Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lover, forskrifter, stortingsmeldinger, handlingsplaner, strategier------ Barnehageloven – rett til barnehageplass fra 01.01.09 Rammeplan for barnehagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lover, forskrifter, stortingsmeldinger, handlingsplaner, strategier------ Barnehageloven – rett til barnehageplass fra 01.01.09 Rammeplan for barnehagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lover, forskrifter, stortingsmeldinger, handlingsplaner, strategier------ Barnehageloven – rett til barnehageplass fra 01.01.09 Rammeplan for barnehagen Opplæringsloven – forskriften kap. 3 om vurdering fra 01.08.09 Kunnskapsløftet Stortingsmelding 16 - Og ingen stod igjen Stortingsmelding 31- Kvalitet i læring Handlingsplan 2008-2018 - Gode oppvekstvilkår for barn og unge i Vestfold Fylkesstrategi for kommunene i Vestfold 2008-2011

2 Stortingsmelding nr. 16 – og ingen stod igjen - 2007 Tidlig innsats Endre ”vente og se”-holdningen Småbarnsalder og første skoleår viktige for læring Tidlig innsats skal skje på alle nivåer …

3 Stortingsmelding nr. 31 – Kvalitet i skolen 2008 Alle elever skal som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter-tidlig innsats og gode lærere Alle elever og lærlinger som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring- tettere oppfølging av elevene i starten av VGO Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring- alle skal få utfordringer, både de spesielt dyktige og de med svake ferdigheter

4 Felles innsats for kvalitet Mer støtte og klarere styring på alle nivå 1. Tidlig innsats -Flere lærere på småtrinnet – innføres fra 01.08.09 -Obligatorisk kartlegging – for trinn 1. og 2.obligatorisk våren 2009 i regning og lesing, frivillig for trinn 2 2. Kompetanse -Videreutdanning for lærere – lesing i 2009/2010, matematikk i 2010/2011. Kompetanse for strategi -Rektorutdanning – kommer tilbud fra høsten 3. Tettere oppfølging -Veiledende læreplaner – er under utarbeidelse, klarere mål, vurderingskriterier? -Kommunene må følge opp kvaliteten – kommunen som skoleeier må levere årlig rapport

5 Handlingsplan 2008-2018 Gode oppvekstvilkår for barn og unge i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for levekår 28.05.09 Innen 2018 skal: 95% fullføre videregående opplæring Leseferdighet for 5. klasse være blant de 5 beste fylkene i landet Levekårsindeksen være over landsgjennomsnittet

6 Fylkesstrategi for kommunene i Vestfold 2008-2011 Mål: Vestfold skal i perioden 2008-2011 være det fylket som forbedrer sine resultater mest på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Delstrategier: Skoleåret 2008/09 vektlegges lesing Skoleåret 2009/10 vektlegges regning Skoleåret 2010/11 vektlegges engelsk

7 Mål for barnehagene/ skolene Alle barn skal ha utvikling Personalet ser hvert enkelt barn og møter det på det nivå det er. Barna i barnehagen medvirker i hverdagen. Optimalt læringsutbytte for elevene på Tjøme

8 Elevtall ved barne- og ungdomsskolen framover SkoleårLindhøyTUSK 2009/10371201 2010/11340198 2011/12314201 2012/13293195 2013/14283169 2014/15296150 2015/16272126 2016/17267120 2017/18261129 2018/19271112 2019/20269111 2020/21270106 2021/22263126 2022/23265124 2023/24270123 2024/25276113 2025/26282111 2026/27288113

9 Læreren som kan sitt fag som er profesjonell som kan lede og organisere som tør å være en tydelig rollefigur som har et sett av læringsmetoder og kan variere læringsarenaene som er hengiven til læreroppgaven som ser mennesket og mulighetene hos den enkelte

10 Elevene som lærer av hverandre som utnytter potensialet i integrerte klasser Entydig erfaring: –Hvis man deler inn elever etter evne blir de flinke ikke flinkere og de dårlige blir atskillig mye dårligere OG: Det må settes krav og forventninger til elevene Kravene må ikke gå ut over elevenes grenser, men strekke yttergrensene Elevene må følges opp Det må settes tydelige grenser

11 Skolelederen som prioriterer pedagogisk ledelse som utvikler den gode lærer som gir lærerne støtte som skaper kontinuerlig pedagogisk refleksjon i kollegiet som setter fokus på læring som ikke bare har faglig men også sosiale mål

12 Utfordringer Sammenslåing – ta vare på aller elever og ansatte Elevtallendringer – lærere må kunne flytte mellom skolene? Hvordan opprettholde kompetansen når skolene har få elever? TUSK reduseres til nesten halvparten i 2020 Lindhøy er på det laveste i 2017 Tilbud til innvandrerbarn Redusert bemanning – økt press på spesialundervisning Fysisk tilbud for mellomtrinnet – utfordring? Godt busstilbud – er i stadig kontakt med VKT Ekskursjoner koster – Skolen skal være gratis – Lindhøy har søkt VKT om et prøveprosjekt Den nye vurderingsforskriften Hva med læremidler? Hva med datatilbudet?

13 Økonomi Midler til ekskursjoner – hva med leirskole/studietur til Auschwitz Ressurser til å ta imot innvandrerbarn når de kommer Kommunens andel av videreutdanning til lærere Tilbud om fysisk trening på mellomtrinnet – utvidelse av skoledagen Stor andel spesialundervisning – gjelder spesielt ungdomskolen

14 Lindhøy Si noe om økonomi? Tall

15 Tjøme ungdomsskole Si noe om økonomi? Tall

16 Lover, forskrifter, stortingsmeldinger, handlingsplaner, strategier------ Barnehageloven – rett til barnehageplass fra 01.01.09 Rammeplan for barnehagen Stortingsmelding 16 - Og ingen stod igjen Stortingsmelding 31- Kvalitet i læring Handlingsplan 2008-2018 - Gode oppvekstvilkår for barn og unge i Vestfold Fylkesstrategi for kommunene i Vestfold 2008-2011

17 Prognoser for barn i alderen 0-5 år i Tjøme kommune (SSB, middels nasjonal vekst): Fødte1-5 år0-5 år 200740201247 200849206250 200941202247 201039212241 201139208251 201239207247 201341199248 201441199240 201542202241 201643206245 201744211250 201845215256 201945219260 202047224266 202549245294 203046242288

18 Utfordringer Rett til barnehageplass. Ved hovedopptak i august dersom barnet fyller 1 år innen 31.08 Barnehagenes kriterier for plass i barnehagen overstyrer loven – I kommunestyret ble det vedtatt å forsøke å samordne opptakskriterier for private og kommunale barnehager etter lovendringen Rammefinansiering fra 2011 Kommunalt tilskudd til private barnehager – lovendring behandles i Stortinget 02.06 – vil få konsekvenser for barnehagestruktur Prognose viser økning i barnetallet Førskolelærere – antatt mangel Tidlig innsats – Organisatorisk sammenslåing av Hvasser og Pytteberget Kostnadseffektiv drift – 4. avdelingsbarnehage Barnehagene må takle svingninger i barnetallet Språktilbud til innvandrerbarn Samhandling barnehage-skole omkring 6-åringene Redusert bemanning – økt behov for spesialundervisning? Følge opp kompetanseplanen for barnehagen

19 Økonomi Kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehage Kostnadseffektiv drift av Pytteberget og Hvasser barnehager Ressurser til spesialundervisning – økende behov i 2009 (Stab) Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 Tilbud til innvandrerbarn – vi får ca. 6.000 kr pr barn

20 Pytteberget/Hvasser barnehager Si noe om økonomi? Tall

21 Stab og støtte Si noe om økonomi - tall


Laste ned ppt "Lover, forskrifter, stortingsmeldinger, handlingsplaner, strategier------ Barnehageloven – rett til barnehageplass fra 01.01.09 Rammeplan for barnehagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google