Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen erfaringer fra tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i forhold til barn og unge i Skjervøy kommune Bodø 6.september 2011 Kristin Norheim og Eldbjørg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen erfaringer fra tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i forhold til barn og unge i Skjervøy kommune Bodø 6.september 2011 Kristin Norheim og Eldbjørg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen erfaringer fra tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i forhold til barn og unge i Skjervøy kommune Bodø 6.september 2011 Kristin Norheim og Eldbjørg Ringsby

2

3  2887 innbyggere på 5 øyer – hvorav drøyt 80% på tettstedet Skjervøy pr.01.07.10  5 skoler ( inkl. videregående skole med ca 70 elever )  5 barnehager  567 innbyggere under 15 år

4  Skjervøy kommunes plan for psykisk helse 2007 - 2010, beskriver en ”kontaktgruppe” for samarbeid og samhandling i noen saker og situasjoner  Dette ble TRG  Etablert for 3,5 år siden  Fast leder / koordinator  Politisk forankret mandat

5  Representanter fra alle arenaer som arbeider med barn og unge : barnehager, skoler, barnevern, helsestasjon, avlastningsbolig for funksjonshemmede barn, kulturskole, PPT, folkehelsekoordinator  Stor gruppe – stor bredde  Faste månedlige møter  Tverrfaglighet og tverretatlighet er mer enn ord.

6  Å se hele barnet – fra spedbarn til videregående  Helhet og sammenheng  Tidlig hjelp er god hjelp – Ikke vent og se!!

7  Samarbeid og samhandling på tvers av faggrenser og etater – utarbeide rutiner og retningslinjer for dette ( ex. Retn.linjer for Barnehage –Skolehelseteam)  Vurdere behov, arbeide for – og samordne forebyggende tiltak i ulike sammenhenger; Lavterskeltilbud, kompetanseheving, kartleggingsarbeid etc.  Samordningsteam for melding om behov for IP – barn og unge.

8  Barnehage – skolehelseteam er et TVERRFAGLIG TEAM ◦ Helsesøster, barnevern, PPT, rektor og kontaktlærer/ styrer og pedagogisk leder evt. foresatte. Lege / BUP innkalles ved behov.  Verktøy for samarbeid i situasjoner hvor noen  har en bekymring for et barn eller  trenger veiledning – råd i en utfordrende situasjon på individ- eller gruppenivå

9  MÅL : Gi hjelp så tidlig som mulig – Tidlig intervensjon  Den som er bekymret melder fra til rektor /styrer. Rektor/styrer har ansvar for innkalling.

10  Samtykkeerklæring fra foresatte om det gjelder et bestemt barn - foresatte inviteres til å delta på møtet  Foresatte kan også be om møte  Tiltak, eventuelt videre henvisning eller at det opprettes enkeltvedtak (§9a-1) kan planlegges og iverksettes raskt  ” HELHET - SAMMENHENG – TIDLIG HJELP ER GOD HJELP”

11  Erfaringer:  Tar tid å etablere nye fora  Foresatte opplever møtene positivt  Flere og flere foresatte ønsker å bruke barnehage- skole helseteam  Foresatte opplever møtene som trygge og gode – godt å få belyst problemet samtidig fra flere faggrupper  Enklere å plassere problemet der det hører hjemme  Få satt i gang tiltak raskt  ” HELHET - SAMMENHENG – TIDLIG HJELP ER GOD HJELP”

12  Satsing på barn og unge i Tromskommunene i anledning FN`s barnekonvensjons 20 årsjubileum i 2009 ( se www.sjumilssteget.no og www.facebook.com/sjumilssteget) )www.sjumilssteget.nowww.facebook.com/sjumilssteget  Fylkesmannen i Troms sin visjon: ”Ingen tromsværing er så liten at ikke Fylkesmannen ser han eller henne”  Hjelpemiddel til analyse og kartlegging av kommunenes evne og vilje til å arbeide for ”barnas beste” i tråd med sentrale artikler i barnekonvensjonen.  I Skjervøy ble det TRG sitt ansvar å kartlegge kommunens tilbud, tiltak og tjenester ift barn og unge – ga oss nyttig oversikt og kunnskap om egen situasjon  De sju stegene: MEDBESTEMMELSE – GOD OMSORG – SÆRSKILT VERN OG STØTTE – VERN MOT OVERGREP – FULLVERDIG LIV – GOD HELSE – GOD UTDANNING

13  Å synliggjøre hva som er bra og hva vi må arbeide aktivt for å bevare og videreutvikle  Å synliggjøre utfordringer og mangler, hvilke områder som bør styrkes og som kan være utgangspunkt for prioriteringer og planlegging av tiltak  Å få bekreftelse på viktigheten av tidlig intervensjon og å se helhet og sammenheng

14  (Skjønnsmidler gjennom ”Sjumilssteget ” - driftet av TRG)  Overordnet mål: ◦ Gode og stabile fritids- og aktivitetstilbud for å styrke det - psykososiale miljø, -fremme trivsel, - mestring - sosiale ferdigheter for alle barn.  Å skape trivsel og trygghet fremmer psykisk helse, forebygger mobbing og rusbruk

15  Ulike tiltak til ulike målgrupper – lavterskelnivå ◦ Fag-dager på tvers av etater ◦ Temamøter og foreldresamarbeid, ◦ Diverse aktivitetstilbud (turn, malekurs, ski-leik, drama) ◦ Ute-områder ◦ ”Friluftsgjengen” –uteprosjekt på barneskolen

16  Samarbeidsprosjekt mellom skolen og TRG  Tidlig inn for å gi et alternativt opplegg til elever som sliter  Supplement til vanlig/spesial undervisning ” mindre teori og mer praksis".  1 d/u – 6 elever ut i naturen  utfordre sine egne grenser og bryte personlige barrierer for å oppleve mestring og få økt selvfølelse  Evaluering  Men noe har skjedd: Elevens merkbare sosiale og faglige progresjon har blitt lagt merke til av både medelever og lærere. Etter bare halvannen måned i spes.ped.gruppa ”Friluftsgjengen” kan vi nå se en elev som har funnet sin vei til både individuell utvikling, faglige og sosiale progresjon. I tillegg kan vi se en mer reflektert elev som ser at sin positive atferd gir positive ringvirkninger i klasserommet og i friminuttene. Han gir mer av seg selv til fellesskapet og har blitt akseptert av medelever på en helt annen og mer positiv måte.

17

18  Politisk forankret mandat  Struktur og rutiner  Fast møtetid en gang i måneden  Dokumentasjon; innkalling og referater  Årsplan som evalueres og årsmelding til K-U og H-S etaten  Gjentagelsens hemmelighet – å ”ikke gi seg”  Tålmodighet – ha tro på at det nytter!

19  I en liten kommune er vi relativt få personer som skal følge opp mye - og ofte har flere roller  Godt samarbeid og god samhandling med gode rutiner på tvers av sektorer og faggrenser: Å se helhet og sammenheng og ha oversikt blir praktisk virkelighet.  Å GJØRE LITT – EN TING AV GANGEN SÅ SKIKKELIG MAN KAN ER BRA– OG MYE BEDRE ENN INGENTING!  Det gode må aldri bli det bestes fiende

20  Trivsel og trygghet er fortsatt overskrift! Nulltoleranse for mobbing  Opprettholde kontinuitet og bredde i lavterskeltilbud – fremme aktivitet  Styrke psykososialt miljø i barnehagen og skolen  Styrke foreldresamarbeid ; Temamøter – Veiledning ….  Styrke veiledningskompetanse

21


Laste ned ppt "Noen erfaringer fra tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i forhold til barn og unge i Skjervøy kommune Bodø 6.september 2011 Kristin Norheim og Eldbjørg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google