Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN Korsmo barnehage 2014 - 15. Om oss Korsmo barnehage er en av Sør-Odal kommunes 8 barnehager. Korsmo barnehage er en basebarnehage. Fagbasene er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN Korsmo barnehage 2014 - 15. Om oss Korsmo barnehage er en av Sør-Odal kommunes 8 barnehager. Korsmo barnehage er en basebarnehage. Fagbasene er."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN Korsmo barnehage 2014 - 15

2 Om oss Korsmo barnehage er en av Sør-Odal kommunes 8 barnehager. Korsmo barnehage er en basebarnehage. Fagbasene er inndelt etter rammeplanens fagområder. Aktiviteter og samlinger i aldersdelte grupper gjennomføres på de ulike fagbasene gjennom dagen. Barnehagen har også et flott vannlekerom der barna får mulighet til å utforske det våte element. Førskolebarna får tilbud om å benytte kommunens svømmehall, og barnehagen har lagt inn en fast time i uka til dette. Korsmo barnehage har søkelys på varierte positive opplevelser, og arbeider kontinuerlig for å skape gode læringsarenaer. Det legges stor vekt på faglig innhold, noe som rominndeling og inventar bærer preg av. Antall ansatte pr. 1. august 2014 er 18.55 : 6 årsverk pedagogiske ledere, 4 årsverk fagarbeider, 7,55 årsverk assistenter, 1årsverk lærlinger og 1 styrer Beliggenhet: Barnehagen holder til i et rolig nyetablert boligområde. Det er kort avstand til Skarnes sentrum, til skogen med sine rike muligheter for opplevelser og utforskning, gangavstand til bibliotek, svømmehall og idrettshall. Kontakt: Adr.: Korsmokroken 1, 2100 Skarnes Telefonr: Kontor : 62963530 Baser: Tyttebær 97791047 Blåbær47452116 Gåsunger 47452117 Furukongler 47452118 Grankongler47452119 E-post: korsbh@sor-odal.kommune.nokorsbh@sor-odal.kommune.no

3 Ansatte 2014-15 Styrer Gunn Pronk Grankongler Ped.leder Elisabeth Rudolfsen Gåsunger Ped.leder Ellen K Wilberg Blåbær Ped.leder Ida-Lill Holmen Furukongler Ped.leder Lars Einar hagen Krekling Ped.leder Minna Tervo Tyttebær Ped.leder Birgit Guldbrandsen Kjøkken: Åse S. Engebretsen Renhold: Mette Berge Vaktmester: Drift Sør-Oda l kommune

4 Praktiske opplysninger/ informasjon: Det er viktig at dere som foreldre hjelper barna å holde orden på tingene/klærne sine Skiftetøy og klær i barnas hyller skal ryddes hver ettermiddag Utedresser / gummitøy og votter som er skitne skal tas hjem for vask Alle barnas eiendeler skal merkes med navn Alle foreldre må ta ansvar for å ta med sykler, ski og staver som står ute, hjem igjen. Det er viktig å ta hensiktsmessig klær og skotøy til barnehagen Badetøy : hver gruppe har ”sitt tidspunkt for badelek i barnehagen Grankonglegruppa kan ha med leker hjemmefra på eget ansvar Bursdagsfeiring i barnehagen : Vi i Korsmo barnehage ønsker at bursdagsbarnet blir vist ekstra oppmerksomhet denne dagen. Det vil ikke bli servert kaker eller annet ”godis” men vi synger sanger, har på bursdagskappe, bursdagskrone og har et ekstra fokus på bursdagsbarnet. Biler på tomgang: Foreldre og besøkende til barnehagen som parkerer på parkeringsplassen, må stoppe bilen!! Eksosen er generende, og kommer inn i barnehagens ventilasjonsanlegg! Gjenglemt tøy: Ta en kikk der vi samler opp gjenglemt – ikke merket tøy i garderoben!! Tøy som ikke er ”savnet” vil bli levert til UFF!! Når barnet blir sykt: Se brosjyre ” kan jeg gå i barnehagen i dag?) Barnehagen må til enhver tid få kontakt med foresatte. Gi barnehagen beskjed om gjeldene telefonnr. Hver høst deles det ut skjema med oppdatering av opplysninger. Viktig at disse fylles ut og leveres til barnehagen. Sør-Odal kommunes hjemmeside - barnehage Her legges all relevant informasjon !

5 Foreldresamarbeid: Mål: fornøyde foreldre Samarbeidsformer: SU ( foreldrerådsutvalg) FAU (foreldreråd) Foreldresamtaler Foreldremøter Sosiale tilstelninger ( foreldrekaffe, sommerfest) Daglig bringe- og hentesituasjoner

6 Informasjon http://www.sor-odal.kommune.no/barnehager Hver base har sin oppslagstavle i garderobeområdet Her henges opp temaplan og andre viktige beskjeder Ta gjerne en titt hver dag Infoskjermen i gangen er det også lurt å følge med på -her kommer opp bilder i tillegg til informasjon Barnehagen ønsker å opprette gruppe e-post til foresatte slik at informasjon også kan sendes over e-post.

7 Vurdering/evaluering Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg skal ha mulighet til reel innflytelse på vurderingsprosessen. Det legges til rette for bredest mulig medvirkning fra barn, foreldre, barnehagens personale og eiere i planlegging, dokumentasjon og vurdering av barnehagens virksomhet. Planleggingen baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering, og på samtaler med barn og foreldre ( rammeplan)

8 Vurdering/evaluering For å få helhetlig planleggingsprosess i barnehagen er det helt vesentlig at alle involverte blir tatt med i prosessen. For at foreldrene skal kunne bidra må barnehagen informere om gangen i planleggingsprosessen Foreldrene må få tilgang til ulik dokumentasjon og vurderinger som barnehagen har gjort underveis i året, slik at de blir i stand til å bidra på en konstruktiv måte.

9 Mat i barnehagen Korsmo barnehage har et moderne og stort kjøkken, og vi tilbyr mat opptil 3 ganger om dag. Vi tilbyr et variert kosthold i tråd med ”retningslinjer for mat i barnehagen” 1 varmt måltid om dagen m/frukt og grønt + 2 måltider med brød/variert pålegg. Drikke til måltidene vil være melk og vann, saft til grøt. Frokost: kl 0730 – 0830 Formiddagsmat: kl 1030 ( tyttebær/blåbær) kl 1130 ( Gås, Furu og Gran) Ettermiddagsmat: kl 1415

10 Mat i barnehagen- avvik Foresatte gir barnehagen nødvendig informasjon om allergier og andre avvik fra kosthold i barnehagen, og sammen blir vi enige om hvordan legge til rette måltidet for barnet. Legg gjerne ved en anbefaling fra lege (Allergier, Intoleranser). Barnehagen kjøper inn alternativ mat/melk utfra helsemessig/religiøst behov.

11 Overgang barnehage – skole Mål: Alle barn i Sør-Odal skal få en god skolestart og oppleve overgangen mellom barnehage og skole som trygg og positiv. Handling: Egen prosedyre overgang barnehage-skole Informasjon på første foreldremøte om høsten. http://www.sor- odal.kommune.no/barnehager/fellesinformasjon- barnehagene/overgang-barnehage---skole

12 Samarbeid med andre instanser Barnehagen har ved behov samarbeid med følgende: Grunnskolen kulturskolen barneverntjenesten KORT ( Kompetanse og rådgivende team) helsestasjon Odal PPT Utdanningsinstitusjoner http://www.sor-odal.kommune.no/barnehager

13 KORT Mål: Utvikle en bedre samordnet tjeneste for utsatte barn og unge ved å opprette et kompetanse- og rådgivende team. Teamet er bredt sammensatt tverrfaglig/tverretatlig. OPPT, BUP, skole, barnehage, kommunelege, barnevern, vernepleier, helsestasjon er faste medlemmer. Andre etater kan innkalles ved behov. KORT skal være lett tilgjengelig for ansatte som arbeider med barn og unge i.f.h å ta opp saker/problemstillinger og temaer for veiledning Foresatte kan møte i teamet direkte ved ønske.

14 Søknad om barnehageplass/ endring/oppsigelse Ved søknad om barnhageplass/endring /oppsigelse benyttes elektronisk skjema,viser til hjemmesiden, Sør- Odal kommune. Viser til vedtektene § 5. http://www.sor-odal.kommune.no/barnehager

15 Plandager 2014-15 11.08.14 12.08.14. 14.11.14 02.01.15 15.05.15 http://www.sor- odal.kommune.no/barnehager/fellesinformas jon-barnehagene http://www.sor- odal.kommune.no/barnehager/fellesinformas jon-barnehagene

16 Pedagogisk innhold Hoved mål: -Barnehagene i Sør-Odal skal skape gode barndomsminner og etablerer en god plattform for skole og utdanning Delmål: Barn: *Opparbeide trygghet, selvstendighet og glede, gjennom læring og mestring Personal: * møte de daglige utfordringene gjennom engasjement og motivasjon Brukere: *Fornøyde foreldre Verdier: Tillit, respekt, lojalitet Satsningsområde 2014-2014: Språk i barnehagen/ fysisk aktivitet

17 Verdier Personalet i de 4 kommunale barnehagene har utarbeidet felles verdier gjennom 7 punkter: Vi vil ha et trygt miljø med rom for glede og humor Vi vil at alle skal oppleve aksept og anerkjennelse for hva de er og hvem de er. Vi vil gi barna positivt selvbilde ” jeg er verdifull” Vi vil at barna skal oppleve positive, løsningsorienterte voksne Vi vil legge til rette for at barna skal oppleve å ta ansvar og vise empati Vi vil at barna skal få opplevelser og læring gjennom lek Vi vil gi plass til nysgjerrigheten, undringen og utforskertrangen

18 Korsmo barnehage skal: Samarbeidspartnere skal møte en barnehage der oppgaver tas seriøst, utføres effektivt og med faglig dyktighet. Korsmo barnehage skal behandle sine brukere og samarbeidspartnere med stor respekt. Alle opplysninger/informasjon og andre forhold som gjelder dette, skal behandles med høy etisk standard. Korsmo barnehage skal utføre sitt arbeide i henhold til gjeldende avtaler, lover og rammer gitt av Sør- Odal kommune. Korsmo barnehage skal dokumentere innholdet i barnehagen gjennom bilder og praksisfortellinger. Hvert barn får hver sin perm som blir inndelt i fagområder. Her legger personalet inn arbeider som blir gjort, bilder og praksisfortellinger innenfor hvert fagområde. Permen følger barnet gjennom hele barnehageperioden og blir med hjem når barnet slutter i barnehagen. Det blir ikke gjort noen individuelle vurderinger, men innholdet i permen viser hvilke temaer barna har gjennomgått. ASQ screening: Barnehagen skal sammen med foreldre foreta en ASQ kartlegging av barnet ca. 2 ganger i løpet av barnehageløpet.

19 Gruppeinndeling Korsmo barnehage har delt inn barnegruppene etter alder og planlegger innhold i fagbasetid ut i fra aldersinndeling Disse gruppene har fått navn fra skogen : ”Grankongler” : Førskolebarna ”Furukongler” 4 åringene ”Gåsunger” :3 åringene ”Blåbær” : 2 åringene ”Krekling”:yngste 2 åringer og eldste 1 åringer ”Tyttebær”: 1 åringene


Laste ned ppt "ÅRSPLAN Korsmo barnehage 2014 - 15. Om oss Korsmo barnehage er en av Sør-Odal kommunes 8 barnehager. Korsmo barnehage er en basebarnehage. Fagbasene er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google