Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faget ”Legal Writing”s grensesprengende rolle i utvikling av skriveferdigheter på jurdiske fakulteter i USA Ronald Craig 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faget ”Legal Writing”s grensesprengende rolle i utvikling av skriveferdigheter på jurdiske fakulteter i USA Ronald Craig 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Faget ”Legal Writing”s grensesprengende rolle i utvikling av skriveferdigheter på jurdiske fakulteter i USA Ronald Craig 1

2 1970-årene Erkjennelse av at jurister skrev dårlig Amerikansk politiker beskrev engang juristspråk som: ”Gobbledegook” 2

3 Gobbledegook Muntlig eller skriftlig språk som er langt, pompøst, vag, komplisert og vanligvis med latiniserte ord 3

4 Gobbledegook #1 No news is good news. Blir til The absence of intelligence is an indication of satisfactory developments 4

5 Gobbledegook #2 Give us this day our daily bread. Blir til We respectfully petition, request and entreat that due and adequate provision be made, this day and date first above inscribed, for the satisfying of petitioners’ nutritional requirements of such quantity of cereal products (hereinafter called ”bread”)….” 5

6 Lovforslag # 1900 – Delstat Maryland Every consumer agreement made after June 30, 1981: 1)Shall be written in nontechnical language, in a clear, coherent manner, and use words with common everyday meanings; 2)May not contain any of the following words or phrases: a)Aforesaid, b)Forthwith, c)Herewith, d)Hereinafter e)Hereinabove, f)Notwithstanding, g)Pursuant to, h)Witnesseth, …. 6

7 Nytt fag innført i amerikanske juridiske fakulteter Forskjellige navn: Legal writing Legal writing, research and analysis 7

8 Undersøkelse i 2011 (gjennomført av Legal Writing Institute) Nesten alle 188 juridiske fakulteter i USA har Legal Writing som obligatorisk fag i både høst- og vårsemesteret for førsteårsstudenter I gjennomsnitt 40 studenter per lærer 8

9 Litt om faget Legal Writing Kjent som det vanskeligste faget i det juridiske studiet For mange studenter er dette det eneste faget som utvikle praktiske ferdigheter gjennom 3 års jusstudiet Kombinasjon av kurs og oppgaver Intens dialog mellom lærer og student 9

10 Hva lærer man i faget Legal Writing (1) Hovedfokus er på skrivestil – ikke grammatikk Form, organisering Kortfattethet, nøyaktighet, enkelhet, klarhet, eleganse Praktiske metoder for å finne frem til relevante rettskilder (som skal brukes i oppgaveløsning) 10

11 Hva lærer man i faget Legal Writing (2) Rettsanalyse (tolkning av lovtekst og domstolsavgjørelser; anvendelse av prejudikater) Oppbygging av argumentasjon Muntlig fremstilling av en argumentasjons- rekke 11

12 Undervisning i form av kurs -- hele semester Hvordan leser en domstolsavgjørelse – ”Briefing” Utvelgelse av relevante fakta Formulering av de rettslige spørsmålene Formulering av det rettslige prinsippet i dommen Domstolens resonnement Bruk av presedens Oppbygging av argumentasjon Riktig form i legal memorandum og prosesskrift Skriveteknikker -- f.eks. hvordan minker overflødig ordbruk 12

13 Overflødig ordbruk – ”Verbosity” Bruk av flere ord enn nødvendig for å si hva man ønsker å si Hva er galt med overflødig ordbruk: Den minker forståelse Den sliter ut leseren 13

14 Hvordan unngår man ”Verbosity” Bruk aktiv form istedenfor passiv Unngå substantivsyke (bruk verb istedenfor substantiv avledet av verb) Unngå overflødige rettslige fraser, for eksempel ”Last will and testament” ”Null, void, and of no further effect” 14

15 ”Spurious accuracy” – Falsk nøyaktighet Matematisk begrep Gir et inntrykk av nøyaktighet, men som er langt utover det som er nødvendig ”Den gjennomsnitts amerikanske familien har 2.13467529 barn” 15

16 Pompøst juristspråk Det ”lukter” juss (”the smell of law”) Det gir illusjon av presisjon Det gir legfolk hodepiner Ikke-tekniske juristspråk bør erstattes med mer kjente ord 16

17 Praktisk fag bygget på følgende typer oppgaver Legal memorandum (betenkning skrevet for en overordnet advokat i samme firma) Appellate brief (prosesskrift for en ankedomstol) (oppsummerende fakta og jus) Oral argument (muntlig prosedyre for en ankedomstol) 17

18 Oppgave: Legal memorandum Studentene mottar en juridisk problemstilling (ofte uten opplagt svar; domstoler har delt seg) Studentene finner frem til relevante rettskilder Studentene finner de aktuelle rettsspørsmål Tolking og analyse av kildene i lys av fakta Skrive en juridisk betenkning Lærer gir kommentarer skriftlig og muntlig Studentene gjør en ”rewrite” (revidert versjon) 18

19 Oppgave: Appellate brief (prossesskrift for ankedomstol) Studentene deles inn i grupper, som ”advokat” for den ankende part og for ankemotparten Studentene skriver et partsinnlegg Partsinnlegget skal formulere de rettslige spørsmålene og overbevise en domstol om advokatens tolkning av jussen og fakta Lærer gir kommentarer skriftlig og muntlig Studenter gjør en ”rewrite” (revidert versjon) 19

20 Oppgave: Muntlig prosedyre Fremføringsteknikk Håndtering av spørsmål fra dommeren Håndtering av de svake sidene av saken Bruk av notater som hjelpemiddel Replikk og duplikk 20

21 Omfattende tilbakemelding fra lærer (individuelt møte med hver tilbakemelding) Form Grammatikk Organisering Logisk brudd Uklarhet Bruk av rettskilder 21 Overflødig ordbruk Feil bruk av ord Feil formulering av rettsspørsmål

22 En side av min lærers 8-sider kommentar til min 15-siders legal memorandum (1974) 22

23 23

24 Hva er spesielt med den pedagogiske tilnærming i faget Legal Writing (1) Autentiske oppgaver med passende vanskelighetsgrad Læringskonteksten er preget veldig av et samarbeid mellom student og lærer Prosessen er preget av repetisjoner med hyppige tilbakemeldinger og krav til omskriving Bruk av sokrates-metoden og case-studier 24

25 Hva er spesielt med den pedagogiske tilnærming i faget Legal Writing (2) Faget er preget av en bevissthet om: (a) skrivingens rolle i å forme tanker og (b) hvordan forfatteren kan omforme denne bevisstheten til språkmessige valg som tjener sitt retoriske formål 25

26 Den største utfordringen for faget Lærernes kår Lite tid til overs for forskning Sett som et steg på veien til andre retts- dogmatiske fag (ofte midlertidig stilling) Nettverk dannet først i 1986 (Legal Writing Institute) Det har tatt tid å utvikle faget som en disiplin for vitenskapelig forskning 26

27 Skrivingens sentrale rolle i ”legal rhetoric” ”More than any other teacher in the law school setting, legal writing teachers explicitly teach legal rhetoric – the analysis, interpretation, criticism, and composition of legal arguments. We help students learn to read legal texts; we help them learn how to use legal authorities; and we help them learn how to articulate legal rules and construct legal arguments.” 27


Laste ned ppt "Faget ”Legal Writing”s grensesprengende rolle i utvikling av skriveferdigheter på jurdiske fakulteter i USA Ronald Craig 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google