Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen 16. oktober 2013 Oppdragsgivers kravspesifikasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen 16. oktober 2013 Oppdragsgivers kravspesifikasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen 16. oktober 2013 Oppdragsgivers kravspesifikasjon

2 Lovgrunnlag og vedtakskompetanse Det forventes at leverandør utøver sin tjeneste i tråd med aktuelt lov og regelverk Leverandør er å anse som utfører i Bergen kommunes bestiller/utfører modell – forvaltningsenheten fatter vedtak Leverandør forventes å utøve tjenesten i tråd,med de vedtak som foreligger rundt den enkelte bruker

3 Avlastningstjenestens art Tjenesten tildeles familier/omsorgspersoner med særlig tyngende omsorgsansvar for barn, unge og enkelte voksne md ulike og gjerne sammensatte funksjonsnedsettelser. Hovedmålgruppen er barn og unge med utviklingshemming (+ ev. tilleggsdiagnoser)

4 Målsettinger Tiltaket skal drives i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 Bruker skal gis et forsvarlig og meningsfylt tilbud tilpasset individuelle behov og ønsker Bruker skal tilbys habiliteringstiltak Bruker skal kunne leve så selvstendig som mulig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

5 Generelle krav til tjenesten Krav nyttet til innhold, religionsutøvelse, samarbeid med bruker og pårørende, det å utøve en faglig forsvarlig og aktsom tjeneste, lover, forskrifter, vedtak og rundskriv, krav til dokumentasjon, samarbeid med øvrige hjelpeapparat, det å utvise respekt, sikre trygghet, forutsigbarhet, selvstendighet og medbestemmelse for bruker

6 Spesielle krav til tjenesten Krav knyttet til egenomsorg, kosthold, helsehjelp og tannhygiene, medikamenthåndtering, individuell plan, kontakt med familie og nære relasjoner, økonomihåndtering og rapportering

7 Leverandør har totalansvar for bruker under oppholdet Leverandør skal skriftlig: –Redegjøre for virksomhetens visjon(er), hovedmål og delmål –Beskrive hvordan totalansvaret, praktisk og faglig vil bli ivaretatt.

8 Leverandør har ansvar for all transport Herunder all fritidskjøring, transport mellom hjemmet/SFO-tilbud og avlastningstiltaket på skolens fridager At transporten er forsvarlig og tilrettelagt. Det kan bety behov for ledsagerhjelp fra leverandør under transport. Krav til skriftlig redegjørelse

9 Hjelpemidler og utstyr Leverandør må disponere nødvendige hjelpemidler og utstyr slik som personheis, takskinne, stellebenk, dusjbenk/-stol Leverandør skal vedlegge oversikt over transportmidler med beskrivelse av tilrettelagte funksjoner som leverandøren vil disponere til dette oppdraget

10 Meningsfylt fritid Leverandør skal tilrettelegge for meningsfylt fritid, samt motivere bruker til å delta på fritidsaktiviteter. Herunder; fysisk aktivitet, sosial kontakt og nettverksbygging. Leverandør skal beskrive hvordan ovennevnte vil bli ivaretattt

11 Alternativt tilbud på dagtid Brukere skal ha et tilbud på dagtid i form av skole, sysselsetting eller annet aktivitetstilbud. Oppdragsgiver ? Leverandør må sørge for å ivareta dette for brukere som ikke har skole- eller arbeidstilbud på dagtid Leverandør skal beskrive hvordan ovennevnte vil bli ivaretatt

12 Miljøterapeutisk tilbud Brukeren skal motta et faglig forsvarlig miljøterapeutisk tilbud med målbare mål og tydelig struktur Leverandør skal beskrive hvordan ovennevnte vil bli ivaretatt, herunder arbeidets målsetting, teoretiske grunnlag, faglige prinsipper og metodisk tilnærming

13 Bemannings-, turnus- og kompetanseplan Bruker/??Leverandør skal sikre at tjenesteutøvelsen utføres av en dekkende og kompetent personalstab. Leverandør skal utarbeide en kompetanseplan som oppdateres årlig. Leverandør skal levere oversikt over tiltenkt bemanningsplan og forslag til turnus

14 Uforutsettte problemstillinger Tjenesteyter skal ha en arbeidstilnærming som sikrer håndtering av uforutsett problemutvikling og krisesituasjoner. EX: –Trusler om vold/voldsutøvelse/utagering –Selvmordsatferd –Mistanke om rusmiddelbruk –Psykiske kriser/utvikling av psykoser/psykotisk atferd –Uteblivning/rømning fra avlastningsboligen

15 Uforutsette problemstillinger og krisesituasjoner Leverandør skal gi en kort beskrivelse for hvordan leverandør vil forebygge og håndtere vanskelige situasjoner som er nevnt Leverandør skal beskrive hvordan situasjoner håndteres dersom det viser seg at leverandør ikke mestrer å gi bruker adekvat oppfølging og hjelp

16 Særlig om bruk av tvang og makt Kap 9 Overordnet faglig ansvar tillagt etatsjef for utviklingshemmede for alle private/privatideelle tjenesteutøvere Vedtak bokstav b og/eller c fattes i samarbeid med Bergen kommune før signatur av etatssjef og overprøving hos Fylkesmann Ved vedtak bokstav a skal leverandøren følge reglene i §9-7 Kommunens saksbehandling. Etatssjef skal ha kopi av enkeltmeldingene

17 Særlig om bruk av tvang og makt pas./br.rettigh.lov § 4 Vedtak om Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen, kan være aktuelt også i private foretak. Vedtak om slik helsehjelp fattes av ansvarlig helsepersonell hos leverandøren. Leverandøren må følge krav stilt i gjeldende regelverk. Oppdragsgiver v/kommuneoverlegen skal holdes orientert og motta kopi av vedtakene.

18 Krav til bolig og uteområder Avlastningsboligen skal være tilrettelagt slik at brukere både får nødvendig privatliv og mulighet til fellesskap med andre. Bruker skal ha eget soverom Tiltaket skal inneha nødvendige og gode fasiliteter ute og inne – tilrettelagt for brukere med nedsatt funksjonsevne Fysiske rammebetingelser skal, så lang mulig, framstå som et ordinært hjem Tilfredsstille krav til personalareal Krav til beskrivelse av hvordan dette ivaretas

19 Krav til lokalisering Avlastningsboligen bør være sentralt lokalisert i forhold til tettbefolkede områder i Bergen kommune. Dette av hensyn til reisetid, transportutgifter og kjørelengde og forurensning. Leverandør skal oppgi adresse for avlastningstiltaket og kjørelengde i kilometer til det nærmeste av følgende trafikknutepunkt: –Loddefjord terminal –Oasen terminal –Bergen Busstasjon –Lagunen terminal –Nesttun terminal –Åsane terminal

20 Krav til personell Leder av avlastningstiltaket skal ha minst treårig helse- og sosialfaglig høyskole- /universitetsutdanning og minst tre års relevant erfaring. Det stilles krav om at minst ett av personale som til enhver tid er på vakt skal ha minst treårig helse og sosialfaglig høyskole- /universitetsutdanning. Det forutsettes videre at tjenesteutøvelsen er faglig kvalitetsssikret, og i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Krav: Dok leders erfaring og utd. Kopi av cv, relevant vitnemål og minst 1 referanse

21 Krav til opplæring, veiledning og støtte For alle tiltakene gjelder at tjenestene kan være utfordrende for tjenesteytere. Som et av flere tiltak for å sikre forsvarlighet skal leverandøren sørge for regelmessig opplæring, veiledning, støtte til sitt personell. Spesielt fremheves opplæring knyttet til kapittel 9 i helse og omsorgstjenesteloven, kapittel 4 A i pasient og brukerrettighetsloven og det som knytter seg til medikamenthåndtering

22 Samarbeid med oppdragsgiver Leverandør og oppdragsgiver skal i fellesskap legge til rette for medvirkning og samarbeid om tjenesteutøvelsen Leverandør plikter, uten opphold, å underrette oppdragsgiver om forhold som er av avgjørende betydning for leverandørs evne til å utføre oppdraget Tilsvarende skal oppdragsgiver orientere leverandør om forhold som er av betydning for leverandørs tjenesteutøvelse

23 Samarbeid med oppdragsgiver Det forventes at leverandør har en arbeidsform som bidrar til opparbeiding av tillitsfulle forhold til familie og pårørende, likeledes til samarbeidspartnere internt i kommunen og i forhold til eksterne aktører Både leverandør og oppdragsgiver skal utnevne en fast kontaktperson for løpende samarbeid mellom partene. Ved formelle klager fra bruker, og/eller pårørende/representanter, til leverandør skal leverandør orientere oppdragsgiver, slik at oppdragsgiver kan avgjøre hvem som skal behandle klagen. Leverandøren skal sørge for nødvendig dokumentasjon til slik klagesaksbehandling når oppdragsgiver ber om dette.

24 Offentlige tilsynsorgan Leverandørens tjenesteyting er underlagt kontroll av offentlige tilsynsorgan, herunder blant annet Fylkesmannen/Fylkeslegen i henhold til de regler og retningslinjer som gjelder for disse organers virksomhet.

25 Taushetsplikt og politiattest Alle som utfører tjenester eller arbeider for leverandøren har taushetsplikt i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Alle ansatte som utfører tjenester og/eller håndterer personsensitive opplysninger, skal signere på erklæring om taushetsplikt samt være kjent med og etterleve innholdet i taushetsplikten Alle en vurderer å tilsette i tiltaket må levere politiattest

26 Bygninger og inventar Leverandøren har fullt ansvar for bygninger, inventar, løsøre eller annen utrustning


Laste ned ppt "Bergen 16. oktober 2013 Oppdragsgivers kravspesifikasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google