Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I ASKELADDEN BARNEHAGE 31.8.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I ASKELADDEN BARNEHAGE 31.8.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I ASKELADDEN BARNEHAGE 31.8.16

2 Plan for kvelden Foreldrerådsmøte V/ Kristin Hvideberg Tobiassen, lederen av samarbeidsutvalget. Ny organisering /Einat Larsen. Karin Strømme ny styrer av Askeladden og Søm barnehage. Informasjon om barnehageåret 2016-1017 v/ Einat Larsen. Språk er nøkkelen til alt v/ Birgitte S. Nordbø –Grupper Vi avslutter kl. 21.00 Einat Larsen 31.8.16

3 Ny organisering av Østsida barnehage Einat Larsen 31.8.16 Soneleder Einat i 100% Hamretun /1 avd. Veslefrikk / 4 avd. Bjørg Askland i 100% Jordbærveien / 4 avd. Elfrid Jortveit i 100% Søm/ 2 avd. Askeladden/ 2.5 avd. Karin strømme i 100%

4 Barnehagens hjemmeside http://www.minbarnehage.no/askeladdenbhg Årsplan Mndsplan, Askeladdenposten, annet info. Einat Larsen 31.8.16

5 Største og viktigste utvikling i menneskeliv skjer mellom 0-6 år.  I løpet av de fem første leveårene blir hjernens masse tredoblet, og det foregår en overproduksjon av koblinger i hjernen. Barnets samspill med sine omgivelser har en betydelig rolle i hvordan barnehjernen vever sammen sine erfaringer.  Barn tilegner seg det grunnleggende motoriske ferdigheter. Turer i ullent terreng, skrivedans, finn motorisk akt osv.  Språk- forståelse, begreper og måten å kommunisere seg på.  Det viktigste barna lærer i barnehagen, er å være sammen med andre mennesker. De lærer samspill med andre barn og voksne.  Forutsetning for god utvikling og trivsel er: trygghet og vennskap.  Barn trives best når:  det er gode relasjoner mellom barn-barn og voksen-barn,  fast struktur, klare regler, grenser og tydelighet.  Barn trenger utfordringer og noe å strekke seg til. (å bli møtt med lave (ingen) forventninger i barndommen, er en straff du bærer med deg hele livet)  Tilhørighet er en grunnleggende behov. Opplevelse fra barndom går med resten av livet. Vi har verdens viktigste jobb!! Einat Larsen 31.8.16

6 Oppstart i Askeladden Vi har 18 nye barn av 43. Barnegrupper ender fra år til år. Noen slutter, noen bytter avd og noen er helt nye. De venner de hadde i fjor er mulig ikke der lenger og det kommer nye som kanskje «tar» fra de venner. Det tar tid å bli kjent og få venner. Vennebenk. Einat Larsen 31.8.16

7 Vennskap og lek mellom 1-6 år Barn lærer og erfarer gjennom lek. «Det viktigste og gøyeste med å gå i barnehagen er å leke og få venner» Barns opplevelse av vennskap og det å bli inkludert i lek er avgjørende for deres trivsel i barnehagen. Det alle barn bekymrer seg mest for er å bli stengt ute fra leken. Alle skal ikke leke med alle, men alle skal ha noen å leke med. Kjennetegn på de barna som blir utestengt fra lek: o Mangler leke- kompetanse o Mangler språk / kommunikasjonsferdigheter. Einat Larsen 31.8.16

8 Hva er mobbing? Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet. NullmobbingNullmobbing Utdanningsdirektoratet Einat Larsen 31.8.16

9 1. Fysisk mobbing: Denne formen for mobbing er vanligst blant de yngste barna (barnehagen/ barneskolen), og utøves først og fremst av gutter. Man kan angripe et annet barn på ulike måter ved å slå, dytte, sparke, klype, pirket på eller å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt Ofte skjer den fysiske mobbingen på den måten at den som utfører den ”tilfeldigvis” kommer borti offeret. Einat Larsen 31.8.16

10 2. Psykisk mobbing: Den vanligste formen for mobbing er den stille mobbingen. Ofte er det også denne type mobbing som er vanskeligst å oppdage fordi den skjer i det skjulte. Men denne type mobbing kan også skje åpent med for eksempel oppgitt sukking, hvisking, grimaser, ekskludering, taushet eller at man blir betraktet som luft. Eller å bli holdt utenfor leken. Einat Larsen 31.8.16

11 Denne type mobbing kan være lettere å oppdage enn den psykiske, men ikke alltid. Ekle ting kan sies i det stille, og gjerne bak de voksnes rygg. å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, eller dialekt. Jenter kan ofte bruke denne formen for mobbing. De hvisker om vedkommende, si ekle ting, truer og får andre med på sitt parti. 3. Verbal mobbing: Einat Larsen 31.8.16

12 Må det skje ofte for at det skal være mobbing? Det er mange voksne som bare kaller det mobbing hvis du blir plaget flere ganger. Uansett hva noen kaller det, har barn rett til å ha det bra. Selv om de voksne ikke kaller det mobbing, skal de sørge for at plagingen stopper og at barna har det bra. Einat Larsen 31.8.16

13 Utestenging kan være mobbing Å bli holdt utenfor eller at ingen vil være venner med deg kan være mobbing. Det er mange måter å bli holdt utenfor på. For eksempel at noen sjelden eller aldri få være med i leken, i bursdag, hjem til noen eller på andre aktiviteter. Det kan også være når ingen eller bare noen få kommer på en bursdag som noen har invitert til. Einat Larsen 31.8.16

14 Hva kjennetegner de som blir mobbet? 1.Passive mobbeofferet Forskningen gir et relativ entydig bilde av det typiske mobbeofferet. Stort sett synes dette bildet å gjelde for både gutter og jenter. De typiske mobbeofrene er mer engstelig og usikre enn andre barn. De er ofte forsiktige, følsomme og stille. Når de blir angrepet av andre barn reagerer de vanligvis med gråt og tilbaketrekning. De har en negativ selvfølelse og en negativ vurdering av situasjonen. De kjenner seg ofte dumme og mislykkede, skamfulle og lite attraktive. 2. Provoserende mobbeofferet Er betydelig mindre vanlig enn det passive. Slike barn er ofte ukonsentrerte og generelt urolige, og det oppstår lett irritasjon og spenning rundt dem. Deres eget oppfarende temperament bidrar til at de kommer i konflikt med andre barn. (Olweus, 1992) Einat Larsen 31.8.16

15 Hva kjennetegner de som mobber? Et framtredende kjennetegn for mobberne er deres aggressivitet mot kamerater - noe som nærmest er innebygget i definisjonen av en mobber. Men de er også aggressive mot voksne og foreldre. De kjennetegnes ofte av impulsivitet og sterke behov for å dominere andre. Mobberne synes å ha lite medfølelse med ofrene for mobbing. Mange mobbere er flinke til å få noen av sine medløpere til å utføre selve ”grovarbeidet” mens de selv holder seg i bakgrunnen. Gutter mobber oftere enn jenter, men den mobbingen som blir utført av jenter er vanskeligere å oppdage. (Olweus, 1992) Einat Larsen 31.8.16

16 Hvorfor er det noen som mobber? Det kan være ulike grunner til at en person mobber eller plager noen. Noen føler seg tøffe og tror de har makt. Andre mobber for å markere at de hører til i en gjeng eller en gruppe. Det kan også være at den som mobber, gjør det fordi hun eller han er redd for å bli mobbet eller holdt utenfor selv. De som mobber, kan ha et dårlig selvbilde. De kan også ha det vanskelig hjemme. Over halvparten av dem som mobber andre, blir også selv mobbet, viser undersøkelsen Barn og medier fra Medietilsynet Einat Larsen 31.8.16

17 Hva kan mobbing føre til? Selv om mobbingen har sluttet, kan de som blir mobbet slite mange år etterpå. De kan slite med å konsentrere seg på skolen, og mange kan føle seg triste og ensomme. Mobbing kan føre til dårlig selvfølelse, ensomhet, psykiske lidelser, sykdom og i verste fall et ønske om å ikke leve lenger. Einat Larsen 31.8.16

18 Forebyggende tiltak på avdeling: ♥ Gi barna mulighet til samtaler om trivsel i hverdagen – barnesamtaler. ♥ Observasjon av barnas samspill- lek skjema ♥ lek i små grupper sammen med en ansatt. ♥ veiledning i lek- lekekoder, innhold og teknikk. ♥ Barna skal kunne si positive ting om hverandre. Ros ♥ Lage samspill regler og ordens regler med positive fortegn, sammen med barna. ♥ Være konsekvent i forhold til uakseptabel atferd, 0 toleranse! ♥ Sette tydelige og forståelige grenser. ♥Inkludere alle barn!! Einat Larsen 31.8.16

19 Tiltak i hjemmet: Ta signaler på alvor hvis barna endrer adferd over lang tid, ta kontakt med pedagogisk lederen. Møt opp på foreldremøter og foreldresamtaler. Lytt til barna, prat med barna om hverdagen deres. Barnet er delaktig på sosiale arenaer. Snakk positivt om alle barn. « Syndebukk» Hvis barnet forteller om en konflikt de hadde i barnehagen, prat med de ansatte om det. Inviter andre barn hjem til dere. Avtal på forhånd. Husk bursdagsregler. http://www.minbarnehage.no/askeladdenbhg/artikkel/2693 http://www.minbarnehage.no/askeladdenbhg/artikkel/2693 Einat Larsen 31.8.16

20 Tiltak hvis mobbing oppdages : ▪ Tas opp på avdelingsmøte snarest innen en uke ▪ Samtale med foreldre til den som blir mobbet (kartlegge situasjonen). ▪ Samtale med foreldre til den som mobber. ▪ Samtale med foreldrene sammen? ▪Skrive en tiltaksplan. ▪ Oppfølgings samtaler med foreldrene (innen en hvis tid, en måned?) ▪Samtale med den som føler seg mobbet. ▪ Samtale med den/de som mobber hver for seg. ▪ Samtale med barna sammen. Einat Larsen 31.8.16

21 Tiltaksplan hvis mobbing skjer Det skal skrives referat fra alle møter. TiltakAnsvarGjennomført Sign. og dato 1. Den som observerer mobbing informerer de andre ansatte. Tas opp på avdelingsmøte. Beskriv så konkret som mulig hva som har skjedd. Hva har barnet/barna gjort? Hvordan har de voksne forholdt seg? Bli enig om tiltak videre. 2. Snakk med barna om det som har skjedd. Be barna komme med forslag til hva vi kan gjøre videre. Sammenfatt barnas forslag med det personalet har kommet fram til. 3. Foreldrene til den/de som blir mobbet og den/de som mobber blir informert og tatt med på råd. 4. Evaluering av hvordan det går etter 1-2 måneder. Samtale med barna. 5. Informasjon eller samtale med foreldre etter behov. 6. Eventuelt videre tiltak 7. Ny evaluering etter et halvt år eventuelt videre tiltak pi4 Einat Larsen 31.8.16

22 Samarbeidspartner Si ifra til personalet om ting som skjer hjemme, som kan ha betydning for barnets hverdag i barnehagen. Vi har et godt samarbeid med Familiesenteret. Familiesenteret gir gratis veiledning og råd til foreldre om tema som soving, grensesetting, bedre samspill foreldre-barn m.m. Har barnet andre vansker kan vi råde oss med PPT, barnevern, familienshus- alt er i samarbeid med dere. Foreldrene har hoved ansvaret for sine barns utvikling, mens barnehagen skal støtte og hjelpe til. De viktige relasjoner Einat Larsen 31.8.16


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I ASKELADDEN BARNEHAGE 31.8.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google