Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdelingsdirektør Gry Høeg Ulverud 27. oktober 2010 ”Voksnes læring - utfordringer”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdelingsdirektør Gry Høeg Ulverud 27. oktober 2010 ”Voksnes læring - utfordringer”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdelingsdirektør Gry Høeg Ulverud 27. oktober 2010 ”Voksnes læring - utfordringer”

2 2 Kunnskapsdepartementet Det er kunnskapen som er vår viktigste kapital Kilder: Finansdepartementet og SSB. Nasjonalformue per innbygger Prosent

3 Framtidas kompetansebehov Kilde: SSB, Framskrivinger Sysselsetting etter utdanningslengde, , andel av total sysselsetting

4 Behovet for arbeidskraft Framskriving av behov for arbeidskraft på videregående nivå (i tusen) Kilde: SSB, 2010

5 5 Kunnskapsdepartementet Andel personer uten videregående opplæring og andel arbeidsplasser for ufaglærte Kilde: FAFO-rapport 2010:03: Gull av gråstein

6 6 Kunnskapsdepartementet Sammenheng uføretrygd og utdanning Kilde: Veien til uføretrygd i Norge, Frischsenteret 10/2006

7 Utdanning og helse Andel med betydelige psykiske plager etter utdanning Antall år utdanning Tidlig dødelighet etter utdanning (Døde per , år) Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2007

8 Utdanning er lønnsomt for individet Kilde: OECD, EAG 2010

9 Utdanning er lønnsomt for staten Kilde: OECD, EAG 2010

10 10 Kunnskapsdepartementet Utdanningsnivå: forspranget minker voksne (20-66 år) har ikke fullført vgo Av disse er under 50 år voksne under 50 år har svake ferdigheter i lesing, regning og problemløsning Kilde: OECD, EAG 2010 og SSB/Gabrielsen et. Al, 2005

11 Voksnes læring som del av løsningen

12 Organisering av voksnes læring Voksnes rett til læring forankret i opplæringsloven: § 4A-1 Grunnskolerett § 4A.3 Videregående rett Studieforbund (185 mill kr) Program for Basiskompetanse i arbeidslivet (86 mill kr) Kompetansepolitikk Ansvarlig på nasjonalt nivå: Opplæringsavdelingen Utdanningsdirektoratet ”Det formelle løpet” Fylkeskommunene: Plikt til å gi opplæring når en voksen med rett til videregående tar kontakt Ca i året bruker vgo-rette 8500 voksne tok fagbrev i 2009 Kommunene: Plikt til å gi opplæring når en voksen med rett til grunnskole tar kontakt Ca 4000 i året bruker grunnskole-retten 75% er minoritetsspråklige ”Det uformelle løpet” Ansvarlig på nasjonalt nivå: AIK-avdelingen (politikkutforming) Opplæringsavdelingen (VO-loven) Vox – fagorgan for kompetansepolitikk forvalter begge tilskuddsordningene Fylkesnivå: Det finnes fylkesvise BKA-kontakter Noen fylkeskommuner bruker studieforbund som opplæringstilbydere for formell vgo- opplæring Kommunenivå: I noen grad brukes studieforbund som opplæringstilbydere innenfor formell grunnskoleopplæring

13 13 Kunnskapsdepartementet Strategi for voksnes rett til opplæring UTVIDELSE AV RETTEN TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING: –Ikke bestått = fortsatt voksenrett –Fylkeskommunen tar helhetlig ansvar BEDRE INFORMASJON OG KARRIEREVEILEDNING BEDRE TILBUD FOR ARBEIDSLEDIGE SOM VIL HA VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

14 14 Kunnskapsdepartementet BKA – en suksesshistorie Totalt personer har deltatt på BKA- kurs siden 2006 Bevilgningen til programmet har økt fra 24 mill. kroner i 2006 til 80 mill. kroner i Dokumentert at programmet treffer målgruppen godt Kilde: Vox

15 15 Kunnskapsdepartementet Offentlige utgifter til utdanning Store forskjeller i hvor mye offentlig utdanningsfinansiering hver enkelt utløser Over 1 mill. kroner skiller personen med grunnskole fra personen med mastergrad Kostnad for utdannings- nivå, enkeltvis Kostnad for oppnådd utdannings- nivå, akkumulert Grunnskole kroner Avbrutt VGO (t.o.m VG2) kroner kroner Fullført VGO (Fagbrev) kroner kroner Fullført VGO (Studiespes.) kroner kroner Fullført bachelor (Norm. tid) kroner kroner Fullført master (Norm. tid) kroner kroner Korrigerte brutto driftsutgifter per elev (2008) Kilde: Kunnskapsdepartementet Store forskjeller i hvor mye offentlig utdanningsfinansiering hver enkelt utløser Over 1 mill. kroner skiller personen med grunnskole fra personen med mastergrad

16 Bestått videregående opplæring = mer EVU Kilde: Lærevilkårsmonitoren 2008 Torgeir Nyen, FAFO

17 17 Kunnskapsdepartementet Satsingsområde 1: Voksne i helse- og omsorgsektoren Økt behov for kompetansen Relativt liten økonomisk gevinst for enkelt- individet Fagbrev i økende grad betingelse for fast ansettelse

18 18 Kunnskapsdepartementet Satsingsområde 2: Voksne som ikke har fullført bygg- og håndverksfag Økende etterspørsel etter kompetansen Høy avkastning for samfunn og individ Fagbrev nøkkelen til stabil tilknytning til arbeids- markedet

19 Vi må jobbe langs mange akser samtidig Fullført eller nytt fagbrev Motivasjon Arbeids- og velferdspolitikken LivsoppholdOpplæring


Laste ned ppt "Avdelingsdirektør Gry Høeg Ulverud 27. oktober 2010 ”Voksnes læring - utfordringer”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google