Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lempning av skatter og avgifter - Gjeldsordning 9. November 2015 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lempning av skatter og avgifter - Gjeldsordning 9. November 2015 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lempning av skatter og avgifter - Gjeldsordning 9. November 2015 1

2 Hovedregel: Skatter og avgifter skal betales til rett tid Hovedregel: Full betaling ved forfall, jf. skattebetalingsloven § 10-1: ”Skatte og avgiftskrav skal betales ved forfall og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv om fastsettingen er påklaget eller brakt inn for domstolene.” Unntak: Lemping : Ettergivelse, betalingsutsettelse, rentefritak, betalingsavtale Av hensyn til skyldneren, jf skattebetalingsloven § 15-1 Av hensyn til det offentlige som kreditor, jf skattebetalingsloven § 15-2 Forhold ved fastsettelsen, jf ligningsloven § 9-12 Gjeldsordning, jf gjeldsordningsloven Saksbehandlingen avhenger av grunnlagene for fastsettingen (skatt eller avgift) og grunnlaget for lempingen 2

3 Søknad om ettergivelse av skatt av hensyn til skyldneren § 15-1 - forhold ved skyldneren tilsier ettergivelse Søknad sendes skatteoppkrever i den kommunen sy har skattekrav mot seg Skatteoppkrever fatter vedtak eller skriver innstilling til skatteutvalget Skatteoppkrever har myndighet til å ettergi renter og omkostninger inntil kr 50 000 Kan altså ikke ettergi hovedstol Søknad sendes skattekontoret som i første omgang fungerer som sekretariat for skatteutvalget Søknad med innstilling sendes skatteutvalget. Skatteutvalget fatter vedtak eller skriver innstilling til skattekontoret Skattekontoret fatter vedtak i saken Sy har adgang til å klage ved avslag. Klagen sendes skattekontoret og vedtaket endres her eller sendes videre til SKD Skatteutvalget har myndighet til å ettergi hovedstol (skatt) inntil kr 200 000 og tilhørende renter og omk og/eller renter og omk inntil kr 100 000 3

4 Ettergivelse av skatt av hensyn til det offentlige som kreditor - fordi det er innfordringsmessig tjenlig for oss som kreditor § 15-2 Ensidig nedsettelse -Søknad sendes skatteoppkrever i kommunen der sy har skattekrav mot seg Betalingsavtale/-utsettelse -Søknad sendes skatteoppkrever i kommunen der sy har skattekrav mot seg Søknad videresendes skattekontoret med innstilling fra skatteoppkrever -vilkårene skal være vurdert og med forslag til vedtak i saken Søknad videresendes skattekontoret med innstilling fra skatteoppkrever vilkårene skal være vurdert og med forslag til vedtak i saken Skatteoppkrever har myndighet til å ettergi renter og omkostninger inntil kr 50 000. Kan altså ikke ettergi hovedstol Skatteoppkrever har myndighet til å inngå avtaler for inntil kr 300 000 av inntil 12 mnd. Varighet, Oslo utvidet fullmakt Søknad kan avslås innenfor beløpsgrensen uavhengig av avtalens varighet 4

5 Klarlegging av saksforholdet 1. Personalia: søkers navn, fødselsnummer, stilling, yrke, sivilstand 2. Antall forsørgede og deres alder 3. Dokumentasjon på inntekt de to siste år, uføretrygd, sosialstønad, legeattest, fengselsopphold, formue, gjeld, eventuelt regnskap/revisjonsrapport for de to siste år 4. Oversikt over samlet skatte- og avgifts gjeld, angitt med beløp, hvilke år restansene gjelder, samt prioritet. 5. Er fastsettelsen av skatt eller avgift basert på skjønn, egne oppgaver, endringsvedtak eller lignende? 6. Dokumentasjon av eventuell rimelighetsårsak 7. Oversikt over hvilke innfordringstiltak som er vurdert, gjennomført, resultatet av disse og videre innfordringsmuligheter 8. Opplysninger om skyldnerens øvrige kreditorer 9. Varig eller midlertidig ute av stand til å betale? 10. Hvordan kan en eventuell betalingsavtale gjennomføres? 11. På hvilket grunnlag søker skyldneren om lemping? Dette har betydning for saksgang og vedtakskompetanse 5

6 § 15-1 Lempning av skatter og avgifter av hensyn til skyldneren Hjemmel Skattebetalingsloven § 15-1 gjelder alle skatter og avgifter nevnt i lovens § 1-1 Retningslinjer: Skattedirektoratets melding nr. 3/12 8. februar 2012 utfyller lovens § 15-1 6

7 Vilkår for ettergivelse etter § 15-1 Tre kumulative vilkår (som alle må være oppfylt) Rimelighetsårsak jf. ”dødsfall, særlig alvorlig sykdom eller lignende årsaker” Rimelighetsvirkning jf. ”uforholdsmessig tyngende å fortsette innkrevingen”. Årsakssammenheng mellom rimelighetsårsaken og rimelighetsvirkningen jf. ”på grunn av” Skjønnsmessig vurdering, jf. ”kan” Lempning må ikke være støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral Klanderverdige forhold hos skyldneren 7

8 Vilkår: Rimelighetsårsak ”Dødsfall, særlig alvorlig sykdom eller lignende årsaker”, jf. § 15-1 (1) Dødsfall: skyldners død dødsfall i nær familie (ektefelle, foreldre eller barn) Særlig alvorlig sykdom: må baseres på et sykdomsbegrep som er vitenskapelig og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis psykiske lidelser alkoholisme og andre former for rusmisbruk uføretrygd (midlertidig/varig) krav om dokumentasjon (kan karakteriseres som alvorlige) Lignende årsaker Årsaker knyttet til skyldneren og som begrenser hans mulighet til å forbedre sin økonomiske situasjon kan være relevante. for eksempel alderdom, langtids arbeidsledighet eller at skyldner er i en rehabiliteringssituasjon 8

9 Vilkår: Rimelighetsårsak, forts. Omstendigheter som kan ha medført at skyldner har kommet i en vanskelig situasjon (listen er ikke uttømmende): Rusmisbruk Fengselsopphold Samlivsbrudd Langvarig arbeidsledighet Dødsfall i familien Sykdom, herunder psykiske problemer Forholdet til sosialtjenesten, mottaker av sosialstønad Sosiale problemer Langvarige økonomiske problemer Familiesituasjon, stor forsørgelsesbyrde 9

10 Vilkår: Rimelighetsvirkning Med rimelighetsvirkning menes at betaling eller innfordring av skatte- og avgiftskravet vil være sterkt urimelig, jf. ”uforholdsmessig tyngende”. Økonomisk vurdering av skyldner og dens husstand Inntekt, utgifter og formue Utgangspunkt for vurderingen: Dekningsloven § 2-7 som stiller krav om at skyldner og hans husstand skal få beholde det som med rimelighet trengs til underhold av skyldner og dens husstand.. 10

11 Vilkår: Årsakssammenheng mellom rimelighetsårsak og –virkning Kravet til årsakssammenheng innebærer et krav om at rimelighetsvirkningen må være en følge av at rimelighetsårsaken inntrådte. For eksempel kan det som følge av særlig alvorlig sykdom være uforholdsmessig tyngende å fastholde et krav på grunn av at skyldner har mistet mye av sitt inntektsgrunnlag. Det er viktig at nedsatt inntektsevne dokumenteres Ikke alltid rimelighetsvirkning - kapitalinntekt - god uførepensjon/annen stønad 11

12 § 15-2 Lempning av skatter og avgifter av hensyn til det offentlige som kreditor Hjemmel Skattebetalingsloven § 15-2 gjelder alle skatter og avgifter nevnt i lovens § 1-1 Retningslinjer: Skattedirektoratets melding nr. 9/11 3/12 8. juli 2011 utfyller lovens § 15-2 Formål Skyldner innrømmes lempning (betalingsutsettelse eller betalingsnedsettelse) fordi det tjener innfordringen Beste dekning vi kan oppnå Fremtidig skatteinngang Prosessøkonomi Samordning – en søknad om ettergivelse skal omfatte skyldnerens samlede skatte- og avgiftskrav 12

13 13 Skattebetalingsloven § 15-2 § 15-2. Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse av hensyn til det offentlige som kreditor Fremsetter skyldneren et betalingstilbud, kan et skatte- og avgiftskrav settes ned, eller det kan gis utsettelse med betalingen. Det er et vilkår at skyldneren ikke er i stand til å innfri kravet på vanlig måte, og at betalingstilbudet antas å gi bedre dekning enn fortsatt innfordring. Betalingstilbudet må være det beste skyldneren kan tilby, og avgjørelsen må ikke virke støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral. Det kan settes ytterligere vilkår for å få innvilget en betalingsordning etter første ledd. Avgjørelser etter denne paragraf treffes av innkrevingsmyndighetene. Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet fastsetter nærmere regler om innkrevingsmyndighetens kompetanse.

14 Vilkår for ettergivelse etter § 15-2 Skjønnsmessig avgjørelse, men på vilkår: Skyldneren må ikke være i stand til å innfri kravet på vanlig måte Tilbudet må gi bedre dekning enn videre innfordring Fremtidig perspektiv på 5 år Unntaksvis anledning til å ta hensyn til fremtidig skatteevne, jf 0- tilbud Tilbudet må være det beste skyldneren kan tilby Lånemuligheter? Avgjørelsen må ikke være støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral Rimelighetsgrunner er relevante Adgang til å sette andre vilkår

15 Den skjønnsmessige helhetsvurderingen Dersom de kumulative vilkårene er oppfylt i enten § 15-1 eller § 15-2, kan lemping innvilges Lempning må ikke virke støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral. Skjønnsmessig helhetsvurdering: Rimelighet Eventuelle klanderverdige forhold hos søker Søker har ikke oppfylt sine forpliktelser etter gjeldende regelverk Illojal bo forringelse Illojal kreditorbegunstigelse Etterkontroll-bokettersyn o.l. Manglende betalingsvilje Stadig opparbeidelse av ny skatte-/avgifts gjeld Alvorlige gjeldsproblemer henvises til gjeldsordning etter gjeldsordningsloven 15

16 Den skjønnsmessige helhetsvurderingen, forts. Ev. støtende forhold skal imidlertid vurderes opp mot andre forhold som kan gjøre det mindre støtende å innvilge lempning. Klanderverdige forhold ligger langt tilbake i tid - Vekten av klanderverdige forhold svekkes over tid Forholdene er knyttet til skylders tidligere virksomhet Vedkommende har ikke opparbeidet seg ny skatte- og avgifts gjeld i ettertid Der søker er dømt for forhold tilknyttet opparbeidelse av skatte- og avgiftskrav – i så fall gjort opp overfor samfunnet Skyldners alder og totalsituasjon Kravenes alder og sammensetning Innfordringshistorikken (SKO har utfyllende opplysninger) Nylig avholdt bokettersyn 16

17 Midlertidig eller varig svekket betalingsevne Midlertidig svekket betalingsevne, jf. § 15-1 første ledd første pkt. Betalingsutsettelse eller betalingsavtale Betalingsutsettelse bør ikke innvilges for mer enn ett år for gangen Betalingsavtaler: Ingen begrensning angående varigheten (anbefalt periode 1 år) Eksempler: Langtidssykemelding, rehabilitering, attføring, dødsfall i nær familie, tidsbegrenset uførestønad, studier eller avtjening av militærtjeneste Varig svekket betalingsevne, jf. § 15-1 første ledd annet pkt. Nedsettelse eller ettergivelse Varig: Ikke utsikt til bedring av skyldnerens arbeidsevne og økonomiske situasjon Eksempler: Uførepensjon, høy alder i kombinasjon med langvarig eller alvorlig sykdom Spørsmål om lempning av renter vurderes særskilt 17

18 Skattekontorets behandling av gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven. 18

19 Utgangspunkt – Lovens formål Å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi, angitt i formålsbestemmelsen i §1-1. 19

20 Kompetanse Skatteoppkreveren har ikke selvstendig kompetanse til å inngå gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven Det er skattekontoret i det fylket hvor namsmannen har kontor som skal behandle forslag og begjæringer om endring/opphevelse etter gjeldsordningsloven. 20

21 Åpning av gjeldsforhandling Namsmannen kan foreta åpning av gjeldsforhandling der det er «åpenbart at vilkårene er oppfylt», jf. §3-1, 1. ledd, 2. pkt. Det vises til vilkårene i §§1-2 – 1-4 Virkeområde Økonomisk vilkår Forhold som er til hinder for åpning (støtende) Dersom namsmannen finner at det ikke er åpenbart at vilkårene er oppfylt, sendes saken til tingretten for vurdering OBS! De samme vilkårene som benyttes ved åpning av gjeldsforhandling brukes også ved vår vurdering av forslaget til gjeldsordning (både frivillig og tvungen) 21

22 Vilkåret om «varig ute av stand...» Skyldner må være «varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser», jf. §1-3 første ledd Vurderes av namsmannen, men vi foretar også en vurdering Betalingsudyktighet: Ikke i stand til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, over et antatt tidsrom på 5-10 år Inntektspotensiale: Arbeidavklaringspenger og arbeidsløshet er normalt en forbigående tilstand. Uførhet regnes normalt som varig tilstand. Forholdet mellom inntekt og gjeld: Dersom man har gjeldsbyrde på inntil det dobbelte av inntekten, vil man vanligvis ikke oppnå gjeldsforhandling Alder: Unge skyldnere må tåle større økonomisk belastning enn eldre skyldnere. Med ung alder menes person opp til begynnelsen av 40- årene. 22

23 Absolutt hinder for åpning § 1-4 - Det er klart at skyldneren illojalt har innrettet seg med sikte på å få gjeldsordning - Forsettlig eller grovt uaktsomt gir feilaktige eller villedende opplysninger om forhold av vesentlig betydning for saken - Uavklarte økonomiske forhold som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre gjennomføringen av gjeldsforhandlingene - Åpning av gjeldsforhandling skal også nektes dersom det åpenbart vil virke støtende for andre skyldnere eller samfunnet for øvrig 23

24 Støtendevurdering § 1-4, annet ledd: Et gjeldsordningsforslag skal i utgangspunktet ikke aksepteres dersom det vil åpenbart vil virke støtende. Særlig interessant for skattemyndighetene er §1-4 e): Etter denne bestemmelsen skal det ved avgjørelsen av om en gjeldsordning vil virke støtende legges vekt på om en betydelig andel av skyldnerens gjeld er skatte- og avgifts gjeld og om skyldneren kan klandres for forhold knyttet til denne. Tre faktorer som må vurderes: Andelen skatt- og avgifts gjeld Klanderverdige forhold Kravenes alder NEI 24

25 Avslagsgrunner Stor skattegjeld kan ofte være til hinder for både å åpne for gjeldsforhandlinger, Hovedstol over 50 %, Betydelig hovedstols beløp (1-2 mill.) Dersom renter utgjør størsteparten av anmeldt krav, svekkes betydningen av dette Ny skatte/avg.gjeld (tre og fem år tilbake i tid) Skjønnsligning (bokettersyn o.l.) Kontinuerlig pådratt seg restanser over flere år Ikke gjort forsøk på å betjene gjelden Manglende innlevering av oppgaver / SA Skattetrekk Levert oppgave men ikke bet, kan betraktes som underslag (har oppkrevd mva men ikke innbetalt) 25

26 Avslagsgrunner, forts. Unnlatt å oppfylle sine forpliktelser, som næringsdrivende overfor det offentlige" God økonomi hos partner kan også være avslagsgrunn Skyldners levestandard blir ikke berørt, gjelden blir sanert uten at sky må gjennomgå øk. forsakelser som gol forutsetter Det støtende kan lempes ved at perioden utvides Skyldnere kan oppnå gol selv om ovennevnte forhold er tilstede – men da spiller andre forhold også en rolle. SKY kan ha tilbudt å utvide perioden til 7 år, men da bør det være dividende til fordeling. En utvidelse har ikke noe for seg dersom det er 0-ordning - det sentrale er jo å få inn penger. 26

27 Samlet vurdering Det vil alltid bero på en konkret vurdering hvorvidt det vil virke støtende om skyldneren oppnår gjeldsordning. Skjønnsmessig helhetsvurdering hvor de nevnte faktorene tas i betraktning. De klanderverdige forhold vurderes opp mot andre forhold som gjør det mindre støtende å akseptere forslaget, for eksempel at gjelden er gammel, at skatte- og avgiftsmyndighetene har forsøkt å innfordre gjelden i mange år uten resultat og at renter utgjør en stor del av kravet. Videre skal det legges vekt på skyldners behov for å oppnå en gjeldsordning. 27

28 Andre støtende forhold §1-1 tredje ledd – skyldneren plikter å innfri sine forpliktelser så langt det er mulig Dersom skyldner tar utdanning under gjeldsordning, slik at han øker sitt inntektspotensiale, bør gjeldsordningsperioden forlenges inntil 2 år utover normalperioden Bevisst redusering av inntekten Påberopte avsetninger utover livsoppholdssatsen (for å gi aksept må behovet begrunnes og/eller dokumenters): Boutgifter/strøm Konfirmasjonsutgifter (inntil kr 5 000 ekstra) Lege/tannlege (utvide gjo.perioden) Transport Fagforeningskontingent (aksepteres ikke) 28

29 Begjæring om opphevelse/endring Dersom skatteoppkreverkontoret mener gjeldsordningen ikke er overholdt i henhold til avtalen, kan det sendes en forespørsel til skattekontoret om å begjære endring/omgjøring ved tingretten. Endringsbegjæring etter §6-2 første ledd: Dersom det inntrer vesentlige forbedringer i skyldners økonomi. Vanskelig å antyde noen eksakt beløpsgrense, men bør være betydelig. 29

30 Annet praktisk Benytt vår fellespostkasse adresse i Skatt øst skoisk.fellespost@skatteetaten.no Merk emnefeltet med Skatteutvalg Utvalgssekretariatet i Skatt øst May Elisabeth Gjelstad Tlf 945 307 06 Skatt øst, postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo Tlf 800 800 00 30

31 Kontaktpersoner hos Skatt øst Jorunn Høyden, 23 17 92 19 (fnr 1 – 10 + 18 – 19) jorunn.hoyden@skatteetaten.no jorunn.hoyden@skatteetaten.no Vilde Hauan, 23 17 92 14 (fnr 11 – 15) jobber fortrinnsvis mandager Vilde.Hauan@skatteetaten.no Eva Nerdal, 23 17 93 04 (fnr. 16 – 17 og 20 – 31) eva.nerdal@skatteetaten.no FAKS 22 17 01 21 31


Laste ned ppt "Lempning av skatter og avgifter - Gjeldsordning 9. November 2015 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google