Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav om Fangstsertifikater fra EU “COUNCIL REGULATION (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav om Fangstsertifikater fra EU “COUNCIL REGULATION (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav om Fangstsertifikater fra EU “COUNCIL REGULATION (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999” Søk: EC 1005/2008 regulation http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:286:0001:0032:EN:PDF

2 På initiativ fra FKD og Fiskeridirektoratet ble det avholdt møte med EU. (28-29 okt 2008) Fra norsk side ble det norske forvaltningsregime presentert, da særlig med vekt på kontrollregimet rundt landing og tilhørende føring av Landingssedler/Sluttsedler. Fra EU’s side ble salgslagenes systemer for seddelføring og kontroll godkjent, slik at salgslagene kunne godkjennes som utstedere av norske fangstsertifikater. Litt historikk

3 I løpet av vinteren 2008/2009 ble det fra FKD bestemt at utstedelse av norske fangstsertifikater skulle utføres av salgslagene. Fiskeridirektoratet ble gitt i oppdrag å samordne og sørge for gjennomføringen av arbeidet med å utforme IT systemer for en praktisk, og smidig gjennomføring av EU’s krav. Det var lite økonomisk for det enkelte salgslag å utarbeide individuelle systemer. Det ble derfor besluttet å konstruere en felles ”motor” for utstedelse av fangstsertifikater. Salgslagene etablerte i mars et felles sertifikat prosjekt. Fangstsertifikat prosjektet; Fiskeridirektoratets koordinator : Gunnstein Bakke Styringsgruppe: Salgslagenes samarbeidsråd Prosjektleder / Utvikler : Øivind-Harald Bolstad / Norges Sildesalgslag Prosjektadministrativ koordinator : Bjørg Granberg Bjørner Fra Råfisklaget: Charles Ingebrigtsen og Stein Pedersen Fra Skagerakfisk : Kåre Berle It-leverandørene til; Rogaland Fiskesalgslag, Vest Norge Fiskesalslag og SUROFI deltar ved behov IT-konsulenter utvikling: Pål Øyvind Bakken, Roger Jacobsen Litt historikk

4 EU’s direktiv / sertifikater EU’s direktiv inneholder krav om signaturer fra følgende aktører: skipper, eksportør, utstedende myndighet, importør og importlandets myndighet. Krav om fangstsertifikat er en EU import forordning, ensidig innført fra EU’s side. All import til EU av villfanget fisk/fiskeprodukter som stammer fra norske fangster tatt fra og med 1-1-2010, SKAL ledsages av et fangstsertifikat. (mel/olje produkter untatt) De tradisjonelle produktene tørrfisk, saltfisk og klippfisk kan føres på et særlig samlesertifikat som omfatter flere landinger. Det må utstedes et nytt sertifikat for hver landing som inngår i en forsendelse. Produkter som stammer fra 3.lands fartøy skal ledsages av en produsenterklæring, der det redegjøres for fangstens utnyttelse (landet vekt OG produktvekt). 3. lands fangstsertifikat skal vedlegges. Dersom slike produkter bare lagres og ikke bearbeides i Norge skal de ledsages av en lagererklæring.

5 E t fangstsertifikat er et råvaresertifikat, som henter data fra sluttseddelen, fra innmelding til salgslagene eller i noen tilfeller til Fiskeridirektoratet ved direkte landing til EU havn. Eksportøren må rekvirere og signere sertifikatene i forbindelse med forsendelse. Salgslaget som har mottatt seddelen kontrasignerer sertifikatet etter at eksportør har fylt ut opplysninger om selve forsendelsen bl.a. produkttype, mengde og transport detaljer. Salgslaget gjør de signerte sertifikatene tilgjengelig for eksportør som kan laste de ned. Eksportør vil være ansvarlig for at importøren har sertifikatene i hende når transporten ankommer EU området. Fangstsertifikat motoren – www.catchcertificate.no opprettes som en portal for håndtering av utstedelse og signering av sertifikater. www.catchcertificate.no Portalen vil bruke seddeldata til å forhåndsutfylle sertifikater. Eksportør må vite hvilke landinger(sluttseddelnumre) som inngår i en forsendelse, og rekvirere sertifikater for hver av dem. www.catchcertficate.nowww.catchcertficate.no vil ikke ha tilbud på informasjonsutvekslingen som må foregå mellom produsent og eksportør, eller mellom eksportør og importør i EU. EU’s direktiv / sertifikater

6 Formelt ansvar Det enkelte salgslag har det juridiske ansvaret for selve dokumentutstedelsen. Oppgaven er pålagt salgslagene i medhold av lov av 6.juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 48. Den er dermed en del av salgslagenes kontrolloppgaver. Utstedelse av dokumenter eller avslag på anmoding om utstedelse regnes som enkeltvedtak og Fiskeridirektoratet er klageorgan. Fiskeri- og kystdepartementet skal utarbeide egen forskrift som vil gi nærmere regler om utstedelse av dokumentene. Hva skjer videre? Mer informasjon og detaljert brukerveiledninger vil bli lagt ut på portalen i november/desember 2009.

7 Portalens første side, engelsk versjon. Sidene vil bli oversatt til Norsk så snart alle de engelsk sidene er ferdig!

8 Work unit / arbeids enhet; Dette er en arbeidsmappe hvor eksportør kan lage sine forsendelse til en eller flere importører. Et eksempel på en arbeids enhet, kan være en frysebåt som lastes full av fisk. Arbeids enheten får et navn av eksportør, eksempelvis; ”Green Bergen avgang 1.10.09” Lasten skal til flere importører og består derfor av flere forsendelser / ”consignments”. Hver forsendelse kan gjøres ferdig med sluttsedler data/ fangstsertifikat, tilleggs- informasjon og signering. Nye forsendelser kan opprettes i samme arbeidsenhet etter hvert. Ferdige signerte sertifikater. Hvis en arbeids enhet har både signerte og usignerte forsendelser, vil arbeids enheten vises både under ”Assembled certificates ready for signing” og ”Last Signed certificates”. Dette valget er en del av arkivet, og viser de siste forsendelsene som bruker har signert. Søkemuligheter på enkeltsertifikater og eller arbeids enheter.

9 Ved større forsendelser der mange sluttsedler er involvert, vil det være nyttig å laste opp en fil der alle sluttsedlene er listet opp etter et format som portalen kan lese. Dette formatet er klart, og dokumentfiler med.csv eller.txt kan lastes direkte opp i portalen. OBS: Eksportør må innhente sluttseddel numrene som tilhører produksjonene til sin forsendelse – dette blir ikke gjort i dag. Ny rutine må innarbeides.

10 Søk på sluttsedler i systemet. Skriv inn sluttsedlene med komma separering. Velg de sluttsedler som skal med i din forsendelse, deretter velg knappen Add selected.

11 Her skal Navn på importør og tilleggsopplysningene som skal være på sertifikatene skrives inn. Vi kan bygge opp et register på Importører, som gjør at vi ikke trenger å punche denne informasjonen hver gang.

12 Linjene på sluttseddel blir nå slått sammen til en linje pr fiskeslag. Denne linjen kan igjen splittes i 2 eller flere hvis Torsken som blir eksportert er produsert i flere forskjellige produktkoder. Eksempelvis saltet og tørket. Produkt koden som skal benyttes er de norske tollkodene.

13

14 Eksportør signerer sine sertifikater og sender dem inn til portalen for kontra signering. Når signeringen er ferdig vil en knapp for ”Last ned” komme frem. Nå laster eksportøren ned fangstsertifikater pr forsendelse til videresending elektronisk til importør i EU.

15 Eksportør kan bygge sitt private register på transportører og importører.

16 Mitt arkiv!

17 Produkter som stammer fra 3. lands fartøy skal ledsages av en produsenterklæring. Det skal redegjøres for fangstens utnyttelse (landet vekt OG produktvekt). 3. lands fangstsertifikat skal vedlegges produksjonserklæringen. Sertifikatene kan lastes opp i portalen som vedlegg og linjeinformasjon til produksjonserklæringene. NB: Denne siden er ikke ferdig konstruert enda!! Produkter som stammer fra 3. lands fartøy skal ledsages av en produsenterklæring. Det skal redegjøres for fangstens utnyttelse (landet vekt OG produktvekt). 3. lands fangstsertifikat skal vedlegges produksjonserklæringen. Sertifikatene skal lastes opp i portalen som vedlegg og linjeinformasjon til produksjonserklæringene. NB: Denne siden er ikke ferdig konstruert enda!!

18

19


Laste ned ppt "Krav om Fangstsertifikater fra EU “COUNCIL REGULATION (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google