Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering Helse Bergen 24. mai 2016 Ulike tanker om kropp og medisin Arild Aambø, Seniorrådvier, NAKMI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering Helse Bergen 24. mai 2016 Ulike tanker om kropp og medisin Arild Aambø, Seniorrådvier, NAKMI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering Helse Bergen 24. mai 2016 Ulike tanker om kropp og medisin Arild Aambø, Seniorrådvier, NAKMI a.aa@nakmi.no

2 Oversikt over presentasjonen Forestillinger om kroppen Forestillinger om helse og sykdom Årsaksforklaringer En felles tilnærming?

3 Forestillinger om kroppen Det finnes betydelig kulturell variasjon når det gjelder f.eks.: Foreholdet til den avkledte kroppen Forholdet til kroppen som studieobjekt Forestillinger om sykdom og helse, forklaringsmodeller Forholdet til organtransplantasjon eller blodoverføring Hvordan legemet gis tilbake til naturen, begravelsesritualer

4 The Arab word awrah stands for “nakedness”, “vulnerability” (from Intimate parts in Islam, Wikipedia) … to display ones private parts (awrah) in the presence of other people is forbidden because it is immodest and contrary to the principles of Islam. The Qurans says: Say to the believing men that they restrain their looks and guard their private parts. That is purer for them. And say to the believing women that they restrain their looks and guard their private parts (24:31,32) What needs to be stressed is that every regard should be given to religious beliefs and sentiments of a person irrespective of his faith. They should be respected. The Review of Religions, Nov. 1988 Vol. LXXXIII No.11 https://www.alislam.org/library/links/nudity.html

5 «Muslim woman in Yemen» av Steve Evans from Bangalore, India - Flickr. Lisensiert under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muslim_woman_in_Yeme n.jpg#/media/File:Muslim_woman_in_Yemen.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muslim_woman_in_Yeme n.jpg#/media/File:Muslim_woman_in_Yemen.jpg

6 «Michelangelos David» av David Gaya - Eget verk. Lisensiert under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelos_David.jpg#/media/File:Michelangelos_David.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelos_David.jpg#/media/File:Michelangelos_David.jpg

7 To be naked is to be deprived of clothes and the word implies some of the embarrassment most of us feel in that condition. The word ‘nude’ on the other hand, carries, in educated usage, no uncomfortable overtone. The vague image it projects is into the mind is not of a huddled and defenseless body, but of a balanced, prosperous, and confident body: the body re-formed Kenneth Clark, quoted in Lindquist 2012, p. 3

8 Menneskekroppen Leonardo da Vinci 1452-1517

9 Vesalius 1514-1564, fra “De humanis corporis fabrica” 1543. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vesalius_Fabrica_p174.jpg#/media/File:Vesa lius_Fabrica_p174.jpg

10 Henry Gray (1825–1861). Anatomy of the Human Body. 1918. FIG. 187– Base of skull. Inferior surface

11 Henry Gray (1825–1861). Anatomy of the Human Body. 1918. FIG. 1122

12

13

14

15 "Old-microscopes" by Edal Anton Lefterov - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old-microscopes.jpg#/media/File:Old-microscopes.jpg

16 "Electron Microscope" by David J Morgan from Cambridge, UK - Tecnai 12 Electron Microscope. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electron_Microscope.jpg#/m edia/File:Electron_Microscope.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electron_Microscope.jpg#/m edia/File:Electron_Microscope.jpg "Apoptosis" by Ltumanovskaya V. Nagibin - Own work. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apoptosis.jpg#/ media/File:Apoptosis.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apoptosis.jpg#/ media/File:Apoptosis.jpg Neonatal cardiomyocytes ultrastructure after anoxia- reoxygenation "Ant SEM" by US Government - http://usgsprobe.cr.usgs.gov/picts.html via en.wikipedia.org. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ant_SEM.jpg#/media/File: Ant_SEM.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ant_SEM.jpg#/media/File: Ant_SEM.jpg

17

18

19

20

21 Noen utviklingstrekk i vår vestlige medisin Under renessansen ble det gjort oppdagelser som gav både utsikt og ny og viktig innsikt Kunstneriske uttrykk skilles fra mer nøkterne fremstillinger Struktur skilles fra funksjon Organer og organsystemer isoleres og fremstilles som om de skulle være autonome enheter Sansebaserte erfaringer dras i tvil etter hvert som billedmaskiner overtar Medisinsk praksis blir i økende grad «evidensbasert» Det komplekse og detaljerte ofres til fordel for enkle, pedagogiske fremstillinger

22 Kritikken av vestlig medisin omfatter Effektive medikamenter har ofte betydelige bivirkninger Kurativ behandling savnes for mange kroniske sykdommer Utvikling av nye medikamenter og undersøkelser medfører betydelige kostnader Utvikling av multiresistente mikrober Utvikling av nye sykdomsbilder/diagnoser

23 Noen fellestrekk ved ulike tilnærminger til helse og sykdom Vi danner oss mer eller mindre raffinerte bilder av kroppen Gjennom slike visualiseringer oppnår vi distanse og en følelse av mestring På bakgrunn av bilder og mer eller mindre systematiserte erfaringer utvikler vi modeller for hvordan (den friske) kroppen fungerer Hva vi kaller «sykdom» handler i stor grad om avvik fra disse modellene

24 Acupuncture chart from the Ming dynasty (c. 1368–1644)

25

26

27 Dhanvantari, the god of Ayurveda, worshipped at an Ayurveda expo in Bangalore

28

29

30 Ayurveda and Traditional Chinese medicine – some commonalities Both focus on the patient rather than on the disease Both aim to promote health and enhance the quality of life, with therapeutic strategies for treatment of specific disease or symptoms in holistic fashion Almost half of the botanical sources used as medicines have similarities Both have developed philosophies geared towards enabling classification of individuals, materials and diseases Patwardhan et al 2005

31 HELSE

32 Medisinske forklaringsmodeller omfatter Hva sykdommen kalles (illness identity) Hva en oppfatter som årsak til sykdommen (causes) Hvordan sykdommen forløper (timeline) Hvilke konsekvenser sykdommen har for pasienten og i hvilken grad den kan kontrolleres (consequences) Hva som oppfattes som effektiv behandling (preferred interventions)

33 Årsaksforklaringer:  Spirituelle forklaringer (onde øye, guds straff, djinner etc.)  Sosiale årsaker (relasjoner, vold, diskriminering, mangel på sosial støtte)  Atferdsendringer (risikoatferd, matvaner, inaktivitet etc.)  Klimarelaterte årsaker (lys, temperatur etc.)  Biomedisinske forklaringer (gener, metabolisme, toksiner etc.)

34 En individuell tilnærming Selvhjelp, alternativ behandling og ulike psykososiale årsaksforklaringer er vanlig, uansett etnisk tilhørighet Årsaksforklaringer predikerer ikke alltid pasientens valg av behandling En må ta rede på forklaringsmodeller og behandlingsalternativer for hver enkelt pasient og unngå stereotypier på gruppenivå

35 En individuell tilnærming, forts. En bedre forståelse av pasientens forklaringsmodell vil hjelpe klinikeren til å håndtere divergerende forventninger til behandlingen, lette samarbeidet og forebygge drop-outs En modifisering av pasientens forståelse av egen sykdom er i seg selv en effektiv intervensjon som bedrer så vel mulighetene for å gjennomføre behandlingen som behandlingsresultatene

36 BATHE: Et mnemoteknisk hjelpemiddel for å belyse den psykososiale konteksten B: Bakgrunn ”Hva er det som foregår i livet ditt akkurat nå?” eller ”Hva er det som står på spill?” belyser konteksten for pasientens besøk. A: Affekt ”Hvordan påvirker dette deg?” eller ”Hva føler du i forhold til det som skjer?” eller ”Hvilken stemning/humør er du i?” pasienten inviteres til å fortelle om og sette navn på den nåværende følelsesmessige tilstanden.

37 BATHE, forts. T: Trøbbel ”Hva er det ved denne situasjonen som plager deg mest?” hjelper legen og pasienten til å fokusere, og kan bringe fram den symbolske betydningen av sykdommen eller hendelsen H: Handling ”Hvordan klarer du dette?” eller ”Hvordan holder du ut?” eller ”Hvordan håndterer du det?” gir en vurdering av fungering og gir retning for det videre forløp E: Empati ”Det høres ikke lett ut!” eller ”Det må være veldig vanskelig for deg!” legitimerer pasientens følelser og gir psykisk støtte

38 ETHNIC: A framework for culturally competent clinical practice E xplanation T reatment H ealere N egotiate I ntervention C ollaboration Levin, SJ, Like RC, and Gottlieb JE. ETHNIC: A framework for culturally competent clinical practice. In Appendix: Useful clinical interviewing mnemonics. Patient Care 2000; 34(9):188-189.

39 Når sykdommen trenger en forklaring Hvorfor tror du at du ble syk akkurat nå? Hva tror du selv kan være grunnen til at du har disse symptomene? Hva sier venner, familie og andre om disse symptomene? Kjenner du noen andre som har hatt eller har denne typen problemer? Har du hørt/lest/sett noe om lignende ting på radio/aviser/TV? Hva er du mest bekymret for i forhold til de plagene du har?

40 Behandling Hva slags medisiner eller remedier eller annen behandling har du prøvd for disse plagene? Er det noe du spiser, drikker eller gjør (eller unngår å gjøre) jevnlig for å holde deg frisk? Hva slags behandling ønsker du fra meg?

41 Alternativ behandling? Har du søkt råd fra andre - alternative healere eller behandlere, venner eller andre personer - for å få hjelp til problemene dine?

42 Forhandle om videre forløp Forhandle om alternativer som er gjensidig akseptable for deg og pasienten din og som ikke strider mot, men inkorporerer pasientens oppfatninger Hva er de viktigste resultatene du ønsker å oppnå etter denne behandlingen?

43 Intervensjon Bestem en intervensjon sammen med pasienten. Den kan inkludere alternative behandlinger, religiøs praksis og healere i tillegg til annen kulturell praksis (for eksempel mat som spises eller unngås ved sykdom)

44 Samarbeid Samarbeid med pasienten, familiemedlemmer, annet helsepersonell, healere og ressurspersoner i miljøet Se også Kulturformuleringen - Kultur, kontekst og Psykopatologi Manual for diagnostisk intervju basert på kulturformuleringen fra DSM- IV Sofie Bäärnhielm, Marco Scarpinati Rosso, Laszlo Pattyi, Oversatt og bearbeidet til norsk av Emine Kale og Kirsti Jareg

45 In the situation where a Muslim female is in need of medical treatment, the endeavor should be that she is treated by a female medical doctor, preferably a Muslim. 1.If a female practitioner is easily available 2.one is satisfied and content with her medical treatment, 3.there is no other valid legal (shar'i) excuse for not resorting to her treatment, then in such a case, it would not be permissible to seek the medication of a male doctor, rather, the illness must be treated by a qualified female doctor. http://www.central-mosque.com/index.php/General-Fiqh/male-doctors-female-patients.html

46 From an Islamic perspective health is viewed as one of the greatest blessings that God have bestowed on mankind… the preservation of this blessing can only be achieved through taking good care of one’s health and taking every measure to maintain and enhance it. With this in mind every Muslim should make sure they undertake all necessary actions which are conductive to the preservation of good health MHN Muslim Health Network downloaded 13.11.2015

47 Kulturell ydmykhet Omfatter et livslangt engasjement i å reflektere over egen praksis, selvvurdering og selvkritikk å kompensere for maktubalansen i hjelperelasjonen å utvikle ikke-dominerende og gjensidig fordelaktige samarbeidsformer med aktuelle miljøer om behandling og støttetiltak - på vegne av individer og definerte grupper ( etter Tervalon 1998)

48 Anerkjennelse – en motvekt til krenkelsen Anerkjenne de problemene eller behovene som pasienten kommer med Anerkjenne den innsatsen som pasienten allerede har gjort for å komme problemene til livs Anerkjenne pasientens evne til å velge og ta egne avgjørelser

49 Anerkjennelsens betydning Det utvikles tillit til at pasientens behov betyr noe for andre Det utvikles forståelse for at pasientens egen forståelse, evner og innsats er verdifull i behandlingen Pasienten blir motivert til å ta informerte valg og ta konsekvensene for egne handlinger

50 Det ufravikelig menneskelige Vår avhengighet og sårbarhet Relasjonenes skjørhet Vår ensomhet Vår dødelighet etter Arne Johan Vetlesen

51

52 Litteratur Forf. Arild Aambø Smerte – Smerteopplevelse og atferd (red.) Oslo: Cappelen 2007, ca 230 sider LOS – Løsningsorienterte samtaler Oslo: Gyldendal Akademisk 2004, ca 300 sider Artikler til Utposten Kulturkompetanse – en historie om en sjelden lidelse og profesjonell distansering (med Harald Siem og Safio Bilqeyr Jimale) Utposten No. 7, 2015 s. 18-22 Smerter – mer eller mindre, men er det alt? (med Lene Dæhlen) Utposten No. 3, 2014, s. 16- 20 D-vitaminmangel – symptomer til ettertanke Utposten No. 4, 2014, s. 18-22 Diabetiske komplikasjoner – onde sirkler eller mangelfull kontroll Utposten No. 2, 2015, s. 18 – 23 Vold i nære relasjoner – en oversett utfordring (med Tahirah Iqbal and Bente Fjeldstad) Utposten No. 6, 2014, s. 6 - 13 Utilgjengelighet – en ressurs (med Tove Rutle) Utposten No. 5, 2014 s. 8-12

53 Diaz, E. et al (2015) Multimorbidity among registered immigrants in Norway: the role of reason for migration Tropical Medicine and International Health Levin, SJ, Like RC, and Gottlieb JE. ETHNIC: A framework for culturally competent clinical practice. In Appendix: Useful clinical interviewing mnemonics. Patient Care 2000; 34(9):188-189. Levy, R. (2010) Medication use by ethnic and racial groups: policy implications Journal of Pharmaceutical Health Services Research Vol. 1, s. 15-22 Johnson, J.A. (2008) Ethnic differences in Cardiovascular Drug Response. Potential Contribution to Pharmacogenetics Circulation Vol. 118, s. 1383-1393 Naber, C.K. (2003) The G protein beta3 subunit gene (GNB3) 825T allele – T thrifty genotype Current genomics Vol. 4, No. 4, p 337-42 LITTERATUR


Laste ned ppt "Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering Helse Bergen 24. mai 2016 Ulike tanker om kropp og medisin Arild Aambø, Seniorrådvier, NAKMI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google