Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidas gravplasser Foredrag hos Innherred Seniorforum 4. november 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidas gravplasser Foredrag hos Innherred Seniorforum 4. november 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidas gravplasser Foredrag hos Innherred Seniorforum 4. november 2015

2 Om innleder Gunnar Winther, kirkeverge i Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Bor i Steinkjer. Utdannet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) samt ledelse fra HiNT. Jobberfaring bl.a. fra Inderøy kommune og Innovasjon Norge. Tidligere leder i Steinkjer menighetsråd, nestleder i Nidaros bispedømmeråd og medlem av Kirkemøtet.

3 Hovedpunkter i innlegget Det formelle grunnlaget: Gravferdsloven. NB: Krav om likeverdig behandling uavhengig av tro eller livssyn. Forskrift til gravferdsloven Lokale vedtekter Lae-utvalget og deres NOU «Lik og likskap» (NOU 2014:2) og politiske signaler etter denne. Hvordan gjøres dette i Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta? Organisering av gravplassforvaltningen i de fire kommunene Kistegrav eller urnegrav? Stelle grava selv eller inngå gravstellsavtale? Navnet minnelund? Hensynet til ulike livssyn Hva tror vi om utviklingen framover – både når det gjelder formelt ansvar for gravplassforvaltningen og hvilke valg folk kommer til å gjøre når det gjelder gravskikk og gravstell?

4 Gravferdsloven § 1.Grunnleggende bestemmelser Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Gravlegging skal skje på offentlig gravplass eller på gravplass anlagt av registrert trossamfunn i henhold til tillatelse etter lov 13. juni 1969 nr 25 om trudomssamfunn og ymist anna. … § 2.Krav til gravplasser I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning. … § 3.Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar Kirkelig fellesråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser. Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet.

5 Gravferdsloven (forts.) Øvrige sentrale paragrafer/punkt: Fra § 4. «Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet.» Fra § 6. «Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravplass her.» Fra § 8. «En grav kan nyttes til ny gravlegging når det har gått minst 20 år siden siste gravlegging og vedtektene for gravplassen ikke fastsetter en lengre fredningstid.» Fra § 14. «Kirkelig fellesråd kan inngå avtale om feste av grav etter nærmere regler og vilkår fastsatt i gravplassens vedtekter. For feste av grav kan det kreves avgift.» Fra § 15. «Festeren har plikt til å holde graven i hevd.» I § 20. Fylkesmannen kan gi tillatelse til privat gravsted (urnegraver) samt gi tillatelse til spredning av aske. Fra § 23. «Etter avtale mellom kirkelig fellesråd og kommunen, kan det ansvar og den myndighet som i loven her er lagt til kirkelig fellesråd, med departementets godkjennelse overføres til kommunen.»

6 Gravferdsforskriften § 2.Anlegg mv. av gravplass Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til gravplass og skal selv, i samråd med kirkelig fellesråd, regulere slikt areal … § 12.Gravlegging Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. (…) Kirkelig fellesråd fastsetter nærmere tidspunkt for den enkelte gravlegging. Fellesrådets vedtak kan ikke påklages. (Kremasjon innen 10 dager, urnenedsettelse innen ½ år) … § 15a.Anonym og navnet minnelund Med minnelund forstås gravfelt på gravplass uten adgang til gravminne knyttet til den enkelte grav.

7 Lokale vedtekter Sør-Innherad 1.1Gravferdsmyndighet i kommunene Frosta, Verdal og Levanger er Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Gravferdsmyndigheten forvaltes til daglig av kirkevergen. 1.3 Avdøde personer innen Frosta, Levanger og Verdal kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i Sør-Innherad prosti. De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. 1.4 Avdøde personer fra kommuner utenfor prostiet kan gravlegges i prostiet mot at kostnadene ved gravferden og avgift, som feste av grav betales. 4.1 I kommunene Frosta, Levanger og Verdal er det lagt til rette for plassering av urnegraver i anonym minnelund og navnet minnelund. Anonym minnelund og navnet minnelund har adskilte gravfelt. 4.5 Ved gravplasser med navnet minnelund skal det plasseres felles minnesmerke med navn og data på de gravlagte.

8 Lae-utvalget. NOU 2014: 2 Lik og likskap Lae-utvalget vil at følgende prinsipp skal gjelde for gravferdsforvaltningen: 1.Gravlegging er eit offentleg ansvar og skal vere utan kostnad for dei etterlatne. Alle innbyggjarar skal vite at fellesskapet vil ta ansvar for ei verdig gravlegging. Seremonien er derimot eit privat ansvar. 2.Gravplassane skal vere allmenne og bør bli forvalta slik at ordningane i hovudsak er felles for alle. Gravplassane er opne for alle avlidne. 3.Forvaltninga skal så langt som mogeleg leggje til rette for at gravlegging kan skje med respekt for personleg livssyn og i tråd med føringane til vedkomande livssynssamfunn. 4.Lovgjevinga skal likestille gravferdsformene. Lovgjevinga skal leggje til rette for ulike gravferdsformer og ikkje stimulere dei etterlatne til å velje den eine gravferdsforma framfor den andre. 5.Eitt menneske får éi grav. Gravlegginga er ei endeleg handling. 6.Med tida blir grava sletta og gravminnet teke bort. Ei grav og eit gravminne skal vanlegvis ikkje stå lenger enn det finst levande som minnest den avlidne.

9 Lae-utvalget (forts.) Lae-utvalget ønsker mest mulig likhet og forutsigbarhet når det gjelder kostnader knyttet til gravferd -Mellom kistegrav og kremasjon -> kremasjonsavgift de fleste steder i dag -Mellom ulike religioner-> utfordring når kremasjon er eneste godtatte gravform for enkelte religioner -Mellom folk med lokal bostedsadresse og folk fra andre kommuner Kulturminister Widvey 12.6.2015: -Regjeringen kommer ikke til å følge opp hovedforslagene om å oppheve kremasjonsavgiften, endre reglene om festeavgift og oppheve betalingen for gravlegging i annen kommune enn bostedskommunen. -Dette begrunner Widvey i hovedsak i samfunnsøkonomiske hensyn og at lokal gravplassforvaltning nødvendigvis vil gi lokale forskjeller.

10 Organisering av gravplassforvaltningen hos oss Gravplassforvalter: I Verdal, Levanger og Frosta: Sør-Innherad kirkelige fellesråd I Inderøy: Inderøy kirkelige fellesråd Graving: I Sør-Innherad skjer all graving i regi av kommunen. Kirketjener er alltid med (hvis det lar seg gjøre). Gravferdskoordinator (Terje Winje) er kontaktpunktet for innmelding av gravferd i Sør-Innherad og den som koordinerer all aktivitet knyttet til selve gravferden. I Inderøy er hovedkoordinator kirkeverge Kjell Westerdahl. Kirkevergen er øverste ansvarlige leder for lokal gravplassforvaltning

11 Kistegravlegging eller kremasjon? Kistegravlegging er den dominerende formen for gravlegging i Norge; på Innherred i enda sterkere grad enn landssnittet Økt urbanitet øker kremasjonsprosenten Kremasjonsprosenten i Norge er anslått til 37 % -> litt skjevt bilde siden de store byene har forholdsmessig mange kremasjoner I Nord-Trøndelag kremeres årlig ca. 20 % av dem som dør I Danmark og Sverige: Nærmere 80 % kremasjon I Finland: 44 % kremasjon På Island 25 % kremasjon Kremasjoner i Sør-Innherad prosti -> har ikke godkjent krematorium, må til Trondheim

12 Stell av grav De fleste etterlatte legger stor flid i å stelle gravene til nære som har gått bort Men dagens organisering av samfunnet gir også utfordringer for eget gravstell; -Vi er reiser og flytter mer enn før, unge så vel som godt voksne -Vi lever lengre, slik at helseutfordringer hindrer eget gravstell -Vi har blitt mer vant til å kjøpe ulike tjenester Vi kan derfor snakke om tre ulike hovedretninger for organisering av gravstell -Eget stell av grav ved etterlatte -Gravstellsavtaler -Navnet minnelund

13 Gravstellsavtaler Her organiseres alt stell på grav av andre mot en fast årlig betaling Både private aktører og kirkelig fellesråd Typisk er tre plantinger pr år: Vår, midtsommer og høst (røsslyng). I tillegg valgfri krans til jul. Bruk av vanningskasser som graves ned I Sør-Innherad koster en gravstellsavtale med tre plantinger kr 1600 pr år + kr 300 hvis en ønsker krans til jul Sør-Innherad kirkelige har nærmere 300 avtaler -> svakt økende Innslag i Midtnytt om gravstellsavtaler

14 Navnet minnelund Navnet minnelund er en gravplass med flere urnegraver som deler gravminne Selve graven er anonym, men det festes en navneplate for den enkelte gravlagte på et felles gravminne Alle gravlagte har rett til fri grav i 20 år etter gravlegging. Med en ordinær grav følger det likevel kostnader for de etterlatte i form av gravminne og egen beplantning på graven. Plass på navnet minnelund vil også ha en grunnkostnad som skal dekke navneplate og andel av anleggskostnader, gravminne og stell og beplantning på navnet minnelund.

15 Navnet minnelund i Sør-Innherad prosti 2015: Levanger 2016: Verdalsøra 2016: Frosta 2017: Åsen 2018: Vuku 2019: Ytterøy Alstadhaug ved planlagt utvidelse av kirkegården

16 Navnet minnelund Inderøy Inderøy kirkelige fellesråd har nettopp vedtatt at det skal settes i gang en prosess som skal utrede utrede navnet minnelund på alle de fem kirkegårdene i Inderøy kommune; Vestvik, Mosvik, Hegstad, Salberg og Sakshaug. (Kirkeverge Kjell Westerdahl 27.10.2015)

17 Hensynet til andre religioner og livssyn Det er slutt på at hele kirkegården vigsles, bare hver enkelt grav der det er kirkelig begravelse Det er planlagt muslimsk gravlund på Alstadhaug ved utvidelsen der Gravminner på navnet minnelund er selvsagt nøytrale Sør-Innherad kirkelige fellesråd har gjort det vi kan for å tilrettelegge våre gravkapeller for livssynsnøytrale seremonier MEN: Det kan ikke være kirken sitt ansvar å bygge livssynsnøytrale bygg for seremonier. Dette ansvaret må stat/kommune ta. (Men det gjør de ikke…)

18 Framtidas gravplasser – hva tror vi? Hva tror vi om utviklingen framover – både når det gjelder formelt ansvar for gravplassforvaltningen og hvilke valg folk kommer til å gjøre når det gjelder gravskikk og gravstell? Overtar kommunene all gravplassforvaltning? Mulig i dag etter søknad. Hos oss har kommunene all graving. Widvey har sagt at de ikke er aktuelt med kommunal overtakelse av gravplassforvaltningen enda. Økning for kremasjon? Lae-uvalget -> fjerning av kremasjonsavgiften Økning for navnede minnelunder? Utfordringene i tall: I 2012 døde ca 42.000 nordmenn, i 2040 er prognosene 57.000 - mens en i 2100 vil måtte gravlegge 75 % flere enn i dag

19 Takk for meg! www.sikirken.no gunnar.winther@sikirken.no Tlf. 46 78 17 67


Laste ned ppt "Framtidas gravplasser Foredrag hos Innherred Seniorforum 4. november 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google