Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bevaring av biologisk mangfold. Rødlista og svartelista Film: Rødlista og svartlista (NRK Newton, 1 ½ min)Rødlista og svartlista Film: Røde arter (NRK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bevaring av biologisk mangfold. Rødlista og svartelista Film: Rødlista og svartlista (NRK Newton, 1 ½ min)Rødlista og svartlista Film: Røde arter (NRK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bevaring av biologisk mangfold

2 Rødlista og svartelista Film: Rødlista og svartlista (NRK Newton, 1 ½ min)Rødlista og svartlista Film: Røde arter (NRK Ut i naturen, 23 min)Røde arter Norsk rødliste for arter (2010) er en oversikt og vurdering av hver enkelt arts risiko for å dø ut Arbeidet ledes av ArtsdatabankenArtsdatabanken I 2011 kom den første rødlista for naturtyper i Norge. 80 forskjellige naturtyper er vurdert I 2007 kom den første norske svartelista. Den inneholder en økologisk risikovurdering og oversikt over fremmede arter i Norge

3 Naturen er i stadig forandring Naturlige forandringer i økosystemene kaller vi suksesjon Primær suksesjon er den langsomme endringen som skjer når vegetasjon og dyreliv etablerer seg i et område, f.eks. når en isbre trekker seg tilbake Sekundær suksesjon er en raskere endring som skjer når artene kommer tilbake igjen til et område etter f.eks. skogbrann, jordras eller hogst

4 Biologisk mangfold har en verdi Økosystemtjenester: et mål på økonomisk verdi på det naturen gir oss Rekreasjon, helse og trivsel ved naturopplevelser Etiske verdier –Et ansvar for at kommende generasjoner skal få de samme ressursene og mulighetene –Biologisk mangfold har en bruksverdi –Nye bruksområder vil oppdages i framtiden –Biologisk mangfold har en egenverdi, og vi har plikt til å sikre at utviklingen som har skjedd gjennom millioner av år fortsetter –Naturvern er også kulturvern –Naturopplevelser er viktig for fysisk og psykisk helse

5 Mønstre i mangfold Det fins noen hovedmønstre i artsmangfold og genetisk mangfold innenfor og mellom økosystemene Det er derfor viktig å ta vare på leveområdene –Artsmangfoldet avtar fra ekvator og nord- og sørøver mot polområdene –Små økosystemer er mindre artsrike enn store –Små og isolerte økosystemer har færre arter enn store, sammenhengende økosystemer –I havet er mønstrene litt annerledes. Kystområder med kjølig vann er mest produktive

6 Hovedområder for biologisk mangfold En stor andel av jordas biologiske mangfold finnes i begrensede områder på jorda Vi har identifisert 34 slike områder på jorda, stort sett i tropiske områder og våtmarksområder 44 % av planteartene og 35 % av virveldyrene finnes kun i disse områdene Artene er endemiske for disse spesielle områdene, dvs. at lever kun der. Endemiske arter bør ha spesiell vernestatus i det området de lever i

7 Trusler mot det biologiske mangfoldet De fem store truslene mot det biologiske mangfoldet er –Arealforbruk, arealendringer og oppsplitting av natur –Globale klimaforandringer –Overbeskatning –Forurensing/miljøgifter –Fremmede/introduserte arter

8 Ansvar for vern og bevaring I Norge har miljøverndepartementet det overordnede ansvaret Departementet har underliggende faginstitusjoner som Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet Miljøvernavdelinger i hvert fylke, samt miljøavdelinger i mange kommuner

9 Ansvar for vern og bevaring Internasjonale avtaler skal forplikte landene til å jobbe for et bedre miljø Bevaring av biologisk mangfold skal være et overordnet mål i all samfunnsutvikling

10 Vern og verneformer Vi har forskjellige verneformer i Norge som legger ulike begrensninger på hva som tillates av aktivitet i et område Vern av større, sammenhengende naturområder er en grunnleggende og viktig del av forvaltningen av norsk natur

11


Laste ned ppt "Bevaring av biologisk mangfold. Rødlista og svartelista Film: Rødlista og svartlista (NRK Newton, 1 ½ min)Rødlista og svartlista Film: Røde arter (NRK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google