Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GNA network meeting København 02.02.2010 Operativt nettverk HMS: Målsetting, status, arbeidsplan i 2010 Jon Rømoen, Statens vegvesen Region øst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GNA network meeting København 02.02.2010 Operativt nettverk HMS: Målsetting, status, arbeidsplan i 2010 Jon Rømoen, Statens vegvesen Region øst."— Utskrift av presentasjonen:

1 GNA network meeting København 02.02.2010 Operativt nettverk HMS: Målsetting, status, arbeidsplan i 2010 Jon Rømoen, Statens vegvesen Region øst

2 Forslag til felles HMS-krav i Norden, rapporter i mai 2008: Ta i bruk felles HMS-indikatorer (H1, H2, F, N) og felles rapporteringsopplegg. Etablere gode rutiner for incitamenter og sanksjoner. Støtte hverandre i arbeidet med utviklingsplan 2008 – 2012 (Etableringsfase 2008, Tilpasningsfase 2009 – 2011 og Driftsfase 2012 --) Nettverket har halvårlige kontaktmøter i de to første fasene. Vi søker å etablere kontakt med tilsynsmyndighetene for om mulig å etablere mer likeartede krav og rutiner.

3 Vejdirektoratet, Danmark: Status felles HMS-indikatorer: Pilotprojekt med indførte HMS indikatorer med opstart i 2010 Indførte værdier: –H1 –H2 –N –Dødsulykker

4 Vejdirektoratet, Danmark: Status sanksjoner og incitamenter: Afprøvning med bonussystem afsluttet –Godt engagement blandt entreprenørerne Bonussystem på M11 HMS-indikatorer på forsøg med bonus / prisuddeling Sanktioner beskrives i udbudsmaterialet for alle kontrakter. (Bøde for manglende bidrag til HMS)

5 Vejdirektoratet, Danmark: Status utviklingsplan: Etablering 2010 –Mål og resultat fastsættes –Arbejdstilsynet kontaktet Drift –Opfølgning 2-4 gange pr. år –Vurdering af mål og effekten af HMS-tiltag

6 Vägverket, Sverige Status felles HMS-indikatorer: Avser att införa HMS-indikatorerna i byggherreverksamheten under 2010, när vi gått in i nya organisationen Trafikverket:  H1-verdi  H2-verdi  F-verdi  N-verdi

7 Vägverket, Sverige Status sanksjoner og incitamenter: Sanktion vid anmärkning på vägarbetsutmärkning enligt lista Incitament enligt modell E4 förbi Markaryd: Start med en bonuspott Potten höjs med 500 SEK för varje rapporterat tillbud Godkänd bedömning vid ”Säkerhet på väg” höjer potten 1000 SEK Förbättringsförslag höjer potten 1000 SEK Anmärkning vid bedömning av vägarbetsutmärkning sänker potten enligt lista Anmärkning vid skyddsrond eller av tillsynsmyndighet sänker potten 2000 SEK Bonusutbetalning Gemensam trivsel- och utvecklingsinsats Utlottad studie-/rekreationsresa

8 Vägverket, Sverige Status utviklingsplan: Eftersom Trafikverket startar 2010-04-01 kommer vi att i samråd med Banverket påbörja implementering i nya verket

9 Trafikverket, Finland Status felles HMS-indikatorer: -Innførte følgende indikatorer i 2008: -H1 -F -N -Ulykkesandel (pr 1000 arbeidstakere) -En del analyser av data er utført

10 Trafikverket, Finland Status sanksjoner og incitamenter: Har ikke maktet å gjøre systematisk arbeid på dette området i en hektisk omorganiseringsprosess.

11 Trafikverket, Finland: Status utviklingsplan: Har lagt ned betydelig arbeide for å realisere sentrale deler av utviklingsplanen. Vil ta nye tak i ny organisasjon. Har etablert kontakt med tilsynsmyndighet.

12 Jernbaneverket, Norge Status felles HMS-indikatorer: –H1-verdi –H2-verdi –F-verdi –N-verdi er innført i byggherrevirksomheten i 2010

13 Jernbaneverket, Norge Status sanksjoner og incitamenter: Pr i dag Jernbaneverket har ikke spesielle sanksjoner utover det som er kontraktfestet ” Personell som utfører grove brudd på regler innen HMS og som bruker eller er påvirket av rusmidler på anlegget, vil bli bortvist. Bortvisningen medfører ikke økonomisk ansvar for Byggherren. Ved tilfeller der entreprenørens personell blir tatt for manglende bruk av verneutstyr, gis advarsel på stedet. Ved andre gangs forseelse blir vedkommende bortvist.” Incitamenter er ikke lagt opp i mot firma, men mot enkelt personer

14 Jernbaneverket, Norge Status utviklingsplan: Etableringsfasen: Forankring av mål og rutiner er på plass hos utbyggingsdivisjonen i Jernbaneverket. Mhp kontaktperson arbeidstilsynet så vil vi forholde oss til den kontaktpersonen som Statens vegvesen har etablert. Driftsfasen: HMS-indikatorer er på plass. Grenseverdi for H1-verdien har eksistert. Grenseverdi for de resterende indikatorene vil bli etablert i løpet januar – februar 2010. Rapporteres og følges opp internt månedlig.

15 Statens vegvesen, Norge Status felles HMS-indikatorer: Innført følgende HMS-indikatorer i byggherrevirksomheten for 2010:  H1-verdi  H2-verdi  F-verdi  N-verdi

16 Statens vegvesen, Norge Status sanksjoner og incitamenter: Utprøving av system for HMS-vurdering med bonus ble avsluttet i 2009 Positivt virkemiddel for aktivt HMS-arbeid og gode HMS-resultater Gode tilbakemeldinger fra entreprenørene Entreprenørene ønsker ikke bonus knyttet opp til HMS- vurderingen Vurderes tatt i bruk som et generelt krav i alle kontrakter – beskjed blir gitt senest i oppstartmøte dersom HMS-vurderingen skal benyttes i en spesfikk kontrakt

17 Statens vegvesen, Norge Status utviklingsplan: Etableringsfasen (2008): Forankring av mål og rutiner er på plass Etablert kontaktperson hos Arbeidstilsynet Driftsfasen (2009-2011): HMS-indikatorer med grenseverdier for ”ønsket” og ”godt nok” nivå er på plass Oppfølging hvert halvår, evaluering årlig

18 Målsettinger for nettverket 2010 - Vi har fortsatt konklusjonene i GNA fase 3 som ledestjerner. Ny runde med forankring i egne organisasjoner. Bearbeide erfaringene indikatorene gir oss. Arbeide videre med gode rutiner for incitamenter og sanksjoner (og samhandling). Redusere det store etterslepet i utviklingsplanen. Fortsette å hente gode ideer hos hverandre i møter hvert halvår.

19 Målsettinger…..(forts.) Etablere god kontakt med tilsynsmyndighetene, vi inviterer til seminar i mars. Hensikt: - Etablere et bedre samarbeid med dem i hvert av landene. - Styrke deres samarbeid over grensene. - Etablere mer likeartede krav og rutiner. - Etablere mer ensartet bransjestatistikk.


Laste ned ppt "GNA network meeting København 02.02.2010 Operativt nettverk HMS: Målsetting, status, arbeidsplan i 2010 Jon Rømoen, Statens vegvesen Region øst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google