Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Medlemsundersøkelse 2012. 2 Oppsummering Undersøkelsen blant Kommunikasjonsforeningen er gjennomført i februar 2012 Kommunikasjonsforeningen gjennomfører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Medlemsundersøkelse 2012. 2 Oppsummering Undersøkelsen blant Kommunikasjonsforeningen er gjennomført i februar 2012 Kommunikasjonsforeningen gjennomfører."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Medlemsundersøkelse 2012

2 2 Oppsummering Undersøkelsen blant Kommunikasjonsforeningen er gjennomført i februar 2012 Kommunikasjonsforeningen gjennomfører undersøkelse blant sine medlemmer ca hvert annet år. Hensikten med undersøkelsen har vært å følge opp tidligere undersøkelser og samtidig fokusere på konkrete områder: Internkommunikasjon Etikk Sentrale funn: Kommunikasjonsenheten er sentralt plassert i virksomheten, og 3 av 5 kommunikasjonsledere sitter i ledergruppen Forståelsen av kommunikasjon som strategisk verktøy er høy i norske virksomheter Kommunikasjon- og informasjonsansvarlig har et bredt ansvarsområde samlet sett Legger mest tid på rådgivning i egen organisasjon Tradisjonelle medier vurderes som viktigste kanaler i kommunikasjon- og informasjonsarbeidet Evaluering av arbeidet skjer tradisjonelt, via medieovervåkning Nærmeste år skal kommunikasjon sikre forretningsmål og omdømme i en digital verden kommende 3-5 år 30 prosent oppgir at virksomheten deres ikke har planverk for internkommunikasjon Ny teknologi, men tradisjonelle kanaler for internkommunikasjon står sterkt Halvparten mener internkommunikasjon nedprioriteres 3 av 10 har opplevd etiske utfordringer/dilemmaer

3 Posisjon og rolle i virksomheten………………………………5 Kanaler og verktøy informasjonsarbeidet…………………...11 Hva blir viktig de nærmeste årene…………………………... 13 Internkommunikasjon…………………………………………. 16 Etiske utfordringer……………………………………………..31 Medlemmene………………………………………………….. 34 Indeks Norsk Kommunikasjonsforening Medlemsundersøkelse 2012 Konsulent Kari Nordstad Norsk Kommunikasjonsforening TNS Gallup Norway Mars 2012 Metode: Web undersøkelse (Questback) blant medlemmer Gjennomført: Februar 2012 Antall respondenter: 1038

4 4 Posisjon og rolle i virksomheten

5 TNS Gallup © 2006 I organisasjoner og næringslivet for øvrig er det vanligere at kommunikasjonsenheten er plassert i egen avdeling enn i offentlig sektor 50 % av organisasjoner/stiftelser 43 % av Øvrig næringsliv I offentlig sektor er det oftest forekommende organisasjonsform «Egen enhet/person i stabsforhold til direktør» Staten 38 % Fylkeskommuner 40 % Kommuner 37 % Plassering av kommunikasjonsenheten, egen avdeling eller i stab til direktør 5 Hvor er kommunikasjonsenheten plassert i din organisasjon?: (n=1038) i prosent Kommunikasjons posisjon og rolle i virksomheten

6 3 av 5 kommunikasjonsledere sitter i ledergruppen 6 Hvilken posisjon har leder av kommunikasjonsenheten i virksomheten? (n=1038) i prosent Leder for kommunikasjonsenheten i Staten og fylkeskommunen er oftest en del av ledergruppen i sin virksomhet 69 % av komm.ledere i staten sitter i ledergruppen 72 % av komm.ledere i fylkeskommunen sitter i ledergruppen Tilsvarende tall for andre sektorer: Øvrig næringsliv 62 % Organisasjon/interessekontor/forening/stiftelse 63 % Ansatte i næringslivet oppgir oftest at leder for komm.enheten sitter i stabsforhold til toppleder. 12 % av de som er ansatt i organisasjon/ interessekontor/forening/stiftelse, oppgir at de ikke har komm.leder 46 % av de som jobber i PR byråer oppgir at de ikke har komm. leder Kommunikasjons posisjon og rolle i virksomheten

7 3 av 4 mener øverste ledelse forstår at kommunikasjon er et strategisk verktøy Totalt oppgir 76 % at ledelsen har forståelse for at kommunikasjon er strategisk verktøy Ansatte i byråer har naturlig nok størst tiltro til at øverste ledelse ser på kommunikasjon som et strategisk verktøy. 84 % oppgir dette. Ansatte i fylkeskommunen har minst tillit til at ledelsen ser på kommunikasjon som strategisk 60 % oppgir at ledelsen har høy forståelse De som selv sitter høyt opp i egen virksomhet i posisjoner som daglig leder/direktør eller info/komm direktør oppgir oftest at ledelsen har forståelse for at kommunikasjon er et strategisk verktøy. 94 % av ledere/komm. dir oppgir at ledelsen har høy forståelse 7 Hvor høy eller lav mener du at forståelsen av kommunikasjon som strategisk verktøy er hos øverste leder i virksomheten? (n=1038) i prosent Kommunikasjons posisjon og rolle i virksomheten

8 Hvor man jobber avgjørende for hva man har ansvar for Arbeidssted og ansvar Eksternkommunikasjon og mediekontakt er et sentralt ansvarsområde for de som jobber i offentlig sektor (stat, kommune og fylkeskommune) og i organisasjoner og stiftelser. I snitt oppgir 46 % at de har ansvar for dette. 38 % av de i næringslivet oppgir det samme 47 % av de som jobber i øvrig næringsliv oppgir at de har ansvar for internkommunikasjon, mens gjennomsnittet for offentlig ansatte er 32 % Rådgivning internt i organisasjonen er viktig ansvarsområde i offentlig sektor. I snitt oppgir 40 % av arbeidstakere i det offentlige at dette er et ansvarsområde. Tilsvarende tall for øvrig næringsliv er 18 %. Det er primært arbeidstakere i organisasjoner og stiftelser, selvstendig næringsdrivende og byråer som oppgir at de har ansvar for lobbyvirksomhet og påvirkning Stilling og ansvar Eksternkommunikasjon er noe alle stillingskategorier oppgir at de har ansvar for 11 % av direktører/daglig leder oppgir at de har ansvar for internkomm, et ansvarsområde som ser ut til å tilfalle Info./komm.dir/ leder. 36 % oppgir dette som ansvarsområde 8 Hvilke områder innenfor PR og kommunikasjon har du først og fremst ansvar for? (n=1038) i prosent Kommunikasjons posisjon og rolle og i virksomheten

9 Mest tid legges på rådgivning i egen organisasjon Arbeidssted og tid brukt I snitt oppgir 47 % av de som jobber i det offentlige at rådgivning internt i egen organisasjon er noe av det de bruker mest tid på Tilsvarende tall i øvrig næringsliv er 37 % Sammenliknet med andre arbeidssteder bruker ansatte i staten mest tid på mediehåndtering, 36% Ansatte i organisasjoner og kommuner er de som legger mest tid på vedlikehold av nettside Ansatte i øvrig næringsliv legger mest tid på markedsføring og merkevareproduksjon Ansatte i organisasjoner/interessekontor/stiftelser legger mest tid på komm. via sosiale medier, mens ansatte i staten legger minst tid på dette Stilling og tid brukt Info.dir og info.sjefer legger mest tid på mediehåndtering og rådgivning internt i egen org. Det er webredaktører og de i aldersgruppen under 30 som legger mest tid på komm. via sosiale medier 9 Hvilke av de følgende arbeidsoppgaver anser du at du har brukt mest tid på siste 12 måneder? (n=1038) i prosent | Kommunikasjons posisjon og rolle i virksomheten

10 10 Kanaler og verktøy i informasjonsarbeid

11 Nasjonal medier og egne nettsider viktigste kanaler… … ingen mener sosiale medier er uviktig 11 Hvor viktig eller uviktig anser du at de følgende kanalene er for å treffe eksterne målgrupper? (n=1038) i prosent Kanaler og verktøy i informasjonsarbeid

12 Til tross for endret mediehverdag evalueres PR og kommunikasjon tradisjonelt 3 av 4 som er ansatt i staten oppgir at PR og komm. måles ved medieovervåkning Kommunene er de som i minst utstrekning bruker medieovervåkning Ansatte innen byrå, øvrig næringsliv og organisasjoner ser i større utstrekning på sammenhengen mellom PR og komm.aktiviteter og salgstall enn andre virksomheter Ansatte i organisasjon/interessekontor/ forening/stiftelse er de som i størst utstrekning måler aktivitet i sosiale medier, 52 %, mens 34 % av de som jobber i det offentlige oppgir det samme. 12 På hvilke måter evalueres PRog kommunikasjonsarbeidet i din virksomhet? (n=1038) i prosent Kanaler og verktøy i informasjonsarbeid

13 13 Hva blir viktig de nærmeste årene?

14 Kommunikasjon skal sikre forretningsmål og omdømme i en digital verden kommende 3-5 år Blant ansatte innen næringsliv oppgir 53 % at det å støtte virksomhetens forretningsmål er viktig de kommende år. Snitt i offentlig sektor er 27 % Kvinner er mer opptatt av digital utvikling enn menn. 36 % av kvinnene og 28 % av mennene oppgir at dette blir blant de viktigste områdene i tiden framover Mens 44 % av de ansatte i kommune og fylkeskommune mener sikring av omdømme blir viktig, er det bare 32 % av de som jobber i staten som er av samme oppfatning Ansatte i staten er mest opptatt av å være katalysator for åpenhet og gjennomsiktighet, 21 % 14 Hvilke av følgende områder mener du vil bli de viktigste de kommende 3-5 år? (n=1038) i prosent Hva blir viktig de nærmeste årene?

15 TNS Gallup © 2006 Digital kompetanse vurderes som helt sentralt nærmeste år 15 (Vurdér i hvilken grad følgende kunnskap og kompetanse blir viktig for kommunikatører de kommende 3-5 år n=1023) i prosent Hva blir viktig de nærmeste årene?

16 16 Interkommunikasjon

17 Stor andel jobber med internkommunikasjon Ansatte i byråer, organisasjon/interessekontor/forening jobber i mindre utstrekning med internkommunikasjon enn andre virksomheter 17 Jobber du med internkommunikasjon til daglig? (n=1038) i prosent Interkommunikasjon

18 Internkommunikasjon, både strategisk og operativt Av de som oppgir at de jobber med internkommunikasjon, jobber de fleste både operativ og strategisk (angitt som punktene 3 og 4 i figuren til venstre) Naturlig nok er det de med ledende stillinger som oppgir at de jobber strategisk NB vanskelig å fortolke resultatet fordi spørsmålet er vanskelig å besvare for respondentene. De fleste velger å legge seg på midten 18 På en skala der 1 er hovedsaklig operativ og 6 er hovedsaklig strategisk, hvor befinner du deg på denne skalaen i ditt arbeid med internkommunikasjon? (n=689) i prosent Interkommunikasjon

19 30 prosent har ikke formelt planverk for interninformasjon Halvparten av ansatte i næringsliv oppgir at virksomheten har en strategi og en handlingsplan for internkommunikasjon Organisasjon/interessekontor/forening/stiftelse er de som oftest oppgir at de ikke har noe formelt planverk, 40 %. 19 Hvilke strategier og arbeidsplaner har virksomheten for interninformasjon? (n=690) i prosent Interkommunikasjon

20 Toppleder ansvar Ansatte i næringsliv oppgir at større utstrekning at det er egne komm. medarbeidere som har hovedansvar, 33 % for internkomm., og i mindre grad toppleder, 30 % Blant de offentlig ansatte oppgir i snitt 41 % at toppleder har ansvar for internkommunikasjonen I bedrifter med 300-500 ansatte har mellomledere oftere ansvaret for internkomm. 20 Hvem har hovedansvaret for internkommunikasjon i virksomheten? (n=690) i prosent Interkommunikasjon

21 Mye ny teknologi, men ledelsen prater fortsatt med medarbeidere 21 I hvilken gradI hvilken grad mener du ledelsen på din arbeidsplass bruker følgende kanaler for internkommunikasjon? (n=1038) i prosent Interkommunikasjon

22 Internkomm. hos Komm.foreningen vs internkomm. hos befolkningen generelt Spørsmålene om internkommunikasjon til Kommunikasjonsforeningens medlemmer og spørsmålene stilt til befolkningen i en omnibus er ikke stilt på identisk måte. Medlemmene er bedt om å besvare i hvilken grad ulike kanaler benyttes, mens befolkningen er bedt om å velge hvordan de hovedsakelig blir informert internt. Likevel kan man trekke fram noen interessante likheter og forskjeller: Møter, epost og muntlige beskjeder er mest brukte kanalene for internkommunikasjon både blant komm. foreningens medlemmer og befolkningen generelt 33 % av befolkningen oppgir intranett som en av kanalene de viktigste kanalene for interninformasjon, mens 22 % av Komm.foreningens medlemmer sier intranett er en svært viktig kanal Det kan se ut til at befolkningen legger mer vekt på kantineprat enn det komm.foreningens medlemmmer gjør. 16 % av befolkningen oppgir at kantineprat er viktig kanal for interninformasjon. 9 % av Komm.foreningen medlemmer oppgir at kantineprat er svært viktig. 22

23 Mye ny teknologi, men kollegaer prater fortsatt med hverandre 23 I hvilken grad mener du de ansatte bruker disse kanalene til kommunikasjon seg i mellom? (n=1038) i prosent Interkommunikasjon

24 24 Utvikling og evaluering av internkomm. 5.1

25 1 av 5 mener sosiale medier gir nye forventninger til internkommunikasjon De som arbeider i næringsliv og byråer er i størst grad enig i påstanden om at sosiale medier har ført til endrede forventninger til internkommunikasjon. 28 % av de som jobber i næringslivet og 32 % av de som jobber i byråer er enig i påstanden. 17 % av de som jobber i staten er enig Andelen som har svart verken eller er stor, og kan tyde på at man er usikker eller ikke vet om sosiale medier har ført til endrede forventninger 25 I hvilken grad : Sosiale medier har endret min forventning til hvordan min arbeidsgiver kommuniserer med meg (n=1038) i prosent Interkommunikasjon

26 1 av 2 sier at effekten av internkommunikasjon ikke evalueres 1 av 5 sier seg enig i at internkommunikasjon evalueres Mest enig er de som jobber i næringslivet. Her er 36 % enig i påstanden, mens blant ansatte i staten er bare 15 % eng Blant de som jobber i staten er 15 % enig Info/komm, direktører er mest enig i at internkommunikasjon evalueres. 42 % er enig i påstanden Blantt info/komm.sjefen er 25 % enig i at evaluering skjer med jevne mellomrom 26 I hvilken grad er du enig eller uenig i påstanden : På min arbeidsplass blir effekten av internkommunikasjon målt og evaluert med jevne mellomrom (n=1038) i prosent Interkommunikasjon

27 1 av 5 er enig i at lederes komm.ferdigheter evalueres Ansatte i næringsliv er mest enig i denne påstanden. 33% er enig i påstanden. Mens det blant ansatte i staten bare er 17 % som oppgir det sammme. I kommuner og fylkeskommuner er det henholdsvis 64 og 60 % som er uenig i denne påstanden Andelen Info-./kommdirektører som er enig er høyere enn i andre stillingskategorier. 41 % av Info/komm. direktører er er enig i påstanden 27 I hvilken grad er du enig eller uenig i påstanden : På min arbeidsplass måles/evalueres ledernes kommunikasjonsferdigheter (n=1038) i prosent Interkommunikasjon

28 Nesten halvparten mener at internkommunikasjon nedprioriteres Ansatte i næringsliv er i mindre grad enig i påstanden enn ansatte i offentlig sektor. 33 % enig i påstanden, mens andelen blant offentlig ansatte er over 50 %. 28 I hvilken grad er du enig eller uenig i påstanden : På min arbeidsplass prioriteres eksternkommunikasjon på bekostning av intern kommunikasjon (n=1038) i prosent Interkommunikasjon

29 29 Etiske utfordringer

30 3 av 10 har opplevd etiske utfordringer/ dilemmaer, menn oftere enn kvinner Menn har opplevd flere etiske dilemmaer enn kvinner Oversolgt mulige resultat av kommunikasjon; menn 17 %, kvinner 11 % Skjult hensikt med komm. tiltak, menn 13 %, kvinner 7 % Holdt tilbake opplysninger internt som ansatte og øvrig organisasjon hadde krav på; menn 9 %, kvinner 6 %. Statsansatte har oftere Holdt tilbake opplysninger som kan være av offentligheten hadde krav på, av hensyn til arbeidsgiver: 16 %, mens bare 7 % av de fra næringsliv og 5 % av de i organisasjoner oppgir det samme 20 % av de byråansatte sier de har oversolgt kompetanse for å få en jobb. Direktører har oftere enn andre stillingskategorier misbrukt konfidensiell informasjon og oversolgt resultater av kommunikasjon 30 Hvilket av følgende etiske utfordringer eller dilemmaer har du opplevd i din rolle som kommunikatør? (n=1038) i prosent Etiske utfordringer eller dilemmaer

31 Sunn fornuft, dialog med andre og retningslinjer fra egen organisasjon viktig ved håndtering De yngste arbeidstakerne, under 30 år vil i størst utstrekning diskutert med og fulgt råd fra andre, 60%. Andelen faller med økende alder 31 Dersom du har vært stilt overfor et alvorlig etisk dilemma, hvordan håndterte du dette? (n=321) i prosent Etiske utfordringer eller dilemmaer

32 3 av 4 forholder seg til arbeidsgivers etiske retningslinjer 86 % av de ansatte i næringslivet sier de retter seg etter arbeidsgivers egne etiske retningslinjer For øvrig retter man seg etter «egne» plakater Ansatte i byråer er de som i størst grad sier de følger Etiske retningslinjer fra NIR. 44 % oppgir dette. Offentlig ansatte i følger etiske retningslinjer for offentlige tjenestemenn, stat 57 %, fylkeskommune 32 % og kommune 44 % Blant ansatte i organisasjoner/interessekontor/ stiftelser finner vi den største andelen som ikke retter seg etter noen etiske plakater, 21 % 32 Hvilke etisk rådgivende plakater eller dokumenter retter du deg etter? (n=1038) i prosent Etiske utfordringer eller dilemmaer

33 3 av 4 ville varslet 47 % av mennen og 38 % av kvinnene svarer et ubetinget ja på spørsmål om de ville varslet Andelen som svarer ja er økende med økende alder 63 % av Direktører/daglig ledere sier de ville varslet 33 Ville du vurdert å bli en varsler dersom du fikk kjennskap til lovbrudd eller andre graverende forhold internt i egen bedrift? (n=1038) i prosent Etiske utfordringer eller dilemmaer

34 34 Medlemmene 1

35 2 av 5 medlemmer er kvinner 35 Fordeling kjønn (n=1038) i prosent Komm. foreningens medlemmer

36 Medlemmenes alder 36 Hva er din alder? (n=1038) i prosent |Komm. foreningens medlemmer

37 Medlemskap i lokallag 37 Hvilket lokallag tilhører du? (n=1038) i prosent Komm. foreningens medlemmer

38 Medlemmenes arbeidssted 38 Hvor jobber du? (n=1038) i prosent Komm. foreningens medlemmer

39 Medlemmenes stilling 39 Hvilken stilling har du? (n=1038) i prosent Komm. foreningens medlemmer

40 Medlemmene representerer store arbeidsplasser 40 Hvor mange ansatte er det totalt i din virksomhet? (n=1038) i prosent | Komm. foreningens medlemmer

41 3 av 5 har personalansvar 41 Har du personalansvar? (n=359) i prosent Komm. foreningens medlemmer

42 42 Takk


Laste ned ppt "1 Medlemsundersøkelse 2012. 2 Oppsummering Undersøkelsen blant Kommunikasjonsforeningen er gjennomført i februar 2012 Kommunikasjonsforeningen gjennomfører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google