Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barneverntjenesten Komite for oppvekst12. Januar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barneverntjenesten Komite for oppvekst12. Januar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barneverntjenesten Komite for oppvekst12. Januar 2016

2

3 Foreløpig tidsakse 2016

4 Styrking av bvtj. de siste fire årene: stillinger/årsverk : > Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FM) har gitt tilskudd til kommunen på til sammen kr , fordelt: –1 ny stilling i 2014 med 1/4-årseffekt (kr per stilling) utgjør kr –7 stillinger videreføres fra , med helårseffekt beregnet til kr per stilling, utgjør dette kr I tillegg er det mottatt kompetanse- og samhandlingsmidler fra FM (f.eks. 2014: til «Kvello», 2013: til barnesamtalen, 2011: ) Årsverk, saksbehandlerstillinger: 2011: : : : 48

5 Bekymringsmelding jf. taushets- og opplysningsplikt/avvergingsplikt –Brev fra fire departementer av til alle landets kommuner om opplysningsplikten m.m. –Bekymringsmelding – trenger ikke å være sikker –Taushets- og opplysningsplikt, jf. barnevernloven § 6-4 offentlige ansatte: lovpålagt plikt, av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikten, selvstendig og personlig ansvar Privatpersoner: moralsk plikt –Avvergingsplikt, jf. straffeloven § 139. –Jevnlig informasjon om dette bla. i ukebrevet til oppvekst, Askerposten, tatt opp med alle virksomhetsledere, og i andre møter m.m.

6 Utviklingen i antall meldinger

7 Nøkkeltall: Antall meldinger og meldere HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTEN30 LEGE/SYKEHUS3938 SKOLE4156 BARNEHAGE2015 BARNET SELV118 MOR/FAR/FORESATTE4942 FAMILIE FORØVRIG75 ANDRE PRIVATPERSONER206 BARNEVERNTJENESTEN (ASKER OG ANDRE KOMMUNER)11793 NAV215 BARNEVERNVAKT2433 POLITI8566 BFE2014 PPT02 PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE919 PSYKISK HELSEVERN VOKSNE13 FAMILIEVERNKONTOR74 TJENESTER FOR OPPFØLGING AV RUSPROBLEMATIKK11 KRISESENTER37 ASYLMOTTAK/UDI2846 ANDRE OFFENTLIGE INSATNSER(DOMSTOLEN, SOSIALTJENESTEN, BUFETAT) 286 ANDRE (I ALL HOVEDSAK ANONYME MELDERE)3024

8 ,516,9525,67,29 Fristoversittelser i %

9 Kilde: BLD

10

11

12 Antall fylkesnemndssaker i perioden Kilde: fagprogram familia

13 Barnevernvakten i Asker og Bærum > 2011: 2779 henvendelser som omfattet 751 barn > 2012: 2990 henvendelser som omfattet 763 barn > 2013: 2738 henvendelser fordelt på 749 barn > 2014: 3077 henvendelser fordelt på 766 barn

14 Tiltaksapparatet > Dekke brukernes behov for tiltak etter følgende prioriteringer: Kommunens egne ansatte (i egenregi) feks. BFE Tiltak fra andre kommuner (feks. Bærum FFT) Staten v/Bufetat (feks. MST) Private oppdragstakere (støttekontakter, besøkshjem m.m.) Leverandører som omfattes av rammeavtaler > Kjøp av tiltak fra eksterne leverandører er en kritisk vurdering i forhold til hvilke tiltak/tjenester som kommunen kan utføre i egen regi > Aktiv målsetting: vri kostnadskrevende tiltak i og utenfor familien til økt bruk av hjelpetiltak i egen regi/av kommunens egne ansatte > Økt kostnadskontroll!

15 Beskyttet tilsyn etter barneloven § 43a > De mest alvorlige sakene (rus, vold, psykiske lidelser og særlig høyt konfliktnivå > Retten kan pålegge inntil 16 timer med beskyttet tilsyn under samvær pr år > Antall saker i bvtj. i 2014: 7 stk > I tillegg: administrative timer fra tiltakskonsulent i bvtj. pr sak timer pr sak > Pluss utgifter/veiledning til tilsynsfører (privat oppdragstaker)

16 Samarbeid og samhandling > Samhandling med tidligere samarbeidspartner opprettholdes, for eksempel TFS, politi osv > Har samarbeidsavtale med: –Bufetat –Barneverntvakten og –BFE > Ny samarbeidsavtale med NAV Asker fra 2015 > Fornyelse av samarbeidsavtale med Krisesenteret i Asker og Bærum i 2015

17 Vold i nære relasjoner Nettsiden «Vold i nære relasjoner» på kommunens nettside Retningslinjer for samarbeid: Ved bekymring for at et barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep Brosjyre som er kortversjon av retningslinjene Diverse foredrag på skoler og barnehager S.O.V-teamet (seksuelle overgrep og vold). Gruppe med særlig ansvar for kunnskap om vold og seksuelle overgrep Askerposten: ang. meldeplikt og vold i nære relasjoner Ukesbrev og intranett ang. S.O.V-teamet Samarbeidsmøter med Krisesenteret, det skal utarbeides samarbeidsrutiner

18 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn > Rapport etter to års drift –Antall søknader innkommet pr : Totalt 65 søknader, 31 innvilget og 34 fått avslag –Antall innkommet for Asker pr : 11 stk. Pr.d.d 12 stk. –Antall behandlet totalt for Asker pr : 8 stk. – 6 innvilget og en avslått. Pr d.d. 7 innvilget. –Antall klagesaker totalt pr : 7 stk. –En klagesak i Asker, behandlet av Asker klagenemnd , sak 3/15- oversendt Formannskapet for videre klagebehandling.

19 Enslig, mindreårig flyktning Bosetting Bofellesskap Skole, arbeid og leksehjelp Ettervern Samarbeid Bruker- undersøkelse Økonomi Fritid


Laste ned ppt "Barneverntjenesten Komite for oppvekst12. Januar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google