Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Global Trigger Tool Ellen Tveter Deilkås, MD PhD Overlege/ Seniorforsker, Akershus Universitetssykehus Seniorrådgiver, Helsedirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Global Trigger Tool Ellen Tveter Deilkås, MD PhD Overlege/ Seniorforsker, Akershus Universitetssykehus Seniorrådgiver, Helsedirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Global Trigger Tool Ellen Tveter Deilkås, MD PhD Overlege/ Seniorforsker, Akershus Universitetssykehus Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

2 Bakgrunn  Kun mellom 5 og 20% av pasientskader som man finner dokumentert i journalen avdekkes ved helsepersonell ’s rapportering.  Ved bruk av GTT avdekker man 94 % av pasientskadene som det finnes dokumentasjon på i et tilfeldig utvalg av journaler (Utah-Missouri undersøkelsen)  Journalundersøkelser med GTT er ikke presise nok til å kunne sammenligne resultater mellom sykehus/ helseforetak, men konsistente nok til å kunne måle en virksomhet over tid.

3 Mål med nasjonal gjennomføring  Etterprøve spesialisthelsetjenesten over tid  Sykehus  HF  RHF nivå  Etablere et nasjonalt og lokalt styringsmål for omfang av pasientskade  Evaluere effekt av pasientsikkerhetskampanjen og pasientsikkerhetsprogrammet

4 Global Trigger Tool (GTT)  10 tilfeldig utvalgte journaler undersøkes for hver 14 dagers periode  Siles med et sett av kriterier som kalles ”Triggere”  Fremsilte journaler undersøkes mht om det har skjedd en pasientskade  Resultatene fremstilles i tidsserier og analyseres med statistisk prosesskontroll

5 Definisjon på skade ved Global trigger tool ​ Utilsiktet fysisk skade, som har oppstått som et resultat av medisinsk behandling eller som behandlingen har bidratt til, som krever ytterligere overvåking, behandling eller sykehusinnleggelse, eller som har dødelig utgang. Eksempler

6 GTT team ​ To (fag)sykepleiere, en lege og administrativ støtteperson (fra kvalitetsenheten) Administrativ støtteperson lager tilfeldig utvalg av 10 journaler hver 14. dag Sykepleiere siler og undersøker journalene Maksimum 20 minutter Hver for seg Sammenligner Oversender Legen møter sykepleierne en gang i måneden og gjennomgår felles resultat og funn av pasientskade Administrativ støtteperson/ eller legen legger resultatene inn i Extranet

7 Tidsbruk 3+3+1 time per 20 journaler per måned 6 sykepleietimer + 1 legetime = 7 timer per måned Ett klinisk dagsverk per måned per sykehus

8 Hvordan lage tilfeldig utvalg av 10 journaler?  Gå tilbake 3 måneder i tid  Lag liste over alle utskrivninger i 14 dagers perioden  Pediatri (pasienter yngre enn 18 år), rehabilitering og psykiatri ekskluderes  Journalopphold< 24 timer ekskluderes  Skriv ut liste fra for eksempel den 1. til den 15. i måneden du vil begynne med  Del antall pasienter på listen med 12 ( så du har mulighet til å gå videre hvis du trekker en ufullstendig journal, for eks. hvis epikrise mangler ).  240 utskrevne pasienter /12 = 20  Plukk ut hver 20. journal fra listen over utskrevne pasienter  Hvis du finner at et av pasientsoppholdene må ekskluderes velger du det neste pasientsoppholdet som er trukket ut.

9 Journalundersøkelsen Trinn 1 ​ Sykepleierne leter etter triggere uavhengig av hverandre  Epikrise  Utskrivningskoder  Medikamentkurve  Laboratorieresultat  Operasjonsbeskrivelse  Sykepleiejournal  Legenotater

10

11

12 Journalundersøkelsen Trinn 2 ​ Hvis en ”Trigger” er funnet, for eksempel om det foreligger forhøyede inflammasjons parametre, bør man lete etter dokumentasjon på at det kan ha forekommet en pasientskade ​ For eksempel en Helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI)*. ​ Pasientskade eller del av sykdomsforløpet ? ​ Lungebetennelse hos en KOLS pasient ​ Hjertestans hos hjertesyk pasient ​ Hjertestans hos hjertefrisk pasient ​ *Definisjon HAI: Symptomdebut var på dag 3 eller senere (innleggelsesdagen = dag 1) for gjeldende sykehusopphold ELLER Pasienten gjennomgikk kirurgi på dag 1 eller dag 2 og utvikler symptomer på en infeksjon i ​ operasjonsområde før dag 3 ELLER Invasivt utstyr var lagt inn på dag 1 eller dag 2 og resulterer i en HAI før dag 3. Se mer på Folkehelsas nettside: http://www.fhi.no/dokumenter/fe1680f36c.pdfhttp://www.fhi.no/dokumenter/fe1680f36c.pdf

13 Når pasientskade er identifisert ​ På pasientark ​ Noter pasientens initialer ​ Noter antall pasientskader ​ Noter antall liggedøgn ​ Klassifiser og kategoriser pasientskade

14

15

16

17 Klassifiser og kategoriser skaden

18

19

20

21 ​ Teamet sammenligner funn fra begge sykepleierne ​ Legen bekrefter funnene ​ Resultat registreres i Extranet og i samleskjema

22

23

24 Extranet ​ Felles webløsning for dataregistrering og analyse i kampanjen ​ Data blir tilgjengelig lokalt og sentralt ​ Alle teammedlemmer får tilgang ​ Nettverk for GTT team ​ Teamnavn defineres i henhold ti l Region, Helseforetak, evt sykehus/behandlingssted/ klinikk, og tiltak/mål

25

26

27 Tidsserier og Statistisk prosesskontroll ​ Gir mer informasjon med mindre datamengder enn ved tverrsnittsundersøkelse ​ 12-16 datapunkter (6-8 måneder) ​ Run - fortløpende datapunkter på samme side av median ​ http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbedring/Kvalitetsm%C3%A5ling/Statistisk+prosesskontroll/ Run-diagram.32540.cms http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbedring/Kvalitetsm%C3%A5ling/Statistisk+prosesskontroll/ Run-diagram.32540.cms

28 Statistisk prosesskontroll for å måle endring over tid Andel pasientopphold med minst en pasientskade Sykehuset Østfold P-kontrolldiagram Rundiagram

29 Oppdragsdokument fra HOD 2014 ​ Global Trigger Tool brukes til å kartlegge omfang av pasientskade nasjonalt og lokalt over tid  Lokale tidsserier  Nasjonalt estimat  Baseline fra 2010  Pragmatisk mhp organisatorisk nivå  Sykehus vs HF nivå  Helseforetakene skal redusere forebyggbare skader med 50% (25 % ved GTT) innen 5 år. Side 29

30 Anvendes av ledelsen  Styrer og ledelse gjennomgår tidsserien tre ganger i året  Demonstrerer risiko, ikke feil  Kan i tillegg brukes på klinisk nivå, men anbefales da supplert med andre elementer av spesifikk klinisk interesse.  Skal motivere ledelsen til tettere oppfølging av sikkerhet, kvalitet, og intervensjoner på klinisk nivå Side 30

31 Organisatoriske prosesser - Eksempler på tiltak  Pasientsikkerhetsvisitter  Regelmessige tverrfaglige møter på seksjonsnivå  Analyser av uønskede hendelser  Risikoområder  Praksis for risikoreduserende rutiner  Seksjonens resultater for pasientsikkerhet  Historier med eksempler på god og dårlig pasientsikkerhet

32 N helseforetak (19 totalt) N Private sykehus N TeamN undersøktN populasjon 2010185397819501549 20111944710288585648 20121954711 728593 046

33

34

35 Skader i alle alvorlighetsgrader (E-I) Side 35

36 Skader som medførte forlenget sykehusopphold eller alvorligere konsekvenser ( F-I)

37 Juridisk avklaring ​ I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet 01.09.10 konkluderes det med at GTT kan brukes som et ledd i kvalitetssikring på sykehusene og gjennomføres innenfor rammene av helsepersonelloven §26 første ledd. ​ Datatilsynet vurderer informasjonen som skal rapporteres fra helseforetakene til kampanjen som anonym


Laste ned ppt "Global Trigger Tool Ellen Tveter Deilkås, MD PhD Overlege/ Seniorforsker, Akershus Universitetssykehus Seniorrådgiver, Helsedirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google