Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

21.09.2016. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 De strategiske valgene i forslag til budsjett og økonomiplan er Ekspansive Fremtidsrettet 21.09.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "21.09.2016. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 De strategiske valgene i forslag til budsjett og økonomiplan er Ekspansive Fremtidsrettet 21.09.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Budsjett 2015 Økonomiplan De strategiske valgene i forslag til budsjett og økonomiplan er Ekspansive Fremtidsrettet

3 Prosessen budsjett og økonomiplan Rådmannen har opplevd godt samarbeid med politisk ledelse Klare føringer fra kommunestyret og formannskapet med 3 hovedstrategier 6 hovedsatsningsområder

4 Oppdrag Tvedestrand kommunes oppdrag er å gi innbyggerne gode tjenester med riktig kvalitet gjennom god ressursutnyttelse

5 Politiske styringssignaler Hovedstrategier Tilpasse driftsnivået til det ordinære inntektsnivået uten merinntekter (eiendomsskatt) Gjennomføre et høyt investeringsnivå i perioden med særlig vekt på bygging av:  Ny barneskole i sentrum  Ny sentrumsbarnehage vest i kommunen  Byløftsprosjekter (som Hovedgata/Hulgata)  Utviklingsprosjekter knyttet til ny E 18 Økte kapitalutgifter som følge av et høyt og ekspansivt investeringsnivå i perioden , kan vurderes dekket av merinntekter (eiendomsskatt) i slutten av perioden.

6 Hovedinvesteringer 2015 – 2018 Ny barneskole i sentrum til 165 mill. kroner inkl. mva. med tre parallelle klasser for 1-7 klasse inkl. lokaler til kulturskolen (5000 m2). Planlegging i med byggestart i 2017 og ferdig 1.august Ny sentrumsbarnehage vest i kommunen til 40 mill. kroner inkl. mva. med 6 avdelinger. Planlegging i med byggestart i slutten av 2017 og ferdig 31.desember Hovedgata/Hulgata til 19,8 mill. kroner ekskl. mva. Planlegging i med byggestart i 2016 og ferdig i Samlet investeringsnivå på 280 mill. kroner inkl. mva. i 4 årsperioden

7 Investeringer Til investering i anleggsmidler Budsjett Økonomiplan (skjema 2B) (hele kroner) Totalt (fra skjema 2A) derav innen VA-området derav utenom VA-området IKT-investeringer Grunnerverv og infrastruktur næringsareal Grenstøl Handlingsplan brann Bil til vaktmestrene Enøktiltak, Lyngmyr skole Enøktiltak Strannasenteret Lyngmyr skole, nytt anlegg for sentral driftskontroll (SD- anl.) Ny barnehage Ny barneskole

8 Investeringer Til investering i anleggsmidler Budsjett Økonomiplan (skjema 2B) (hele kroner) Strannasenteret, påkostning av heis Strannasenteret, takheis til bårer Strannasenteret, skifte kjøleanlegg på kjøkken Familiehuset, nytt tak (deler av taket) Rådhuset, nytt tak (skifte deler av taket) Tvedestrand skole, skifte tak over skolekjøkken Lyngmyr skole, nytt rense- og doseringsanlegg i basseng Songe skole, solavskjerming Songe skole, ballbinge Dypvåg skole, tilkobling avløp Dypvåg (skoleområdet), ny pumpestasjon og avløpsledning Grønlandsveien, ny avløpsledning Tvedestrand renseanlegg, ombygging og utvidelse1 500

9 Investeringer Til investering i anleggsmidler Budsjett Økonomiplan (skjema 2B) (hele kroner) Hovedgata/Hulgata, vann/avløp, vei og veilys Vann, rehabilitering av ledningsnett mv Avløp, nye pumpestasjoner, oppgraderinger mv Teknisk drift, ny traktor og redskapsbærer Bil til fagarbeider Skjærgårdstjenestens båt Terna, ny motor og drev Etablere parkeringsplass ovenfor Strannasenteret Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren Dypvåg kirke, nytt orgel Holt kirkegård, verksted/lager/toalett Tvedestrand kirke, skifte vinduer Tvedestrand gravlund, forprosjekt nytt seremonibygg 200

10 Statsbudsjett Regjeringen Realvekst på 6,2 mrd. kroner, +1,5 % for kommunesektoren. Realveksten i frie inntekter (skatt og rammeoverføring) på 4,4 mrd. kroner, +1,4 % for kommunesektoren. Realveksten i frie inntekter for kommunene utgjør 3,9 mrd. kroner. Demografisk utvikling gir en merutgift for kommunesektoren på 2,5 mrd. kroner i 2015, der 2,1 mrd. kroner må dekkes av frie inntekter og 0,4 mrd. kroner dekkes av gebyrinntekter m.v. Statlige føring for bruk av veksten i frie inntekter er ellers: Helsestasjon- og skolehelsetjenesten med 200 mill. kroner Tjenester for rusavhengige og personer med psykisk lidelse med 200 mill. kroner. Fleksibelt barnehageopptak med 100 mill. kroner.

11 Statsbudsjett 2015 Regjeringen Andre justeringer i de frie inntektene er m.a. følgende Avvikling av kommunal medfinansiering av sykehustjenester Økt egenandel ved plassering i statlige barnevernsinstitusjoner Økt rettigheter innen ordningen med brukerstyrt personlig assistent Reversering av innføring av kulturskoletimen i SFO Bortfall av ordningen med gratis frukt og grønt på ungdomsskolen Økt foreldrebetaling i barnehagene fra kr til kroner pr. måned Kompensasjon for redusert foreldrebetaling i barnehagene for foreldre med lav inntekt. Økt minimumstilskudd til private barnehager til 98 % i 2015 (fra 96/98 %) Skatteøren for kommunene er maksimalt 11,25 % i Det er 0,15 prosentpoeng lavere enn i Samlet pris- og lønnsvekst (deflator) anslås til 3,0 %, hvor forventet lønnsvekst er 3,3 %

12 Endring fra budsjett 2014 til budsjett 2015 Hovedtrekkene i nominell utvikling Tekst Endring i nominelle kr. Frie inntekter (skatt og rammeoverføringer) Andre generelle statstilskudd Utbytte Agder Energi AS - Reduksjon Netto finansutgifter (renter og avdrag) inkl. nye investeringer Dekning av underskudd Netto bundne avsetninger Netto frie avsetninger0 Sum disponibelt til enhetene i 2015 (tjenesteproduksjonen) - Reduksjon Medfinansiering av sykehusene - Tatt bort som kommunalt oppgave Sum disponibelt til enhetene i 2015 (tjenesteproduksjonen) - Økning - Oppgavekorrigert

13 Endring fra budsjett 2014 til budsjett 2015 Hovedtrekkene i nominell utvikling Tekst Endring i nominelle kr. Disponert slik: Lønnsoppgjør i 2015 inkl. sosiale utgifter - Økning Pensjons- og premieavviksendringer samlet Videreføring av tjenestenivået fra 2014 (grunnbudsjettendringer inkl. prisjusteringer) Sum disponibelt til nye tiltak i Reduksjon Tiltak som øker enhetenes rammer (netto driftsutgifter) Tiltak som reduserer enhetenes rammer (netto driftsutgifter) Sum - Balanse0

14 Netto driftsresultat

15 Driftstiltak – Hovedtrekk Forslag på tiltak som reduserer utgiftsnivået for kommunen på 10,5 mill. kroner i 2015 som endres til 17,3 mill. kroner i 2018 (både utgifts- reduksjoner og økte inntekter uten eiendoms- skatt og redusert avdragsutgifter) Forslag på tiltak som følge av endringer i tjenestebehovet for innbyggerne som øker utgiftsnivået på 9,0 mill. kroner i 2015 som endres til 12,0 mill. kroner i Dette viser en kommune som har omstillings- evne etter rådmannens vurdering.

16 Driftstiltak Ansvar 210 Rådmann og politiske styringsorganerBudsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Tvedestrand badepark, driftsutgifter40 Kulturrådgiver, midlertidig reduksjon fra 0,5 til 0,3 årsverk-119 Kommuneoverlege, redusert stilling, felles med Risør-130 Øke antall flyktninger fra 5 til 10 pr. år, IKT-program 40 IKT-investeringer DDØ, renter og avdrag DDØ, økning driftsutgifter pga. investeringer Sum Ansvar 215 Administrativ støtteenhet Budsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Redusert bemanning 0,2 årsverk på biblioteket fra Sum -100

17 Driftstiltak Ansvar 229 Tvedestrandskolen Budsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Leie av Sonesens hus til psykososiale tiltak/spesialundervisning40 Sommerskole i matematikk25 Skoleskyss, redusere utgiftene knyttet til farlig skolevei Minoritetsspråklige elever, endret avsetning til norskopplæring Elever med svært store behov, økt bevilgning770 Kulturskolen, redusert utgiftsnivå (Tvedestrands andel)-85 Sum Ansvar 230 Barnehageenheten Budsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Foreldrebetaling, øke fra til kroner pr. måned fra Kostpenger, øke fra 240 til 300 kroner pr. måned fra Barnehager, lekeplassutstyr100 Øke antall barnehageplasser med 18 fra Sum

18 Driftstiltak Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom Budsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Sikkerhet (brann, IK-elektro, termofotografering)/vedlikehold150 Enøk-tiltak Lyngmyr skole, reduserte strømutgifter -200 Enøk-tiltak Strannasenteret, reduserte strømutgifter -400 Plan for kommunale brygger 150 Reguleringsplan for ny barnehage50100 Reguleringsplan for ny barneskole50100 Kommuneplan, hovedrevisjon av arealdelen15050 Grenstøl, områdeplan 2 (Grenstøl- FV410)100 Salg av eiendommer, innsparte driftsutgifter -100 Økt vedlikehold bygninger Lyngmyr skole, skifte varmegjenvinner (på stort ventilasjonsanlegg)300 Kommunehuset, økt husleie pga. ventilasjon i 2. og 3. etasje 80 Egeninnsats på skifting av tak, jf. investeringsbudsjettet-250 Renholdstjenesten, ytterligere innsparing-200 Båtplassavgift, øke avgiften-50 Reguleringsplan for området rundt kommunehuset/Tjennaparken 200 Sum

19 Driftstiltak Ansvar 245 Teknisk drift Budsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Parkering, saksbehandlings- og innfordringssystem100 Parkeringsinntekter, øke timeprisen fra 7/15 kroner til 10/20 kroner-100 Nedklassifisering av kommunale veier i distriktene Tilskudd til private veier, økning som følge av flere km. privat vei60 Redusere med 0,5 årsverk fagarbeider på vei-250 Veilys, overdra ansvaret til Vegvesenet, jf. avtale-100 Avtale med båtselskapet Sørlandets maritime, reforhandle avtale Rehabiliteringsplan vann, økning i vedlikeholdsutgifter500 Rehabiliteringsplan avløp, økning i vedlikeholdsutgifter500 Dypvåg (området ved skolen), avløp, økte inntekter pga. investering Dypvåg (området ved skolen), avløp, økte utgifter pga. investering50100 Grønlandsveien, avløp, økte inntekter pga. investering Grønlandsveien, avløp, økte utgifter pga. investering 3570 Øke kloakkavgiften med ca. 7 % fra , 412,50 kr. inkl. mva Redusere vannavgiften med ca. 9 % fra , 350,00 kr. inkl. mva Redusere feieavgiften med ca. 17 % fra , 62,50 kr. inkl. mva.150 Sum

20 Driftstiltak Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering Budsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Omorganisering, effekt av hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi Hjemmehjelp, effektivisering av tjenesten Velferdsteknologi, utgifter til lisenser mv. 180 Overta 0,4 årsverk fysioterapeut fra Familiehuset196 Øyeblikkelig-hjelp-funksjonen, etablering og drift, utgifter1 534 Øyeblikkelig-hjelp-funksjonen, etablering og drift, inntekter Sum Ansvar 255 Oppfølgingsenheten Budsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Salg av psykiatritjenester til andre kommuner, fjerne inntektskrav250 Ressurskrevende bruker, øke med 1,9 årsverk1 360 Ressurskrevende bruker, økte inntekter, jf. tiltak over Avlastningen, øke med 2,2 årsverk fra pga. av økt aktivitet1 700 Uspesifisert effektiviseringskrav i budsjett 2014, nulle ut300 Omorganisering, effektivisering etter endringer-200 Velferdsteknologi, økte utgifter til lisenser mv.170 Velferdsteknologi, redusere med 1,0 årsverk natt fra pga. mer effektiv drift Sum

21 Driftstiltak Ansvar 260 Familiehuset - Ressurssenter for barn og ungeBudsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Fysioterapi, redusere med 0,4 årsverk fra Fysioterapi, overføre 0,4 årsverk til Omsorg og rehabilitering-196 Helsesøstertjenesten, øke med 0,5 årsverk fra Interkommunalt barnevern i østregionen, tre kommuner, red. utgifter -670 Tiltak barnevern, reduksjon i utgifter Tiltak helse- og omsorgstjenester, reduksjon i utgiftene-50 Sum Ansvar 265 NAV Budsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Lisand, fjerne tilbud om utvidet transport av brukere-50 Sosialhjelp, reduksjon i utbetaling av støtte -500 Sosialhjep, redusere med 0,3 årsverk saksbehandler fra Øke antall flyktninger fra 5 til 10 pr. år: - økte utgifter til introduksjonsstønad økt med 0,8 årsverk saksbehandler fra økte utgifter til sosialhjelp Sum

22 Driftstiltak Ansvar 275 Kirker og tros- og livssynssamfunn Budsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Redusert tilskudd som følge av økt festeavgift fra 200 til 300 kroner Tilskudd til kjøp av gressklippere og kantklippere30 Drenering på Dypvåg kirkegård90 Tvedestrand kirke, reparere fasade 200 Dypvåg kirke, reparere mur 100 Sum Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgj. og premieavvikBudsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Bevilgning til kommunestyrets disposisjon, reduksjon Eiendomsskatt, utgifter til taksering av fritidseiendommer Brukerstyrt personlig assistent, mulig økt aktivitet 425 Øke antall flyktninger fra 5 til 10 pr. år, økte utg. skole/barnehage Effektivisering ledelse/administrasjon: Plan, miljø og eiendom og Teknisk drift Effektivisering ledelse/administrasjon: Familiehuset og Oppfølgingsenheten -500 Sum

23 Driftstiltak Ansvar 281 Ressursbank Budsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Nulle ut avsetningen-300 Sum (rådmannens forslag) -300 Ansvar 283 Byløft Budsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Sum 0000 Ansvar 290 Frie disponible inntekter, finans og avsetningerBudsjett Økonomipl an ( : 2015-priser, hele kroner) Øke antall flyktninger fra 5 til 10 pr. år, økt integregringstilskudd Eiendomsskatt, 2 o/oo i 2017 og 4 o/oo i Ned til minimumsavdrag Sum

24 Avgifter og betalingssatser i 2015 Vannavgiften settes ned med 9 % fra til kroner ekskl. mva. fra Kloakkavgiften settes opp med 7 % fra til kroner ekskl. mva. fra Feieravgiften settes ned med 17 % fra 300 til 250 kroner ekskl. mva. fra Samlet ligger vann, kloakk og feieravgiften på kr ,- inkl. mva. i hele planperioden, d.v.s. samme kronemessige beløp som i Foreldrebetaling til SFO økes ikke. Foreldrebetaling i barnehagene økes til fra til kr pr. måned fra , jfr. statlig fastsatt maksimalpris Matprisen i barnehagene økes fra 240 til 300 kroner pr. måned. Betaling for omsorgstjenester økes med om lag % fra Elevkontingenten i Kulturskolen økes med om lag 4,5 % fra Parkeringsavgiften økes fra 7/15 kroner til 10/20 kroner fra Båtplassavgiften økes med 13 % fra

25 Fond og likviditet Disposisjonsfond pr. november 2014 er på 0,646 mill. kroner. Det legges ikke opp til bruk av disposisjonsfond i budsjett 2015 men i 2015 med 0,35 mill. kroner. Det legges opp til avsetning til disposisjonsfond på om lag 7,55 mill. kroner de 2 siste årene i økonomiplanperioden uten bruk av eiendomsskatt. Likviditeten er og vil fortsatt etter rådmannens vurdering være anstrengt i hele økonomiplanperioden. Dette som følge av m.a. størrelsen på akkumulert premieavvik, som vil være på om lag 50 mill. kroner i slutten av 2015 (internt lån med nedbetaling over 15/10/7 år).

26 Lånegjeld Samlet lånegjeld er pr på 294,5 mill. kroner, herav investeringslån på 234,1 mill. kroner. Samlet lånegjeld vil pr være på 534,2 mill. kroner, herav investeringslån på 422,0 mill. kroner. Samlet lånegjeld pr. innbygger pr i planperioden vil være på: 2014: : : : :

27 Politisk ad-hoc utvalg Rådmannen foreslår å sette ned et politiske ad-hoc- utvalg i 2015 for å gjennomgå tjenestetilbudet i Oppfølgingsenheten


Laste ned ppt "21.09.2016. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 De strategiske valgene i forslag til budsjett og økonomiplan er Ekspansive Fremtidsrettet 21.09.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google