Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY PLANDEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Generell del, Nasjonal del, Regional del Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD PBL-konferanse,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY PLANDEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Generell del, Nasjonal del, Regional del Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD PBL-konferanse,"— Utskrift av presentasjonen:

1 NY PLANDEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Generell del, Nasjonal del, Regional del Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD PBL-konferanse, Østfold, 16.04.2009

2 2 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Del A: Introduksjon Generell (alminnelig) del - fellesbestemmelser - innledende bestemmelser - kartgrunnlag Nasjonale planoppgaver Regional planlegging (Kommunal planlegging)

3 3 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Bakgrunn for ny PBL Plandelen trer i kraft 01.07.2009 Ny PBL ble vedtatt 05.06.2008 Erstatter PBL av 14.06.1985 Jf. Ot.prp. nr. 32 og Planlovutvalget MD fremmer kun plandelen Ny PBL er en revidert lov, ikke en ny lov Oppdatering, nye utfordringer og oppgaver Mye som 1985-lov, men noen nye plangrep En del formalisering av god planpraksis Med bruk av ny teknologi, som e-register

4 4 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Noen vurderinger av ny PBL Styrket miljøfokus og styrket klimafokus Styrker reg.plan: nye virkemidler, jur.bind. Transport: begrense parkering i sentrum Bedre koblinger horisontalt og vertikalt Mer verdibasert: helse, miljø, sikkerhet Tilgjengelighet for alle: UU inn i lovformål Enklere å bruke: mer oversikt, mer digitalt Ikke mer omfattende planer enn nødvendig Bedre samordning: reg.planer, plan og bygg Sikrer strandsonen og innskrenker disp. Grunntrekket bevart: gir politisk styring (Om konfliktnivå: ca. 4.000 reguleringsplaner vedtas årlig, ca. 40 inn til MD for avgjørelse)

5 5 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Ny lov - ny struktur 1.del: Alminnelig del 2.del: Plandel 3.del: Gjennomføring 4.del: Byggesaksdel 5.del: Ulovlighetsoppfølging 6.del: Sluttbestemmelser Innledende del Nasjonale planoppgaver Regional planlegging Kommunal planlegging KU etter andre lover

6 6 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Nye elementer i plandelen Planstrategier Planprogram Handlingsplaner Planbeskrivelse og KU Samfunnssikkerhet, ROS-analyser Planregister Felles planleggingsoppgaver Regionalt planforum

7 7 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Hovedgrep i plandelen Plikt til å utarbeide planstrategi det første året etter valg, men derfra stor grad av valgfrihet: Større innsats tidlig i planprosessene – med bruk av planprogram Planer skal ha handlingsdeler - så vidt mulig forpliktende for partene

8 8 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Del B: Generell del Lovens formål og virkeområde Andre fellesbestemmelser Kartgrunnlag og stedfestet info Kommunalt planregister Oppgaver, hensyn, myndighet Krav til planprogram Utredningskrav, inkl. KU Medvirkning i planleggingen Regionalt planforum, innsigelse Planredskapene etter nivå

9 9 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Samordning mellom nivåer Åpenhet og forutsigbarhet Medvirkning for berørte Langsiktige løsninger Konsekvensvurderinger Universell utforming Barn og unges oppvekstvilkår Estetisk utforming omgivelser § 1-1

10 10 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Lovens virkeområde Hele landet, når ikke annet er bestemt I sjøområder ut til 1 n.m. utenfor grunnlinjene Kongen kan bestemme for tiltak utover dette Kongen kan bestemme for Svalbard Tiltak som er unntatt fra loven Petroleumstransport i rør i sjø El-overføringsanlegg på land § 1-2 § 1-3

11 11 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Andre fellesbestemmelser Om myndigheters oppgaver og plikter Om virkninger av planer og evt. motstrid Om tiltak og igangsetting av tiltak Om felles behandling av plan- og byggesak Om forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag Om forholdet til forvaltningsloven og klage § 1-4 § 1-5 § 1-6 § 1-7 § 1-8 § 1-9

12 12 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Kartgrunnlag og stedfestet info Kommunen skal ha oppdatert off. kartgrunnlag, staten skal stille til rådighet nasjonale kartdata Stat, fylke, kommune skal legge stedfestet info til rette lett tilgjengelig for plan- og byggesak Kartgrunnlaget skal også kunne nyttes til andre offentlige og private formål Kommunen kan kreve at private planer og tiltak utarbeider kart når nødvendig for å ta stilling Departementet kan gi forskrift om kart og stedfestet informasjon § 2-1

13 13 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Kommunalt planregister Kommunene skal ha et planregister som gir opplysninger om gjeldende arealplaner og andre bestemmelser om arealenes utnyttelse Departementet kan gi forskrift om kommunalt planregister, inkl. bruk av e-planregister § 2-2

14 14 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Oppgaver og hensyn i planleggingen Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter PBL: - sette mål for utviklingen i kommuner og regioner: fysisk, miljømessig, økonomisk, sosialt, kulturelt - avklare samfunnsbehov og hvordan disse løses - sikre jordressurser, landskapskvalitet, kulturmiljø - sikre grunnlag for samisk kultur/næring/samfunn - legge til rette verdiskaping og næringsutvikling - legge til rette gode bomiljøer og oppvekst-/levekår - fremme helse, motvirke forskjeller, forebygge krim - ta klimahensyn ved løsninger for energi og transport - fremme samfunnssikkerhet, forebygge risiko/skade PBL skal fremme helhet, sammenheng, samordning § 3-1

15 15 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Oppgaver og myndighet Klargjør for kommunene, regionene og staten: Ansvaret ligger hos planmyndigheten, regional planmyndighet skal veilede og bistå kommunene Fylkestinget er regional planmyndighet, kommunestyret har det kommunale ansvaret Alle off. organer skal delta i planleggingen og gi planmyndighetene informasjon med betydning Dette gjelder også for Sametinget Kommunene har plikt til å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser § 3-2 til § 3-5

16 16 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Felles planleggingsoppgaver Statlig og regional myndighet kan starte planarbeid der staten, fylket og kommunene sammen har ansvar for å løse oppgaver av regional eller nasjonal betydning Aktuelle planoppgaver er: –Samordnet areal- og transportplan –Større smh. natur- og friluftsområder –Samordnet vann- og kystsoneplan Hvilke oppgaver, områder og myndigheter slik planlegging gjelder fastsettes i forskrift Statlig eller regional myndighet kan overta planoppgaver etter avtale mellom partene § 3-6 § 3-7

17 17 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Krav til planprogram For alle planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal utarbeides planprogram Første fase i arbeidet med plan, varsler oppstart Klargjør formål, prosess, medvirkning, framdrift Avklarer alternativer og utredningsbehov Høring og offentlig ettersyn – minimum 6 uker Ikke krav til politisk behandling annet enn for kommuneplanens arealdel, men bør vurderes § 4-1

18 18 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Utredningskrav, inkl. KU Krav til planbeskrivelse ved off. ettersyn for alle planer - som redegjør for virkninger Konsekvensutredning (KU) for planer med vesentlig virkning for miljø og samfunn KU-bestemmelsene er integrert i loven, under de ulike plantyper Krav til KU for reguleringsplaner i strid med oversiktsplan Krav til risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for planer for utbygging (jf. hensynssoner) § 4-2 til § 4-3

19 19 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Medvirkning i planleggingen Alle som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning, kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre Kommunen har særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte Nærmere om høring og offentlig ettersyn § 5-1 § 5-2

20 20 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Mer om barn og unge i planlegging Særskilt ordning erstatter barnerepresentant for å ivareta barn og unges interesser i planlegging Veileder 01.07.09, når ny plandel iverksettes Kommunestyret skal vedta ordning som skal ivareta hensyn til barn og unge i planlegging Inntil dette er gjort fortsetter barnerepres. Mulige modeller (flere kan vurderes): Barnerepresentanten som i dag Utvalg fra etater med størst levekårsbetydning SLT-koordinator og b&u-ansvar i én funksjon Helse-i-plan og b&u-i-plan i én funksjon (MD-samling 21.-22.04 for barnerep./veiledere)

21 21 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Regionalt planforum I hver region bør det være et regionalt planforum som samordner statlige, regionale og kommunale interesser, FK har ansvar Fremming av innsigelse Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til arealplaner av nasjonal eller ves. regional betydning, eller der i strid med lov etc. Sametinget kan fremme innsigelse ved ves. betydning for samisk kultur eller næring Andre kommuner kan fremme innsigelse der det er av vesentlig betydning for kommunen Begrensning i adgangen til å fremme innsigelse Mekling og avgjørelse av departement § 5-3 § 5-4 § 5-5 § 5-6

22 22 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Planredskapene etter nivå Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner Nasjonalt Nasjonale forventninger Statlige planretningslinjer Statlige plan- bestemmelse Statlig arealplan Regionalt Regional planstrategi Regional planer Regional plan- bestemmelse Lokalt Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan (inngår i bindende planer) Kommune- planens arealdel Reguleringsplan

23 23 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Del C: Nasjonal del Nasjonale planoppgaver: statlige planretningslinjer og planvedtak Nasjonale forventninger, som nasjonalt politikkdokument (form uavklart)

24 24 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Nasjonale planoppgaver Nasjonale forventninger Statlige planretningslinjer Statlige planbestemmelser Statlig arealplanlegging Statlige planinitiativ (samferdsel) Avgjørelse i innsigelsessaker

25 25 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Statlige planretningslinjer og planvedtak Statlige planretningslinjer – for hele eller deler av landet Statlige planbestemmelser – inntil 10 år for å ivareta nasjonale eller regionale interesser Statlig arealplan – for gjennomføring av viktige statlige eller regionale tiltak Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Disse skal ivareta nasjonale eller regionale interesser i planleggingen § 6-1 § 6-2 § 6-3 § 6-4 Jf. RPR for SATP og RPB for kjøpesentre

26 26 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert 4. år utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Dette dokumentet skal følges opp i planleggingen etter loven og legges til grunn for statens deltaking Formen på dokumentet er uavklart, utarbeides første gang ca. 2011 § 6-1

27 27 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Del D: Regional planlegging Jf. prinsippene i St.meld. nr. 12 (2006-2007 ) Regional planlegging med mest nytt i ny PBL: ny arena, nye verktøy, ny handlekraft - Regional planstrategi - Regionale planer med handlingsprogram - Regional planbestemmelse - Interkommunalt plansamarbeid § 7-1 § 8-1 § 8-5 Kap. 9

28 28 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Intro: regional planlegging Regional planlegging: 3 helt nye virkemidler - Regional planstrategi: tidlig fase viktigere - Regional plan: egengodkjennes (eller…) - Regional planbestemmelse: rettsvirkning Gir regional planlegging sterkere rolle, mellom nasjonal politikk og lokal planlegging Bedre verktøykasse gir mer kraft, men trenger mer kompetanse, støtte, veiledning Robust regionalt planleggingsbegrep: uavhengig av forvaltningsreformen

29 29 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Regional planstrategi Beskrivelse av viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer Vurdere langsiktige regionale utviklingsmuligheter Avklare forventninger regionalt Ta stilling til hva som skal tas opp gjennom videre regional planlegging Angi hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp Opplegg for medvirkning i planarbeidet Strategien godkjennes sentralt (Pilotnettverk pågår) § 7-1

30 30 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Regional plan Utarbeides for spørsmål fastsatt i planstrategien (obligatorisk) Kan gjelde for en hel region, delområder eller tema Skal ha et handlingsprogram (HP) om gjennomføring HP vedtas av regional plan- myndighet og rulleres årlig Kan pålegges av regjeringen § 8-1

31 31 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Regional planbestemmelse Skal knyttes til en regional plan med retningslinjer for arealbruk Fastsettes av reg. planmyndighet, statlig fagorgan eller berørt kommune kan kreve saken inn for dep. Tiltak krever tillatelse av regional planmyndighet dersom det ikke er i samsvar med regional plan Gjelder for inntil 10 år, med mulighet for forlengelse 5 år av gangen (Eksempler: geografisk, tematisk: transportakser, markaområder, RPB) § 8-5

32 32 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Interkommunalt plansamarbeid Gjelder alle kommunale plantyper, kan pålegges Et styre med rep. fra kommunene leder planarbeid Saksbehandlingsreglene for plantypene gjelder Arbeidet kan overføres til regional plan når: -Et flertall av kommunene ønsker det -Etter anmodning fra reg.planmyndighet eller staten -Etter vedtak av departementet Mekling ved uenighet mellom kommunene - Dep. kan pålegge at en kommune fortsatt skal delta Det bør inngås avtale om gjennomføring av planene, ved endringer skal partene varsles Reglene gjelder også plansamarbeid mellom regioner § 9-1 til § 9-7

33 33 Miljøverndepartementet 16.04.2009 Ny plandel i PBL Takk for meg! erik.sveistrup@md.dep.no Mer informasjon på: www.regjeringen.no/dep/md/tema


Laste ned ppt "NY PLANDEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Generell del, Nasjonal del, Regional del Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD PBL-konferanse,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google