Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

P 1824 Systematisk arbeid med unge sosialhjelpsmottakere Hvordan gjør vi det? v/ Glenny Jelstad, Drammen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "P 1824 Systematisk arbeid med unge sosialhjelpsmottakere Hvordan gjør vi det? v/ Glenny Jelstad, Drammen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 P 1824 Systematisk arbeid med unge sosialhjelpsmottakere Hvordan gjør vi det? v/ Glenny Jelstad, Drammen kommune www.glenny.jelstad@drmk.no

2 P 1824 – mål og strategier HOVEDMÅL  Redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år med 50 % eller 214 personer innen 31.12.09. STRATEGIER Formidle unge sosialhjelpsmottakere inn i arbeid, aktivitet eller utdanning. Forebygge rekruttering med særlig fokus på de to yngste årsklassene. Være ledende i landet i forhold til målrettet arbeid og utvikling av ny kompetanse – sikre erfaringsoverføring til andre kommuner.

3 Organisasjonskart – P 1824 Styringsgruppe Prosjektgruppe = Koordinerende Team Arbeid-aktivitet-utdanning Deltakere: Leder: Helse- og sos.dir NAV Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Buskerud fylkeskommune Prosjektledelse Deltakere: Prosjektledelse /rådmannen NAV Fylkeskommunen/Utdanning Karrieresenteret Senter for Rusforebygging Omsorgstiltakene Sosialsenteret Introduksjonssenteret Helsetjenesten Senter for oppvekst Partnerskapsmøter Ordfører, Fylkesmannen, Fylkesordfører, NAV-direktør Bystyret ordfører Medvirkning tillitsvalgte Medvirkning ledere kommunale virksomheter Delprosjekt ”Tesag” Tverretatlig samhandlings- gruppe Delprosjekt ”Under 18” Mål: hindre frafall vgs Delprosjekt ” NAV/Ungteam” Kartlegging og opp- følging Delprosjekt ”Ny retning” Mål: hente opp ung- dom med frafall raskt

4 Strategi 1: arbeidet med sosialhjelps- mottakerne - primær målgruppe Mottaksfasen: – er sosialhjelp ”rett” hjelp? – tverrfaglig vurdering – henvisningsutvalget – oppfølging av ”rett” instans Ressurskartlegging og motivasjon: – Klart jeg kan – kurs – Informasjonsmøte / kurs over 4 uker – Gruppe- og individuelt arbeid – Makkerpar og primærkontakter – egenvurdering og arbeidsavklaring som integrert del Oppfølging: – Prioritering i 4 kategorier

5 Mottak Vi har under utprøving et ”Ungdomsmottak”: —En fra Ungteam har fast, daglig tid i mottaket —Alle ungdommer som henvender seg til NAV (og som ikke går direkte til jobbsenteret) skal ha avklaringssamtale med Ungteam —Etter avklaringssamtalen vurderes alle av det tverrfaglige henvisningsutvalget, som har ukentlige møter —Videre arbeid / tilbud/ oppfølging av den enkelte ungdom avtales i Henvisningsutvalget —Ungdom som skal følges opp av Ungteam skal raskt i prosess

6 ”Klart jeg kan” – Mål med kurset OVERORDNET MÅL MED PROGRAMMET Øke deltagernes evne til å identifisere egne ressurser, og ankre disse på vei mot hensiktsmessig endring. DELMÅL * Bryte sosial isolasjon * Øke bevisstheten i forhold til egne ressurser * Skape mestringsfølelse, spesifikk selvtillit og styrke selvfølelsen * Trening på LØFT (løsningsfokusert tenkning og kommunikasjon) * Skape/utvide nettverk * Identifisere resultat – og utviklingsmål ut fra motivasjonsfaktorer * Utarbeidelse av handlingsplan med mål og tiltak

7 Arbeidsform – klart jeg kan Veiledning i gruppe; plenum, mindre grupper og par Individuell veiledning Undervisning Refleksjonsoppgaver mellom samlingene. Det føres loggbok Kreative øvelser Det arbeides i prosess med to samlinger pr. uke i fire uker med en oppfølgingssamling etter en måned. Deretter oppfølgingssamlinger så lenge det vurderes som hensiktsmessig. Gruppeprosessen kombineres med individuelle veiledningssamtaler ut fra behov.

8 Innhold i kurset Samling 1 Bevisstgjøring – hvem er jeg? Hovedinnhold metodekurset : Løsningsfokusert tenkning og kommunikasjon Samling 2 Egne valg – hvordan? Hovedinnhold metodekurset : Positiv psykologi Samling 3 Ressursavklaring – hvilke ressurser er viktigst for meg? Hovedinnhold metodekurset : Kommunikologi og livsstyrketrening Samling 4 Selvfølelse og selvtillit – hva gir meg selvtillit? Hovedinnhold metodekurset : Selvfølelse og selvtillitt Samling 5 Endringsprosesser – hvordan kan jeg få til en positiv endring? Hovedinnhold metodekurset : Endringsmetodikk; enkelhetsprinsippet Samling 6 Motivasjon – hva motiverer meg for å ta grep i livet mitt? Hovedinnhold metodekurset : Motivasjonsteori og motivasjonsprosesser Samling 7 Nettverk – hvem er mine viktigste støttespillere? Hovedinnhold metodekurset : Voksenpedagogikk Samling 8 Veien videre – hva er mine mål og hvordan kan jeg nå disse? Hovedinnhold metodekurset : Målprosess

9 Oppfølging Prioritering og kvalitetssikring av prioriteringen ”Kategorisering” i 4 hovedgrupper: 1.Bruker med gode nok forutsetninger og motivasjon til å komme i/ fortsette i aktive tiltak 2.Bruker med gode nok forutsetninger, men uten vilje og motivasjon for å komme i aktive tiltak 3.Klient med begrensede forutsetninger, men med vilje og motivasjon for å komme i/ fortsette i aktive tiltak 4.Bruker med store begrensninger, og med begrensede forutsetninger, vilje og/ eller motivasjon for å komme i aktive tiltak Gjennomgang med faglige veiledere, for å sikre helhetlig vurdering basert på felles holdninger

10 Strategi 2: Forebyggende arbeid – sekundær målgruppe Delprosjekt” Under 18 ”Delprosjekt” Ny retning Rettighetsproblematikk Intensivkurs Vurdering av risikoutsatte i Henvisningsutvalget

11 Delprosjekt ”Under 18” Mål: Bedre overgang fra ungdomsskole til videregående opplæring for risikoutsatte ungdom ved å styrke karriereveiledning, motivasjonen og de faglige resultatene i ungdomsskolen Kjøsterud og Galterud ungdomsskoler deltar i prosjektet med ca 15 elever fra hver skole – elever fra 10. trinn på Galterud og fra 9. trinn på Kjøsterud Hensikten er å forbedre overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring for risikoutsatt gruppe, med motivasjons -prosesser, ressurskartlegging, foreldre - og elev - coaching gjennom styrket karriereveiledning og nytenkning rundt medvirkning og involvering

12 Hva gjøres i Under 18…. Lokale tiltak: – ”Altopp” gruppe – ” English sport” – Samarbeid med lokalt næringsliv om hospitering, besøk og arbeidstrening Felles tiltak: – Styrket karriereveiledning i 10 trinn ved bruk av ”klart jeg kan” kurs for elevene – Særskilt oppfølging ved overgang til videregående skole for de som ikke kommer inn på sitt 1. eller 2. valg

13 Hvordan evaluere?

14 Ny retning Et samarbeid mellom NAV/ Ungteam, OT og Karrieresenteret Deltakere rekrutteres vil OT og er ungdom som akkurat har avbrutt videregående Tiltak: – Motivasjons – og ressurskartleggingskurs over 4 uker – Etterfulgt av arbeidstrening eller kurs i NAV – Individstønad

15 Erfaring med Ny retning Formål: Lavterskeltilbud som raskt gir et tilbud til ungdom som avbryter videregående skole Det er et mål at tilbudet skal føre til at ungdommen enten gjenopptar studier det påfølgende skoleåret, eller blir hjulpet over i arbeidsrettede tiltak Vi har gjennomført 2 kurs: Det første med 12 deltakere – det andre med 6 deltakere Nytt kurs startet opp 26 april Alle deltakere har gått over i arbeidstrening/ kurs eller arbeid etter avsluttet kurs

16 Rettighetsproblematikk Mer enn 80% av ungdom som henvender seg til NAV for å søke sosialstønad har frafall fra videregående skole Av disse har ca 15 % rettigheter igjen Med utgangspunkt i dette arbeider prosjektet nå med å kartlegge i detalj hvordan den enkelte ungdom har brukt opp sine rettigheter. Formålet med dette er for det første å få dokumentert kunnskap om hvor de kritiske periodene er i forhold til at ungdom bruker opp sine rettigheter for å kunne vurdere om det kunne vært jobbet på andre måter for å forhindre dette. For det andre for å kunne vurdere om regler rundt rettigheter motvirker et mål om at alle ungdom skal kvalifiseres til varig erverv

17 Intensivkurs Styringsgruppen har gitt prosjektet mandat til å utvikle en ordning hvor ungdom som mangler karakter i ett eller flere fag skal få tilbud om å gjennomgå intensivkurs med formål å gå opp til ny eksamen ( system) Målet er å få flere ungdom med godkjent vitnemål på fullført videregående opplæring

18 Strategi 3:Systemarbeid Dokumentasjon og statistikkinnsamling – systematisk bruk av dette Bruk av virkemidler (økonomisk sanksjonering) Systematisk bruk av samtykke Bruk av individstønad som virkemiddel Kommunale arbeidstreningsplasser Økt volum på kommunale lærlingplasser Kompetanseutvikling og veiledning Tverrfaglig samhandling – fra øverste styringsnivå til arbeidsgrupper

19 Resultater – måned for måned

20 Resultat - akkumulert

21 Resultatet målt mot andre kommuner (1.10.09) Snitt 8 kommuner i ASSS Drammen Utbetalt sosialstønad Økning 41 %Økning 1,1 % (en økning som snittet ville økt utgifter med 6 mill per 2 tertial i 2009) Antall klienterØkning på 24 %Økning på 1,4 % ( en økning som snittet ville gitt 108 flere klienter) Antall med full stønad Økning på 22 %Reduksjon på 11 % ( en økning som snittet ville gitt 75 flere klienter med full stønad)

22 Status feb 2010 – oppfølging i UT:

23

24 I tillegg kommer : 15 ungdommer i ressurskartleggingsfasen – startet kurs i april Ca 50 ungdommer som har andre saksbehandlere i NAV ( overført fra Sosialsenteret) Vi har en tilstrømning i snitt på 6 – 8 nye ungdommer per uke som søker sosial stønad


Laste ned ppt "P 1824 Systematisk arbeid med unge sosialhjelpsmottakere Hvordan gjør vi det? v/ Glenny Jelstad, Drammen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google