Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional plan for verdiskaping Industristrategi - arbeidsdokument Sogn og Fjordane Fylkeskommune BDO AS v/Harald Husabø 05.09.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional plan for verdiskaping Industristrategi - arbeidsdokument Sogn og Fjordane Fylkeskommune BDO AS v/Harald Husabø 05.09.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional plan for verdiskaping Industristrategi - arbeidsdokument Sogn og Fjordane Fylkeskommune BDO AS v/Harald Husabø 05.09.2014

2 Vedtak i fylkestinget

3 Verdiskapingsplanen Nyskaping; korleis ruste oss opp til å takle gode initiativ og skape nye arbeidsplassar Kunnskap; korleis flytte oss mot kunnskapsbasert verdiskaping Satsingane: – Fornybar energi – Mat (sjømat og landbruk) – Reiseliv (naturressursane) – Olje og gass

4 Verdiskapingsplanen – industristrategi som ein del av planen -Korleis skal industristrategien henge saman med resten av planen? -Industristrategi som ein del av områda nyskaping og kunnskap -Industristrategi som eige tiltak/satsing -Unngå overlapping med andre områder -Korleis henvise til andre satsingar som og omhandlar industri? Side 4

5 Industristrategi - leveranse og framdrift Milstolpe 1: – Næringsforum 5. september: Notat om innhald og form med døme Milstolpe 2: – HPN og planutvalet: Arbeidsnotat industristrategi Milestolpe 4: – Høyringsdokument industristrategi Milstolpe 3: – Fylkestinget juni 2015: Industristrategi 05.09 Næringsforum 23.09 Hovudutval for plan og næring 24.09 Planutvalet Juni 2015 Fylkestinget Oktober 2014 – mars2015 Utarbeiding av industristrategi Mars – april 2015 Høyring Mai 2015 Hvoudutval for plan og næring Planutvalet

6 Timing Arbeidsmøte med prosjekteigar for å forankre og einast om arbeidsnotat med tilrådingar som grunnlag for prosessen Etablere omforent prosjektplan for gjenomføring av strategi prosessen Arbeidsnotat vedteken i Planutval Detaljert prosjektplan 2. Analyse 1. Mobilisering og forankring 3. Strategisk mulegheiter 4. Strategiske val 5. Handlings plan SEPTEMBER OKTOBER-NOVEMBERDESEMBER-FEBRUAR FEBRUAR-MARS HAUST 2015 Målsetting Få på plass eit omforent og tydelig arbeidsnotat for gjennomføring av strategi prosessen Få på plass eit robust faktagrunnlag knytt til industrien i Sogn og Fjordane Gi oversikt over kva strategiske mulegheiter som eksisterar Sikre at ein tek dei strategiske vala som er i tråd med fylkestinget sine ynskjer og prioriteringar Etablere ein konkret og tydelig handlingsplan for gjennomføringsfasen Aktiviteter Leveranse milepæler Presentasjon av industrianalyse Arbeidsmøte næringsforum med presentasjon av strategiske muligheiter som eksisterar Vedtak på høyringsrunde Tilråding i Fylkesutval Vedtak i Fylkesting Intervju/arbeidsmøte med utvalde bedrifter/organisasjo nar Kartlegging og analyse av innsamla data Bearbeiding av analyse Intervju/arbeidsmøte med utvalde bedrifter/ organisasjonar Skissere aktuelle strategiske muligheiter Arbeidsmøte i arbeidsgruppe/ næringsforum Arbeidsmøte med næringsforum knytt til val av strategiske retning Anbefale strategi på bakgrunn av mulegheiter og føringar Arbeidsmøte med næringsforum knytt til høyringsdsokument Høyringsrunde på industristrategi Beslutningsprosess mot fylkesutval og fylkesting Utarbeide detaljert aktivitetsplan for gjennomføring med ansvarleg for kvar aktivitet Prosess og gjennomføring

7 Næringsstruktur og industri i Sogn og Fjordane

8 Næringsstruktur Sogn og Fjordane Totalt ca 54.680 sysselsette etter arbeidsstad (SSB) – Auke på ca 3,1% sidan 2000, ca 1.600 sysselsette – Auke på ca 5,5% sidan 2005, ca 2.900 sysselsette

9 Utvikling utvalde sektorar - Sogn og Fjordane

10 Industrisektor Sogn og Fjordane Totalt ca 7.220 sysselsette etter arbeidsstad (SSB) – Reduksjon på 25 % sidan 2000, ca 2.400 sysselsette

11 Industrisektor Sogn Totalt ca 2.900 sysselsette etter arbeidsstad (SSB)

12 Industrisektor Nordfjord Totalt ca 2.800 sysselsette etter arbeidsstad (SSB)

13 Industrisektor Sunnfjord Totalt ca 1.550 sysselsette etter arbeidsstad (SSB)

14 Industri sektor kommunar Totalt ca 7.220 sysselsette etter arbeidsstad (SSB)

15 Viktige nærings- og fagmiljø i Sogn - utfordring å gjere koplingar på tvers HISF (330) VF ( 25/200) Helse Førde (2.200) Hydro PMT (90-100) Norsun Campus IT miljø Elektro/ styring Mekanisk Avfall Prosess/ industri Næringsmiljø Fagmiljø Landbruk Energi Helse og sosial Undervisning Kan vi utvikle kommersielle tenester/produkt mot sterke næringsmiljø? Njøs Bygg/ anlegg Korleis ta i bruk kunnskap Reiseliv Lærdal Grønt

16 Moglege retningar i industristrategien

17 Verdiskapingsplanen Sogn og Fjordane Målet er folketal Vekstnæringar vs næringar som effektiviserer Kunnskapsorienterte Basert på fortrinn og ressursar Utdanningsorientering/kunnskap Klima for nyskaping Samling om ressursane  Fornybar energi  Mat (sjømat og landbruk)  Reiseliv  Olje og gass Nettverksorientering Problemstillingar Løysingar Mål: Årleg vekst i tal arbeidsplassar på 100 (500 nye kvart år) Vekst gjennom ringverknader frå dei sterke næringane – underleveransar og nyskaping

18 Koplingar til industri i eksisterande verdiskapingsplan Næringsnøytrale satsingar Evne til å fange opp gode initiativ -Offentlege tenester -Næringsapparatet -Entreprenørskap -Verkemiddelpolitikk Side 18 KUNNSKAPNYSKAPING Målsettingar: 1.Styrkje kvalitet og relevans på forsking og utdanning 2.Gjere kunnskapen i FOU- og utdanningssystemet er lettare tilgjengelig for arbeids og næringsliv

19 Koplingar til industri i eksisterande verdiskapingsplan Bransjesatsingar Side 19 FORNYBAR ENERGI OLJE OG GASS SJØMAT NÆRINGAR Målsettingar: 1.Auke lokale leveransar knytt til utbygging av fornybar energi gjennom leverandør utvikling 2.Auke lokale leveransar knytt til drift og vedlikehald gjennom leverandørutvikling 3.Innovasjon og industriutvikling med fokus på auka bruk av eigne energiressursar – nytte kraftoverskot 4.Utnytte effekten av høgare utdanning og forskingsmiljø i fylket innan fornybar energi og auke verdiskaping innan kunnskapsintensive arbeidsplassar Målsettingar: 1.Auke verdiskapinga frå sjømatnæringane i verdikjeda frå hav til bord 2.Styrkje tilgang til kompetanse og arbeidskraft 3.Auke ringverknadane frå sjømatnæringa i Sogn og Fjordane Petromleumsrådet: 1.Feltutbyggingar 2.Ilandføringar 3.Industriell utnytting av gass på land 4.Florø som drifts og baseby 5.Konsesjonsrundar Maritim foreining: 1.Ringverknader i lokale verksemder av feltutbygginar og riving 2.Utvikle og kvalifisere leverandørverksemdene 3.Bindeledd mellom leverandør og oppdragsgjevar

20 Vekst gjennom ulike strategiar Vekst i eksisterande bedrifter: -Leverandørutvikling (teknologi, marknad, kompetanse, organisasjon, osv) -Kopling mot fagmiljø -Møteplassar Side 20 ORGANISK VEKSTNYSKAPINGAKVISISJON Nyetableringar, knoppskyting: -Næringsapparatet -Entreprenørskap -Kopling mot fagmiljø -Møteplassar Større etableringar -Hente inn eksterne bedrifter, etableringar/ekspansjonar -Jobbe i nettverk Verkemiddelpolitikk

21 Viktige føresetnader i verdiskapingsplanen - påverknad på industristrategi Sogn og Fjordane har sterke næringar innanfor primærnæringane For å skape vekst må ein skape ringverknader frå dei sterke næringane – vekst i kunnskapsintensive bransjar som leverandørar til industrien Kunnskap er den viktigaste drivaren for større verdiskaping Ny kunnskap får vi tilgang til gjennom forsking, utdanning, rekruttering og ved å samarbeide både nasjonalt og internasjonalt Naturgitte føresetnadar: Kraftoverskot på 7,2 Twh i Sogn og Fjordane - mål om å utnytte meir av denne lokalt Fornybar energi Kortreist energi Landbruk og fiske – gir god tilgang på råvarer til næringsmiddelindustrien Mineral ressursar som grunnlag for miljøvennleg bergverksdrift Olje og gassressursar ved kysten

22 Verdiskapingsplanen - industristrategi Eksempel på strategiske retningar -Utdanning -Leverandørutvikling -Leiar utvikling -Produksjonskompetanse Side 22 Kunnskap Innovasjon og utvikling Nytting av naturressursar Ramme vilkår -Møteplassar for innovasjon og utvikling -”Spin-off” teknologi -Teknologi forum -Klyngeutvikling -Arena program -Fornybar energi - kraft foredlande industri – kortreist energi -Mineral og bergverk -I landføring av gass -Næringsmiddel – kortreist mat -Avgifter -Energi -Miljø -Konsesjonar -Planverk Satsing på utvikling av kunnskap i bedrifter som grunnlag for vekst. Dette kan være kunnskap om produkt, prosessar, teknologi, marknad og leiing. Dette skal sikre at industrien blir betre på å ta ut potensialet av det som vert produsert og dei naturressursane vi har i fylket. Satsing på innovasjon og utvikling gjennom å skape møteplassar mellom bedrifter Skape arenaer for samhandling mellom bedrifter internt i bransjen, på tvers av bransjar og opp mot viktige fag/teknologi miljø lokalt/nasjonalt/ internasjonalt Møte utdanningsmiljø som kan auke innovasjonstakta og skape knoppskyting Satsing på industri som dreg nytte av ressursar som fylket er sterke på (fortrinn) Utnytte kraftoverskot av fornybar energi, nytte mineralressursar som ligg tilgjengeleg på ein miljøvennleg måte som ikkje kjem i konflikt med andre satsginar Arbeide for å sikre gode rammevilkår for dagens industri og sikre at det blir attraktivt for ny industri å etablere seg i Sogn og Fjordane Arbeide saman med andre regionar som har felles mål med Sogn og Fjordane knytt til industriutvikling (Nordland, Østfold)

23


Laste ned ppt "Regional plan for verdiskaping Industristrategi - arbeidsdokument Sogn og Fjordane Fylkeskommune BDO AS v/Harald Husabø 05.09.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google