Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KURS FOR NYE TILLITSVALGTE OG VARA UTDANNINGSFORBUNDET og ROLLEN SOM KLUBBLEDER Utdanningsforbundet Halden v/lokallagsleder Modul 1 A, mai 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KURS FOR NYE TILLITSVALGTE OG VARA UTDANNINGSFORBUNDET og ROLLEN SOM KLUBBLEDER Utdanningsforbundet Halden v/lokallagsleder Modul 1 A, mai 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 KURS FOR NYE TILLITSVALGTE OG VARA UTDANNINGSFORBUNDET og ROLLEN SOM KLUBBLEDER Utdanningsforbundet Halden v/lokallagsleder Modul 1 A, mai 2016

2 Du er viktig for oss! TAKK for at du påtok deg vervet! Du innehar det viktigste vervet i forbundet, for det er du som har den daglige kontakten med medlemmene.

3 Innholdsoversikt – tall viser til bilde nr. A: Utdanningsforbundet: Vanlige forkortelser: 6 Tillitsvalgt – ulike typer / roller: 7-8 Vedtektene: 9-10 Sentralt nivå: 11-13 Fylkeskontoret: 14-15 Lokallagskontoret: 16-20 Viktige samarbeidsparter: 21-22 B: Opplæring og informasjon: Kurs: 24-31 Annen informasjon: 32-38

4 Innholdsoversikt, 2 C: Rollen som klubbleder Klubbleder: 39-40 Nestleder / vara-ATV: 41 Klubbstyret: 42-43 Klubbmøte: 44-49 Andre oppgaver for styret: 50 Medlemmer som trenger hjelp: 51-52 Klubbmail: 53-56 Hjelp for ATV: 57-58 Oppgaver og annet: 59-64 D: Forventninger fra lokallaget: 65-66

5 A: UTDANNINGSFORBUNDET

6 VANLIGE FORKORTELSER «Udf» er til intern bruk, skal unngås i referater o.l.! LM – landsmøtet SST – sentralstyret FST - fylkesstyret HTV - hovedtillitsvalgt ATV – arbeidsplasstillitsvalgt Medlemsgruppene G/Grs – grunnskole B/Bhg – barnehage V/Vgo – videregående opplæring UH: Universitet og høgskole FAS: faglig og administrativt støttesystem

7 TILLITSVALGT – ULIKE TYPER / ROLLER Organisasjonstillitsvalgte: Fokus på forbundet og vår politikk. Ansvar overfor/lønnet av Utdanningsforbundet, eks. lokallagsleder, fylkesleder og alle i sentralstyret. Tillitsvalgte som er valgt etter en hovedavtale, en avtale med arbeidsgiver. Fokus på samarbeid med arbeidsgiver. Ansvar overfor både Utdanningsforbundet og lokal arbeidsgiver, lønnet av arbeidsgiver, rettigheter og plikter nedfelt i hovedavtalen (mer om den på kurs 1B). Eks. Hovedtillitsvalgt (mer om HTV senere).

8 Tillitsvalgt – ulike typer / roller, 2 Arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) fyller begge disse rollene, er både klubbleder og har samarbeid med arbeidsgiver. Bare ATV i klubber med minst 47 medlemmer får tidsressurs betalt av Utdanningsforbundet. Denne tiden skal bare brukes til oppgaver som klubbleder – samarbeid med klubbstyret, lokallagsleder og lignende. Alle skal ha tidsressurs fra arbeidsgiver for den tiden de bruker til samarbeidet, inkl. nødvendig forberedelser. Det kan være en fast avsatt tid (eks. nedsatt 1-2 t/u for lærere), eller at man kan forlate andre arbeidsoppgaver når det trengs. Lønn for vervet: Se del B under Kurs. Modul 1 A skal handle om rollen som klubbleder.

9 VEDTEKTENE Vedtektene er Utdanningsforbundets «lover». Vedtatt på siste landsmøte i november 2015. Kan bare endres på landsmøter. Kan lastes ned fra www.udf.nowww.udf.no Se vedlagte utdrag. Generell del (1) er om medlemskap, rettigheter og plikter. Organisasjonens styringsorganer (del 2) handler om inndelingen i 4 nivåer og hvor beslutninger skal tas (forts. neste bilde).

10 Vedtektene, 2 Klubben: Valgmøte innen 15. mai hvert år. Se del C. Lokallaget: Årsmøte holdes hos oss i mars / april hvert andre år – 2015, 2017. Mange små lokallag har det hvert år, de fleste store annethvert år. De fleste har allmøte, Halden har delegatmøte med 60. Klubbene velger delegater (representanter, utsendinger) høsten før – altså neste gang høsten 2016. Dette blir en viktig oppgave for ATV og klubbstyret. Fylkeslaget: Årsmøte holdes i mai hvert 4. år, 2015 – 2019 osv. Delegatordning med 100 delegater, hvert lokallag tildeles et visst antall representanter. Sentralt nivå: Landsmøte holdes i november hvert 4. år, 2015 – 2019 osv. Delegatordning med 180 delegater, hvert fylkeslag tildeles et visst antall representanter.

11 SENTRALT NIVÅ, LANDSMØTET På Landsmøtet vedtas vår politikk, og det velges tillitsvalgte til: Sentralstyret (den daglige ledelsen) som har kontorer i Hausmannsgate i Oslo. Østfold har nå 2 i SST, se neste bilde. Representantskapet (som møtes noen få ganger i året) og består av Sentralstyret, de 19 fylkeslederne og 19 andre representanter, 1 fra hvert fylkeslag. Fra Østfold er det Dag Sørmo fra HiØ med Mari O. Bjerke fra Halden som vara. Kontrollkomitéen – som har ansvar for å sjekke at vedtektene blir fulgt og pengene forvaltet etter vedtatte retningslinjer. Tor Egeberg fra Østfold er medlem der.

12 Sentralt nivå, 2 Blant styremedlemmene er Tormod Korpås fra Halden, som også er leder av Lederrådet. Sentralstyret (SST) ledes av: Leder Steffen Handal. 1. nestleder Terje Skyvulstad (tidligere fylkesleder i Østfold) 2. nestleder Hege Valås.

13 Sentralt nivå, 3 Hjemmeside: www.udf.no (mer om denne under del B).www.udf.no Telefon 24142000, spesialnummer til medlemsregisteret og forsikringer: 02014. Postadresse: Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo. Besøksadresse: Hausmannsgate 17, 0160 Oslo (nær Legevakta / Blå Kors / Akerselva). Der (med inngang på motsatt side av kvartalet) ligger også vårt eget konferansesenter, Lærernes hus (bilde 23)

14 FYLKESKONTORET, UDF. ØSTFOLD Tlf. 23 13 80 00. Ring dit hvis vi ikke er å få tak i og det haster. Besøksadresse: St. Mariegate 96/98 Postadresse: Postboks 3, 1701 Sarpsborg. Sekretær: Hege Skauen. Rådgiver: Halvard Grini

15 Fylkeskontoret, 2 Fylkesleder: Dagrun Lundsvoll Kontaktpersoner for de største medlemsgruppene: Grs: Wenche Pereira Bhg: Cathrine Aasgaard Eide Nestleder: Bjørg Ratvik Vgo: Betty Anita Solli HTVer (for alle videregående skoler i Østfold): Rune Karlsen HTV-1 og Jens Adolfsen HTV-2.

16 LOKALLAGSKONTORET Leder Ellen Stigum Nestleder Marita Valentin Jacobsen

17 Lokallagskontoret, 2 Antall og navn vedtas på årsmøtet. Nåværende lokallagsstyre (01.08.15 - 31.07.17) i tillegg til leder og nestleder: Styremedlemmer: Mari O. Bjerke (grs), Asle Milde (grs), Ole N. Hauge (vgo, fagleder), Jannicke Johansen (bhg), Øyvind Braaten (grs). Vara: Hege Holone (1. vara, styrer kom.bhg), Cathrine Bjørnstad Skog (2. vara, vgo) og Bitte Gimming (3. vara, FAS).

18 Lokallagskontoret, 3 Mailadresse: post@halden.utdanningsforbundet.nopost@halden.utdanningsforbundet.no Postadresse: Tordenskjolds gate 1, 1776 Halden. Dette er i 3. etg. i bibliotekbygget. Lokallagsleder: På kontoret hver dag hvis ikke møte/kurs. 69174590 / 93080792. Legg evt. igjen beskjed på mobilsvareren. Bruker lokallagets e-postadresse. Nestleder: På kontoret hver tirsdag og onsdag (onsdag som HTV). 69174913 / 92 48 13 33.

19 Lokallagskontoret, 4 Hovedtillitsvalgte for kommunalt tilsatte: HTV-1: Asle Milde Vara: Henrik Bertelsen. Overordnet ansvar for alle kommunalt tilsatte. Leder også forhandlingsutvalget. HTV-1 er på kontoret hver dag, men har ofte møter på onsdager. 69174597 / 92219386 udf.htg@gmail.com udf.htg@gmail.com Deltar på deler av Modul 1B.

20 Lokallagskontoret, 5 HTV-2: Marita Valentin Jacobsen. Vara HTV-2: Irmelin Fjelde. HTV-2 er p kontoret tirsdager (som nestleder) og onsdager (som HTV). 69174913 / 92 48 13 33. udf.htk@gmail.com udf.htk@gmail.com Vara er på kontoret 1 dag pr. måned, etter avtale. Videregående skole har sin HTV på fylkeskontoret (Utdanningsforbundet Østfold). Private barnehager har ingen lokal hovedtillitsvalgt, for det er få felles eiere og ingen møter med eierne her. Espira- barnehagene har felles nasjonal HTV fra 1.1.16.

21 VIKTIGE SAMARBEIDSPARTER Unio – vår hovedorganisasjon (sammen m bl.a. sykepleierne og politiet). Leder i Unio fra 2016: Ragnhild Lied, tidligere leder i Utdanningsforbundet

22 Viktige samarbeidsparter, 2 Tryg – forsikringsavtale Viktigste del av våre medlemsfordeler. Se under Medlemsfordeler på www.udf.no www.udf.no Ring 02014 tastevalg 1. På www.tryg.no finner du oversikt over tilbud om private forsikringer (bil, hus mm.) og «Min Side» hvis du har slike forsikringer.www.tryg.no På Min Side på www.udf.no finner du oversikt over dine kollektive forsikringer.www.udf.no

23 B: OPPLÆRING OG INFORMASJON

24 KURS Det er svært viktig at du kommer på kurs du innkalles til! Opplæring er en forutsetning for å fungere ordentlig i vervet og for ikke å bli en ”privatpraktiserende” tillitsvalgt. Du skal representere Utdanningsforbundet, da må du kjenne forbundets politikk! Rettigheter forutsetter at arbeidsplassen har inngått tariffavtale med Utdanningsforbundet. Hovedavtalen – som er en del av denne – gir rett til permisjon med lønn for nødvendig opplæring i vervet.

25 Kurs, 2 Du må selv ordne transport til kursene. Kontakt andre deltagere for felles kjøring, og kontakt lokallagsleder hvis du har problem med transport. Unntak er bare lokallagets årlige storkurs (2-dagerskurs), da settes det opp buss. Mer om storkurs senere. Alle utgifter dekkes - mat, evt. overnatting, reise. Våre lokale kurs: Skriv ut reiseregningsskjema som ligger på hjemmesiden, lever regning for hvert kurs. Fylkeskontoret deler ut skjema på sine kurs. Original Parkerings-lapp skal vedlegges.

26 GRUNNSKOLERING AV NYE TILLITSVALGTE Modul 1 «Lokal introduksjon». Holdes av det enkelte lokallag i mai-august. I Halden deler vi det i 1A og 1B (Hovedavtalen og medbestemmelse). Modul 2-4 arrangeres av fylkeskontoret. De holdes vanligvis på Hotel Quality i Sarpsborg/Grålum (ved E6), Modul 4 av og til på Laholmen. Lokallagsleder eller en annen i styret deltar. Modul 2 og 3 holdes om høsten og modul 4 om vinteren Modul 2 «LOV»: Lov- og avtaleforståelse. Delvis hver for seg etter tariffområde. Østfold avholder normalt felles kurs for KS og PBL, mens ny ATV på Stat og FUS deltar på regionale kurs andre steder i landet. Modul 2 holdes i år tirsdag 27. + onsdag 28. september.

27 Grunnskolering av nye tillitsvalgte, 2 Modul 3 «VOKS»: Rollen som tillitsvalgt, profesjonsbevissthet osv. På tvers av tariffområder, felles for alle nye ATVer i Østfold. Modul 3 holdes i år torsdag 24. + fredag 25. november. Modul 4: Div. temaer, kan f.eks. være: Arbeidsmiljø, elever og barns rett til et godt læringsmiljø, verving. Dato oppgis høsten 2016. Innkallinger til Modul 2-4 sendes ut 2-4 uker i forveien. Vara innkalles bare til Modul 1, på 2-4 innkalles bare ATV. Vara kan ikke delta i stedet for ATV på disse kursene. NB: Påmelding til alle kurs i regi av fylkeskontoret skjer fra Min Side på www.udf.no etter at du har mottatt innkallingen. Behov for demonstrasjon?www.udf.no

28 LOKALE ATV-KURS Vara deltar hvis ATV ikke har anledning eller må melde sykdomsforfall el.l. Det er viktig at ATV gir vara kopi av alle innkallinger slik at vara kan overta på kort varsel. Det står en generell beskjed til leder / rektor / styrer om at permisjonssøknaden også gjelder vara Vanligvis i kommunestyresalen hvis alle ATV er innkalt, evt. formannskapssalen hvis bare mindre gruppe (eks. grunnskolen), på kontoret hvis liten gruppe (eks. kom. bhg.).

29 Lokale ATV-kurs, 2 Innkallingene sendes på mail 1-2 uker på forhånd. Påmelding ved å svare på mailen til post@halden.utdanningsforbundet.no innen oppgitt frist. Aldri påmelding på web / Min Side til lokale kurs. post@halden.utdanningsforbundet.no Du kan ikke melde deg på før innkallingen er sendt ut, men da er det fint om du melder deg på snarest mulig – ikke vent til du har fått svar på permisjonssøknaden din. Påmeldingsfristen skal overholdes!

30 Lokale ATV-kurs, 3 Grunnskolen innkalles en hel dag hver måned, datoer sendes ut i halvårlig plan og ligger også på hjemmesiden. Andre grupper innkalles etter behov, og varighet noen ganger bare en halv dag. Lokalt storkurs (2 dager) holdes normalt en gang i året. Neste kurs holdes torsdag 10. og fredag 12. november på Støtvig Hotel på Larkollen. Innkalling kommer i august. Bindende påmelding! Av og til – især på storkursene - har vi eksterne kursholdere og kursholdere fra fylkeskontoret/sentralt, ellers bruker vi “lokale krefter” fra lokallagskontoret. Husk å formidle videre viktige deler av kursinnhold til klubbstyret/medlemmene.

31 ATV FOR ANSATTE I HALDEN KOMMUNE Fom. høsten 2010 gis det godtgjøring/lønn til ATV på visse betingelser. Midlene er tatt fra lokale lønnsforhandlinger. Godtgjøringsbeløpet er satt ut fra antall medlemmer i klubben: 10.000kr (2-20), 12.500kr (21-40), 15.000kr (41-). Dette er ikke et funksjonstillegg som automatisk går fra avgående ATV til neste. Dere som er nye nå, må vente til neste høst, og krav blir da lagt inn bare hvis dere oppfyller følgende forutsetninger: ATV må ha gjennomført hele grunnskoleringa (modul 1-4) ATV må ha deltatt på de fleste lokale kurs han/hun er innkalt til. Vi fører oversikt over frammøte og deler ut kursbevis etter fullført grunnopplæring og når man fratrer vervet.

32 ANNEN INFORMASJON Utdanningsforbundets hjemmeside: www.utdanningsforbundet.no eller www.udf.no www.utdanningsforbundet.nowww.udf.no Det er viktig at du gjør deg kjent med hjemmesiden. Nyheter. Stort oppslag øverst, resten mer midt på siden. Informasjon om forbundet, inndelt etter medlemsgrupper. Store linker til aktuelle saker / saksområder. Blå link «Gå til fylkes-/ lokallag» gir veien videre til hjemmesiden til Utdanningsforbundet Østfold. Her finner du mye nyttig informasjon utarbeidet av vårt fylkeskontor. Lenger nede til høyre: Link til bl.a. medlemsbladet Utdanning. Flere nyheter hver dag, debattside med mer www.utdanningsnytt.no www.utdanningsnytt.no

33 Utdanningsforbundets hjemmeside, 2 Grønn link øverst til høyre, Logg inn. Den gir tilgang til Min Side, der står alle opplysninger (som medlemmene selv har ansvar for å ajourføre…). Medlemmene har tilgang til sin egen side. ATV har tilgang til medlemslista for egen arbeidsplass. Lokallagsleder og HTV har tilgang til alle. Innlogging skjer ved hjelp av pinkode sendt til din mobil (forutsetter at nummeret er registrert på Min Side). Følg instruks.

34 LOKALLAGETS HJEMMESIDE http://www.utdanningsforbundet.no/Fylkeslag/Ostfold/Lokallag/Halden Du kan også finne den via www.udf.no, link Fylkeslag langt oppe til høyre, Østfold, link lokallag (til høyre) og Halden.www.udf.no Her finner du blant annet dette: oversikt over alle tillitsvalgte på arbeidsplassnivå (ATV) oversikt over alle verv på lokallagsnivå (lokallagsstyret og hovedtillitsvalgte). Styremøteprotokoller og årsmøteprotokoller mal for regninger fra ATV (klubbstøtte / bevertning, reiseregninger for lokale kurs) årshjul for ATV datoer for ATV-kurs, innkallinger og enkelte kursmanuser

35 FACEBOOK ATV som bruker facebook, bør søke opp disse sidene og «like» dem: Lokallaget: Søk opp Utdanningsforbundet Halden Utdanningsforbundet: Nytt for hele forbundet. Utdanning: Medlemsbladet. Utdanningsforskning.no: Ny side for forskningsstoff, fra Udf. Unio: NB: Søk på «Unio hoved» hvis du ikke finner den på bare Unio. Viktig å følge siden i tariffoppgjør for offentlig sektor.

36 ALMANAKKEN Alle medlemmer skal få ny innmat i juni hvert år. Hvis almanakken eller innhold ikke er mottatt, eller hvis tapt/ødelagt, må de ringe selv til Utdanningsforbundet sentralt på 02014, tastevalg 3. Her finner du informasjon om lønn, arbeidstid, ferie, sykdom/fødsel, permisjon, stedfortredertjeneste, leirskole/ekskursjoner, pensjonsordninger. NB: Pass på at du leser det som gjelder DITT avtaleområde, se kapittelinndelingen foran!

37 MEDLEMSBLADET UTDANNING Sendes alle medlemmer. Man kan endre dette på ”Min side” og ikke motta bladet, for eksempel hvis den man bor sammen med også er medlem. Kan også leses elektronisk via app.

38 FORBUNDSNYTT Hefte som sendes alle tillitsvalgte, 8-10 numre pr år. Noen av numrene sendes bare elektronisk, på mail direkte fra Udf. sentralt. Viktig å skumlese og merke seg det med fet skrift, eks. beskjeder om å informere alle medlemmer. Kan også leses elektronisk via app.

39 C: ROLLEN SOM KLUBBLEDER

40 Klubbleder, 2 Denne rollen styres av Utdanningsforbundets vedtekter.  Utdanningsforbundets medlemmer på en arbeidsplass utgjør en klubb. (§ 69.1).  Det skal velges tillitsvalgt på alle arbeidsplasser. I tillegg kan det velges varatillitsvalgt (…) (§ 74.1).

41 NESTLEDER / VARA-ATV Det er viktig at ATV og vara har et tett samarbeid. Vara er også tillitsvalgt! Vara må hele tiden holdes oppdatert på info fra så vel Udf. som arbeidsgiver. ATV må ikke ta noen store avgjørelser uten kontakt med vara først. Vara overtar alle oppgaver hvis ATV har fravær over flere dager, forfall til et kurs/møte, skal ha permisjon el.l.

42 KLUBBSTYRET  Der forholdene ligger til rette for det, og i alle klubber med minst 10 medlemmer, skal det til vanlig velges et klubbstyre, som ledes av den tillitsvalgte (§ 69.3). I små klubber utgjør ATV og vara-ATV klubbstyret. Antallet bestemmes på valgmøtet, bør stå i forhold til antall medlemmer i klubben. Råd:1-3 i tillegg til ATV og vara. Ledermedlemmer kan sitte i klubbstyret, men det kan by på praktiske problemer i en del saker - de kan ikke være med på saker som også opp på medbestemmelsesmøter. Dette tilrådes derfor ikke.

43 Klubbstyret, 2 Klubbstyret må involveres så mye og ofte som mulig. Det er klubbstyret som bestemmer politikken / holdninger i saker, ikke ATV alene. Dette er delvis også fastsatt i vedtektene. I enhver prinsipiell og stor sak må hele klubben tas med på råd, dvs. klubbmøte. Se neste bilde.

44 KLUBBMØTE  Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter (§ 71.1)  Den tillitsvalgte / klubbstyret innkaller til klubbmøte når det er nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene ber om det (§ 71.3).  Ikke glem evt. små medlemsgrupper, i skolen for eks. SFO-leder, miljøterapeut. Så sant sakene angår dem, bør klubbmøtet legges til et tidspunkt der alle kan delta.

45 Klubbmøte, 2 Klubbstyret arrangerer, velger saker og innkaller. Det er ikke bare ATV som skal avgjøre dette selv – og ikke bare ATV som skal ha jobben med det! Medlemmene kan gi ATV mer tid til vervet (ingen inspeksjon, overta arbeidsoppgaver). Må vedtas på klubbmøte. Hvis du synes det er vanskelig å be medlemmene om dette selv, be en fra lokallagskontoret komme på et klubbmøte – vi legger gjerne fram idéen!

46 Klubbmøte, 3 Møteplan – avsatt tid til klubbmøter. Ha regelmessige møter, helst hver måned! Ha saksliste med infosaker og diskusjonssaker. Fatt tydelige vedtak i viktige saker, få vara / klubbstyremedlem til å skrive referat, som sendes alle medlemmer og lokallagskontoret. Be gjerne lokallagsleder og/eller hovedtillitsvalgte (KS- området) på klubbmøte! Annet: Ha en klubbtavle til oppslag og en perm til alle papirer. Få papirer som tidligere ATV hadde!

47 Klubbmøte, 4 LEDERMEDLEMMER  Medlemmer i stilling som arbeidsgivers representant deltar i klubben, unntatt i behandling av saker som er forberedelse til møter etter medbestemmelsesdelen i hovedavtalene (§ 71.2). Leder/rektor/styrer deltar ikke når klubben diskuterer saker som senere skal opp på medbestemmelsesmøte. Mer om slike møter på Modul 1B. Jfr. merknad om ledere som klubbstyremedlem.

48 Klubbmøte, 5 Valgmøte i klubben skal holdes hvert år innen 15. mai (§73.2). Rutiner i vårt lokallag: Fristen settes litt tidligere for å gi tid til Modul 1A i løpet av mai. ATV har ansvar for å avholde møtet og sørge for at det skrives protokoll på mal som sendes fra lokallagskontoret. Alle medlemmene må få slike protokoller og møtereferater. Denne protokollen skal også daglig leder/rektor/styrer ha kopi av, samt lokallagskontoret. I tillegg må man melde inn navn adresse, mobilnummer og mail på evt. ny ATV/vara skriftlig til lokallaget.

49 Klubbmøte, 6  Valgmøter og andre klubbmøter som skal gjøre bindende vedtak, skal innkalles med minst to dagers varsel (§ 73.1). Merk at dette gjelder alle saker, ikke bare valg. Vedtakene må skriftliggjøres i form av referat/protokoll fra møtet.  Ordinære valgmøter i klubben avholdes hvert år innen 15. mai. Valg gjelder normalt for to år fra 1. august (§ 73.2). Lokallaget råder klubben til å holde valg slik at ATV og vara er på valg annethvert år. Hvis man må fratre vervet før 2 år har gått, velger klubben en ny bare for den perioden som gjenstår, ikke for 2 år fra valgdatoen. Hvis ATV må fratre, rykker vara opp ut perioden, og klubben velger ny vara.

50 ANDRE OPPGAVER FOR KLUBBSTYRET  Drøfte saker som skal behandles av de besluttende organene på arbeidsplassen *, eventuelt forberede slike saker for drøfting i klubbmøte (§75.2.2). * Medbestemmelsesmøter mm.  Behandle og eventuelt videresende saker fra medlemmene i klubben eller fra andre organisasjonsledd (§ 75.2.3). Eks. hvis et medlem ønsker at lokallagsstyret skal ta opp en sak, eller hvis lokallagskontoret ber klubben svare på en undersøkelse som Udf. sentralt foretar.

51 MEDLEMMER SOM TRENGER HJELP  Den tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgivers representant på stedet og være bindeledd mellom klubben, eventuelt klubbstyret, og overordnede organisasjonsledd i Utdanningsforbundet (§ 75.1) Å ivareta interesser betyr ikke nødvendigvis å si seg enig med medlemmet i ett og alt. Men sørge for at medlemmet behandles korrekt, saklig og på en måte som tar medmenneskelige hensyn. Klubben/klubbstyret skal ikke involveres i personalsaker (angår ett medlem og som gjelder en mulig konflikt med foreldre og/eller arbeidsgiver). Bare for ATV, evt. vara.

52 Medlemmer som trenger hjelp, 2 Saker / spørsmål fra medlemmene til overordnede ledd skal alltid gå tjenestevei, dvs. via arbeidsplasstillitsvalgt til lokallagskontoret, som evt. formidler det videre til fylkesnivå og sentralt. Be medlemmene om å spørre DERE først, ikke gå direkte til lokallaget. Unntak: Ledermedlemmer. HTV er direkte tillitsvalgt for de kommunalt tilsatte, ellers lokallagsleder. Medlemmene kan (bare) henvende seg direkte til sentralt nivå i spørsmål om medlemskap, forsikringer osv. ved å ringe 02014.

53 KLUBBMAIL Det beste er at klubben har en egen e-postadresse som brukes av de som til enhver tid er ATV og vara. Lokallagskontoret oppretter denne i Gmail. Nesten alle klubber har slik e-post nå, eks: udf.tdm@gmail.com udf.tdm@gmail.com Vi ber andre om å ta kontakt for å få slik klubbmail NB: Lokallaget «eier» adressen, og mobilnr. eller epostadr. til ATV skal ikke legges inn som gjenopprettingsinfo! Det er lokallagets mail og evt. mobil 46943012 som skal brukes.

54 Klubbmail, 2 Det er mange gode grunner til at vi benytter klubbadresser i stedet for private mailadresser, bl.a.: vara har tilgang til all mail når ATV er syk/fraværende ny ATV har tilgang til viktig mail som er sendt tidligere ny ATV kan overta kontaktlista til alle medlemmene i klubben, slipper å legge inn selv vi slipper å endre mailadresse ved ny ATV Husk å endre passord, skal bare kjennes av ATV og vara! Hvis du glemmer det, må du kontakte lokallagskontoret. Vara må huske å lese e-post og svare, sende til medlemmer osv. hvis ATV er syk/har fri noen dager. Lær systemet av nåværende ATV.

55 Klubbmail, 3 Mail sendes ut fra lokallagsleder og hovedtillitsvalgte, avhengig av sak / innhold. Mye er mail som lokallaget får fra høyere nivåer, resten er lokal informasjon. Du vil oppdage at du får mye mail, især ATV i grunnskolen. Sjekk e-post minst 2-3 ganger i uka, daglig i spesielle perioder (tariff / lokale forhandlinger mv.). Lær deg å sile – alt er ikke like viktig. Se om mailen er merket ”viktig”, ”bare til orientering” eller ”ATV bes informere sine medlemmer”. Lag deg systemer med mapper / etiketter slik at du finner igjen det du leter etter senere. På Gmail er systemet med etiketter særdeles velegnet til å sortere/merke epost. Lag etiketter, gjerne i ulike farger, og bruk dem!

56 Klubbmail, 4 Legg inn mailadressen til alle medlemmene i klubben din i kontaktlista. Lag en gruppe slik at du kan sende til alle samtidig med bare ett tastetrykk. Har du klubbmail, kan du bare overta den gruppelista forrige ATV lagde, men den må oppdateres - medlemmer som har sluttet må tas ut, nyansatte/nyinnmeldte må settes inn osv. Når du sender mail til lokallagskontoret, tenk på hvem den skal sendes til, leder eller HTV. Er du i tvil, bruk alltid lokallagsadressen. Svar sendes til den som har sendt deg mail hvis ikke annet er spesielt oppgitt. Mailkultur: Vær restriktiv med å videresende / gi kopi av mail hvis du ikke er bedt om det og innholdet kan være ment til bare ATV eller bare til ett/noen av dine medlemmer. Spør avsender hvis du er i tvil.

57 HJELP FOR ATV Årshjul Foreløpig laget i tre versjoner: grunnskolen, kommunale og private barnehager. Utkast til vgs bes jobbet videre med av ATV og vara. Praktisk ”huskeliste” for oppgaver overfor lokallaget og arbeidsgiver. Ligger også på hjemmesiden vår. Se vedlegg.

58 Hjelp for ATV, 2 Kontaktpersoner i lokallagsstyret: Grunnskole: Mari O. Bjerke. Vara: Øyvind Braaten Videregående opplæring: Ole N. Hauge. Vara: Cathrine B. Skog Barnehage: Jannicke Johansen. Vara: Hege Holone FAS: Marita V. Jacobsen. Vara: Bitte Gimming UH: Ellen Stigum. Vara: Marita V. Jacobsen.

59 OPPGAVER OG ANNET FRA LOKALLAGSKONTORET Overholde frister Det er SVÆRT VIKTIG for oss at du overholder frister! Lag deg et system – bruk mobilen, almanakken, en kalender – noe som hjelper deg å huske i tide! Dette gjelder især kurspåmeldinger (fristen står i innkallingen) og oppgaver fra oss med svarfrist. På forhånd tusen takk

60 BEREDSKAPSPLAN FOR KS-OMRÅDET KS = ansatte i Halden kommune / Østfold fylkeskommune Brukes for hurtig info til medlemmene især i tariffoppgjør, men kan også brukes på arbeidsplassen ved behov for rask informasjon utenom arbeidstid. Lokallaget har laget maler ut fra antall medlemmer. Alle klubbene har en plan som sist ble godkjent vinteren 2016. Få den på minnepenn/mail fra forrige ATV og lagre den på pc. Hold den oppdatert: kontaktpersoner må evt. skiftes ut (melding om det MÅ sendes lokallaget), medlemmer som har sluttet må tas ut, nyansatte/nyinnmeldte må settes inn osv. Oppdatert og godkjent plan må være klar i februar/mars.

61 MEDLEMSLISTENE Medlemsliste for klubben sendes ut fra lokallagskontoret, normalt i august og januar. Må oppdateres gjennom hele året – alle endringer må meldes til oss snarest mulig. Endringer underveis: Vi må ha opplysning om evt. permisjon (fra – til dato, evt uten lønn) vikar som blir fast ansatt flytting (ny adresse) nyansatte medlemmer som slutter

62 Medlemslistene, 2 Nyansatte, også vikarer som ansettes for minst 1 mnd: Spør om de er medlem, presenter deg som tillitsvalgt! Medlem: Vi må ha navn, startdato, sluttdato hvis vikariat, stillingsprosent og stillingsbetegnelse (adjunkt eller lektor – evt. med tillegg, rektor, ass.rektor, undervisningsinspektør, fagleder, styrer, barnehagelærer, ped.leder, høgskolelektor, saksbehandler osv). For nyutdannede må vi også vite om dette er første hele arbeidsår etter endt utdanning (pga kontingenten), oppgi i så fall måned for siste eksamen.

63 Medlemslistene, 3 Medlemmer som slutter: Få opplysninger av medlemmer FØR de slutter: Slutter pga. ny jobb eller vikariat slutt: Info om ny arbeidsplass (navn, kommune) og stillingstype. Skal gå av med AFP / pensjon: Send info til lokallagsleder I GOD TID med navn, dato privat mailadresse og mobilnr.

64 Medlemslistene, 4 Lær medlemmene å kontrollere / endre info selv på www.udf.no Be alle ta med pc på et klubbmøte, gjør det sammen! www.udf.no Husk VERVING! Det er en av de viktigste oppgavene for ATV. Hvis en kollega ikke er medlem av et annet forbund, må man prøve å verve. Husk vikarer og studenter som er innom for kort tid! Infomateriell vedlagt (Hvorfor bli medlem, medlemsfordeler mm). Flere eks. kan fås av lokallagskontoret, noe ligger på hjemmesiden.

65 D: FORVENTNINGER FRA LOKALLAGET ATV kommer på kurs som lokallaget eller fylkeslaget innkaller til. Vara får kursinnkallingene og er parat til å stille opp hvis ATV er opptatt eller må melde forfall. ATV svarer på henvendelser fra medlemmer og lokallagskontoret uten unødige forsinkelser. Klubbstyret avlaster ATV og bidrar til rimelige arbeidsforhold. Klubbstyret avholder regelmessige klubbmøter og skriver referat, som ATV sender til både medlemmene og lokallagskontoret. Klubbstyret har oversikt over hvilke verv som er på valg hvert år og sørger for å avholde valgmøte i god tid før 15. mai. Orienterer evt. valgkomité, som starter sitt arbeid flere uker før klubbmøtet. Sørger for protokoll ved bruk av lokallagets mal. Orienterer evt. ny ATV/vara om dato for grunnopplæringskurs modul 1.

66 Legg lista lavt, hev den etter hvert Bruk dette manuset og heftene med avtaler som oppslagsverk Ha struktur og orden, bruk en ringperm med skilleark osv. Søk samarbeid (med vara, klubbstyret, medlemmer, arbeidsgiver) Ikke nøl med å be oss på lokallagskontoret om hjelp Senk skuldrene Stol på deg selv


Laste ned ppt "KURS FOR NYE TILLITSVALGTE OG VARA UTDANNINGSFORBUNDET og ROLLEN SOM KLUBBLEDER Utdanningsforbundet Halden v/lokallagsleder Modul 1 A, mai 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google