Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trade in Services Agreement (TISA) Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Gunnar Rutle 24.3.2015 Innledning holdt for Utvalg for lønns-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trade in Services Agreement (TISA) Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Gunnar Rutle 24.3.2015 Innledning holdt for Utvalg for lønns-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trade in Services Agreement (TISA) Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Gunnar Rutle 24.3.2015 Innledning holdt for Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår (ULA)i Utdanningsforbundet Tre lenker: http://steigan.no/2014/11/23/tisa%E2%80%A8-en-trussel-mot-velferd-og-demokrati/ http://www.neitileu.no/content/download/52462/477439/version/5/file/Vett+4+2014+skjer m.pdf http://www.nupi.no/Publikasjoner/Boeker-Rapporter/2014/Transatlantisk-frihandel-og- Norge

2 Hva er TISA? Handelsavtale. Gjelder bare tjenester 70%/70 % WTO omfatter bare statssektoren. TISA omfatter alle tre nivå i offentlig forvaltning: stat. Fylke og kommune Hemmelige forhandlinger mellom 50 land, EU + 22 andre. Åpent tilbud: Norge og Sveits De kaller seg – helt på alvor – Really Good friends of Services Initiativet kommer fra USA og Coalition of Services Industries. (IBM, Walmart, Google) Veldig mye av det vi vet kommer fra Wiki-leaks og andre lekkasjer. I juni 2014 lekket W et foreløpig avtaleutkast

3 Hva er en tjeneste i TISA-avtalen? Tjeneste: Alt du ikke kan miste på foten og som ikke er reint offentlig TISA følger artikkel 1:3 i GATS når det gjelder definisjonen av offentlige tjenester. Den lyder: 1-3-b: Tjenester inkluderer enhver tjeneste i enhver sektor unntatt tjenester levert i forbindelse med utøvelse av offentlig myndighet. 1-3-c: En tjeneste levert i forbindelse med offentlig myndighet betyr enhver tjeneste som er levert verken på kommersiell basis, eller i konkurranse med en eller flere tilbydere. Tenk over hvilke deler av offentlig sektor i Norge som da defineres som offentlig. vi står vel stort sett igjen med politi og militær. Dataregulering og finansregulering tas med

4 Hva er målet med TISA? ”Redusere barrierer mot for handel med tjenester”. Alle begrensninger skal være like for alle, både privat og offentlig Offentlige reguleringer i ett land som ivaretar folkehelse, arbeidsmiljø osv. anses som konkurransehemmende Resultat: en reduserer andelen beslutninger som faller under ”politikken” ”De bestemmende faktorene skal være markedsbasert, ikke regjeringsbasert” –CSI Liberalisere offentlig sektor, åpne opp for investeringer Alle møter, avtaler, notat etc. hemmelige i 5 år

5 Hva vil Norge? Offensive og defensive interesser – Oljesektor, Veritas, Telenor, – Helse og omsorg, offentlige tjenester, infrastruktur Tilbud og resultat er ikke det samme!

6 Hvordan ser avtalen ut? Skralle-klausulen: Et lands tjenesteproduksjon kan aldri bli mindre liberalisert, man kan bare liberalisere mer. Frys-klausulen: Nivået av liberalisering ved avtale- inngåelse er minimum av liberalisering Enforceable: Å bryte reglene skal svi

7 Hva om vi blir uenige? Tvisteløsningsmekanisme – ukjent hva TISA ender med TTIP legger opp til investor/stat tvisteløsning: – Flytter makt fra nasjonalt lovverk til internasjonale advokatfirma og handelsdomstoler. – Selskap kan saksøke stater for tap av framtidig profitt. Veolia saksøkte Egypt etter at de ville øke minstelønn Philip Morris – saksøkt Australia og Uruguay pga helsefremmende tiltak, England avventer Vattenfall – saksøker Tyskland pga at de avvikler kjernekraft

8 List it or lose it! Positiv listing – det man vil liberalisere skrives på liste Negativ listing – det man ikke vil privatisere skrives på liste. Slik blir sannsynligvis TISA Hva da med nye områder med tjenesteproduksjon? Hva om du glemmer å liste en viktig men liten del av en sektor? – Olje og software i Venezuela

9 Hva skjer? Avtalen er trolig i siste fase av forhandling Forståelsen av at dette er skummelt brer om seg, men så langt alt for få som vet om eller gjør noe. Fagforbundet, SP, SV, Rødt. Hvor lander AP? Hvordan stiller resten av fagbevegelsen seg? Hva med Unio og Utdanningsforbundet? TISA favner alle nivå av offentlig forvaltning. Stat, fylke, kommune. Trussel mot lokalt selvstyre. Potensiale for motstand.

10 Hva er TTIP Mens TISA omfatter tjenester, omfatter TTIP all handel pluss investeringer Det er bare EU og USA som forhandler TTIP skal etablere et transatlantisk indre marked, med fri handel og like regler. Som med TISA skjer forhandlingene bak lukkede dører

11 NUPI om TTIP NUPI: Transatlantisk frihandel og Norge (NUPI-rapport 7/2014). Fra innledningen til kap 2, side 20: At TTIP forhandlingene skjer i fortrolighet og fortsatt er langt fra å være avsluttet innebærer visse utfordringer når man skal foreta en praktisk analyse. Selv om forhandlingsdelegasjonene fra både USA og EU til stadighet uttaler at de legger stor vekt på åpenhet og at sivilsamfunnet skal involveres, er forhandlingsprosessen omgitt av et slør av konfidensialitet.. Forhandlingsmøtene er ikke offentlige, og det er ingen løpende offentliggjøring av f.eks. utkast til konkrete avtaletekster (…) Det bør påpekes at kildetilfanget denne analysen bygger på er litt spesielt. I tillegg til informasjon fra åpne kilder har den store offentlige interessen i forhandlingene ført til lekkasjer av interne dokumenter, særlig fra EU-siden (….)

12 Hva forhandles det om Tollbarrierene er allerede lave, og dermed uviktige De vil avvikle eller redusere såkalte ikke- tariffære eller tekniske handelshindringer, forskjeller i bl.a. – godkjenningsprosedyrer, – regler, – forbud, – standarder, – støtteordninger og – merkeordninger.

13 Attac: seks ting du må vite om TTIP 1.TTIP er hemmelig. Store selskaper har vært involvert i hele forhandlingsprosessen, men det har ikke folkevalgte politikere. Det meste vi vet, har kommet gjennom lekkasjer. 2.TTIP dreier seg ikke om toll, men om store selskapers ønske om å forme politikken vår. TTIP gir store selskaper rett til å saksøke stater for lovverk som skader deres «fremtidige profitt». Det vil si bl.a. arbeidsrettigheter, miljølovgivning og forbrukerbeskyttelse. 3.TTIP vil «harmonisere» lover og regler i EU og USA. Det betyr å gjøre regelverket likt, og i TTIP vil det svakeste lovverket i USA danne grunnlaget for politikken i EU, og omvendt. Særlig viktig for landbruksvarer er at USA ikke anerkjenner føre-var-prinsippet 4.TTIP åpner for et eget lobbyråd for store selskaper. Alle må melde til den såkalte «rådgivningsgruppen» når de skal lage nye lover og regler i sitt hjemland. Dermed går all ny politikk via de store selskapene før landene iverksetter den. 5.TTIP vil ikke gi økonomisk vekst og flere anstendige arbeidsplasser. EU- kommisjonen sin egen rapport kommer frem til at resultatet av TTIP vil bli en årlig vekstrate på 0,01 prosent av BNP. Tyske fagforeningsledere peker på at til og med været spiller en større rolle for sysselsettingen. 6.6. TTIP kommer til Norge via EØS og EFTA. Dersom TTIP tar styringen over politikken i Europa, blir ikke vi i Norge uberørt. Nye EU-direktiver kommer via EØS. TTIP-avtalen vil også bli mal for en tilsvarende avtale mellom EFTA og USA.


Laste ned ppt "Trade in Services Agreement (TISA) Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Gunnar Rutle 24.3.2015 Innledning holdt for Utvalg for lønns-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google