Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftskontrakt 0801 Vest Telemark 2013-2018. Dagsorden Innledning med presentasjon av konferansedeltakerne Viktige endringer i årets kontraktsmal ny håndbok.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftskontrakt 0801 Vest Telemark 2013-2018. Dagsorden Innledning med presentasjon av konferansedeltakerne Viktige endringer i årets kontraktsmal ny håndbok."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftskontrakt 0801 Vest Telemark 2013-2018

2 Dagsorden Innledning med presentasjon av konferansedeltakerne Viktige endringer i årets kontraktsmal ny håndbok 111 Spesielt for denne kontrakten Spørsmål fra tilbyderne

3 Praktisk informasjon Lysark som vises vedlegges referatet Alle spørsmål som stilles gjengis i referatet Spørsmål som ikke blir besvart i løpet av konferansen, kommer i referatet Referatet blir et kontraktsdokument Referatet med vedlegg vil bli lagt ut i Doffin, og tilbydernes kontaktpersoner vil få varsel om dette på e-post.

4 Konkurransegrunnlaget er delt inn i følgende kapitler: A Prosjektinformasjon B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav C Kontraktsbestemmelser D1 Prosessbeskrivelse D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan D2-I Instrukser D2-K Kvalitetssystem D2-P Vegbilder D2-R Rapporteringsskjema D2-S Informasjon om vegnettet D2-T Liste over etterslep og skade D2-V Vegnett og objektdata E Svardokumenter Alle dokumenter legges i Doffin, utenom kapittel D2-P og D2-S som utleveres på egen minnebrikke.

5 Kapittel A A0 Forside og innholdsliste A1 Dokumentliste Hb 211 Avfallshåndtering skal ha dato 2012 i stedet for 2010 Sopp-rapporter er tatt med i A1 og er dermed en del av kontrakten (NA-rundskriv 2011/16) Gjensidig evaluering i entreprisekontrakter (NA-rundskriv 2012/6) A2 Innbydelse med tidsfrister, leveringssted og kontaktinformasjon A3 Orientering om prosjektet

6 Kapittel B B1 Konkurranseregler Laveste pris B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

7 Kapittel C C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser (NS 8406) C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen C3 Spesielle kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument

8 Kapittel C (forts.) Byggemøtefrekvens (C2 pkt 7 og C3 pkt 6) Lærlinger er flyttet fra D1 og C3 til C2 pkt 16 – Det er innført en «premie» på kr 0,50 pr timeverk dersom det kan dokumenteres en viss bruk av lærlinger Tiltakstid gjelder for alle oppgavene i D1, dersom annet ikke er beskrevet i D1 (C3 pkt 4)

9 Kapittel C3-7 - Samhandling Entreprenør skal stille på et dagskurs i regi av Statens vegvesen med sin driftsleder/kontraktsleder og annet personell (begrenset til 3 personer fra entreprenør pr kontrakt). Datoen for dette er fastsatt til 23.april 2013 (sted ikke avklart) Entreprenøren må sette av tilstrekkelig med tid for å få en god dialog i prosessen. En regner med ca 5 dager før kontraktsoppstart.

10 Samhandling – hva forventes av entreprenøren? Åpenhet rundt prosessen med utarbeidelse av planer Hvor langt har man kommet med disse, hvordan kan byggherre bidra med informasjon? Effektiv utnyttelse av tiden fram til 1. september for å oppnå omforente planer Aksept for å bli enige om en møteplan med delfrister for levering av utkast Avklare hvordan vi skal takle fremtidige konflikter, etablere rutiner for samarbeid, HMS, kvalitetssikring mm.

11 Kap. C3-8.3.1 Inspeksjoner og kontroll Inspeksjoner og kontroll – IC0831 er fjernet fra malen. Det er nå spesifisert i C3 pkt 8.3.1 krav til generell inspeksjon og enkel inspeksjon Krav til generell inspeksjon Sikre funksjon for vegnett og objekter og fastlegge avvik. Oppdage akutte skader og skadeutvikling. Registrering av generell tilstand på vegnett og objekter samt forhold som kan påvirke trafikksikkerhet og framkommelighet. Inspeksjon for å initiere preventive tiltak for å begrense skadeomfang og konsekvenser samt å sikre funksjon ved varslede værhendelser. Innspill til planlegging av drifts- og vedlikeholdstiltak. Dersom annet ikke framkommer av kap. D1, skal generell inspeksjon gjennomføres ukentlig på riksveger og riks-g/s-veger, og annenhver uke på øvrige veger. Inspeksjon skal utføres i tilknytning til/etter gjennomføring av renhold for de objekter hvor det foreligger systematiske renholdsrutiner. Metoder: Visuell kontroll som utføres fra bil som kjøres i sakte fart på vegen, med stopp for inspeksjon til fots eller på annen måte av utvalgte objekter/strekninger eller objekter/strekninger som ikke kan besiktiges fra vegen Kontroll­metoder med automatisk samt kontinuerlig eller nestenkontinuerlig registrering av tilstand Funksjonskontroll for utvalgte objekter Vinterberedskapsperiode er flyttet fra C3 pkt 8 til D1

12 Kap. C3-8.3.1 Inspeksjoner og kontroll Krav til enkel inspeksjon Registrere tilstand, skader og forhold som kan påvirke funksjon og sikkerhetsforhold, trafikksikkerhet, framkommelighet, framtidig drift og vedlikehold, miljø, estetikk og universell utforming. Dersom annet ikke framkommer av kap. D1, skal enkel inspeksjon gjennomføres årlig. Metoder: Visuell kontroll, anlegg for gående/syklende skal inspiseres til fots eller ved bruk av sykkel Kontrollmetoder med automatisk samt kontinuerlig eller nestenkontinuerlig registrering av tilstand Funksjonskontroll

13 Kap. C3-8.3.3c - Kurs i vinterdrift Entreprenøren skal i samarbeid med byggherren arrangere kurs på dagtid i tidsrommet mellom kl. 0800 og 1700 for alle som skal arbeide med vinterdrift i kontrakten. Kurset avvikles normalt i løpet av 4 dager (36 timer) 4 fagmoduler samt del om «Trafikksikkerhet og vinterdrift» Alle som skal arbeide med vinterdrift i kontrakten skal delta i denne opplæringen og gjennomføre eksamen i ”Beslutningsstøtte”, samt den eller de øvrige fagmodulene som de skal arbeide innenfor (brøyting, friksjonsforbedring og andre vinteroppgaver).

14 Kap. C3-8.3.3c - Kurs i vinterdrift Entreprenøren får bistand fra byggherren med gjennomføring av den teoretiske delen under forutsetning av at tidspunktene kan samordnes med de øvrige kontraktene i regionene. Hvis entreprenøren velger å gjennomføre den teoretiske delen selv, må instruktørene gjennomgå kurs som byggherren arrangerer. Det er viktig med god planlegging av den praktiske delen slik at entreprenøren har tilstrekkelig med instruktører og utstyr. Erfaring tilsier at det er mangel på maskininstruktører og at utstyrsleverandører har stor pågang etter instruktører pga. mange kurs samtidig.

15 Kap. C3-8.3.3c - Kurs i vinterdrift Entreprenøren skal utarbeide en opplæringsplan som skal godkjennes av byggherren Entreprenøren organiserer eksamen Byggherren bedømmer eksamensresultat og utsteder kursbevis Både byggeleder og den ansvarlige for kontrakten hos entreprenøren («partenes representanter») skal delta hele tiden mens kurset pågår

16 Kap. C3-8.3.3c - Kurs i vinterdrift Entreprenøren er ansvarlig for å gjennomføre opplæringen. Den praktiske delen av opplæringen skal skje gruppevis med maksimum 7 deltakere i hver gruppe. Opplæringen må gjennomføres på et sted med egnede fasiliteter for opplæringsformål, både for den teoretiske delen og den praktiske delen

17 Kapittel C (forts.) Løsning for fordeling av kontraktssum pr år (C3 pkt 37) Stedkoden ”allevt” (C3 pkt 37.3 og D1) ÅrAndel av rundsumprosesser som fordeles pr år 20136,5 % 201419,5 % 201518,5 % 201619 % 201722 % 201814,5 %

18 Kapittel D1 Prosess 18.1 Rigg, bygninger og generelle driftsomkostninger Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, nedrigging og fjerning av provisorier som rigg. Prosessen omfatter alle kostnader for bygninger og brakker med inventar og utstyr, verksted, anlegg for materialfremstilling, lager, maskiner og utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen omfatter også all drift og administrasjon av overnevnte rigg og bygninger. Prosess 74.8 Grøntarealer og skråninger – det er kun ryddebredder og sikt som er tatt inn fra ny håndbok Prosess 95 Vinterdrift Variabel del

19 Kapittel E E1 Dokumentasjon fra tilbyder E2 Firmaopplysninger E3 (priset kap. D1, jf. kap. B3) E4 Timepriser E5 Tilbudsskjema

20 Kapittel E Åpning av odt-filer (dette gjelder E2, E4 og E5) Dette er i henhold til «Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning» §4.1b annet ledd: «Ved publisering av dokumenter som skal kunne bearbeides videre, skal det benyttes Open Document Format (ODF), versjon 1.1» Open Document er gratis programvare som kan nedlastes fra internett. Open Document filer kan også åpnes i Microsoft Office 2010 sine dokumentbehandlings-programmer

21 Kapittel D2-I IC0831 Frekvenstabell - er fjernet fra malen ID6180 Ny instruks for tilstandsbeskrivelse grusdekker ID9300e «Bruk av salt» er slått sammen med ID9300a «Krav til salt» ID9400a er endret, det er blant annet tatt inn et punkt at rydding etter skred ikke skal begynne uten godkjenning fra byggherren

22 Kapittel D2-S S06 nytt vedlegg angående sikt S10 nytt vedlegg for krav til vinterdrift og nye vinterdriftsklasser DkD, DkE og GsB (kap. D2-V) Syklustider Jevnhet og tykkelse

23 Spesielt for 0801 Vest Telemark

24

25 Kapittel A A3 Orientering om prosjektet 374,234 km totalt + veglengder i kap. S20 Nyanlegg/Endringer 5-årskontrakt med opsjon 12 mnd

26 Kapittel A3 (forts.) Andre/lokale forhold Sundkilen bru Storstraumen bru Fylkesveg 515 Fellevegen Kviteseidkleivene Ansvarsdeling i vegkryss Fylkesvegplan for Telemark Kontraktsgrenser mot Grenland i 2016 Fylkesveg 514, Ferjekai Grøntanlegg Treungen sentrum

27 Kapittel C3 Pkt 8.1 Kvalitetssystem Krav til ISO sertifisering er tatt ut av kontrakten D2-K Kvalitetssystem Da krav til ISO-sertifisering er tatt ut av denne kontrakten så utgår punktene 3, 6, 8 og 9 + 2. og 3. kulepunkt i punkt 7 i Kvalitetssystemet (ny D2-K er lagt i Doffin) Pkt 8.3.3 Vinterplan Byggherren har lagt ved en kapasitetsberegning fordelt pr veg, som en veiledning til entreprenør ved utarbeidelse av vinterplan

28 Kapittel C3 (forts.) Pkt 8.3.5 Entreprenør har ansvar for å arrangere et eget grøntplanmøte våren 2014 Pkt 8.4.2b Rapportering Plania utgår Pkt 8.4.4 Brøytetelefon – i vinterperioden skal det meldes inn til et automatisk telefonsystem med start og avslutning på tiltak Pkt 22 Byggherren stiller 1 stk beredskapshenger til disposisjon

29 Kapittel C3 (forts.) Pkt 28 Det betales timepris iht. kap. E4 for transporter av maskiner og mannskap tilknyttet regningsarbeider, men da maksimalt begrenset av transporttid fra og til utgangspunkt Vrådal for hele kontraktsområde Pkt 40 Sanksjoner – for fylkesveger kan hovedentreprenør ikke benytte byggherrens dokumentasjon av påvist mangel som grunnlag for videreføring av trekk i oppgjør mot underentreprenør uten byggherrens godkjenning.

30 Kapittel D1 Prosess 61.8 Grusdekker på riksveg gjelder dette trafikklommer, rasteplasser, snuplasser og parkeringsområder Prosess 62.1221 Forenkla lapping Omgjort fra m2 til tonn Prosess 62.141 Manuell reparasjon av lokale skader Begrenset til 20 m2 Prosess 62.142 Maskinell reparasjon av lokale skader Omgjort fra m2 til tonn

31 Kapittel D1 (forts.) Prosess 74.8 Grøntarealer og skråninger Kantklipp klippebredder iht. kap. D2-V4-35f lavtvoksende i kap. D2-S37 Vegens frie rom strekninger for rydding av vegens frie rom i kap. D2-S37 Skogrydding og videre drift i kap. D2-S37 Uønska arter (kap. D2-S34) Grasmark (4-10cm) Prosess 78.3 Trafikkberedskap Trafikkavvikling inntil 4 timer Utrykningstider (ÅDT-krav)

32 Kapittel D1 (forts.) Prosess 79.222 Tømming av toalett-/septiktanker og slamutskillere Omgjort fra RS til m3 Steane rasteplass Prosess 88.87 Bruer Spesielt utstyr rengjøring (kap. D2-V4-38) Prosess 88.89 Sundkilen bru opplæring aggregat

33 Kapittel D1 (forts.) Prosess 95 Vinterdrift Strøsandkasser (2 stk) Salt prises i grunnpakke Dimensjoneringshastighet Høvelkapasitet Variabel del høvel Reserveutstyr Doseringsanlegg (saltinnblanding) Friksjonsmåler (kontinuerlig) Aktiv vakt på / nær vegnettet 24 timer (1.okt.-15.april) Siktrydding (kap.D2-S06)

34 Kapittel D2-P og R D2-P Vegbilder (+Grenland) D2-R Rapporteringsskjema Bruk av Elrapp er krav i kontrakten

35 Kapittel D2-I D2-I Instrukser IC0842a Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata IC0843 Hærverk ID6180a Tilstandsbeskrivelse grusdekker ID7480a Vegens frie rom ID7480b Bruk av kjemiske sprøytemiddel (inkl. under rekkverk og på vegskulder) ID7480c Registrering av uønskede arter ID7480d Bekjempelse av kjempebjørnekjeks ID7480f Bekjempelse av slirekne ID7820a Ulovlig reklame ID7820b Oppsetting og nedtaking av kampanjeskilt ID7820c Tildekking og avdekking av skilt ID7930a Behandling av døde og skadde dyr ID9100a Ploger og vinterdriftsutstyr ID9300a Bruk av salt ID9300c Strøing med fastsand ID9300d Friksjon ID9400a Skred

36 Kapittel D2-S D2-S Informasjon om vegnettet Innholdsfortegnelse S01 Kart over gs-veger S05 Kart over grøntanlegg S06 Liste siktrydding S11 Historiske avfallsmengder S14 Liste Referansestolper S20 Nyanlegg og endringer S29 Vinterdrift S30 Historiske vinterdriftsdata S37 Skogrydding og vegkantvegetasjon Liste for skogrydding Strekninger med lavtvoksende vegetasjon Strekninger for rydding av vegens frie rom

37 Kapittel D2-T og V D2-T Liste over etterslep og skade D2-V Vegnett og objektdata objekter for gs-veg er registrert på tilhørende veg, utenom kummer og stikkrenner Vegskulder er ikke registrert


Laste ned ppt "Driftskontrakt 0801 Vest Telemark 2013-2018. Dagsorden Innledning med presentasjon av konferansedeltakerne Viktige endringer i årets kontraktsmal ny håndbok."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google