Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsterket innsats mot frafall i videregående skole Avdelingsdirektør Sidsel Sparre og Lise Vivienne Løseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsterket innsats mot frafall i videregående skole Avdelingsdirektør Sidsel Sparre og Lise Vivienne Løseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsterket innsats mot frafall i videregående skole Avdelingsdirektør Sidsel Sparre og Lise Vivienne Løseth

2 2 Kunnskapsdepartementet Forsterket innsats mot frafall Kunnskapsdepartementet ønsker å samarbeide med og å følge fylkeskommunene tett i arbeidet for bedre gjennomføring i videregående opplæring.

3 3 Kunnskapsdepartementet Mål med prosjektet Fylkeskommunene setter konkrete mål for frafallsnivået for den enkelte fylkeskommune Sette nasjonalt måltall for reduksjon av frafall fra videregående opplæring Mer koordinert og forsterket innsats mellom aktuelle aktører slik at flere elever/voksne fullfører og består videregående opplæring, økt gjennomstrømning.

4 4 Kunnskapsdepartementet Mål med prosjektet Utarbeide/utvikle rapporteringssystemer og indikatorer som grunnlag for oppfølgingssamtaler mellom departementet og fylkeskommunene Avholde årlige møter for å vurdere måloppnåelse og utfordringer. Legge til rette for spredning av kompetanse og utveksling av gode erfaringer mellom fylkeskommunene og mellom kommuner og fylkeskommuner.

5 5 Kunnskapsdepartementet Organisering av prosjektet KD: Det er etablert et treårig prosjekt hvor staten og hver enkelt fylkeskommune går i dialog om å fastsette mål og tiltak for bedre fullføring. Prosjektet er forankret på politisk nivå i KS.

6 6 Kunnskapsdepartementet Organisering av frafallsprosjektet Styringsgruppe Leder: Ekspedisjonssjef Johan Raaum Arbeidsutvalget FFU: Einar Wium KS: Eva Lian Udir: Stabsdirektør Dag Johnsen KD/OA: Kjetil Moen, Borghild Lindhjem-Godal KD/AIK: Gry Høeg Ulverud, KD/KOM: Egil Knudsen Leder: Sidsel Sparre, avdelingsdirektør KD/OA Prosjektsekretær: Lise Vivienne Løseth, avdelingsdirektør KD/OA Medlem: Kjetil Helgeland fra Utdanningsdirektoratet Medlem: Gaute Losnegård, KD/AIK Medlem: Knut Alfarnæs, Maria Grødal, Kjetil Ulvik, KD/OA Medlem: Siri Baastad, KD/KOM KD/UH innkalles til møter når saker vedrørende yrkesfagutdannningen eller lærerutdanningen drøftes Prosjektorganisasjon

7 7 Kunnskapsdepartementet Utfordringer Staten og fylkeskommune bør sammen diskutere hva som er realistiske mål for den enkelte fylkeskommune, basert på både nasjonal og internasjonal statistikk over gjennomføring av videregående opplæring. Vi må sikre mer koordinert innsats for å stimulere til bedre gjennomføringen av videregående opplæring.

8 8 Kunnskapsdepartementet Utfordringer Nødvendig med et presist bilde av situasjonen. Kartlegging pågår. Må utvikle et fast indikatorsett som skal ligge til grunn for samarbeidet mellom staten og fylkeskommunene. Indikatorsettet bør bestå både av eksisterende og nye indikatorer.

9 9 Kunnskapsdepartementet Utfordringer Sikre en god implementering av eksisterende tiltak. Styrke enkelte innsatser og foreslå noen nye tiltak. Felles innsats for å drøfte resultater, tiltak, virkemiddelbruk og effekter

10 10 Kunnskapsdepartementet Arbeidsform for prosjektet - milepælplan

11 11 Kunnskapsdepartementet Rett til læreplass (mulig utredning) 2 år vg 3 i skole (utredning) Forskrift om yrkesretting Praksisbrev – ambisjoner om videreutvikling Justeringer av læreplaner for fellesfag Arbeidslivsfaget Aktuelle virkemiddelområder: Regelverk/struktur

12 12 Kunnskapsdepartementet 190 mill. kroner - tilskudd til lærlinger med særskilte behov 35 mill. kroner til ”tidlig innsats” Etterutdanning fag- og yrkesopplæring Skolelederutdanningen ? Samfunnskontrakt for lærlinger Strategi for læreplasser i statlig sektor Aktuelle virkemiddelområder: Utviklingstiltak m/statlig støtte

13 13 Kunnskapsdepartementet Aktuelle virkemiddelområder: Kvalitetsvurdering – fag og yrkesopplæringen St.meld.nr.44: ”….i utgangspunktet 4 elementer” Statistikk (god) for analyse av elevenes/lærlingenes gjennomføring av vgo Kunnskap om læringsmiljøet Vurdering av kvaliteten på opplæringen i lærebedriftene Sysselsettingssituasjonen og bedriftenes vurdering av kvalifikasjonene til nyutdannede fagarbeidere

14 14 Kunnskapsdepartementet Aktuelle virkemiddelområder: Andre utviklingsområder Oppfølgingstjenesten Rådgivning (inkl individuell utviklingsplan) ”Helhetlig dokumentasjon” Hospitering skole/arbeidsliv Styrke samarbeidet med arbeidslivet om prosjekt til fordypning

15 15 Kunnskapsdepartementet Utgangspunkt: Ambisjoner for befolkningens utdanningsnivå Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon Voksnes rett til grunnleggende ferdigheter i grunnskolen..... i kombinasjon med vgo ? Voksne som har fullført, men ikke bestått: utvidet rett ? Tilpasset løp til fagbrev for voksne arbeidssøkere (NAV-FK) Realkompetansevurderinger – utfordringer ? Voksne i vgo

16 16 Kunnskapsdepartementet Hva skjer Pågår allerede et arbeid om styringsinformasjon i videregående opplæring mellom staten, fylkeskommunene og Statistisk Sentralbyrå. Dette arbeidet vil gi et godt grunnlag for å utvikle et fast indikatorsett. Arbeidet skal gi grunnlag for å videreutvikle rapporteringssystemer og utvikle nye indikatorer.

17 17 Kunnskapsdepartementet Kvalitetsrapport Kommunal plikt til å utarbeide en årlig kvalitetsrapport (jf. opplæringsloven §13.10 om tilstanden i grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen, knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene. Rapportene vil være grunnlag for dialog mellom departement og fylkeskommunene


Laste ned ppt "Forsterket innsats mot frafall i videregående skole Avdelingsdirektør Sidsel Sparre og Lise Vivienne Løseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google