Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høring av utkast til Strategi 2020 TrygghetRespektKvalitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høring av utkast til Strategi 2020 TrygghetRespektKvalitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høring av utkast til Strategi 2020 TrygghetRespektKvalitet

2 Disposisjon Prosess Hovedelementer – sammendrag Tjenesteorganisering Kart med transportanalyse og fødselstall Spørsmål til høringsrunden

3 Behov for endring ”Den vestlige verden står overfor en varig demografisk endring som innebærer at den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres. Spesialisthelsetjenesten må vise samfunnsansvar gjennom å ikke legge beslag på en unødig stor andel av de samlede samfunnsressursene… ”

4 Helsetjenesten i et samfunnsperspektiv Hovedmomenter: Et sentralt samfunnsgode og viktig for opplevelse av trygghet Nødvendig med samarbeid mellom alle nivå i helsetjenesten Den vestlige verden står foran en varig demografisk endring Endret balanse mellom antall yrkesaktive og eldre utfordrer velferdsordninger Helsetjenesten må bruke tilgjengelig arbeidskraft på mer effektiv måte

5 Muligheter, forventninger og etterspørsel øker mer enn tilgangen på ressurser. Forventninger Med utvikling Økonomi

6 Hvordan er strategi-prosessen lagt opp? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november 2009 Åpne tematiske drøftinger i RHF-styremøtene og andre arenaer Høring Høringsprosess iverksettes av RHF-styret, mars 2010 Høring av kommuner, brukerorganisasjoner m.v., frist 20. mai 2010 Beslutning og gjennomføring Styrebehandling i lokale helseforetak inkl. drøfting med HF-tillitsvalgte Drøfting av endelig forslag til strategi med regionalt tillitsvalgte Høringssvar drøftes og framlegges for RHF-styret 3. juni Strategi 2020 vedtas av RHF-styret 24. juni juni Iverksetting av vedtatt strategi – innarbeides i langtidsplan Samhandlingsreform planlagt iverksatt 2012

7 Gjennomføring av høringsfase – Strategi 2020 1. marsRegionalt brukerutvalg 4. marsStyret for Helse Midt-Norge RHF vedtar å sende utkast til Strategi 2020 på ekstern høring 8. marsKonsernutvalget (tillitsvalgte) får presentert utkast til Strategi 2020 og opplegg for høring/drøfting Mars-aprilHF-styremøter og lokalt strategiarbeid 11.-12. MaiSeminar for alle HF-styrene og RHF-styret – Strategi 2020/LTP/innføring i styrearbeidet Framleggelse av diskusjonsnotat 2020 for HF-styrene 18.-27. MaiTema-diskusjon (basert på notat) i HF-styrene 18. Mai - Rusbehandling Midt-Norge HF 19. Mai - Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 20. Mai - Helse Nord-Trøndelag HF 25. Mai - Helse Sunnmøre HF 26. Mai - Helse Nordmøre og Romsdal HF 27. Mai - St. Olavs Hospital HF 20. MaiHØRINGSFRIST for eksterne instanser 21.Mai – 27. MaiSammenstilling og vurdering av innkomne høringsuttalelser

8 Gjennomføring av drøfting og vedtak av Strategi 2020 2. JuniDirektør- og styreledermøte for å drøfte oppsummering av høringsuttalelser og foreløpig saksframlegg 2020 3. JuniStyret for Helse Midt-Norge RHF behandler oppsummering av høringsuttalelser 4. JuniAU-møte med adm.dir. om utkast til saksframlegg 8.-9. juniDirektørmøte drøfter forslag til saksframlegg Strategi 2020 10. JuniAU (Regionalt tillitsvalgte) Drøfting av saksframlegg Strategi 2020 før utsendelse 11. JuniUtsendelse av saksframlegg og forslag til Strategi 2020 11.-18. juniLokale drøftinger med tillitsvalgte i helseforetakene 14-23. juniStrategi 2020-behandling i helseforetakenes styremøter: 14. Juni - Rusbehandling Midt-Norge HF 15. Juni - Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 17. Juni - Helse Nord-Trøndelag HF 21. Juni - St. Olavs Hospital HF 22. Juni - Helse Sunnmøre HF 23. Juni - Helse Nordmøre og Romsdal HF 21. JuniRegionalt brukerutvalg 23. juniAU (Regionalt tillitsvalgte) Strategi 2020-drøfting basert på drøftingsprotokoller fra helseforetakene 24. JuniStyret for Helse Midt-Norge RHF vedtar Strategi 2020

9 Disposisjon Prosess Hovedelementer – sammendrag Tjenesteorganisering Kart med transportanalyse og fødselstall Spørsmål til høringsrunden

10 De 4 hovedutfordringer mot 2020 – Befolkningens sammensetning og behov endres – Tydeligere krav til dokumentert kvalitet – Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor – Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten

11 De 5 strategiske målene i Strategi 2020 – Styrket innsats for de store pasientgruppene – Kunnskapsbasert pasientbehandling – En organisering som underbygger gode pasientforløp – Rett kompetanse på rett sted til rett tid – Økonomisk bærekraft

12 Hvordan har Helse Midt-Norge tenkt å møte disse utfordringene? – En effektiv tjenesteproduksjon – vi kan bli bedre – Riktig prioritering - tilpasset endringer i behov – Mindre ressurser til passiv beredskap og mer til aktiv pasientbehandling – Styrking av fagmiljøene – der de blir for små og sårbare – Bidra aktivt til omfordeling av oppgaver i tråd med Samhandlingsreformen

13 Disposisjon Prosess Hovedelementer – sammendrag Tjenesteorganisering Kart med transportanalyse og fødselstall Spørsmål til høringsrunden

14 Trygghet ved akutt sykdom Godt utbygde og kompetente prehospitale tjenester Økt kompetanse, behandling starter på skadestedet/på vei til sykehus Raskere på plass, tidligere vurdering og dermed raskere tilgang til relevant medisinsk kompetanse Tett samarbeid med lokal legevakt 64 ambulansestasjoner 6 ambulansebåter 2 helikopterbaser og ett ambulansefly I strategiperioden skal det skje en evaluering av de prehospitale tjenestene, og spørsmålet om videreføring av dagens organisering av ambulansetjenesten må vurderes. Strategiske valg, til vurdering:

15 Det gode lokalsykehuset Dekker i hovedsak de store pasientgruppenes behov - eller i desentraliserte poliklinikker/dagtilbud. Sentral rolle i oppfølging etter mer spesialisert behandling. Ressursbasen for primærhelsetjenesten (Felles akuttmottak, distriktsmed. senter, desentraliserte poliklinikker). Kompetansedeling gir færre akuttinnleggelser og bedre styrt pasientstrøm. Elektive døgntjenester i lokalsykehusene skal være basert på 5-døgnsdrift. Pasienter med behov for lengre liggetid enn 5 døgn behandles i akuttsykehusene. Tjenester rettet mot de store sykdomsgruppene skal desentraliseres, med lokalsykehusene som hovedarena. Lokalsykehusene vil være bindeleddet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Lokalsykehusene skal som minimum ha døgnberedskap for indremedisin. I tillegg kan virksomheten omfatte planlagt behandling i kirurgi. Strategiske valg, til vurdering:

16 Psykisk helsevern og rusbehandling Desentraliserte tjenester videreutvikles Kompletteres av spesialiserte sykehus/klinikker Bedre tilgang på polikliniske og ambulante tjenester Styrket samarbeidet med kommuner Ressursinnsats prioriteres inn tidlig i sykdomsutviklingen. Særlig vekt på å forebygge bruk av tvang. Psykisk helsevern er en viktig del av gode somatiske tjenester, og omvendt. Psykisk helsevern, rusbehandling og somatiske spesialisthelsetjenester skal samhandle tettere for å gi mer helhetlig tilbud til pasientene. Rusbehandlingen skal integreres tettere med både psykisk helsevern og de somatiske tjenestene. Strategiske valg, til vurdering:

17 Med begrenset tilgang på personell, og behov for redusert vaktbelastning, er det grunn til å se på om vi kan organisere vaktberedskapen på en bedre måte

18 Akuttkirurgi i fremtiden Akuttkirurgisk beredskap samles til ett sykehus i hvert foretak. Dette sykehuset får status som akuttsykehus i tråd med anbefalingene i ”Traumerapporten”. Strategiske valg, til vurdering: Bare 40% av de som legges inn for øyeblikkelig hjelp på en kirurgisk eller ortopedisk avdeling blir faktisk operert i løpet av 72 timer (hastegrad 1-3). Samlet vaktberedskap for ortopedi og bløtdelskirurgi har større kapasitet enn behovet. Relativt få pasienter pr vaktteam pr døgn. For å opprettholde akuttberedskap innenfor en spesialitet kreves bred kompetanse og vaktteam innen flere fag. Dette er ressurskrevende. Samling av fagmiljøene i hvert HF vil gi sterkere faglighet. Vil demme opp for transport av akuttpasienter til St Olavs Hospital Samling og omlegging frigjør ressurser for økt dagbehandling. Ventetid til planlagt behandling på dagtid øker. Økningen i transportkostnader vil være begrenset. Utgjør 3,8 mill kr pr år.

19 Tilpasning av akutt-tilbudet for barn Barnemedisin har utviklet seg fra døgn- til mer dag- og poliklinisk behandling. I dag er det 4 døgnavdelinger som tar mot barn til akutte innleggelser. Fagnettverket for pediatri mener det ikke er pasientgrunnlag for mer enn 2 barneavdelinger med døgnbasert akuttberedskap. St.Olavs hospital og Ålesund bør dekke disse funksjonene. I de andre foretakene er det pasientgrunnlag for 5-dagersposter for døgndrift. Antall barneavdelinger med døgnbasert akuttberedskap reduseres til to. I de andre helseforetakene skal det etableres akuttberedskap i 5- dagersposter Strategiske valg, til vurdering:

20 Tjenester i samhandling med kommunene Felles akuttmottak (FAM) er kommunal legevaktstjeneste samlokalisert med spesialisthelsetjenester og prehospitale tjenester. Har tilgang støttetjenester og kompetanse fra spesialisthelsetjenesten. Intermediærtjenestene er kommunal tjeneste og støttes med kompetanse fra spesialisthelsetjenesten. Skal sikre behandling og oppfølging i situasjoner hvor det ikke er nødvendig med innleggelse i sykehus. Særlige fortrinn i tidlig avklaring og tidlig intervensjon for pasienter som opplever forverring av kjent kronisk sykdom. Godt egnet til å styrke pasientens mestringsressurser etter et sykdomsopphold. Lokalsykehusene skal i strategiperioden invitere aktuelle kommuner og ambulansetjenesten til å samarbeide om etablering av FAM I strategiperioden skal helseforetakene etablere desentraliserte poliklinikk- og dagtilbud frittstående eller i tilknytning til intermediæravdelinger Strategiske valg, til vurdering:

21 Fødselsomsorgen er er sammenhengende tjeneste Fødselsomsorgen er en sammenhengende tjeneste med svangerskaps-, fødsels og barselomsorg. Antall fødsler har betydning for kvalitet. Bedre grunnlaget for gode medisinskfaglige fødselstilbud med større enheter. Bedre utgangspunkt for å rekruttere og beholde nødvendig fagpersonell Fortsatt fødselstilbud små enheter i områder med lang transporttid Systemene for seleksjon skal brukes aktivt Økt transportavstand skal møtes med tett oppfølging og gode sikkerhetsmarginer Følgetjenesten styrkes. Lege eller jordmor i ambulansen når transporten overstiger 1,5 time. Gir økt trygghet og sikkerhet for den fødende. Antall fødeavdelinger bør reduseres for å skape større enheter med mulighet for rekruttering av gynekologer i et godt fagmiljø. Transport til fødeavdelingen skal tas med i vurderingene. Det pågår for tiden et arbeid for å vurdere samarbeid over regiongrensene mellom Helse Sunnmøre og Helse Førde. Strategiske valg, til vurdering:

22 Tilpasning til lokale forutsetninger De geografiske utfordringene er ulike i de fire sykehusforetakene, og løsningene vil derfor ikke nødvendigvis bli de samme.

23 Disposisjon Prosess Hovedelementer – sammendrag Tjenesteorganisering Kart med transportanalyse og fødselstall Spørsmål til høringsrunden

24 Tallene på kartet er kommunetall fra SSB og lokalisert til kommunesenteret Kjøretid er beregnet i www.visvei.no 305 EN TIME kjøretid fra de mest perifere kommunesentre EN TIME kjøretid fra Namsos EN TIME kjøretid fra Levanger Kjøretid fra Verran til Veldemelen Transportmessig midtpunkt mellom Namsos og Levanger (1 time i hver retning) Kjøretid en time fra sykehusene (grønn linje) og en time fra perifere kommunesentre (rød linje)

25 Antall fødsler i 2008 Grønt felt er innenfor en time fra Namsos Rødt felt er innenfor 2 timer fra Namsos Røyrvik og Leka ligger utenfor 2 timersgrensen (mørkerøde bokser) 20 5 52 2 4 7 6 19 50 43 149 4 20 6 10 305 EN TIME kjøretid fra de mest perifere kommunesentre EN TIME kjøretid fra Namsos EN TIME kjøretid fra Levanger Kjøretid fra Verran til Veldemelen Transportmessig midtpunkt mellom Namsos og Levanger (1 time i hver retning)

26 EN TIME kjøretid fra det mest perifere kommunesentret EN TIME kjøretid fra Volda EN TIME kjøretid fra Ålesund Ofte vinterstengt Kjøretid en time fra sykehusene (grønn linje) og en time fra perifere kommunesentre (rød linje) Blå linje er en time sør for Ålesund

27 Ofte vinterstengt 25 95 73 34 114 305 EN TIME kjøretid fra det mest perifere kommunesentret EN TIME kjøretid fra Volda EN TIME kjøretid fra Ålesund EN TIME kjøretid fra det mest perifere kommunesentret EN TIME kjøretid fra Volda EN TIME kjøretid fra Ålesund Antall fødsler i 2008 Grønt felt er innenfor en time fra Volda Rødt felt er innenfor 2 timer fra Volda 121 70

28 Ofte vinterstengt 25 95 73 34 114 305 Antall fødsler i 2008 Blått felt er innefor en time fra Ålesund Rødt felt er innenfor 2 timer fra Ålesund Mørkerøde bokser er mer enn 2 timer fra Ålesund 121 70

29 64 33 22 23 192 32 25 95 70 73 74 14 69 77 34 114 121 Sum 532 Sum 246 Sum 480 Sum 726 86 Askvoll Høyanger Balestrand Hyllestad Sum 246 Sum 778 Fylkesgrense

30 Kjøretid innenfor en time fra Molde i hele grønt felt Kjøretid en time fra perifere kommunesentre (rød linje)

31 281 251 73 76 28 20 1137 116 37 51 31 34 47 67 21 16 30 Antall fødsler i 2008 Grønt felt er innefor en time fra Molde Rødt felt er innenfor 2 timer fra Molde Mørkerøde bokser er mer enn 2 timer fra Molde 10

32 281 251 73 76 28 20 1137 51 31 34 47 67 21 16 30 Antall fødsler i 2008 Grønt felt er innefor en time fra Kristiansund Rødt felt er innenfor 2 timer fra Kristiansund Mørkerøde bokser er mer enn 2 timer fra Kristiansund 10 116

33 Kjøretid en time fra Trondheim (grønn linje) og en time fra perifere kommunesentre (rød linje) Om i føde Orkdal se senere

34 37 19 53 57 15 65 53 65 19 32 162 26 57 56 189 78 169 30 5 21 93 2457 Antall fødsler i 2008 Grønt felt er innefor en time fra Trondheim Rødt felt er innenfor 2 timer fra Trondheim Mørkerøde bokser er mer enn 2 timer fra Trondheim Om Orkdal se, neste

35 37 53 15 65 19 32 162 189 21 93 2457 Antall fødsler i 2008 Grønt felt er innefor en time fra Orkdal Rødt felt er innenfor 2 timer fra Orkdal Fosen og resten av Sør-Trøndelag er ikke medregnet

36 Disposisjon Prosess Hovedelementer – sammendrag Utfordringsbildet Mål Tjenesteorganisering Kart med transportanalyse og fødselstall Spørsmål til høringsrunden

37 Spørsmålene i høringsbrevet: 1. Er det enighet om de fire hovedutfordringene som beskrives i Strategi 2020? – Er det andre utfordringer som vurderes som like viktige? 2. Er det enighet om de 5 strategiske målene som Helse Midt-Norge har satt for spesialisthelsetjenesten mot 2020? – Er det andre strategiske mål som vurderes som like viktige? 3. Er det enighet om de prinsippene for oppgavedeling som styret har vedtatt sendt ut på høring? – Er det andre måter å organisere tjenestene på som vil gi tilsvarende rom for å møte de utfordringene som er beskrevet? 4. Har høringsinstansene konkrete forslag til oppgavedeling/tjeneste- organisering som kan bidra til å løse de målene som er satt? 5. Generelle tilbakemeldinger


Laste ned ppt "Høring av utkast til Strategi 2020 TrygghetRespektKvalitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google