Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk for miljø og samfunnsutvikling 5-årig program i - livskraftige kommuner -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk for miljø og samfunnsutvikling 5-årig program i - livskraftige kommuner -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk for miljø og samfunnsutvikling 5-årig program i - livskraftige kommuner -

2 2 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Bakgrunn for programmet St.meld 21 (2004-05) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets tilstand –Oppfølging av Nasjonal Agenda 21 Regjeringens moderniseringsarbeid i kom.sekt. Kommuneproposisjon 2006 Kommunelovens § 1 KS Strategier 2004-2008 KS FoU-prosjekt ”Den samfunnsaktive kommunen”

3 3 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Begrunnelsen Mange kommuner har gjort mye spennende Regjeringen ønsker å styrke kommunene sin rolle som verdiskaper og samfunnsutvikler Regjeringen ønsker at Norge skal bli Foregangsland innen miljø og bærekraftig utvikling Vri fokus fra tjenesteproduksjon til samfunnsutvikling Regjeringen ønsker å videreutvikle styrings- og rapporteringssystemer som integrerer miljø og samfunnsutvikling

4 4 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern i - forankring Samarbeidsavtale signert av ledelsen i MD og KS Avtalen godkjent av Regjeringen – februar Programmet inngår i konsultasjonsordningen mellom staten og kommunene Departementer, direktorater, forsknings- og fagmiljø, frivillige organisasjoner, fagforeninger, næringslivet er invitert til deltakelse

5 5 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern i ntensjoner Etablere og drive kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling, etter modell av Effektiviseringsnettverkene Utvikle en enda mer offensiv politikk for miljø og samfunnsutvikling i deltakerkommunene – med lokalsamfunnet som oppdragsgiver og partner Gi grunnlag for å videre- utvikle statlige ramme- betingelser og virkemidler

6 6 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern …l i v… Det handler om å skape livskraftige kommuner –et livskraftig miljø, en livskraftig samfunnsutvikling Det handler om å være i noe – i motsetning til utenfor, –være med i nettverkene, bo i kommunen, leve i et livskraftig fellesskap Programmet i overlater til deltakerne å selv finne svarene, utveiene, løsningene – men hvor retningen er satt

7 7 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Retning for i nnhold fra program til varige effekter Tema: –Klima og energi –Viktige arealpolitiske hensyn –Livskvalitet og folkehelse –Samarbeid mellom lokalsamfunn i Sør og Nord –Framtidsrettet produksjon og forbruk, miljøbasert næringsutvikling –Kulturminner og kulturmiljøer Økt statlig samarbeid for å utløse det lokale handlingsrommet Styres av KS – MD bidrar (10 mill/år) Bidra til mer forpliktende konsultasjoner mellom staten og kommune-sektoren (Soria Moria)

8 8 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Retning for arbe i dsmåte i nnsikt i egne og andres resultater for å dele og lære i nvolvere innbyggerne, frivillige organisasjoner, næringslivet og regionale myndigheter i dentifisere innsatsområder og fastsette mål for forbedringer i ntegrere innsatsområdene i kommunenes ordinære plan- og styringssystem i verksette tiltak som ivaretar miljøet og skaper livskraft i ndikatorutvikling – til å måle, dokumentere og vurdere resultater i nformere innbyggerne og partnerne i kommunesamfunnet om resultatene i nspirere til en videreutvikling av statlige rammebetingelser og virkemidler

9 9 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern B i stand i prosessen Rådg i vere knyttet til KS i regionene –Analysebistand om status og utvikling –Formidle gode i -eksempler, i -verktøy og i - arbeidsformer –Koordinere regionalt støtteapparat Fagnettverk regionalt og nasjonalt Verktøyutvikling Frie midler til nettverkene

10 10 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern i nvitasjon Invitasjon til kommunene mai-juni Krav om politisk vedtak om deltakelse og en ansvarlig kontaktperson/prosjektansvarlig innen 2006 Angi tema kommunen vil starte med/noe som er på gang Angi gjerne hvilke kommuner det er formålstjenlig eller ønskelig å samarbeide med Administrativ vedtak om å delta som pilotkommune 1.juli Oppstart pilotkommuner august. Oppstart nettverk vinter 2007 www.i-kommunen.no

11 11 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Kommunenes ulike roller Myndighetsutøver Lokalsamfunnsutvikler Tjenesteprodusent Demokratisk aktør

12 12 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Hva kjennetegner ”Plusskommuner”? KRD har kartlagt: Sterkt lokalt engasjement og gründerånd Samhandlingsorienterte med sterke allianser mellom lokale ildsjeler og kommunen Omstillingsorienterte og opptatt av kunnskapsutvikling. Positiv framtidstro Lokal mobilisering. Frivillige organisasjoner utgjør en stor kraft Attraktive bo- og livsvilkår Oppbygging av større regionale arbeidsmarkeder og eksterne nettverk

13 13 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Klima og energi Drivhuseffekten og utslipp av CO2 Beredskap mot ekstremhendelser, blant annet i arealplanlegging Effektivitet i ressursbruken. Energisparing. Energivennlig utbygging og utvikling av alternative energikilder Energivennlige bygg Miljøvennlig transport

14 14 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Arealpolitiske tema Arealpolitikken – som viktig del av miljøvernpolitikken St. meld nr 21 (2004-2005) 10 nye, overordnende arealpolitiske mål

15 15 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Nasjonale resultatmål (knyttet til LNF) 1.Strandsonen – innskjerping og differensiering 2.Vassdragene – helhetlig forvaltning 3.Fjellområdene – helhetlig forvaltning 4.Villreinen – sikre leveområder 5.Fritidsbebyggelse – lokalisering og utforming 6.Landskapet - miljøkvaliteter 7.Jordvern og kulturlandskap 8.Vindkraft – konfliktvurderinger/samordnede prosesser

16 16 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Strandsonen Stanse nedbyggingen Restriktiv behandling av planer og dispensasjoner i strandsonen Sikre områder, fjerne stengsler Kystsonenettverk Juridisk bistand Rapporteringer - KOSTRA Lovendringer Foto: Svein Magne Fredriksen

17 17 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Mer miljøtilpasset hytteutbygging Nasjonale retningslinjer og prinsipper Klare grenser og riktig lokalisering der viktige miljøverdier ivaretas Bedre kvalitet – estetikk, terrengtilpasning, infrastruktur, felles- områder Økt samspill friluftsliv, reiseliv, landbruk Mer grunneier- samarbeid Styring av energibruk Bolig eller hytte?

18 18 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern

19 19 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern By og tettsteder må utvikles med vekt på : Foto: Svein Magne Fredriksen Effektiv arealbruk Klare avgrensninger mot LNF - områdene Attraktive sentrumsområder

20 20 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Livskvalitet og folkehelse Helsefremmende tiltak Livskvalitet, trivsel og nærmiljø Friluftsliv Frivillighet og partnerskap for bedre helse Luftforurensning Støy

21 21 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Miljøsamarbeid Nord - Sør Demokratiutvikling Miljøledelse og kompetanse Miljøtiltak Partnerskap

22 22 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Framtidsrettet produksjon og forbruk Avfall; Reduksjon, gjenbruk og gjenvinning Miljøvennlig materialer Lokalproduserte materialer Energisparing

23 23 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Framtidsrettet produksjon og forbruk Lokalprodusert og økologisk produsert mat Organisasjonsutvikling og styrking av lokal miljøforvaltning Miljøhensyn i innkjøp og anbud Integrering av miljø og bærekraft i eierskap av interkommunale selskap, kommunale virksomheter og aksjeselskap – miljøsertifisering Grønt reiseliv

24 24 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Kulturminner og kulturmiljø Kulturbasert næringsutvikling Lokal identitet og kultur som drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen

25 25 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Finansiering MD – eget prosjekt Virkemidler knyttet til utviklingsprosjekt og generell støtte Samordning mellom departementene –SD –Transport.. –LMD- Arealplanlegging, næringsutvikling –HOD - Folkehelse….. –NHD/IN- Næringsutvikling (Innovasjon Norge) –BFD- Forbruk –UFD- Utdanning –UBD/Norad- Nord-Sør –OED- Energi/klima –KRD- Kommunepolitikk/KOSTRA –FAD- Effektivisering/Innkjøp/ Direktoratene Fylkesmennene – landbruks- og skjønnsmidler Fylkeskommunen - regionalutviklingsmidler

26 26 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Konklusjon og resultat Miljø og bærekraftig utvikling integreres i all virksomhet (planlegging og forvaltning) Miljø og samfunnsutvikling integreres i kommunenes ordinære plan, styrings- og rapporteringssystem Alle i ledere i kommunenes plan- og forvaltningsarbeid skal gis ansvar og roller Det utvikles verktøy for økt effektivitet og bedring av kvalitet i plan og prosess En framtidig mer varig modell av miljø- og samfunnsutviklingsarbeidet. Det gis mer langsiktige rammer Bedre og mer direkte dialog mellom kommune og stat Økning i stimuleringsmidler fra staten Sterkere statlig samordning

27 27 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern i-kommunen.no Alt om satsingen og det 5-årige programmet finnes på www.i-kommunen.nowww.i-kommunen.no –Om programmet –Om regionene –Om temaene

28 28 Miljøverndepartementet Lokalt miljøvern Framtid-kom.no Nordisk konferanse om bærekraftig samfunnsutvikling 26.-27.oktober i Oslo www.framtid-kom.no Sterkt ønske om brei nordisk deltakelse. Vi må alle bli gode ambassadører


Laste ned ppt "Nettverk for miljø og samfunnsutvikling 5-årig program i - livskraftige kommuner -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google