Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NYE VEIER AS __________________________________ Status etablering av Nye Veier AS Norvegfinans Oslo, 27. oktober 2015 Rolf Roverud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NYE VEIER AS __________________________________ Status etablering av Nye Veier AS Norvegfinans Oslo, 27. oktober 2015 Rolf Roverud."— Utskrift av presentasjonen:

1 NYE VEIER AS __________________________________ Status etablering av Nye Veier AS Norvegfinans Oslo, 27. oktober 2015 Rolf Roverud

2 NYE VEIER AS --------------------------------------------------------------------- UTGANGSPUNKT; Nye Veier AS sin virksomhet er å forestå utbygging, drift og vedlikehold av deler av riksvegnettet etter nærmere avtale med Den norske stat. Regjeringens formål med utbyggingsselskapet er å oppnå en mer helhetlig utbygging og større kostnadseffektivitet for den porteføljen det blir gitt ansvar for, og dermed gi en merverdi utover utbygging i tradisjonell forstand. Selskapets virksomhet skal være effektiv og helhetlig utbygging og drift og vedlikehold av trafikksikre riksveger, hvor strekningene i selskapets samlede utbyggingsportefølje med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Meld. St. 25 (2014-2015) pkt 2 gir en nærmere beskrivelse av selskapets oppgaver og portefølje. Det er opprettet et interimselskap med oppgave å forberede og tilrettelegge for at utbyggingsselskapet kan være operativt snarest mulig etter 1.1. 2016. Selskapet eies 100% av Den norske stat, ved Samferdselsdepartementet. Eierne har valgt et styre for Nye Veier AS under ledelse av Rolf Roverud og med styremedlemmene Siri B. Hatlen, Harald Vaagaasar Nikolaisen, Dag Morten Dalen og Eli Giske.

3 3 Ulsberg Ranheim Trondheim Melh us Åsen Ensby Moelv Kolomoen Lillehammer Oslo Langangen Grimstad Kristiansand Søgne Lyngdal Ålgård Stavanger Bergen ---------------------------------------------------- PORTEFØLJEN 1E39 Lyngdal Ålgård i Vest- Agder / Rogaland 2E39 Søgne Lyngdal Vest- Agder 3E18/E39 Kristiansand Søgne i Vest-Agder 4E18 Langangen Grimstad i Telem. / Aust Agder 5E6 Kolomoen Moelv i Hedmark 6E6 Moelv Lillehammer – Ensby i Hedm. /Oppland 7E6 Ulsberg – Melhus i Sør-Trøndelag 8E6 Ranheim – Åsen i Sør- og Nord-Trøndelag NYE VEIER AS

4 *Figuren er kun ment å være illustrativ – grad av overlapp mellom fasene vil variere mellom prosjekter Konseptvalg- utredning Kommune- delplan Reguleringsplan Grunnerverv etc. Prosjektere Bygge Drifte Vedlikeholde Planlegging og grunnerverv Utbygging Drift og vedlikehold Nye Veiers ansvarsområde NYE VEIER AS ------------------------------------------------------------------------- VEGBYGGINGSPROSESSEN – OVERORDNET 4

5 NYE VEIER AS --------------------------------------------------------------------- HOVEDOPPGAVER FOR STYRET I INTERIMSFASEN; A)”Rigge” selskapet B)Utvikle mål, strategi, metodeverk C)Sikre god overgang fra Statens Vegvesen til Nye Veier AS D)Sikre et godt rammeverk / avtaleverk E)Løpende kontroll med driften av interimselskapet Vil dekke punkt A, B og C i presentasjonen.

6 NYE VEIER AS --------------------------------------------------------------------- ”RIGGE” SELSKAPET; A)Etablere god oversikt over oppstartsporteføljen, Inkludert bidra til avklaringer før selskapet er operativt B)Rekruttere toppledelse C)Avklare øvrig bemanning A)Klargjøre pensjon, personalforsikring med mer B)Ivareta andre arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold C)Skaffe lokaler i / nær sentrum av Kristiansand D)Etablert nødvendig IKT støtte E)Etablere system for styring og kontroll, F)Avklare en rekke juridiske forhold G)Etablere systemer, rutiner ift avtaleinngåelser og fullmakter H)Etablert en operativ økonomi / finansfunksjon I)Etablert en foreløpig kommunikasjonsplattform NB! Ikke komplett aktivitetsliste

7 NYE VEIER AS ---------------------------------------------------------------------

8 ORGANISASJONEN ”Det skal etableres en slank, effektiv byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Ledelsen skal være rollemodeller i den nye organisasjonen og ha komplementære kompetanser og egenskaper som sikrer nytenkning, offensivitet og profesjonalitet i prosjektutvikling og -gjennomføring.” Prosjekt(er) HSEQ Økonomi, finans virksomhetsstyring Kontrakt og anskaffelser Teknologi- og utbyggingsstrategi Planprosesser og samfunnskontakt Adm.dir NB! Organisasjonskart ikke ferdigstilt. Drift og vedlikehold vil bli inkludert

9 NYE VEIER AS --------------------------------------------------------------------- INGRID DAHL HOVLAND ANSATT SOM ADM.DIR. Ingrid Dahl Hovland er utdannet sivilingeniør fra NTNU Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør i Spenncon, Ingrid Dahl Hovland har tidligere ledet boligdivisjonen i Selvaag Gruppen og før dette ledet en landsdekkende enhet i Veidekke, med ansvar for entreprenørtjenester innen vei- og tunnelbygging. Starten av karrieren var som prosjektansvarlig for utbyggingsprosjekter i Statens Vegvesen. Dahl Hovland har solid lederfaring og erfaring fra prosjekt- og porteføljeledelse, industrivirksomhet, samt erfaring med risikohåndtering knyttet til veibygging og andre typer anleggsvirksomhet. Hun har også vært styremedlem i flere selskaper relevant for jobben i Nye Veier AS. Vår nye leder tiltrer senest 1. desember og vil fra dag en ha med seg flere i ledelsesgruppen – alle ansettes i disse dager. Det blir et sterkt lag, med godt sammensatt kompetanse.

10 NYE VEIER AS --------------------------------------------------------------------- ”RIGGE” SELSKAPET; A)Etablere god oversikt over oppstartsporteføljen, Inkludert bidra til avklaringer før selskapet er operativt B)Rekruttere toppledelse C)Avklare øvrig bemanning A)Klargjøre pensjon, personalforsikring med mer B)Ivareta andre arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold C)Skaffe lokaler i / nær sentrum av Kristiansand D)Etablert nødvendig IKT støtte E)Etablere system for styring og kontroll, F)Avklare en rekke juridiske forhold G)Etablere systemer, rutiner ift avtaleinngåelser og fullmakter H)Etablert en operativ økonomi / finansfunksjon I)Etablert en foreløpig kommunikasjonsplattform NB! Ikke komplett aktivitetsliste

11 NYE VEIER AS --------------------------------------------------------------------- UTVIKLE MÅL, STRATEGI, METODEVERK; A)Oppsummere hovedutfordringer knyttet til veibygging i Norge B)Kartlegge hva som særpreger de som er best internasjonalt Basert på dette; A)Utarbeide Nye Veiers mål, verdier, strategi mm. B)Utvikle prinsipper for hvordan NV skal jobbe; -I tidligfaser hvor SVV har ansvaret - I faser hvor NV selv har ansvaret C)Utvikle metodikk for -porteføljestyring og prioritering av prosjekter -overtakelse av prosjekter D)Basert på beste norske og internasjonale praksis, utvikle modeller for hvordan NV skal gjennomføre prosjekter - ”Standard-veien” - Gjennomføringsstrategi - Kontraktsstrategi

12 NYE VEIER AS --------------------------------------------------------------------- BUDSJETT 2016 - 2018; A)1 mrd i tilskudd til aktivitet i 2016, slik samferdselsministeren legger opp til, vil sammen med bompenger og driftskreditt gi et godt startgrunnlag for Nye Veier. Tilskuddet er planlagt økt til 3 mrd i 2017 og 5 mrd i 2018 (dagens kroneverdi) B)Det inngås en avtale mellom selskapet og Samferdselsdepartementet som både regulerer årlig tilskudd, flerårig forpliktelsesmulighet, omfang, ansvar og risiko mm C)Vår første utbyggingsstrekning Tvedestrand – Arendal, kan gå inn i anbudsfase 1. halvår med også oppstart av selve utbyggingen i 2016. D)Bompengeproposisjonen for Tvedestrand – Arendal skal etter planen fremlegges i 2015. E)I tillegg vil det utføres et betydelig planarbeid på mange av de andre strekningene for å sikre at disse så snart som mulig kan bli klare for helhetlig utbygging.

13 NYE VEIER AS --------------------------------------------------------------------- OVERGANGEN FRA STATENS VEGVESEN TIL NYE VEIER AS; A)Meget god og konstruktiv dialog mellom ledelsen i Statens Vegvesen og Nye Veier AS B)For den del av porteføljen som skal over til Nye Veier, har Nye Veier bedt Statens Vegvesen holde maks trykk på arbeidet inntil overlevering finner sted. Nye Veier jobber for raskt å kunne videreføre planarbeid som overføres fra Statens Vegvesen til Nye Veier. A)Første strekning som Nye Veier får ansvaret for er Tvedestrand – Arendal vil bli gjennomført ved å videreutvikle den metodikk som allerede er lagt til grunn i planleggingen. Det vil bli søkt etter optimaliseringsmuligheter. B)Andre strekninger må ”modnes” raskest mulig, slik at disse kan utbygges iht den porteføljestrategi som legges. C)For de neste utbyggingsstrekningene legges til grunn at Nye Veiers kontrakts-/gjennomføringsmetodikk vil være hovedmodell. -

14 NYE VEIER AS __________________________________ Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "NYE VEIER AS __________________________________ Status etablering av Nye Veier AS Norvegfinans Oslo, 27. oktober 2015 Rolf Roverud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google