Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ElverumRegionens NæringsUtvikling ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal  ENØK-prosjektet  EPC som effektivt verktøy  Internasjonale prosjekter Fjellregionen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ElverumRegionens NæringsUtvikling ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal  ENØK-prosjektet  EPC som effektivt verktøy  Internasjonale prosjekter Fjellregionen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ElverumRegionens NæringsUtvikling ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal  ENØK-prosjektet  EPC som effektivt verktøy  Internasjonale prosjekter Fjellregionen november 2013 November 2013 / Alf Kristian Enger

2 ElverumRegionens NæringsUtvikling Sør-Østerdal : Fjellregionen november 2013 Samlet: - Ca 35.000 innb. - Ca 10.000 km2 Regionrådet er et samarbeids- og samordnings-organ

3 ElverumRegionens NæringsUtvikling Fjellregionen november 2013 Klima: Varmere, Våtere, Villere - Kommunens Energi- og Klimaplan - Nasjonale mål. - EU 20-20-20, Covenant of Mayors

4 ElverumRegionens NæringsUtvikling Energi og Klima Alle kommunene i Sør-Østerdal har vedtatt sin Energi- og Klimaplan. Disse planene skal omsettes i konkrete tiltak. Avsnittet om ENØK i den kommunale bygningsmassen blir fulgt opp gjennom ”ENØK-prosjektet” Fjellregionen november 2013

5 ElverumRegionens NæringsUtvikling Fokus fra prosjekteier er:  Spare penger !! Kommuneøkonomi, Økte Energipriser. Forvalter ca 250.000m2 bygningsmasse.  Spare miljøet Stikkord: Klima, CO2.  Tilfredsstille politiske føringer Fra Globalt til Lokalt. Fjellregionen november 2013

6 ElverumRegionens NæringsUtvikling Et prosjekt med klar målsetting: 20-25% reduksjon i energibruk i de kommunale byggene innen 2014. (Samlet vil dette utgjøre en økonomisk besparelse i størrelsesorden 8 - 10 mill kr. årlig) Fjellregionen november 2013

7 ElverumRegionens NæringsUtvikling Slik har vi organisert Prosjektet: Fjellregionen november 2013  Vedtatt opprettet i 2010  Styringsgruppe med 1 representant fra hver kommune. Møtes ca 10x årlig.  PL tilsatt på engasjement. (75% stilling).  Prosjektet er finansiert for 2010 – 2015.

8 ElverumRegionens NæringsUtvikling Vi står foran betydelige investeringer: Fjellregionen november 2013  Nybygg og større oppgradering etter TEK10  Oppgradering av resten av bygningsmassen med >20% energireduksjon. Samlet investeringsbehov i Sør-Østerdal: 75 – 80 MNOK Kostnad er beregnet ut fra SINTEF-rapport (SINTEF Byggforsk 40/2009)

9 ElverumRegionens NæringsUtvikling Prosjektet har hovedfokus på: 1) Riktige investeringer 2) Riktig drift Eksempel hos blant annet oss selv tyder på at god kunnskap hos driftsledere er nesten like viktig som tekniske investeringer! Fjellregionen november 2013

10 ElverumRegionens NæringsUtvikling Bygge kompetanse!!! Dette tenker vi å gjøre på flere måter: 1.Fagskolen på Gjøvik har et ”tyngre” tilbud med 1 og 2-årige studier. (Som kan gjennomføres på 2 hhv. 4 år som deltid) 2.Nordisk gjennom et Interreg prosjekt. (Dalarna, Arvika) 3.Lokalt / Regionalt (1-dags samlinger) Fjellregionen november 2013 Riktig Drift:

11 ElverumRegionens NæringsUtvikling Riktig Drift: Kompetanse for Driftsledere Vi gjennomfører faglige 1-dags samlinger: Fokusområder  Generell ENØK (Motivasjon)  Varmeteknikk  Ventilasjon og varmegjenvinning  SD-anlegg  Tiltak og isolering av bygningskroppen  Lys og belysning. Her deltar 50 – 60 personer fra hele S-Ø! Fjellregionen november 2013

12 ElverumRegionens NæringsUtvikling Riktige Investeringer: Det handler om penger…. Fjellregionen november 2013  ENØK-investeringer tilbake- betaler seg raskt. Typisk 1 – 8 år!  Finansieringen må komme fra kommunene.  ENØK-prosjektet jobber med å finne metoder og støtteordninger som bidrar.  EPC er en gjennomføringsmodell som fører til handling! EPC = Energisparekontrakt.

13 ElverumRegionens NæringsUtvikling Riktige Investeringer: Kontrakt Strategi Kommunene valgte EPC (Energy Performance Contract) på de fleste byggene fordi: 1.Garantert energisparing 2.Kapasitet Med over 110 bygg betyr dette over1000 tradisjonelle kontrakter. Kommunene har ikke ressurser til å håndtere dette. Hverken teknisk eller innkjøpsmessig 3.Fart Vi ønsker handling Alle 5 kommuner har gått inn for EPC som prinsipp. Fjellregionen november 2013

14 ElverumRegionens NæringsUtvikling  Vi er med i FEM-prosjektet : (Fornybar energi, Effektivisering og Miljø) Til energi-samarbeid Norge / Sverige. Vårt fokus:Kompetanse, Partnere: Ludvika Kommune, Energirådgivningen i Kil (Kil, Grums, Munkfors)  Hva med EU? Våre aktiviteter utvides: Vi vil gjøre vi mer av det vi driver med: Fjellregionen november 2013

15 ElverumRegionens NæringsUtvikling Vårt EU-prosjekt: “ENSAMB” Energy Saving in Municipal Buildings in Small Communities in Rural Districts. Partnere: Regionrådet S-Ø (94%) Hedmark Fylkeskommune (6%) Fjellregionen november 2013

16 ElverumRegionens NæringsUtvikling EU-prosjekt  Innenfor IEE 2011  Teknisk Assistanse (MLEI) Til alt som ikke er harde investeringer, det vil si: Analyser, informasjon, kompetanse, opplæring, tilbudsprosessen, prosjektledelse, måling, etc. Avtale signert i juni 2012. Vare i 3 år.  Helt sentralt i prosjektet: EPC Fjellregionen november 2013

17 ElverumRegionens NæringsUtvikling Overordnet Målsetting:  Redusere energiforbruket i kommunale bygg med 25%. (Som tilsvarer 2.200 tonn CO2)  Følge opp kommunenes engasjement i ”Covenant of Mayors”  Utfordring: Kommunene er små, har spredt bosetting, og har begrensede ressurser. Dette gjør prosjektet spesielt i EU. Fjellregionen november 2013

18 ElverumRegionens NæringsUtvikling Konkret Prosjektmål:  Gjennomføre “teknisk assistanse” til ENØK-tiltakene. Det vil si fram til “signerte kontrakter”  Omfatter blant annet: - Samle og tilrettelegge tekniske data - Foreslå bygg for EPC og Konvensjonelt (Lage ”pakker”) - Lage dokumentmaler. - Forhandlinger fram til kontrakt - Gjennomføre Fase 1 av EPC. - Følge opp leverandører og finansieringskilder  Kursvirksomhet på ulike nivå i kommunene  Tilrettelegging for etterfølgelse i Norge / EU Fjellregionen november 2013

19 ElverumRegionens NæringsUtvikling Organisasjon “ENSAMB”: Styringsgruppe Terje Røe – Regionrådgiver (Leder / PA) Hans Martin Aas (ENØK-prosjektet) Arne Schei (HFK leder Eiendom og Innkjøp) Kjell Karlsen (Eiendomssjef Elverum ) Prosjektledelse Alf Kristian Enger Prosjektgruppe H. M. Aas – Trysil S. A. Nyhus – Elverum M. Pettersen – Engerdal E. G. Budal – Stor-Elvdal T.Y. Johnsen – Åmot A Løvjomås – HFK Eiendom og Innkjøp Referansegruppe T. Karlseng (ERI) J. Hansen (DK) S. Andersson (SE) M. Eriksson (SE) Fjellregionen november 2013

20 ElverumRegionens NæringsUtvikling EU-Penger Størrelsen på EU-bidraget er avhengig av hva som blir investert i ENØK-tiltak (eller besluttet investert). Fra EU: Mellom MNOK 2’25 – 4’2 Fra ENOVA: NOK 600.000,- (Spesiell ordning) Fjellregionen november 2013

21 ElverumRegionens NæringsUtvikling Sør-Østerdal er på kartet! Vi har lykkes med å komme i posisjon i en helt ny Europeisk støtteordning! Vi er den eneste Nordiske aktøren. Vi fikk presentere oss under ManageEnergi (Brussel) både i 2012 og 2013. Myndighetene (ENOVA) er begeistret. Andre Norske kommuner forsøker å kopiere oss! Fjellregionen november 2013

22 ElverumRegionens NæringsUtvikling Fjellregionen november 2013

23 ElverumRegionens NæringsUtvikling Hvor står vi i dag? (Hva har vi brukt mye tid på) Fjellregionen november 2013  Politikeropplæring. Forklare sammenheng vedtak - realiteter  Nå-tilstanden for energibruk og bygg er dokumentert. - Forbruk siste 3 år - Dokumentasjon av bruksmønster, - Tekn. beskrivelser. Installasjoner. - Areal, Tegninger.  Gjennomført konkurranse om hovedleverandør EPC.  ENØK-analyser er utført for > 110 bygg. > 1000 tiltak identifisert, Ca 750 tiltak valgt.  Gjennomføring av tiltak er i gang.  Kompetansebygging pågår.

24 ElverumRegionens NæringsUtvikling Forventede resultater i Sør-Østerdal Fjellregionen november 2013 ElverumEngerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot Ant. Bygg3971 ArealCa 97.000 m2Ca 115.000 m2 InvesteringCa 32 MNOKCa 38 MNOK EnergisparingCa 23 %Ca 32 % InntjeningCa 9 år Nåverdi (15 år)Ca 17 MNOK25,5 MNOK

25 ElverumRegionens NæringsUtvikling Mulige lokale underleveranser Enger- dal Stor- Elvdal TrysilÅmotSum Bygg 0’62’00’41’94’9 Elektro 0’91’13’22’67’8 VVS / Ventilasjon 2’12’63’93’111’7 Sum 3’65’77’57’624’4 Fjellregionen november 2013 Alle beløp er i Millioner Kroner Vi antar materiell / arbeid fordeler seg 50/50

26 ElverumRegionens NæringsUtvikling Fjellregionen november 2013 Effekter av ENØK-prosjektene i Sør-Østerdal Eksterne Midler til Teknisk assistanse og kompetanse ENOVA-støtte til investeringer ENOVA Forprosjekt kr 500 000,00 Elverum kr 3 800 000,00Innvilget ENOVA EU-søknad kr 100 000,00 Engerdal kr 919 000,00Innvilget ENOVA EU-prosjektet kr 600 000,00 Stor-Elvdal kr 2 027 000,00Innvilget Fylkesmannen kr 50 000,00 Trysil kr 2 555 000,00Innvilget FEM II kr 350 000,00 Åmot kr 2 155 000,00Innvilget Grønne prosjekt (KS og Regionrådet) kr 700 000,00 Hedmark Fylke kr 500 000,00I prosess ERNU kr 75 000,00 Elverum gatelys kr 1 000 000,00I prosess Sum Norske midler kr 2 375 000,00 SUM ENOVA kr 12 956 000,00 Fra EU: Bestillinger til lokalt næringsliv (antatt) ENSAMB (lite forb. om at vi når målene) kr 4 220 000,00 Elverum kr 15 000 000,00 4 Kommuner kr 25 000 000,00 TOTALT kr 6 595 000,00 Totalt S-Ø kr 40 000 000,00 NOEN TALL:

27 ElverumRegionens NæringsUtvikling Fjellregionen november 2013 Hva har brakt oss dit vi er?: Samarbeid! Sammen er vi effektive, blir større, og kan oppnå mer…..

28 ElverumRegionens NæringsUtvikling Takk for oppmerksomheten Alf Kristian Enger Fjellregionen november 2013


Laste ned ppt "ElverumRegionens NæringsUtvikling ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal  ENØK-prosjektet  EPC som effektivt verktøy  Internasjonale prosjekter Fjellregionen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google