristiansand Endring inntekts- systemet ÷÷÷+++ Endring eiendomsskatt +/÷÷÷ Endring kommunale avgifter +/÷++ Differanse ÷÷÷+++ + er positivt ÷ er negativt Kilde: John Ånon Jonassen, rådgiver KnpS

35 kristiansand.kommune.no − En eller flere kommuner opphører når de slås sammen til en ny kommune − Vil innebære en virksomhetsoverdragelse jfr. arbeidsmiljøloven §16 − Alle ansatte får ny arbeidsgiver − Vil i utgangspunktet utløse overtallighet/endringer i arbeidsforholdet − Skal opprettes en fellesnemnd jfr. inndelingslova§26. K2 og K5 som arbeidsgiver RÅDMANN

36 kristiansand.kommune.no − Dyktige ansatte med trygge og forutsigbare ansettelsesforhold er grunnlaget for å kunne gi gode tjenester. − Stort behov for arbeidskraft og kompetanse. Viktig å legge forholdene til rette slik at ansatte ønsker å fortsette − Ansettelsesgaranti i ny kommune. Eventuelt overtallige skal tilbys andre oppgaver. Nye oppgaver og arbeidssted kan være aktuelt − Effektiviseringstiltak gjennom naturlig avgang. KS’ retningslinjer for omstilling skal legges til grunn for prosessen K2 og K5 som arbeidsgiver RÅDMANN

37 kristiansand.kommune.no − Tilbud om kompetanseheving i tråd med gjeldene avtaleverk for ansatte som får nye stillinger. − Lønn skal harmoniseres innenfor samme enhet. Ingen skal gå ned i lønn og de ansattes pensjonsrettigheter skal ikke forringes som følge av sammenslåingsprosessen. − Den nye kommunen skal vektlegge utvikling av et tett og godt samarbeid mellom politikere, administrativ ledelse og fagforeninger, for å utvikle de kommunale tjenestene. RÅDMANN K2 og K5 som arbeidsgiver

38 kristiansand.kommune.no − Politisk og administrativ toppledelse og deres fagstaber samles på Tangvall (K2), i Rådhuskvartalet (K5) − Øvrige sektorovergripende funksjoner samlokaliseres. Funksjonene skal lokaliseres på en slik måte at fordelingen av arbeidsplasser blir balansert. − Formålet er å sikre at det fortsatt er arbeidsplasser i de gamle kommunehusene. − K5: For gamle Kristiansand kommune kan dette prinsippet fravikes. RÅDMANN K2 og K5 som arbeidsgiver

39 kristiansand.kommune.no − Ved ansettelse av ledere i den nye kommunen, er det ønskelig at lederstillinger over et visst nivå skal lyses ut internt i kommunen. − Berørte ledere kan søke på stillinger på eget eller tilgrensende fagområde, eller, gjennom omstillingssamtaler, gis tilbud om tilnærmet tilsvarende stilling i tilgrensende sektorer eller fagområder. − Fellesnemnda vil gå i forhandling med dem som rammes av dette, for å komme fram til en omforent løsning. RÅDMANN K2 og K5 som arbeidsgiver

40 kristiansand.kommune.no − Dette vil først og fremst gjelde administrativ toppledelse, ledere i sentrale stabs- og støttefunksjoner og ledere for stedsuavhengige tjenester. − Fellesnemnda skal se på organisasjonsstruktur og vurdere hvilke lederstillinger dette skal gjelde. − Fellesnemnda skal gå i dialog med de tillitsvalgte i kommunene, for å finne fram til best mulig løsning omkring ansettelse av kommunale ledere. − KS-advokatene skal brukes hvis det trengs juridisk veiledning. RÅDMANN K2 og K5 som arbeidsgiver

41 Del 3 – ordfører Johnny Greibesland

42 kristiansand.kommune.no −Politisk behandling av intensjonsavtaler og mandat fellesnemnd i kommunestyret 16. mars −Høring med innbyggerne (våren 2016) – flere metoder −Endelig vedtak i kommunestyret 22. juni −Hvis sammenslåing, midlertidig fellesnemnd fra september −Fylkesmannens vurdering innen 1. oktober 2016 −Stortingsproposisjon våren 2017 −Etter vedtak i Stortinget våren 2017:  Fylkesmannen innkaller til fellesmøte – etablering av fellesnemnd  Kongelig resolusjon for hver nye kommune.  Ny kommune fra januar 2020. Veien til ny kommune RÅDMANN

43 Prosessen fram mot nye kommuner 43 Frivillig fellesnemd Formell fellesnemd

44 kristiansand.kommune.no Foreløpig lokal involveringsplan RÅDMANN DatoTiltakMålgruppeRessurserAnsvarlig lokalt jfr. møteplan K2, K5 og intern møte- og aktivitetsplan (se under) Legge ut info på intranett og hjemmesida etter hvert som K2 og K5 skrider fram Innbyggerne Ansatte Ekstern ressurs: Informasjonsmedarbeider K5 Jon Sverre Karterud Enhet for kommunikasjon og service 20.01.16, 13.04.16, 08.06.16 Informasjon til ADMU. Behov for ekstramøter vurderes løpende ADMU`s medlemmerInterneRådmann KAK 10.2.16, 11.5.16 Informasjon til ADMU og AMU Behovet for ekstramøter vurderes løpende ADMU og AMU`s medlemmer InterneRådmann Personalsjef BRE 25.01.16, 14.03.16 Informasjonsmøte/r. Tillitsvalgte Ansatte InterneFTV/HTV/HVO (Initiativtaker) Rådmann, med stab LøpendeInformasjon til ansatte. Fast tema på alle interne møter. Ansatte i sentral- administrasjonen og enhetene InterneRådmann, Kommunalsjefer og enhetsledere Fast møte hver månedEget tema på alle samarbeidsmøter med FTV/HTV/HVO Sentrale tillitsvalget og hovedverneombudet InterneRådmann 4.4.2016 Rådhuset i Songdalen Dialogmøte med næringslivet i Søgne og Songdalen Private næringsdrivendeInterne, Næringsforeningen, Bondelaget, Næringsdrivende Politisk nivå 6.4.2016 kl.18:00,Greipstad (Tunballen skole) 11.4.2016 kl.17:00, Finsland (Finslandshallen) Folkemøte/r om kommune-struktur Alle innbyggerne i Songdalen kommune InternePolitisk nivå: Forhandlingsutvalget 5-6 april Uke 15 Info avis K2 og K5 Innbyggerhøring. Spørreundersøkelse InnbyggerneEngasjere eksternt firmaPolitisk nivå. Hjemmel: Inndelingslova(IDL). 06.06.16Rådgivende folkeavstemning InnbyggerneInterneOrdfører Rådmann

45 kristiansand.kommune.no Takk for oppmerksomheten! RÅDMANN


Laste ned ppt "Informasjonsmøte 3. mars 2016 Rådmann Tor Sommerseth RÅDMANN Jo mere vi er sammen i K1, K2 eller K5?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google