Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppstartmøte forvaltningsplan Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune Sáččá – Senja natur- og kultursenter, 14. november 2014 1000 – 1015Velkommen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppstartmøte forvaltningsplan Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune Sáččá – Senja natur- og kultursenter, 14. november 2014 1000 – 1015Velkommen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Oppstartmøte forvaltningsplan Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune Sáččá – Senja natur- og kultursenter, 14. november 2014 1000 – 1015Velkommen og presentasjon 1015 – 1130Bakgrunn for møtet Hva er en forvaltningsplan? Hvorfor forvaltningsplan? Rammer for planen 1130 – 1200 Lunsj 1200 – 1400 Tema i forvaltningsplanen Organisering av arbeidet, referansegruppe Framdriftsplan Kommunikasjon i prosessen Oppsummering og avslutning Kaffe underveis 1400 – 1430Runde i utstillinga

3

4 Fase I - utarbeide prosjektplan Fase II – melde oppstart Fase III – prosess Fase III – prosess Fase IV – godkjenning Melding om oppstart Desember - Sendt melding om oppstart. - Åpent oppstartmøte, innspill fra publikum. - Publikum gitt innspill til melding om oppstart innen 15. des. - Fastsatt referansegruppe. - Avklart konsultasjon med Sametinget. Utarbeidelse av plan Januar-Februar - Skrevet utkast til forvaltningsplan. - Utkast levert referansegruppa. Mars - Møte med referansegruppa, utkast diskutert med referansegruppa. Høring April - Klargjort plan til høring. - Sendt plan på høring. - Høringsfrist. - Fått uttalelser til høringsutkast. Mai - Justert plan etter høring. - Møte med referansegruppa, presentert endelig forvaltningsplan, befaring hvis behov. Vedtak Juni - Fylkesmannen i Troms vedtatt forvaltningsplanen. - Kunngjort vedtak. Oppfølging vedtak August - Åpnet møte med informasjon om vedtak og oppfølging av forvaltningsplanen.

5 Hva er en forvaltningsplan ? Praktisk ”håndbok” : -hvordan ta vare på verneverdier -hvordan bruke verneområdet -hvordan forstå vernebestemmelsene

6 Hva inneholder en forvaltningsplan ? Dagens status, kunnskap verneverdier, kunnskap bruk. Bevaringsmål verneverdier, planlagte tiltak og skjøtsel. Forvaltningsmål, besøksstrategi, tiltak. Tiltaksplan og informasjonsplan. Konkrete retningslinjer for bruk, hvordan vernebestemmelser skal forstås. Rutiner for saksbehandling Oppsyn

7 Besøksforvaltning «Å legge til rette for og styre bruken av et verneområde slik at opplevelsen for de besøkende og den lokale verdiskapingen blir størst mulig, forståelsen for vernet økes og verneverdiene ivaretas». Besøksstrategi «En besøksstrategi er en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten vil gjennomføre besøksforvaltning for verneområdet. Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak (informasjon, fysisk tilrettelegging, sonering, oppsyn etc.) som er nødvendige for å balansere verneverdier, besøkende og lokal verdiskaping i et verneområde, slik at en oppnår størst mulig nytte for alle tre interesser». Prinsipp «Dersom det er motstridende målsettinger mellom ivaretakelse av verneverdiene, tilrettelegging for de besøkende og lokal verdiskaping, skal ivaretakelse av verneverdiene tillegges størst vekt».

8

9 Hvorfor forvaltningsplan ? Samlet avveining av verneinteresser og brukerinteresser Sikrer enhetlig forvalting, unngår enkeltavgjørelser og «bit-for-bit» forvaltning Forutsigbar forvalting

10 Viktige prinsipper ved forvaltning av TLVO  Langsiktig perspektiv  Nasjonalt og internasjonalt perspektiv  Kunnskapsbasert forvaltning  Føre-var  Vurdere samlet belastning  Økosystemtilnærming  Bærekraftig og reversibel bruk  Differensiert forvaltning  Intensiv bruk til randsoner eller alternative områder

11

12 Rammer for forvaltningsplan  Grenser for verneområdet  Forskrift for verneområdet

13 Vernegrense i Ballesvika

14 Verneformål Teistevika landskapsvernområde ” Formålet med vernet er å bevare et område på yttersida av Senja med godt utviklede geologiske landskapselementer fra den tidligste isavsmeltingstida, og viktige kulturminner fra tidligere tiders bosetting.” Verneforskrift § 6: «… Det kan utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. …».

15 Tema i forvaltningsplanen Verneverdier: -Landskap -Geologi -Kulturminner -Dyreliv

16

17 Geologi

18 Kulturminner

19 Tema i forvaltningsplanen Bruk: -Brukshistorie -Bygninger, anlegg, tekniske innretninger -Reindrift og landbruk -Jakt, fiske og høsting -Friluftsliv -Reiseliv -Motorisert ferdsel og redningstjeneste -Undervisning og forskning -Forurensning -Bruk av randsonen

20 Friluftsliv

21 Naturtyper og sårbarhet

22 Tema i forvaltningsplanen Bruk: -Brukshistorie -Bygninger, anlegg, tekniske innretninger -Reindrift og landbruk -Jakt, fiske og høsting -Friluftsliv -Reiseliv -Motorisert ferdsel og redningstjeneste -Undervisning og forskning -Forurensning -Bruk av randsonen

23 Fagrapporter Fagrapporter som ble lagt til grunn for verneforslaget. Fylkesmannens verneforslag. Rapport om Ballesvika-naturtyper og sårbarhet, Ecofact Nord AS 2015. Rapport etter kartlegging av verdifulle naturtyper, bla i Torsken kommune, Ecofact Nord AS 2011. Rapporter etter kartlegging av biologisk mangfold i ytre Midt-Troms. 2007. Rapport om kvartærgeologiske verneverdige områder i Troms, UIT, 1986. Registrering av kulturminner av Troms fylkeskommune, kulturetaten 2015. Berg og Torsken bygdebok. Berg og Torsken kommuner 1959. Faktaark for kartlagte og verdisatte friluftsområder i Torsken kommune 2013. Kunnskap fra databaser som Naturbase, Artadatabanken, Askeladden. Arealbrukskart for reindrift. Intervju reiselivsbedrifter, hjemmesider.

24 Organisering Klima- og miljødepartementet ved Miljødirektoratet oppdragsgiver ↕ Fylkesmannen i Troms, ved miljøvernavdelingen Forvaltningsmyndighet, får i oppdrag å utarbeide plan Godkjenner forvaltningsplanen ↔ Ann-Heidi Johansen (seniorrådgiver FM) Prosjektleder, ansvar for arbeidet med forvaltningsplanen: - Organiserer møter - Skriver planen - Har kontakt med referansegruppa og øvrige interessenter ↔ Referansegruppa Medlemmer, se oversikt under Fagansvarlig faggruppe vern og vann Avsetter tid i virksomhetsplanen, kontrollerer framdrift, følger opp budsjett, sørger for at prosessen går som planlagt ↔ Øvrige interessenter: - berørte grunneiere - rettighetshavere - berørte brukere - reiselivsbedrifter - organisasjoner - Kystverket - fylkeskommunen - fagpersoner/forskere - andre myndigheter Bidra med kunnskap og informasjon Delta på åpne møter Faggruppe vann og vern Deltar i faglige diskusjoner internt

25 Referansegruppe MedlemmerRepresentanter Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen Forvaltningsmyndighet, ansvar for å utarbeide forvaltningsplan Ann-Heidi Johansen Leder for referansegruppa Ansatt hos Fylkesmannen i Troms Møtesekretær Torsken kommune Planmyndighet og miljømyndighet - behandler byggesaker - dispensasjon motorferdsel - lokal vilt- og fiskemyndighet Lena Hansson, Kåre Vilvang? Grunneierrepresentant Felles representant for de private grunneierne Inger Listau Olsen og Kirsti Flaten Ballesvik grunneierlag Troms fylkeskommune, kulturetaten Forvaltningsmyndighet kulturminner Marit Chruickshank Midt-Troms friluftsråd Brukere Espen Prestbakmo og Britt Sørensen Destinasjon Senja Reiselivsnæring Rbd 16 Sør-Senja ? Eirik Nilssen Senja Matstudio, repr. reiseliv Bergsfjorden ?

26 Fase I - utarbeide prosjektplan Fase II – melde oppstart Desember 2015 Fase III – prosess Mars 2016 Fase III – prosess Mai 2016 Fase IV – godkjenning August 2016 Melding om oppstart Desember - Sendt melding om oppstart. - Åpent oppstartmøte, innspill fra publikum. - Publikum gitt innspill til melding om oppstart innen 15. des. - Fastsatt referansegruppe. - Avklart konsultasjon med Sametinget. Utarbeidelse av plan Januar-Februar - Skrevet utkast til forvaltningsplan. - Utkast levert referansegruppa. Mars - Møte med referansegruppa, utkast diskutert med referansegruppa. Høring April - Klargjort plan til høring. - Sendt plan på høring. - Høringsfrist. - Fått uttalelser til høringsutkast. Mai - Justert plan etter høring. - Møte med referansegruppa, presentert endelig forvaltningsplan, befaring hvis behov. Vedtak Juni - Fylkesmannen i Troms vedtatt forvaltningsplanen. - Kunngjort vedtak. Oppfølging vedtak August - Åpnet møte med informasjon om vedtak og oppfølging av forvaltningsplanen.

27 Kommunikasjonsflyt publikum Oppstart Utarbeidelse planHøringVedtak Brev melding om oppstart Hjemmeside nyhet Brev med høringsutkast Hjemmeside nyhet Brev med vedtatt plan Hjemmeside nyhet Åpent oppstartmøte Åpnet møte om vedtak og oppfølging av planen Direkte kontakt ved behov Hjemmeside på internett om arbeidet med forvaltningsplanen for Teistevika landskapsvernområde, legger ut oppstartmelding, kartlegginger, møtereferater osv https://www.fylkesmannen.no/Troms/Miljo-og-klima/Verneomrader/Forvaltningsplan-Teistevika- landskapsvernomrade/ Kontakt e-post og telefon med prosjektleder mulig under hele arbeidet: fmtrahj@fylkesmannen.nofmtrahj@fylkesmannen.no, tlf 77 64 22 33.

28 Frist for innspill prosjektplan 15. desember Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø fmtrpostmottak@fylkesmannen.no Kontaktperson: Ann-Heidi Johansen Telefon 77 64 22 33 fmtrahj@fylkesmannen.no

29 Vel hjem !

30 Verneforskrift Teistevika lvo § 3 Vernebestemmelser For landskapsområdet gjelder følgende bestemmelser: 1.Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig 2.Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt.

31 Verneforskrift Teistevika lvo § 4 Generelle unntak Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-,politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 2.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark. 3.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.

32 Verneforskrift Teistevika lvo 4. a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og telekabler. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1. b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten. c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1. 5. Vanlig jordbruksdrift på tidligere utnyttede jordbruksarealer, herunder åkerbruk, slått og motorferdsel i forbindelse med dette. 6. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende landbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.

33 Verneforskrift Teistevika lvo Bestemmelsene i § 3, nr. 1 er ikke til hinder for: 7. Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området, med unntak for reinbeite. 8.Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet. 9.Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og gjerder. 10.Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.

34 Verneforskrift Teistevika lvo § 5. Eventuelle unntak etter søknad Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c. 2. Hogst av ved til eget bruk og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring. 3. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer. 4. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av jordbruk og reindrift i området.

35 Verneforskrift Teistevika lvo 5. Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye bygninger. 6. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket. 7. Etablering av fortøyningsfester i forbindelse med havbruk dersom det ikke strider mot formålet med vernet. 8. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter. 9. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.

36 Verneforskrift Teistevika lvo § 6. Skjøtsel Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning. § 7. Generelle dispensasjonsregler Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet § 8. Forvaltningsmyndighet Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

37


Laste ned ppt "Oppstartmøte forvaltningsplan Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune Sáččá – Senja natur- og kultursenter, 14. november 2014 1000 – 1015Velkommen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google