Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KONTROLL/TILSYN/REVISJON v/sekr.leder Toril Hallsjø og rådgiver Odd Gunnar Høie 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KONTROLL/TILSYN/REVISJON v/sekr.leder Toril Hallsjø og rådgiver Odd Gunnar Høie 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 KONTROLL/TILSYN/REVISJON v/sekr.leder Toril Hallsjø og rådgiver Odd Gunnar Høie www.kontrollutvalgene.no 1

2 2 Hva er en kommune? Kommuneloven § 1: – arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre – en rasjonell og effektiv forvaltning Mest mulig velferd i forhold til innsatsfaktorene Innbyggernes rettigheter – med sikte på en bærekraftig utvikling – en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard Pengene er middelet, i motsetning til i privat sektor hvor pengene er målet.

3 3 Viktigste velferdsprodusent - fra vogge til grav Helsestasjoner Primærhelsetjenester Barnehager Grunnskoler Barnevern Ungdomsarbeid Sosialtjenester Kultur Arealplanlegging Byggesaker Kommunale veier Vann- og kloakk Hjemmetjenester – hjemmehjelp – hjemmesykepleie Omsorgsboliger Sykehjem Kirkegårder

4 4 Kommunal sektor – en oversikt 428 kommuner, inkl. Oslo, hvorav 228 har under 5000 innbyggere 18 fylkeskommuner 2014: Kommunale brto. driftsinntekter: – 381 milliarder kroner Kommunale brto. driftsutgifter: – 379 milliarder kroner Investeringer: – 54 milliarder kroner Sysselsetting: – Kommuner: 363 000 årsverk Fylkeskommuner: 42 000 årsverk – Sysselsatte: 518 000 – Ca. 20 % av alle sysselsatte Kilde: SSB: 1.Kommuneregnskap, 2014, reviderte tall 2.Sysselsette i kommunal sektor Kilde: KMD: H-2315 B

5 5 Hvordan styres kommunen? aktører og roller InstansOppgave/rolle 1 De folkevalgteMålformulering/ fastsettelse av rammer 2 AdministrasjonenGjennomføring/ realisering av målene 3 Kontrollutvalg/ revisjon Tilsyn/kontroll/vurdering av måloppnåelse

6 6 AktørerOppgaver Kommunestyret Koml § 76 Har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen Rådmannen Koml § 23 Saker er forsvarlig utredet Vedtak blir iverksatt Adm. i samsvar med lov, forskrift, instruks Adm. gjenstand for betryggende kontroll Kontrollutvalget Koml § 77 Det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Påse at det utføres: – regnskapsrevisjon (RR) – forvaltningsrevisjon (FR) – selskapskontroll Sekretariatet KU F § 20 Saker til KU er forsvarlig utredet Vedtak fattet av KU blir iverksatt Revisjonen Koml § 78 Utføre og rapportere RR og FR iht. god kommunal revisjonsskikk (GKR)

7 7 Kilde: Kontrollutvalgsboken (KRD 2011)

8 8 Forankret i Kommuneloven kap. 12 § 76: Kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar § 77: Kontrollutvalget (KU) – Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 78: Revisjon – Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. § 79: Revisors uavhengighet § 80 : Innsyn og undersøkelser i selskaper

9 9 § 76 Kommunestyrets tilsynsansvar Har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning – Skal påse at de kommunale regnskaper revideres på betryggende måte

10 10 Kontrollutvalget (Kommuneloven § 77) Skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne – Regnskapsrevisjon påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak – Forvaltningsrevisjon påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon) – Selskapskontroll skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske prioriteringer (F § 4 ) eller være et klageorgan!

11 11 Kontrollutvalget KU har full innsynsrett i kommunen: – enhver opplysning, – enhver redegjørelse, – ethvert dokument, – foreta de undersøkelser de finner nødvendig. KU skal rapportere resultatene til bystyret – rådmannen har rett til å uttale seg først KU sine møter er åpne Bystyret skal sørge for sekretærbistand til kontroll- utvalget ( som er uavhengig adm. og revisor)

12 12 Forskrift om kontrollutvalg - Oppgaver knyttet til… Tilsyn og kontroll (§ 4) – Tilsyn med forvaltningen – Påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning Vidtgående innsynsrett og taushetsplikt (§ 5) Regnskapsrevisjon (kap. 4) Forvaltningsrevisjon (kap. 5) Selskapskontroll (kap. 6) Valg av revisjonsordning og revisor (§ 16) Budsjettbehandlingen for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen (§ 18)

13 13 Regnskapsrevisjon Se etter at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte (jf. også KL § 77 nr. 4) Uttalelse til årsregnskapet (mai året etter) Se etter at revisjonsmerknader blir fulgt opp

14 14 Hva er forvaltningsrevisjon? Forskrift om revisjon § 7: – …. systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger, – oppgaveløsning i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, – effektiv ressursbruk i forhold til mål, – at regelverket etterleves, – hensiktsmessige styringsverktøy og virkemidler, – administrasjonens saksutredninger overfor politiske organer, – resultatene av tjenesteproduksjonen i forhold til forutsetninger og mål.

15 15 Forvaltningsrevisjon forts. § 10 i forskrift: – Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av bystyret. KU kan gis myndighet til å foreta endringer i planen. – Planen skal baseres på en overordnet analyse Hvor er det størst behov for nærmere undersøkelser Risiko og vesentlighet Bystyret kan gi instrukser om hvilke forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres

16 16 Forvaltningsrevisjon – sentrale elementer Risiko- og vesentlighets- vurderinger Overordnet analyse Plan for forvaltnings- revisjon Prosjekt 1 Prosjekt 2 Prosjekt 3 Vedtas av kommunestyret Bestilles av KU

17 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget bestiller prosjektene Revisjonen utfører og skriver rapport Kontrollutvalget behandler rapporten og oversender den til bystyret Bystyret fatter vedtak om hva som skal skje 17 Kontrollutvalget følger opp at rådmannen iverksetter bystyrets vedtak Rapporterer om dette til bystyret

18 18 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll – Påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens (eier-)interesser i selskaper m.m. Utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll av kommunens eierskap – Basert på overordnet analyse ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger (forslag) Planen skal vedtas av kommunestyret Rapportere om selskapskontroll

19 19 Selskapskontroll

20 20 Haugesund Kontrollutvalg Valg av kontrollutvalg – Strenge valgbarhetsregler – Minst ett medlem må også være bystyremedlem Eget reglement for kontrollutvalget – Vedtatt av bystyret i 2011, tillegg i 2014 om granskning – Kontrollutvalgets sammensetning – minst 3, vanlig med 5 – Forhold til media – leders oppgave Haugesund kontrollutvalg 2015-2019 består av: – leder: Gudvin Selsås (H) – nestleder: Svein Inge Huseby ( Frp) – medlem Heidi Kolstø (H) medlem Thorleif Thormodsen (H) – medlem Karin Westerlund (A) medlem Svein Skrunes (Krf) – medlem Lise Haukås (SV)

21 21 Utvalgets tilsynsoppgaver 1.Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2.Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3.Påse at kommunen fører kontroll med forvaltningen av den interesser i selskaper m.m.

22 22 Valg av revisjonsordning/revisor Det er bystyret som velger revisjonsordning og revisor/revisjonsselskap Det er bare bystyret eller kontrollutvalget som kan vedta å utrede en slik sak Det er bare kontrollutvalget som kan gi innstilling til bystyret om valg av revisor

23 23 Budsjettarbeidet § 18 Budsjettbehandlingen – 1. ledd: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjett- ramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til bystyret. Bystyret skal kunne se om formannskapets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet avviker fra kontrollutvalgets forslag. Det er bystyret som skal bestemme omfanget av kontroll og tilsyn – ikke den som skal bli kontrollert.

24 24 Krav til revisor Oppfylle formelle utdanningskrav (F § 11) Krav til vandel (F § 12) Være uavhengig og objektiv (koml. §79) De har – innsynsrett (koml. § 78 nr 6) – taushetsplikt (koml. § 78 nr 7) – møteplikt og møterett i kommunestyret (F 19)

25 Revisjonen Kommunens valgte revisor: Deloitte AS (fram til 30.06.16) Ny avtaleperiode vil løpe fra 01.07.16 til 30.06.20, og med opsjon til å forlenge med 2 år Revisjonen utfører – regnskapsrevisjon (avd.ktr Hgsd) – forvaltningsrevisjon ( avd. Bergen) – overordnet analyse i forbindelse med arbeidet med Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020

26 26 Kontrollutvalgets fokus Bidra til en «best mulig» kommune: – slik at den når sine mål, – etterlever regelverket, – ivaretar etiske hensyn. Ha fokus på: – etikk, – samfunnsansvar, – antikorrupsjonsarbeid. Være uavhengige og objektive, Være synlig, Ha et våkent og kritisk blikk, Være aktiv og ta eget initiativ.

27 Opplæring 12. nov. kl. 18.00 i Aksdal for 10 KU, 50 medl. og 48 varamed l. Sjekk våre nettsider www.kontrollutvalgene.no Takk for oss!


Laste ned ppt "KONTROLL/TILSYN/REVISJON v/sekr.leder Toril Hallsjø og rådgiver Odd Gunnar Høie 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google