Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdelingsdirektør Gry Høeg Ulverud 27. oktober 2010 ”Voksnes læring - utfordringer”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdelingsdirektør Gry Høeg Ulverud 27. oktober 2010 ”Voksnes læring - utfordringer”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdelingsdirektør Gry Høeg Ulverud 27. oktober 2010 ”Voksnes læring - utfordringer”

2 2 Kunnskapsdepartementet Det er kunnskapen som er vår viktigste kapital Kilder: Finansdepartementet og SSB. Nasjonalformue per innbygger 2007. Prosent

3 Framtidas kompetansebehov Kilde: SSB, Framskrivinger Sysselsetting etter utdanningslengde, 1986-2025, andel av total sysselsetting

4 Behovet for arbeidskraft Framskriving av behov for arbeidskraft på videregående nivå 2008-2030 (i tusen) Kilde: SSB, 2010

5 5 Kunnskapsdepartementet Andel personer uten videregående opplæring og andel arbeidsplasser for ufaglærte Kilde: FAFO-rapport 2010:03: Gull av gråstein

6 6 Kunnskapsdepartementet Sammenheng uføretrygd og utdanning Kilde: Veien til uføretrygd i Norge, Frischsenteret 10/2006

7 Utdanning og helse Andel med betydelige psykiske plager etter utdanning Antall år utdanning Tidlig dødelighet etter utdanning (Døde per 100 000, 45-64 år) Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2007

8 Utdanning er lønnsomt for individet Kilde: OECD, EAG 2010

9 Utdanning er lønnsomt for staten Kilde: OECD, EAG 2010

10 10 Kunnskapsdepartementet Utdanningsnivå: forspranget minker 660 000 voksne (20-66 år) har ikke fullført vgo Av disse er 435 000 under 50 år 350 000 voksne under 50 år har svake ferdigheter i lesing, regning og problemløsning Kilde: OECD, EAG 2010 og SSB/Gabrielsen et. Al, 2005

11 Voksnes læring som del av løsningen

12 Organisering av voksnes læring Voksnes rett til læring forankret i opplæringsloven: § 4A-1 Grunnskolerett § 4A.3 Videregående rett Studieforbund (185 mill kr) Program for Basiskompetanse i arbeidslivet (86 mill kr) Kompetansepolitikk Ansvarlig på nasjonalt nivå: Opplæringsavdelingen Utdanningsdirektoratet ”Det formelle løpet” Fylkeskommunene: Plikt til å gi opplæring når en voksen med rett til videregående tar kontakt Ca 20 000 i året bruker vgo-rette 8500 voksne tok fagbrev i 2009 Kommunene: Plikt til å gi opplæring når en voksen med rett til grunnskole tar kontakt Ca 4000 i året bruker grunnskole-retten 75% er minoritetsspråklige ”Det uformelle løpet” Ansvarlig på nasjonalt nivå: AIK-avdelingen (politikkutforming) Opplæringsavdelingen (VO-loven) Vox – fagorgan for kompetansepolitikk forvalter begge tilskuddsordningene Fylkesnivå: Det finnes fylkesvise BKA-kontakter Noen fylkeskommuner bruker studieforbund som opplæringstilbydere for formell vgo- opplæring Kommunenivå: I noen grad brukes studieforbund som opplæringstilbydere innenfor formell grunnskoleopplæring

13 13 Kunnskapsdepartementet Strategi for voksnes rett til opplæring UTVIDELSE AV RETTEN TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING: –Ikke bestått = fortsatt voksenrett –Fylkeskommunen tar helhetlig ansvar BEDRE INFORMASJON OG KARRIEREVEILEDNING BEDRE TILBUD FOR ARBEIDSLEDIGE SOM VIL HA VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

14 14 Kunnskapsdepartementet BKA – en suksesshistorie Totalt 12 900 personer har deltatt på BKA- kurs siden 2006 Bevilgningen til programmet har økt fra 24 mill. kroner i 2006 til 80 mill. kroner i 2010. Dokumentert at programmet treffer målgruppen godt Kilde: Vox

15 15 Kunnskapsdepartementet Offentlige utgifter til utdanning Store forskjeller i hvor mye offentlig utdanningsfinansiering hver enkelt utløser Over 1 mill. kroner skiller personen med grunnskole fra personen med mastergrad Kostnad for utdannings- nivå, enkeltvis Kostnad for oppnådd utdannings- nivå, akkumulert Grunnskole781 000 kroner Avbrutt VGO (t.o.m VG2) 225 000 kroner 1 006 000 kroner Fullført VGO (Fagbrev) 354 000 kroner 1 135 000 kroner Fullført VGO (Studiespes.) 301 000 kroner 1 082 000 kroner Fullført bachelor (Norm. tid) 456 000 kroner 1 538 000 kroner Fullført master (Norm. tid) 760 000 kroner 1 842 000 kroner Korrigerte brutto driftsutgifter per elev (2008) Kilde: Kunnskapsdepartementet Store forskjeller i hvor mye offentlig utdanningsfinansiering hver enkelt utløser Over 1 mill. kroner skiller personen med grunnskole fra personen med mastergrad

16 Bestått videregående opplæring = mer EVU Kilde: Lærevilkårsmonitoren 2008 Torgeir Nyen, FAFO

17 17 Kunnskapsdepartementet Satsingsområde 1: Voksne i helse- og omsorgsektoren Økt behov for kompetansen Relativt liten økonomisk gevinst for enkelt- individet Fagbrev i økende grad betingelse for fast ansettelse

18 18 Kunnskapsdepartementet Satsingsområde 2: Voksne som ikke har fullført bygg- og håndverksfag Økende etterspørsel etter kompetansen Høy avkastning for samfunn og individ Fagbrev nøkkelen til stabil tilknytning til arbeids- markedet

19 Vi må jobbe langs mange akser samtidig Fullført eller nytt fagbrev Motivasjon Arbeids- og velferdspolitikken LivsoppholdOpplæring


Laste ned ppt "Avdelingsdirektør Gry Høeg Ulverud 27. oktober 2010 ”Voksnes læring - utfordringer”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google