Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Varslings- og lokaliseringsteknologi « Samarbeid om velferdsteknologi på Agder 2016» Gro Anita Fosse Rådgiver eHelse og velferdsteknologi HELSE OG SOSIAL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Varslings- og lokaliseringsteknologi « Samarbeid om velferdsteknologi på Agder 2016» Gro Anita Fosse Rådgiver eHelse og velferdsteknologi HELSE OG SOSIAL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Varslings- og lokaliseringsteknologi « Samarbeid om velferdsteknologi på Agder 2016» Gro Anita Fosse Rådgiver eHelse og velferdsteknologi HELSE OG SOSIAL | AVDELING

2 Erfaringer fra utprøving av varslings- og lokaliseringsteknologi Lokaliseringsteknologi (GPS) Medisindispenser Døralarmer Bevegelsessensorer Nattkamera HELSE OG SOSIAL | AVDELING

3 Foto: Svein Tybakken

4 Hvorfor ta i bruk velferdsteknologi Et effektivt tiltak mot fremtidige utfordringene; Kognitiv svikt, fall, ensomhet og brann Krav til utradisjonelle samarbeidsformer Kostnadene ved hjemmeboende er lavere Brukerne har økte kvalitetskrav og ønske om økende «empowerment» Teknologien skal understøtte den enkeltes mulighet til å bedre mestre eget liv og helse (NOU 2011:11) Velferdsteknologi kan bedre kvaliteten på tjenester, øke fleksibiliteten og bidra til mer attraktivt arbeidsmiljø Mål: Styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne

5 Handlingsprogram 2016- 2019 Stimulere til utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester Pådriver for utvikling og økt bruk i hele sektoren av velfersteknologi, varsling og lokaliseringsteknologi, og teknologi for telemedisinsk oppfølging (HI) Sikre at virksomhetens tjenester bidrar til at innbyggere med hjelpebehov kan bo trygt i eget hjem så lenge som mulig. Dette innebærer blant annet utprøving av velferdsteknologi samt Innføring av metodikk for trygge og gode pasientforløp (B&R) Sikre kompetanseutvikling og implementering av ny metodikk i tjenesten, herunder bruk og installering av velferdsteknologi som en integrert del av tjenestene (Oms)

6 Kommunen må søke etter løsninger som: Understøtter de helsefaglige arbeidsprosessene på en slik måte at det ytes gode tjenester i hele pasientforløpet Forbedre brukerne mulighet til å mestre egen hverdag Øke brukernes og pårørendes trygghet Øker brukernes mulighet til å ha kontakt med andre Gir pasienter, pårørende og ansatte større mulighet for å skaffe seg opplysninger og motta veiledning gjennom nettbaserte programmer og nye sosiale medier Muliggjøre leveranse av gode helse- og omsorgstjenester med mindre personell Understøtte behov for nye løsninger innenfor de største utfordringene på helsefeltet (Speilmelding 2030)

7 Samspill Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Feb. 2014 – feb. 2016 Delfinansiert av Forskningsrådet, Regionale forskingsfond Hovedstaden, Oslofjordfondet og Agderfondet FoU partnere: SINTEF og Aldring og helse (NKAH) Samarbeidspartnere: Oslo, Skien, Drammen og Kristiansand.

8 Effektmål – ønsket virkning og nytte av prosjektet Brukere får bedre livskvalitet i form av økt selvstendighet og deltakelse på tross av utvikling av demenssykdommen og kognitiv svikt Pårørende får trygghet og bedre livskvalitet Kommunens helse- og omsorgstjeneste kan redusere antall tilsyn og leteaksjoner Brukere kan utsette eller redusere etterspørselen etter sykehjemsplass Kommunen har implementert varsling- og lokaliseringsteknologi som en del av det operative tjenestetilbudet i kommunen.

9 Prosjektmål - innen 2016 skal kommunen: Ha prøvd ut varsling- og lokaliseringsteknologi Ha pilotert aktuelle tjenestemodeller Ha valgt hvilken varslings- og lokaliseringsteknologi kommunen skal innarbeide i ordinær drift Ha utarbeidet et forslag til organisering av tjenesten rundt varslings- og lokaliseringsteknologi

10 Lokaliseringsteknologi Testet på 31 personer Hjemmeboende med tjenester fra kommunen Hjemmeboende uten tjenester Beboere på omsorgssenter Utarbeidet rutiner Opplæring 10

11 Erfaringer med bruk av lokaliseringsteknologi (GPS) Økt frihet for bruker Trygghets hos pårørende og helsepersonell Lokaliseringsteknologi må vurderes opp mot hvilke andre tiltak som kan benyttes for å forhindre at personer går seg bort Er teknologi mindre inngripende enn for eksempel låsing av dører Kartlegge individuelle behov og hensikt Faglig kompetanse, opplæring Etiske vurderinger Samtykkevurdering

12 Medisindispenser Testet på 7 personer Hjemmeboende med hjemmesykepleie Multidosedispenser Mål: At innbyggerne i Kristiansand kan mestre egen helse og føler seg trygg i forhold til medisinering Et pålitelige løsning som varsler bruker om å ta medisinen til rett tid Avlaste hjemmetjenesten, frigjøre tid til andre oppgaver 12

13 Dagens praksis….

14 Erfaringer med bruk av medisindispenser Selvstendiggjøring av brukeren Mestringsfølelse Mulighet til å effektivisere arbeidslistene Kartlegge individuelle behov og hensikt Faglig kompetanse, opplæring Etiske vurderinger Samtykkevurdering Andre type dispensere 14

15 Bevegelsessensorer og døralarmer Økende bruk i kommunen Senge- og gulvmatter Sensor med infrarød stråle Døralarmen innvendig og utvendig 15

16 Erfaringer med bruk av bevegelsessensorer 16

17 Nattkamera 17

18 Erfaringer med bruk av nattkamera 18

19 Kristiansand kommune Telefon 38 07 50 00 postmottak@kristiansand.kommune.no kristiansand.kommune.no HELSE OG SOSIAL | AVDELING


Laste ned ppt "Varslings- og lokaliseringsteknologi « Samarbeid om velferdsteknologi på Agder 2016» Gro Anita Fosse Rådgiver eHelse og velferdsteknologi HELSE OG SOSIAL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google