Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEILEDER FOR ARRANGØRER I NOME KOMMUNE For arrangører av konserter, festivaler og andre små og store arrangement åpne for publikum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEILEDER FOR ARRANGØRER I NOME KOMMUNE For arrangører av konserter, festivaler og andre små og store arrangement åpne for publikum."— Utskrift av presentasjonen:

1 VEILEDER FOR ARRANGØRER I NOME KOMMUNE For arrangører av konserter, festivaler og andre små og store arrangement åpne for publikum

2 Innhold Formålet er å gi en oversikt over krav ved ulike former for arrangementer. De krav som er ikke er relevante for ditt arrangement kan du se du bort i fra. Sikkerhet Vakthold (Politi/Vekter/Frivillig) Brannvern (Politi/Brannvesen) Førstehjelp (Røde Kors) Alkoholservering Matservering Lokaler Trafikkforhold HMS + renovasjon

3 Hvem kontakter du og når? 1) Ønsker du å arrangere noe utendørs? Innendørs? Det første som må avklares er om du får lov til det – Ta kontakt med grunneier/byggeier. Få tillatelse skriftlig (bekreftelse på epost/brev) 2) Arrangementstillatelse fra politiet. Tlf: 02800. Hva bør med i søknaden: – Når er arrangementet – Hvor er det – For hvilken målgruppe – Forventet antall publikum – Parkeringsplass – Vakthold – Skjenkebevilling – Matservering – Sanitet – Brann/evakuering – Antall frivillige på jobb – Programmet/hva skal skje til hvilke tider (grov skisse)

4 Hvem kontakter du og når forts… 2) Midt-Telemark brann og redning. Tlf: 35 94 62 00 – Brannvernloven § 7, § 7. Tiltak ved store arrangementer ”Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. – Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør. – Hva må med i søknad til brannvesenet: Tidspunkt/størrelse/tema/sted Risikoanalyse (kun brannrelatert) – Hva kan skje (brann), sannsynlighet og konsekvens – Forebyggende tiltak – Konsekvensjusterende tiltak hvis det allikevel skjer Rømningsveier (og hvordan holde de frie)/slukkeutstyr/medisinsk personell Evakueringsplan og ansvarlige Opplæring av personell

5 Hvem kontakter du og når forts… 3) Skal du ha matsalg? Send en melding til mattilsynet. Tlf: 22 40 00 00. All matservering må meldes til Mattilsynet, også dersom det ikke er snakk om salg men utdeling av mat/smaksprøver. Meldingen leveres via skjematjenesten Altinn. Kun privatpersoner eller lag/foreninger som vanligvis ikke driver med matproduksjon og salg som hovedaktivitet, er unntatt fra meldeplikten dersom de skal selge mat kun 1 dag.Altinn. 3) Skal du selge alkohol? Dette må søkes om i god tid (send helst halvannen måned før arrangementet). Send søknad om skjenkebevilling til postmottak@nome.kommune.no postmottak@nome.kommune.no 4) Sanitet. Det kan være lurt å gjøre en avtale med f.eks røde kors for en stand for evt hendelser som kan oppstå på ditt arrangement. 5) Nabovarsel! Husk å informere naboer som kan bli berørte av ditt arrangement 6) bestill/avtal det du trenger av ekstra strøm/ toaletter/ renovasjon etc.

6 Sikkerhet Hvordan sikre ditt arrangement? 1. Hvilke krav må du som arrangør forholde deg til? 2. Hvem skal du henvende deg til? 3. Hva kan du bruke frivillige til?

7 LOV OM VAKTVIRKSOMHET Lov om endring av vaktvirksomhetsloven tredte i kraft 1. april 2012. Fra denne dag er det ikke lov å ha egne ordensvakter såfremt ikke en har søkt Telemark politidistrikt om tillatelse. Det er politiet som bestemmer hvilke arrangement som krever vakter i følge loven. – For de aller fleste arrangement utført av frivillige foreninger/klubber i Nome vil dette bety at det er viktig med en tidlig dialog med politiet for å få oversikt om ens arrangement vil kreve ordensvakter eller ei. Skal dere ha skjenkebevilling på arrangementet vil dere bli påkrevd vakthold. – Det vil være naturlig å benytte seg av innleide vektere hvis politiet krever ordensvakter for ditt arrangement da det er lite sannsynlig at din forening har tillatelse til å drive egenvakthold. Loven sier videre at serviceoppgaver som garderobe, innslipp, publikumsveiledning og brannvakter ikke omfattes av loven.

8 Tilgjengelighet for alle Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig. Ved å ta hensyn til brukerbehovene til bevegelseshemmede, synshemmede, orienteringshemmede, hørselshemmede og astma/allergi vil også omgivelsene bli bedre for alle. Det bør gis mulighet for funksjonshemmede å få tilgang til og delta i aktiviteter og arrangementer så langt det lar seg gjøre på lik linje med andre. Tilretteleggingstiltak bør i hovedsak planlegges som en hovedløsning; ikke en ekstra tilpasning. – Adkomst og kommunikasjonsveier – Skilting – Plass for rullestolbrukere – Handicap toalett – Teleslynge – Evakuering ved brann

9 Midlertidige konstruksjoner Midlertidige konstruksjoner omfatter alt fra større scener til telt og boder. Midlertidige konstruksjoner må avklares med grunneier. – For mer informasjon om krav til midlertidige konstruksjoner. Les DSBs Sikkerhet ved store arrangementer, kap 13, s.91. http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2010/Tema/Veileder_for_sikkerhet_ved_store_arrangementer.pdf http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2010/Tema/Veileder_for_sikkerhet_ved_store_arrangementer.pdf

10 Arbeidsmiljøloven Enhver som engasjerer folk til å utføre et arbeid for seg er å betrakte som en arbeidsgiver, og enhver som utfører et arbeid i annens tjeneste er å betrakte som en arbeidstaker. Dette er uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ikke. Unntaket: medlemmer i en forening/klubb som utfører foreningsarbeid (dugnad) er ikke arbeidstakere, MEN hvis klubben/foreningen utfører tjenester for andre aktører (eks festival/idrettsarrangement) er dette arbeid underlagt arbeidsmiljøloven. Hva må du forholde deg til vedrørende arbeidsmiljøloven: (www.lovdata.no) – Krav om opplæring – Krav om yrkesskadeforsikring – Krav om arbeidstid og pauser (§10) – Krav til HMS og samsvar (§3)

11 Lydnivå Veilederen “Musikkanlegg og helse” som er utarbeidet av Helsedirektoratet skal bidra til ensartet vurdering av lydforholdene ved bruk av musikkanlegg og annen type forsterket lyd. Veilederen skal bidra til å forebygge og redusere helseskade og helseplager for omgivelsene som følge av høyt lydnivå og forebygge hørselsskade for publikum og ansatte ved aktiviteter som konserter, festivaler, restauranter o.l. Veilederen “Musikkanlegg og helse”

12 Hva kan dere bruke frivillige til? Rydding Billettsalg Scenevakter / rømningsveivakter /Servicevakter Mat/drikkesalg Parkeringsvakter +++ alt du har behov for som ikke krever en spesifikk faglig kompetanse (lyd/lysteknikk f.eks) Hva kan du IKKE bruke frivillige til (hvis politiet bestemmer det): Ordensvakter. Hvordan skaffe frivillige? – http://www.nome.kommune.no/ildsjelbanken/verktoykasse/frivillige/ http://www.nome.kommune.no/ildsjelbanken/verktoykasse/frivillige

13 Lurer du på noe? Ta kontakt med kommunen så skal vi hjelpe deg hvis vi kan Epost: postmottak@nome.kommune.nopostmottak@nome.kommune.no Tlf: 35 94 62 00 LYKKE TIL MED ARRANGEMENT!


Laste ned ppt "VEILEDER FOR ARRANGØRER I NOME KOMMUNE For arrangører av konserter, festivaler og andre små og store arrangement åpne for publikum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google