Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og helse Fredrik Jervell Bedriftslege Statoil.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og helse Fredrik Jervell Bedriftslege Statoil."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og helse Fredrik Jervell Bedriftslege Statoil

2 Disposisjon Kasuistikk Hva er psykososialt / organisatorisk arbeidsmiljø? Hvilke faktorer er viktige? Hvordan kan det påvirke helse? Hvordan kartlegge, intervenere og forebygge?

3 Kasuistikk Kvinne, 38 år, tobarnsmor, samboer Spesialsykepleier Meget oppegående og ressurssterk kvinne Blir av sin leder bedt om å ta jobb som mellomleder på uteseksjon i nabobyen –Grunnlag: “Du er så flink, vi trenger deg” –Har ingen lederopplæring, får ikke tilbud

4 Kasuistikk Opplever omtrent fra dag én å bli motarbeidet av ansatte –Baksnakking –Beskjeder ikke fulgt opp –Viktig informasjon holdes tilbake –Ekskludert sosialt Tar opp problemene med sin leder –Opplever lite støtte –“Hun gjorde ingenting” –Ingen konkret løsning Velger å bli i jobben –Søvnvansker –Konstant stressfølelse –Utbrent etter ca ett år Ender opp sykemeldt, diagnose PTSD og CFS 3 år senere: Tidsbegrenset uføretrygd, jevnlig til psykolog

5 Hva er arbeidsmiljø? ”Alt som ikke er deg på jobben” Psykososialt arbeidsmiljø: –Arbeidets innhold og tilretteleggelse i bred forstand –Samspillet mellom de ansatte på arbeidsplassen –Forhold ved arbeidets organisering som påvirker de ansatte Arbeidstidsordninger Ansettelsesforhold Prestasjonslønn Overtid

6 Hvordan kan psykososiale arbeidsmiljøfaktorer påvirke helse? Positive helseeffekter –mulighet til å dekke behov for ”well-being”, produktivitet og positivt selvbilde Negative helseeffekter –Stressreaksjoner –Sykdom

7 Dokumentert relasjon med somatisk sykdom – hjerte-/karsykdommer – muskel-/skjelettlidelser – brystkreft – diabetes – fertilitet/reproduksjon

8 Hva gir stress på jobben? Flere modeller: –Krav/Kontroll (Karasek/Teorell) –Effort/Reward (Sigriest) –Krav/Ressurs/Mestring (Lazarus) –Med flere…

9 Krav/Kontroll - modellen Karasek / Teorell Healthy Work (1981) Job Strain – modell: –Psykologiske krav –Beslutningsbredde (decision latitude/kontroll) –Høye krav og lav kontroll gir stress Grad av belastning/beslutningsbredde korrelerer med sykelighet

10

11 Norge anno 2006 (STAMI/NOA)

12

13 Andre modeller: Sigriest: Effort-reward imbalance –Ubalanse mellom innsats og belønning gir stress –Anses som et godt supplement til Krav/kontroll-modellen –Føler man seg verdsatt på arbeidsplassen? Lazarus: Coping (Mestring) –Mestring = Individets evne til å håndtere påkjenning –Mer fokusert på individ enn jobbforhold. –Individets forsøk og mulighet til å tilpasse miljøet til egne behov (problemløsning) –Ekspempler: Forsøke å løse problemer på arbeidsplassen Innhente sosial støtte Distansering Unnvikelse

14 Hvilke forhold er viktige? Manglende kontroll eller innflytelse –Når tar man pause? –Hvordan utføres arbeidet? –Kan man velge hvilke redskap/metoder skal brukes? Manglende forutsigbarhet –Vet du hva arbeidsoppgavene skal være de neste dagene/timene/ukene? –Får man opplæring i ny teknologi? –Når har man ferie? –Når slutter arbeidsdagen? –Får jeg sparken?

15 Hvilke forhold er viktige? Meningsfylt arbeid –Arbeidet tjener et godt formål (utover lønnsslippen) –Er det kvalitet over arbeidet man utfører? –Kan man se sammenheng mellom egne oppgaver og bedriften i sin helhet? Sosial støtte –Får man hjelp når man trenger det? –Forskjell mellom sosiale relasjoner og støtte Kollegial støtte =|= vennskap –Sosial ekskludering?

16 Hvilke forhold er viktige? Over- eller understimulering (krav) –For store krav eller for lave krav? –For enkle oppgaver i forhold til kompetanse? –For vanskelige oppgaver i forhold til kompetanse? Manglende belønning –Ros –Anerkjennelse –Lønn Konflikt –Ikke nødvendigvis et onde – Uenighet er nødvendig –Sjikane, trakassering og mobbing er farlig

17 Eksempler på krevende yrker Ensidig repetitivt arbeide

18 Samlebåndsarbeid Krav/kontroll? Sosial interaksjon? Mulighet til å se verdi av arbeidet? Kan risikoen forebygges?

19 Skiftarbeid

20 Skiftarbeid og helserisiko Skiftarbeid er vist å føre til: –Økt forekomst av røyking –Økt BMI –Økt forekomst av hjerte-/karsykdom –Økt forekomst av diabetes 2 –Økt risiko for muskel-/skjelettlidelser Nattarbeid kan under visse forutsetninger øke risiko for brystkreft –Hyppig fem eller flere konsekutive nattevakter

21 Natt-/Skiftarbeid Hvorfor blir man tykk av å jobbe på natta? Hvorfor røyker man mer? Atferdsmessig –Uregelmessig livsstil? –Trøst? –Belønning? –Behov for fet/søt mat? Fysiologisk –Endret døgnrytme gir endret metabolisme? Kortisol / melatonin døgnvariasjon –Dårligere søvnkvalitet gir dårligere restitusjon? –Dårligere restitusjon gir økt fysiologisk stressrespons?

22 Omsorgsarbeid

23 Muskel-/skjelett Hvorfor ser man så mange i omsorgsyrker med ”vondt over alt”?

24 Sikkerhetskritisk arbeid

25 Er mobbing mer problematisk i noen yrker enn andre?

26 http://www.nrk.no/nyheter/verd en/1.8288749

27 Eksempler på kartlegging God ledelse –Leder gir gode rammer og støtte til ansatte –Strukturert medarbeidersamtale Ikke nødvendigvis en god metode Årlig kartlegging –Bør inneholde spørsmål om psykososialt arbeidsmiljø Målrettet kartlegging –Psykolog gjennomfører gruppeintervju –Arbeidsgruppe ser på enkeltelement Mobbing Forhold oppgaver / ressurser

28 Statoil – hvordan gjør vi det? PRI –Psychosocial Risk Index –Årlig arbeidsmiljøkartlegging inneholder 8 validerte spm. –Gir en “Risikoindeks” (et tall mellom 0 og 100) –Ledere kan måles på dette på lik linje med andre parametre PRIMA –Psychosocial RIsk Management Approach –Metodikk for kartlegging og intervensjon –Brukes ved mistanke om dårlig arbeidsmiljø –Nedsettes arbeidsgruppe som gjør metodisk kartlegging og gir råd til ledelsen –Intervjuprosess kan ta flere uker

29 QPS Nordic Validert kartleggingsverktøy for psykososialt arbeidsmiljø Mye brukt i forskning og HMS-kartlegging https://www.qps- nordic.org/no/doc/Brukerveiledning_qpsnordic.pdfhttps://www.qps- nordic.org/no/doc/Brukerveiledning_qpsnordic.pdf Spørsmål om: –Jobbkrav –Rolleforventning –Kontroll –Forutsigbarhet –Mestring –Sosialt samspill –Mobbing/trakassering –Ledelse –Samspill, motivasjon m.m.

30 Kartlegging - spørreundersøkelse Eksempler på spørsmål fra QPS Nordic: –Er arbeidsoppgavene dine for vanskelige for deg? –Jeg har for mye å gjøre –Jeg har for lite å gjøre –Vet du nøyaktig hva som forventes av deg i jobben? –Kan du påvirke mengden av arbeid som blir tildelt deg? –Vet du hva slags oppgaver du kan få en måned frem i tiden? –Er du fornøyd med kvaliteten på arbeidet som du utfører? –Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra dine arbeidskolleger? –Blir dine arbeidsresultater verdsatt av din nærmeste sjef? –Har du selv blitt utsatt for mobbing eller trakassering på arbeidsplassen i løpet av de siste seks måneder? –Oppmuntrer din nærmeste sjef deg til å si fra når du har en annen mening?

31 Forebygging Primær prevensjon –Eksponeringsreduksjon –Strukturelle og organisatoriske forhold ved arbeidsplassen Sekundær prevensjon –Søker å endre individets mestring / persepsjon, ikke stressoren i seg selv –Intervensjon mot enkeltindivid eller gruppe med høy belastning/eksponering Tertiær prevensjon –Redusere skadeomfanget –Intervensjon hos individ med etablert sykdom

32 Forebygging - eksempler Primær prevensjon –Involvering av ansatte (nordisk modell) –Lederopplæring –Tilpasning av arbeidsbelastning Sekundær prevensjon –Stressmestringskurs –”Arbeidsmiljødag” Tertiær prevensjon –Henvisning til psykolog –Medisinsk behandling

33 Forebygging Følg arbeidsmiljøloven! AML § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet –(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. –(2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. –(3) Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas. –(4) Virksomheten skal innrettes for arbeidstakere av begge kjønn.

34 Mer AML § 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling –(1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem. –(2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: a)det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid, b)arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, c)det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar, d)arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom enkeltoppgaver, e)det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon. –(3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

35 Enda mer AML § 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet –(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. –(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. –(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. –(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

36 Takk for oppmerksomheten!

37 Referanser Hansen ON, Netterstrøm B: Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og stress. I Autrup H, Bonde JP, Rasmussen K, Sigsgaard T: Miljø- og arbeidsmedisin (2008) Arbeid som årsak til muskel-skjelettlidelser (STAMI-rapport nr. 22 – 2008) Arbeidstid og helse – En systematisk litteraturstudie (STAMI-rapport nr. 21 - 2008) Marmot M, Siegrist J, Theorell T: Health and the psychosocial enviroment at work. I Marmot M, Wilkinson RD (red) Social Determinents in Health (2006)

38 Ehlert U m.fl.: Psychoneuroendocrinological contributions to the etiology of depression, posttraumatic stress disorder and stress- related bodily disorders: the role of the hypothalamus-pituitary- adrenal axis. (Biological Psychology 2001) Chida Y m.fl.: Cortisol awakening response and psychosocial factors: A systematic review and meta-analysis (Biological Psychology 2009) http://legehandboka.no/arbeidsmedisin (NEL) Hurrell JJJr, Kelloway EK: Psychosocial Job Stress. I Rom WN, Markowitz, SB (ed): Environmental and Occupational Medicine (2007)


Laste ned ppt "Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og helse Fredrik Jervell Bedriftslege Statoil."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google