Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

21.09.2016 Hørselstesting av barn, og oppfølging av hørselshemmede barn. Åshild Spjøtvold Audiopedagog/audiograf, høresentralen ved St.Olavs Hospital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "21.09.2016 Hørselstesting av barn, og oppfølging av hørselshemmede barn. Åshild Spjøtvold Audiopedagog/audiograf, høresentralen ved St.Olavs Hospital."— Utskrift av presentasjonen:

1 21.09.2016 Hørselstesting av barn, og oppfølging av hørselshemmede barn. Åshild Spjøtvold Audiopedagog/audiograf, høresentralen ved St.Olavs Hospital.

2 21.09.2016 Otoakustiske emisjoner er lyd som dannes av de ytre hårcellene i cochlea og kan måles med en mikrofon i øregangen. Emisjonene kan oppstå spontant, men i praktisk testing utløses emisjonene av tilført lyd i øregangen. Otoakustiske emisjoner,OAE

3 21.09.2016 Brukes i screening av alle nyfødte på St.Olavs Hospital Probe i øregangen, lydgiver og mikrofon Klikkelyder. Respons fra cochlea  lyd tilbake, registreres og analyseres Sjekker mellomøre og de ytre hårcellene i cochlea Avhengig av at barnet (og omgivelsene) er rolige OAE

4 21.09.2016 Nyfødtscreening med Otoakustiske emisjoner (OAE) undersøker funksjonen av det indre øret. tester på barselavd. 2-3 levedøgn. retest ca. 2 uker etter hjemreise. hvis ikke avklaring med OAE, utføres AABR på høresentralen. ERA/ASSR i naturlig søvn.

5 21.09.2016

6 Elektrofysiologiske tester (Elektrisk Respons Audiometri) ERA er et samlebegrep for en gruppe elektrofysiologiske målemetoder for å vurdere hørselsbanene Auditory Brainstem Response – ABR (Hjernestamme respons audiometri) Auditory Steady-State Responses – ASSR En frekvensspesifikk elektrofysiologisk målemetode Testene benyttes for å bestemme eventuelle hørselstap i tilfeller hvor tidligere tester kan ha gitt mistanke om nedsatt hørsel

7 21.09.2016 ABR ”hørselsEEG” Stimulus er fortsatt lyd, klikkelyder med forskjellig styrke Responsen er SMÅ signaler i EEG-”støy” som registreres med overflateelektroder Responsen presenteres i tidsplanet Midling av mange (  2000) målinger Karakteristiske bølger fra forskjellige strukturer i hørselsnerven og hjernestammen

8 21.09.2016

9

10 Hørselstesting av barn……… Fra ca 6 mnd. alder: uformelle tester/distraksjonstester, og VRA: visual reinforsment audiometry Fra ca. 2 år- 6-7 år: lekeaudiometri

11 21.09.2016 Uformell testing Hensikten med testen er å få et inntrykk av barnets hørsel, eventuell grad av hørselstap Målgruppen er barn fra ca. 6 mnd. opp til ca 3 år, avhengig av barnets utvikling Det brukes frekvensspesifikke lyder (rene toner) til å få et inntrykk av barnets hørsel i de ulike frekvensområdene Lyder presenteres i ”frittfelt” ved ulike lydstyrkenivå

12 21.09.2016 Lekeaudiometri Rentoneaudiometri på barn utført med klosser (2-5 år) Testen utføres med vanlig hodetelefon og/eller benledertelefon Resultatet presenteres i et audiogram med ulike frekvenser og nivåer Hensikten med testen er å avklare barnets hørsel, eventuell grad av hørselstap

13 21.09.2016 -10 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 -10 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1252505001000 2000 40008000 1252505001000 2000 40008000 Frekvens [Hz] Hørselstap [dB HL] Audiogram

14 21.09.2016 Symboler i audiogrammet: UmaskertMaskert –Luftledningsterskel, høyre øre: –Luftledningsterskel, venstre øre: –Beinledningsterskel, høyre øre: –Beinledningsterskel, venstre øre: –Ikke oppnådd respons ved max intensitet –luft –bein Symboler i audiogrammet

15 21.09.2016 Ved diagnostisert hørselstap tilpassing av høreapparat ved behov oppfølging, råd og veiledning info. til foreldre henvisning til andre instanser….

16 21.09.2016 - Uansett grad av hørselstap henvises alle barn til PPT (Pedagogisk, Psykologisk Tjeneste) I Trondheim: Barne –og familietjenesten I tillegg sender vi melding til Møller-Trøndelag kompetansesenter (Statped). Møre- Romsdal har 3 stillinger i Audiopedagogtjenesten som også er organisert under Møller- Trøndelag kompetansesenter. Straksteam ved Møller-Trøndelag kompestansesenter gir tilbud om hjemmebesøk og samlinger. I de fleste tilfeller sendes melding også til helsestasjon og fastlege. (henvisende instans får alltid kopi av epikrise)

17 21.09.2016 PPT/BFT Pedagogisk-psykologisk tjeneste/ Barne og familietjenesten(Trondheim kommune.) Finnes i alle kommuner/distrikt 0-100 år, men mest oppfølging av barn. I Trondheim kommune egen PPT for videregående opplæring Psykologer, logopeder og andre med spesialpedagogisk kompetanse Varierende kompetanse på hørsel Henvise/tilmelde saker til Møller-Trøndelag kompetansesenter om bistand, ved behov.

18 21.09.2016 Møller-Trøndelag kompetansesenter Ett av fire kompetansesenter for hørselshemmede i Norge(Statped) Barnehage og skole for hørselshemmede Straksteam etter nyfødtscreening Bistår PPT/barne –og familietjenesten i råd og veiledning til foreldre bla. om tidligstimulering Tilbud om AVT(auditory verbal therapy). Foreldreveiledning for å fremme talespråklig utvikling. Veiledning til barnehager/skoler (teknisk og audiovisuell tilrettelegging)

19 21.09.2016 Møller-Trøndelag kompetansesenter……. Info til barn og ansatte Også videregåendeopplæring/ arbeidsplasser 40 ukers opplæringspakke i tegnspråk for foreldre, ”Se mitt språk”. Pedagogisk personell for også kurstilbud ”Hør mitt språk”, 120 timers kurspakke For barn 0-6 år gamle Kurs for foreldre, barn(ca.7-16 år) og pedagogisk personell (ikke tegnspråk)

20 21.09.2016 Auditory nevropathy spektrum disorder (ANSD)

21 21.09.2016 Tenk deg at du prøver å stille inn radioen på riktig stasjon, men du klarer det ikke helt og du får i hovedsak inn skurring. Du kan delvis høre en person snakke innimellom musikken, men du får ikke helt tak i det som sies Du prøver å skru opp lyden, men det fører ikke til at signalet blir bedre Justering av bass og diskant hjelper heller ikke! Dersom de ønska signalene ikke når radioen din vil du i hovedsak høre mest støy framfor tale Enkelt forklart kan dette være hvordan et barn med ANSD hører -> ørene plukker opp lydbølgene, men signalene blir forstyrra innen de når hjernen Berlin et al. En enkel forklaring av ANSD

22 21.09.2016 Hva er ANSD? Dårlig samsvar mellom de ulike audiologiske testene Rentoneaudiogram av varierende grad (både luft og ben), fra normalt til døvhet, samt mulig flukturerende Svært dårlig talediskriminasjon i forhold til rentoneterskel, fremfor alt i støy, og dårligere enn forventet ut fra rentoneterskler Akustiske reflekser er vanligvis ikke registrerbare (verken ipsi- eller kontralaterale) Ingen eller unormal respons ved hjernestammeaudiometri (ABR), selv om man øker nivået vesentlig i forhold til rentoneterskel

23 21.09.2016 Hva er ANSD? Fortsettelse... EABR er normal Tilstedeværelse av cochleær mikrofoni ved ABR eller ved ECochG Normal respons ved TEOAE, ofte kraftige med større amplituder enn vanlig. De kan falle bort over tid Kontralateral maskering påvirker ikke resultatet av TEOAE-målingen ASSR-terskler er manglende eller samsvarer ofte ikke med rentoneterskler ECochG summasjonspotensialet (SP) kan registreres eller være fraværende, avhengig av hvor skaden sitter

24 21.09.2016 Risikofaktorer (St. Olavs Hospital) Fødselsvekt < 1000 g Gestasjonsalder < 28 uker Arvelighet, nevropati i familien Svært høye bilirubinverdier Asfyksi (HIE 2-3) Langvarig furosemid og antibiotikabehandling Hjerneblødninger /infarkt / misdannelser CNS-infeksjoner

25 21.09.2016 Prevalens Madden et al. (2002) - 10 % (mindre enn 10 % av ANSD-tilfellene antas å være ensidig) Dominguez et al. (2007) - 5,26 % Ajith Kumar & Jayaram (2006) - 0,54 % Cheng et al. (2005) - 10 %

26 21.09.2016 Hvordan kan vi skille ANSD fra APD(Auditory Processing Disorder) ?

27 21.09.2016 Karakteristikkene er like, men…: Likheter: Dårlig taleoppfattelse, selv enkle setninger i støyfylte omgivelser, selv om det kan gå greit å oppfatte noen ord og setninger når det er stille Å lære språk og tale kun via de auditive kanalene er ofte svært vanskelig Men: ANSD referer til en skade i de perifere områdene av hørselsorganet, fra de indre hårcellene til hjernestammen Perifere målinger som manglende stapediusreflexer, unormal ABR, cochleær mikrofoni og tilstedeværelse av OAE kan hjelpe oss å skille ANSD fra APD

28 21.09.2016


Laste ned ppt "21.09.2016 Hørselstesting av barn, og oppfølging av hørselshemmede barn. Åshild Spjøtvold Audiopedagog/audiograf, høresentralen ved St.Olavs Hospital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google