Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini-metodevurdering – som del av et nasjonalt system for nye metoder Divisjonsdirektør Cecilie Daae, Helsedirektoratet Årskonferanse Nasjonalt kunnskapssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini-metodevurdering – som del av et nasjonalt system for nye metoder Divisjonsdirektør Cecilie Daae, Helsedirektoratet Årskonferanse Nasjonalt kunnskapssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mini-metodevurdering – som del av et nasjonalt system for nye metoder Divisjonsdirektør Cecilie Daae, Helsedirektoratet Årskonferanse Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Torsdag 23.5. 2013

2 Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013 Bakgrunn Varierende eller manglende praksis for vurdering av metoder ved innføring eller utfasing i spesialisthelsetjenesten Ulike beslutningsprosesser

3 Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.0Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013 5.2013 Hovedmål Etablere metodevurdering som praksis før innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Metodevurderingene skal fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for eventuell innføring av ny metode Dette skal gi pasienter og helsepersonell trygghet for at metodene som brukes er dokumentert virkningsfulle og sikre Systemet skal gi bedre forutsigbarhet i prosessene

4 Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013 Metodikk Metodevurderingene vil bygge på internasjonalt anerkjent metodikk for Health Technology Assessment (HTA) Lang erfaring bl.a.: – England (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE) – Sverige (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU) – Australia (Review of HTA in Australia, Australian Government, 2009) – Skottland (Scottish Medicines Consortium, SMC)

5 Årskonferanse Kunnskapssenteret 23. Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013 05.2013 Helhetlig system Metodevurderingene vil inngå i et helhetlig system for innføring av nye metoder Dette vil skje i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene og Statens legemiddelverk Samarbeid og dialog etableres med sentrale aktører inkludert produsenter og pasientorganisasjoner

6 Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013 Helhetlig system – sentrale funksjoner Mini-metode vurderinger Nasjonale metode- vurderinger Metodevarslinger

7 Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013 Metodebegrepet Metoder omfatter alle tiltak for å: Forebygge Utrede og diagnostisere Behandle Rehabilitere Organisere helsetjenester

8 Eksempler på metodeområder Medisinsk utstyr Prosedyrer (diagnostiske, medisinske, kirurgiske m.v.) Legemidler Organisering av helsetjenester Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013

9 Metodevurderinger Metodevurderinger vil bli utført i flere formater og på ulike nivå avhengig av problemstilling 1. Lokalt nivå Mini-metodevurdering Utføres i helseforetakene i avgrenset format: - Prosedyrer - Medisinsk utstyr - Organisering av helsetjenester Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013

10 | Møte - Finansieringssystemet for ny kreftbehandling 3. september 2012 | 10 Mini-metodevurdering Verktøy for å understøtte beslutninger om innføring av nye metoder i helseforetakene. Gir et mer robust og transparent beslutningsgrunnlag. Mini-metodevurdering er en forenklet metodevurdering som kan benyttes lokalt ved evt. innføring av: – Nytt utstyr – Nye diagnostiske metoder – Nye prosedyrer Mini-metodevurdering skal ikke benyttes for legemidler Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013

11 Mini-metodevurdering – Nedskalert metodevurdering som kan gjennomføres med overkommelige ressurser Max 1 ukesverk per metodevurdering – Er en internasjonalt etablert metode for beslutningsstøtte ved innføring av nye medisinske metoder i helseforetaket – Gir et transparent og robust grunnlag for bedre beslutninger

12 Når anvendes mini-metodevurdering «Mini-metodevurdering utføres når det foreligger klinisk relevant usikkerhet eller faglig uenighet vedrørende effekt eller sikkerhet ved en ny metode eller når innføring av metoden reiser etiske spørsmål» Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013

13 Mini-metodevurdering Godt dokumentert metode (etablert behandling) Behov for ytterligere utredning Effekt / sikkerhet Organisatoriske og økonomiske forhold Etikk Likeverdig tjenestetilbud Kostnadseffektivitet Beslutning i HF Beslutning løftes til RHF nivå Behov for mer forskning for å avklare effekt og sikkerhet Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013 Mini-metodevurdering

14 Publisering Ferdigstilte mini-metodevurderinger publiseres i en Nasjonal database - www.minimetodevurdering.nowww.minimetodevurdering.no Her vil man kunne se de vurderinger som er gjort, men ikke hva som er blitt de faktiske beslutninger vedrørende innføring av den aktuelle metode Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013

15 Metodevurderinger 2. Nasjonalt nivå A. Hurtig metodevurdering En enkelt metode metodevurderes i forhold til en enkelt indikasjon, på tidlig tidspunkt (etter godkjenning) a.Legemidler. Utføres av Statens legemiddelverk b.Andre metoder. Utføres av Kunnskapssenteret B. Fullstendig metodevurdering Omfattende vurdering av f.eks. et sett av behandlingstiltak innenfor et terapiområde. Utføres av Kunnskapssenteret.

16 Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013 013 Metodevurderinger Følgende områder skal vurderes nasjonalt: Metoden innebærer screening Metoden innebærer høyspesialisert helsehjelp og bør etableres nasjonalt Metoden involverer legemidler Når det ønskes samfunnsøkonomisk eller helseøkonomisk evaluering av metoden

17 Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013 Effekt Sikkerhet Kostnader Organisering Kostnadseffektivitet Budsjettkonsekvenser Etikk Jus Mini metodevurdering Fullstendig metodevurdering Hurtig metodevurdering Innholdet i metodevurderingene

18 Løp for innføring av nye metoder 1.Løp basert på mini-metodevurderinger (mini-HTA) utført i helseforetakene – Medisinsk utstyr – Prosedyrer (diagnostikk, behandling) – Organisering av helsetjenester 2.Løp basert på metodevurderinger utført av nasjonale institusjoner (Statens legemiddelverk og Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenestene) – Legemidler – Høyspesialisert medisin – Screening – Metoder aktuelle for nasjonale tilbud (som kan omfatte metoder som nevnt under pkt. 1) – Metoder som vil fordre omfattende helseøkonomiske eller samfunnsøkonomiske utredninger Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013

19 RHF bestillerforum Metodevurdering Beslutning i RHF ImplementeringMonitorering MinimetodevurderingBeslutning i HFImplementering Retningslinje Hdir Bestilling Monitorering 1 Systematisk innføring basert på mini-metodevurdering i helseforetakene MetodevarslingNye metoder 2 Systematisk innføring basert på metodevurdering i nasjonale institusjoner Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013

20 Beslutninger 1.Beslutninger om eventuell innføring av metode etter gjennomført mini-metodevurdering fattes i helseforetakene 2.Beslutning om eventuell innføring av metode etter gjennomført metodevurdering på nasjonalt nivå fattes i de regionale helseforetakene. Disse beslutningene koordineres med nasjonale faglige retningslinjer.

21 Sentrale virkemidler og ressurser i systemet Metodevarslingsfunksjon bygges opp nasjonalt: – Skal innhente informasjon om nye ventede metoder opptil 2-3 år før eventuell ventet innføring Vil legge grunnlaget for strukturerte prosesser for innføring av nye metoder og raskere tilgang for pasientene Vil avhenge av tett samarbeid med – Produsenter – Ekspertkompetanse i spesialisthelsetjenesten – Regulatoriske myndigheter Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013

22 Sentrale virkemidler og ressurser i systemet De nasjonale institusjonene Statens legemiddelverk og Kunnskapssenteret skal støtte spesialisthelsetjenestens behov for metodevurderinger på nasjonalt nivå som grunnlag for beslutninger Helsedirektoratets retningslinjer, understøttet av metodevurderinger, skal gi støtte til spesialisthelsetjenesten på sentrale terapiområder Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013

23 Sentrale virkemidler og ressurser i systemet Ekspertkompetansen i spesialisthelsetjenesten vil bli en helt sentral ressurs i systemet på en rekke områder herunder: – Metodevarslingsfunksjonen – Mini-metodevurderinger innenfor helseforetaksstrukturen – Understøtte nasjonale metodevurderinger – Understøtte det nasjonale retningslinjearbeidet

24 Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013 Helsedirektoratets roller i systemet Helsedirektoratet viderefører sitt ansvar for nasjonale faglige retningslinjer som en integrert del av system for metodevurdering Beslutninger om innføring av nye metoder implementeres i retningslinjer. Etablering av nye retningslinjer kan bli aktuelt

25 Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013 Helsedirektoratets roller i systemet Helsedirektoratet har ansvar for: – Veileder for økonomisk evaluering av helsetiltak – Overvåking og oppfølging av de nasjonale finansieringsordningene

26 Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013 Helsedirektoratets roller i systemet Sekretariatet for det nye systemet forankres i Helsedirektoratet med hensyn til: – Koordinering – Monitorering – Videreutvikling – Evaluering av funksjonalitet og resultater – Sekretariatfunksjon for RHF bestillerforum – Sekretariatfunksjon for nasjonal arbeidsgruppe – Sekretariatfunksjon for referansegruppe

27 Suksessfaktorer og målet med nytt system Hva skal til for å lykkes – Lojalitet mot systemet og følge modellen hele veien – Holde tidsfrister – Transparens Målet med nytt system – Bruke systemet som et prioriteringsverktøy – Bedre forutsigbarhet i prosessene – Pasientsikkerhet – tryggere for pasientene – Målet er at det skal komme pasientene til gode Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013

28 Norsk gynekologisk forening 25.10.2012 Utvikle en åpen og anerkjennende kultur som støtter læring, refleksjon og forbedring

29 www.helsedirektoratet.no Årskonferanse Kunnskapssenteret 23.05.2013


Laste ned ppt "Mini-metodevurdering – som del av et nasjonalt system for nye metoder Divisjonsdirektør Cecilie Daae, Helsedirektoratet Årskonferanse Nasjonalt kunnskapssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google