Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Omorganisering av Havforskningsinstituttet for økosystembasert marin forvaltningsrådgiving Åsmund Bjordal Havforskningsinstituttet, Mars, 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Omorganisering av Havforskningsinstituttet for økosystembasert marin forvaltningsrådgiving Åsmund Bjordal Havforskningsinstituttet, Mars, 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Omorganisering av Havforskningsinstituttet for økosystembasert marin forvaltningsrådgiving Åsmund Bjordal Havforskningsinstituttet, Mars, 2004

2 2 2 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Anno 1900 Blant de største og ledende marine forskningsinstituttene i Europa Nasjonal rådgiver for forvaltning knyttet til marine ressurser, marint miljø, kystsone og havbruk. Stort internasjonalt samarbeidsnettverk

3 3 3 Sjømat: Største eksportnasjoner, 2001 Kilde: FAO Yearbook commodities

4 4 4 Toresen and Østvedt 2000. Fish and Fisheries 2000, 1, 231-256. Norsk vårgytende sild og temperatur Bestandskollaps i 1960-åra, grunnet meget hardt fiskepress og negative miljøforhold.

5 5 5 Fiskeriforvaltning: kort tilbakeblikk Fram til 1970-åra: Fritt fiske, få reguleringer, overfiske på flere bestander Kvoter (TAC), konsesjoner, reguleringer Bærekraftig utvikling (FAO/Rio) Ansvarlig fiske (FAO/CoC, Cancun) Føre-var-tilnærming til fiskeriforvaltning. Bevaring av biologisk mangfold Økosystembasert fiskeriforvaltning

6 6 6 Mål for økosystembasert fiskeriforvaltning: Rent hav – sunne marine økosystemer Produktive fiskebestander Balansert høsting – fra plankton til sjøpattedyr Bærekraftig fiskerinæring og -kystsamfunn Trygg sjømat

7 7 7 Utvikling av økosystembasert operativ fiskeriforvaltning: Kan gjøres meget komplisert – eller relativt enkelt, men uansett krevende.

8 8 8 Økosystembasert forvaltning Ikke noe nytt ! Vi starter ikke fra ”scratch” MEN: begrepet representerer en ny retning og fokus for marin forsking og fiskeriforvaltning

9 9 9 Status økosystembasert fiskeriforvaltning Mange og lange tids-serier for havmiljø og marine bestander Flerbestandsarbeidet godt påbegynt En rekke forvaltningstiltak (kvoter, minste- mål, maskevidde, soreringsrist, stengte områder…..) Matematiske modeller: oseanografi, plankton, fisk (en-, flerbestand) + + + +

10 10 Hovedelementer i økosystembasert fiskeriforvaltning: 1. Reint hav: Grunnlag for marint liv og sunn sjømatproduksjon. Bevaring av biologisk mangfold. 2. Bedre forvaltningsrådgiving ved økt anvendelse av økosysteminformasjon i bestandsberegninger og prognoser. 3. Reduserte økosystemeffekter av fiske ved utvikling av mer ”miljøvennlige” fangstmetoder.

11 11 1: Reint hav Overvåke status for skadelige stoffer i sjøen (Dioxin, PCB, tungmetaller....) og gi råd for tiltak som reduserer forurensing. Utvikle miljøkvalitetsmål – og indikatorer for å overvåke effektene av fiske og annen menneskelig aktivitet på marint biologisk mangfold.

12 12

13 13 Dyphavs korallrev

14 14

15 15 DYPHAVS KORALLREV Trålødeleggelser dokumentert - 1998 Fredning av store revområder -1999

16 16 2. Økosysteminformasjon for bedre kvoteanbefalinger. Økt anvendelse av flerbestands- og økosystemdynamikk-data og informasjon Krever betydelig økte datamengder – i rom og tid – og effektive datahåndterings- systemer og modeller.

17 17 Species interaction – Barents Sea

18 18

19 19 BARENTSHAVET: KONSUM HOS VÅGEHVAL, GRØNLANDSSEL, TORSK OG FISKERIENE

20 20 Økt ”datafangst” gjennom anvendelse av nye ”plattformer” Forskningsfartøyer / moderne teknologi Fiskeflåten (fangst- og økosystemdata) Fly og satelitter Bøyer Merker (tradisjnelle, DST, akustiske….) AUVer, ROVer og knutepunktsovervåking Handelsfartøyer, petroleumsinstallasjoner…

21 21 G.O. Sars

22 22 Flerstråle-sonar for måling av volum og tetthet av fiskestimer 32 by 32 beams, resolution 2.5 – 3.6 deg.

23 23 Hugin AUV

24 24 Referanseflåten Utvikle fiskeflåten som data- plattform for økosystembasert fiskeriforvaltning

25 25 Referanseflåten, alle stasjoner, 2002

26 26 LIDAR (laser) observasjoner fra fly USA-Norge- Russland samarbeid Makrell – vandring og utbredelse i Norskehavet Sel-lodde utbredelse i Barentshavet

27 27 3: Reduserte økosystemeffekter av fiske Klarlegge og kvantifisere økosystemeffekter av ulike fiskemetoder og søke forbedringer av: Arts- og størrelses-seleksjon (redusere bifangst av uønsket fisk, sjøfugl, sjøpattedyr..) Redusert bidødelighet (ghostfishing, unnslippelse) Redusert drivstoff/avgasskvantum per enhet fangst Forbedret fangstkvalitet

28 28 Intelligent trål –Framtidas fiskeredskap ???? 1 2 3

29 29 Sorteringsrist i reketrål

30 30 Enkel fugleskremme gir betydelig redusert bifangst av sjøfugl i linefisket

31 31 Økosystembasert fiskeriforvaltning, Utfordring: Fra slagord til operasjonell virkelighet Fra politisk ”bortsnakk” fra upopulære tiltak (som reduksjon av fangstkapasitet) – til reell investering i økosystemkunnskap og forståelse.

32 32 The Census of Marine Life pilot project PATTERNS AND PROCESSES OF THE ECOSYSTEMS OF THE NORTHERN MID- ATLANTIC www.mar-eco.no

33 33 Area: Iceland – Azores Taxa/components: Pelagic, benthopelagic and epibenthic macrofauna. Fishes, cephalopods, gelatinous plankton, crustaceans. Planning phase: 2001-2003 Field phase: 2003-2005 Analytical phase: 2004-2008

34 34 ESSAS: Ecosystem Studies of Sub Arctic Seas

35 35 Økosystembasert fiskeri- og annen havrelatert forvaltning: Det angår oss – og framtidige generasjoner…. Hvis vi, våre barn og barnebarn…… ønsker å ha rikelig tilgang på sunn sjømat ?? SÅ ER DET - DET HANDLER OM !.

36 36 Ny organisasjon ved Havforskningsinstituttet: med sikte på økosytembasert rådgiving for bærekraftig marin forvaltning

37 37 LOKALISERING

38 38 HI organisasjon 1991-2003 Forsknings- Stasjonen Flødevigen SEKSJON Pelagisk fisk Bunnfisk Ressurs- Økologi Fangst SEKSJON Fysisk Oceanografi Marin kjemi Marin og Eksperimentell biologi SEKSJON Genetikk og Havbruksøk. Helse og Sykdom Austevoll Havbruksst. Matre Havbruksst. SEKSJON Økonomi Personal IT Teknisk drift Sentral- arkiv SEKSJON Elektronisk Instrumen- tering Fartøydrift Avd. TromsøBibliotek Fiskeriforskning U-land Sekretariat Styret Adm. direktør Senter for kystsone Senter for marine ressurser Senter for marint miljø Senter for havbruk Adm. og service Rederi Informasjon

39 39 HI organisasjon fra 2004 Fiskerifaglig Senter for Utviklings- samarbeid 19 Forsknings- grupper Forsknings teknisk avdeling MATRE Rederi AUSTEVOLL FLØDEVIGEN TROMSØ Styret Informasjon Fiskeri- direktoratet Adm.direktør Forskningsdirektører Forskningssjef Tromsø Administrasjon Sekretariat

40 40 Rådgivningsprogrammer Rådgivningsprogram økosystem Barentshavet: Å. Bjordal Rådgivningsprogram økosystem Norskehavet og Nordsjøen: O.A. Misund Rådgivningsprogram økosystem kystsone: E. Moksnes Rådgivningsprogram havbruk: O. Torrisen

41 41 HI organisasjon fra 2004 1.Fiskebestander og økosystem – Barentshavet: H. Gjøsæter 2.Fiskebestander og økosystem – Norskehavet og Nordsjøen: R. Toresen 3.Økosystemer i kystsonen: E. Dahl 4.Oseanografi og klima: H. Loeng 5.Plankton: W. Melle 6.Skalldyr: J. Sundet 7.Bunnhabitater: J.H. Fosså 8.Marin miljøkvalitet: J. Klungsøyr 9.Fiskeri og bestand: K.H. Nedreaas 10.Observasjonsmetodikk: O.R. Godø 11.Sjøpattedyr: T. Haug 12.Ansvarlig fangst: A.V. Soldal 13.Populasjonsgenetikk: T. Svåsand 14.Genomforskning: F. Nilsen 15.Vekst- og reproduksjonsbiologi: G.L. Taranger 16.Fiskevelferd og oppdrettsmiljø: J.E. Juell 17.Fiskehelse: Ø. Bergh 18.Fôr, fôring og kvalitet hos fisk: H. Otterå 19.Rekrutterings- og adferdsbiologi: O.S. Kjesbu 19 Forskningsgrupper

42 42 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN www.imr.no


Laste ned ppt "1 1 Omorganisering av Havforskningsinstituttet for økosystembasert marin forvaltningsrådgiving Åsmund Bjordal Havforskningsinstituttet, Mars, 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google