Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyder konferanse Ny strømforsyning og hovedtavler ved Haugesund sjukehus §

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyder konferanse Ny strømforsyning og hovedtavler ved Haugesund sjukehus §"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyder konferanse Ny strømforsyning og hovedtavler ved Haugesund sjukehus §

2 Deltakere fra Helse Fonna HF Helse Fonna John Sigfred Stokke (PL) Geir Charles Grindheim Leif Terje Alvestad Rådgivende ingeniører Rolf Magne Skippervik (Cowi)

3 kl. 11:30 Info om prosjektet med mer. Innledning v/Alvestad Info om anbudet v/Stokke Anbudsprosessen v/Alvestad Generell info fra Rådgiver Elektro ca. kl. 1230 Befaring ca. kl. 1400 Oppsummering og gjennomgang av spørsmål og svar slutt ca 1400 AGENDA

4 Informere om prosjektet Beskrive hovedkravene i konkurransegrunnlaget. Gjennomføre felles befaring i de aktuelle områdene. Besvare spørsmål som stilles av tilbyderne. Få tilbakemelding på konkurransegrunnlagets innhold og krav – er kravene realistiske (kostnadsdrivende krav). Målsetting med tilbyderkonferansen

5 Praktisk informasjon Spørsmål noteres fortløpende og sendes pr e-post til enhetsleder innkjøp Geir Charles Grindheim Alle spørsmål vil bli notert, besvart samt distribuert til alle tilbyderne (navn på spørsmålsstiller vil ikke bli angitt). Det blir skrevet referat fra konferansen, og dette vil bli sendt til samtlige deltakere, i tillegg vil denne presentasjonen også distribueres. Vennligst fyll ut deltakerlisten (1 stk. email adresse pr. leverandør)

6 Generell info Bakgrunn for prosjektet: Eksisterende hvd.tavler med tilhørende utstyr og styresystem er i hovedsak installert på 70-tallet. Leverandør av effektbrytere har varslet at reservedeler ikke lenger blir produsert. Vi har over tid hatt flere uønskede hendelser hvor sentrale effektbrytere ved Haugesund sjukehus har forårsaket strømbrudd. Anlegget er bygd opp med 2 stk høyspent-kiosker fra netteier, men med kun 1 stk. målepunkt og innmating til kiosk i nord. Kiosk-sør forsynes via internt forlagt høyspent-kabel fra kiosk-nord gjennom kulvert. Helse Fonna har fra netteier tatt ut 230V IT-nett til 3 stk.hvd.tavler i nord (H1,H3 og H4), og 1 stk. hvd.tavle i sør (H2). I tillegg tar vi ut 400V TN-S til teknisk installasjon (varmepumpe) i kiosk sør, men mangler 400V generatorer. Netteier vil parallelt til dette prosjekt stå for utskifting av eksisterende trafoer og høyspentanlegg, og samtidig bygge ut 400V forsyning i begge matepunkt. Helse Fonna har i U2-etg. nord egne 230/400V trafoer som forsyner medisinteknisk-utstyr i Vest-blokk. I tillegg har vi 1 stk. 230/400V-trafo i M- blokk nord som forsyner Dialyse-avdeling. EU-standard for Medisinteknisk- og tekniske utstyr generelt er 400V Manglende UPS-kapasitet

7 Eksisterende hovedstrømsfordeling

8 Høysp.kiosk Nord 51-022

9 Høysp.kiosk Nord 51-022

10 Høysp.kiosk Sør 51-070 FIH Vaskeriet

11 U2 u/hovedtavler nord

12 Eks. eksisterende effektbryterfelt

13

14 Typisk kulvert U2

15 Generell info Forventninger til utførende: Utførende må forholde seg til at Haugesund sjukehus er et «varmt» bygg Utførende må ha et godt etablert HMS-system som er gjennomarbeidet Utførende må forholde seg til HF`s drift og etablerte internkontrollsystem og rutiner. FDV-dokumentasjon skal være iht. HF plattform/krav Kvaliteten på utført arbeid og levert utstyr må være høy Utførende har et koordineringsansvar med andre bygningsmessige fag

16 Kommersiell informasjon Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Del II - Anskaffelser under terskelverdi Anskaffelsesprosedyre Framdriftsplan Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Avtalestandard og tilbudsstruktur

17 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til prosedyren ” Konkurranse med forhandling" i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7.april 2006. Forskrift om offentlige anskaffelser er tilgjengelig på: http://www.lovdata.no. Forskriften ligger under Forskrifter/Sentrale forskrifter og er videre gruppert under Nærings- og handels- departementet Forskriftens del I - § 2-2 Terskelverdier Bygg og anlegg har en terskelverdi på kr 43.5 mill ekskl mva - bygg og anlegg under denne verdi følger forskriftens del II (under terskel)

18 01. 12.11 kl. 15.00Frist for å stille spm 08.12.11 kl 1200Tilbudsfrist Ultimo desemberKontraktsinngåelse Fremdriftsplan

19 Kvalifikasjonskrav Minstekrav Skatteattest MVA-attest HMS-egenerklæring Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Firmaattest Tilbyders økonomiske og finansielle stilling Kredittrating - ratingen må være minst A eller bedre, målt ut fra AAA Soliditet AS – eller tilsvarende score fra andre velrenommerte ratingselskap. Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Det kreves en organisasjon med tilstrekkelig kapasitet Det kreves god gjennom­føringsevne Teknisk personell/kapasitet/ressurser og kvalitetssikring Det kreves at Tilbyder har et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem Det kreves at Tilbyder har de nødvendige autorisasjoner for å kunne utføre oppdraget Tilbyder skal tilfredsstille krav i Plan og bygningsloven innenfor det aktuelle fagområdet Lønns- og arbeidsvilkår

20 Tildelingskriterier Samlet gjennomføringskostnad75 % Plan for gjennomføring/ oppdragsforståelse25 %

21 Avtalestandard og tilbudsstruktur NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg herunder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt NS 8405A Byggblankett for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider. (Byggherre stiller ikke bankgaranti). Tilbudsstruktur: Signert tilbudsbrev Dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav Beskrivelse av utførelsen med tilhørende priser Evt. reservasjoner, avvik og tillegg

22 Orientering fra Rådgivere Oversiktstegning plan U1 og U2 for anleggsoversikt. Gjennomgang layout tekniske rom sør og nord. Anleggsomfang: Hovedstrømskinner, tavler/m. kabling, Reservekraft (DG + UPS), Automasjon, Gen. installasjon. Forbehold om tiltransport (DG + UPS). Gjennomgang hovedstrømskjema; mating, U</Synk. Prinsipptegning tavlefront, formkrav, inntaksfelt m. uttrekksbare brytere, sokkelmontasje. Utstyrskrav generelt; skinner (IP-grad), motorstyrte effektbrytere m. komm.modul Jording; nye spyd/kummer, jordskinner, sammenkobling. Nytt 400V TN-S system; "fast-N" leder for UPSèr. Gjennomføringsplan/temporære anlegg. Eksterne bygningsmessige arbeider, samarbeid/tilpasning. Automasjon/Driftskontroll/Kommunikasjonsbus. Isolasjons- og jordfeilovervåking/eksisterende SD-anlegg.

23 Befaring Returnere her ca. kl. 14:00

24 Slutt Takk for oppmerksomheten og lykke til med anbudet!


Laste ned ppt "Tilbyder konferanse Ny strømforsyning og hovedtavler ved Haugesund sjukehus §"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google