Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

21.09.2016. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 De strategiske valgene i forslag til budsjett og økonomiplan er Ekspansive Fremtidsrettet 21.09.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "21.09.2016. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 De strategiske valgene i forslag til budsjett og økonomiplan er Ekspansive Fremtidsrettet 21.09.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 21.09.2016

2 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 De strategiske valgene i forslag til budsjett og økonomiplan er Ekspansive Fremtidsrettet 21.09.2016

3 Prosessen budsjett og økonomiplan Rådmannen har opplevd godt samarbeid med politisk ledelse Klare føringer fra kommunestyret og formannskapet med 3 hovedstrategier 6 hovedsatsningsområder 21.09.2016

4 Oppdrag Tvedestrand kommunes oppdrag er å gi innbyggerne gode tjenester med riktig kvalitet gjennom god ressursutnyttelse 21.09.2016

5 Politiske styringssignaler Hovedstrategier Tilpasse driftsnivået til det ordinære inntektsnivået uten merinntekter (eiendomsskatt) Gjennomføre et høyt investeringsnivå i perioden 2015- 18 med særlig vekt på bygging av:  Ny barneskole i sentrum  Ny sentrumsbarnehage vest i kommunen  Byløftsprosjekter (som Hovedgata/Hulgata)  Utviklingsprosjekter knyttet til ny E 18 Økte kapitalutgifter som følge av et høyt og ekspansivt investeringsnivå i perioden 2015-18, kan vurderes dekket av merinntekter (eiendomsskatt) i slutten av perioden.

6 Hovedinvesteringer 2015 – 2018 Ny barneskole i sentrum til 165 mill. kroner inkl. mva. med tre parallelle klasser for 1-7 klasse inkl. lokaler til kulturskolen (5000 m2). Planlegging i 2015-16 med byggestart i 2017 og ferdig 1.august 2018. Ny sentrumsbarnehage vest i kommunen til 40 mill. kroner inkl. mva. med 6 avdelinger. Planlegging i 2015-16 med byggestart i slutten av 2017 og ferdig 31.desember 2018. Hovedgata/Hulgata til 19,8 mill. kroner ekskl. mva. Planlegging i 2014-15 med byggestart i 2016 og ferdig i 2017. Samlet investeringsnivå på 280 mill. kroner inkl. mva. i 4 årsperioden 21.09.2016

7 Investeringer 2015 - 2018 Til investering i anleggsmidler Budsjett Økonomiplan (skjema 2B) (hele 1 000 kroner). 2015201620172018 Totalt (fra skjema 2A) 17 50028 925126 797106 665 derav innen VA-området 9 0008 90011 9764 500 derav utenom VA-området 8 50020 025114 821102 165 210IKT-investeringer 1 700875815 210Grunnerverv og infrastruktur næringsareal Grenstøl500 4 600 240Handlingsplan brann 400 240Bil til vaktmestrene 150 240Enøktiltak, Lyngmyr skole 1 400 240Enøktiltak Strannasenteret 3 400 240 Lyngmyr skole, nytt anlegg for sentral driftskontroll (SD- anl.)500 240Ny barnehage 1 00014 00025 000 240Ny barneskole 1 0004 00085 00075 000

8 Investeringer 2015 - 2018 Til investering i anleggsmidler Budsjett Økonomiplan (skjema 2B) (hele 1 000 kroner). 2015201620172018 21.09.2016 240Strannasenteret, påkostning av heis 300 240Strannasenteret, takheis til bårer 250 240Strannasenteret, skifte kjøleanlegg på kjøkken 300 240Familiehuset, nytt tak (deler av taket) 400 240Rådhuset, nytt tak (skifte deler av taket) 400 240 Tvedestrand skole, skifte tak over skolekjøkken 400 240Lyngmyr skole, nytt rense- og doseringsanlegg i basseng 250 240Songe skole, solavskjerming 200 240Songe skole, ballbinge 400 240Dypvåg skole, tilkobling avløp 150 245Dypvåg (skoleområdet), ny pumpestasjon og avløpsledning3 000 245Grønlandsveien, ny avløpsledning 2 400 245Tvedestrand renseanlegg, ombygging og utvidelse1 500

9 Investeringer 2015 - 2018 Til investering i anleggsmidler Budsjett Økonomiplan (skjema 2B) (hele 1 000 kroner). 2015201620172018 21.09.2016 245Hovedgata/Hulgata, vann/avløp, vei og veilys 6 00014 382 245Vann, rehabilitering av ledningsnett mv. 2 000 245Avløp, nye pumpestasjoner, oppgraderinger mv.2 500 245Teknisk drift, ny traktor og redskapsbærer 750 1 650 245Bil til fagarbeider 200 245Skjærgårdstjenestens båt Terna, ny motor og drev 1 500 245Etablere parkeringsplass ovenfor Strannasenteret 500 250Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren1 000 275Dypvåg kirke, nytt orgel 1 200 275Holt kirkegård, verksted/lager/toalett 200400 275Tvedestrand kirke, skifte vinduer 150200 275Tvedestrand gravlund, forprosjekt nytt seremonibygg 200

10 21.09.2016 Statsbudsjett 2015 - Regjeringen Realvekst på 6,2 mrd. kroner, +1,5 % for kommunesektoren. Realveksten i frie inntekter (skatt og rammeoverføring) på 4,4 mrd. kroner, +1,4 % for kommunesektoren. Realveksten i frie inntekter for kommunene utgjør 3,9 mrd. kroner. Demografisk utvikling gir en merutgift for kommunesektoren på 2,5 mrd. kroner i 2015, der 2,1 mrd. kroner må dekkes av frie inntekter og 0,4 mrd. kroner dekkes av gebyrinntekter m.v. Statlige føring for bruk av veksten i frie inntekter er ellers: Helsestasjon- og skolehelsetjenesten med 200 mill. kroner Tjenester for rusavhengige og personer med psykisk lidelse med 200 mill. kroner. Fleksibelt barnehageopptak med 100 mill. kroner.

11 Statsbudsjett 2015 Regjeringen Andre justeringer i de frie inntektene er m.a. følgende Avvikling av kommunal medfinansiering av sykehustjenester Økt egenandel ved plassering i statlige barnevernsinstitusjoner Økt rettigheter innen ordningen med brukerstyrt personlig assistent Reversering av innføring av kulturskoletimen i SFO Bortfall av ordningen med gratis frukt og grønt på ungdomsskolen Økt foreldrebetaling i barnehagene fra kr. 2 405 til 2 580 kroner pr. måned Kompensasjon for redusert foreldrebetaling i barnehagene for foreldre med lav inntekt. Økt minimumstilskudd til private barnehager til 98 % i 2015 (fra 96/98 %) Skatteøren for kommunene er maksimalt 11,25 % i 2015. Det er 0,15 prosentpoeng lavere enn i 2014. Samlet pris- og lønnsvekst (deflator) anslås til 3,0 %, hvor forventet lønnsvekst er 3,3 %. 21.09.2016

12 Endring fra budsjett 2014 til budsjett 2015 Hovedtrekkene i nominell utvikling Tekst Endring i nominelle kr. Frie inntekter (skatt og rammeoverføringer)1 700 000 Andre generelle statstilskudd68 000 Utbytte Agder Energi AS - Reduksjon-2 200 000 Netto finansutgifter (renter og avdrag) inkl. nye investeringer-379 000 Dekning av underskudd-1 265 000 Netto bundne avsetninger925 000 Netto frie avsetninger0 Sum disponibelt til enhetene i 2015 (tjenesteproduksjonen) - Reduksjon-1 151 000 Medfinansiering av sykehusene - Tatt bort som kommunalt oppgave6 900 000 Sum disponibelt til enhetene i 2015 (tjenesteproduksjonen) - Økning - Oppgavekorrigert5 749 000

13 21.09.2016 Endring fra budsjett 2014 til budsjett 2015 Hovedtrekkene i nominell utvikling Tekst Endring i nominelle kr. Disponert slik: Lønnsoppgjør i 2015 inkl. sosiale utgifter - Økning4 100 000 Pensjons- og premieavviksendringer samlet-210 000 Videreføring av tjenestenivået fra 2014 (grunnbudsjettendringer inkl. prisjusteringer)3 393 000 Sum disponibelt til nye tiltak i 2015 - Reduksjon-1 534 000 Tiltak som øker enhetenes rammer (netto driftsutgifter)8 991 000 Tiltak som reduserer enhetenes rammer (netto driftsutgifter)-10 525 000 Sum - Balanse0

14 21.09.2016 Netto driftsresultat

15 21.09.2016 Driftstiltak – Hovedtrekk 2015-2018 Forslag på tiltak som reduserer utgiftsnivået for kommunen på 10,5 mill. kroner i 2015 som endres til 17,3 mill. kroner i 2018 (både utgifts- reduksjoner og økte inntekter uten eiendoms- skatt og redusert avdragsutgifter) Forslag på tiltak som følge av endringer i tjenestebehovet for innbyggerne som øker utgiftsnivået på 9,0 mill. kroner i 2015 som endres til 12,0 mill. kroner i 2018. Dette viser en kommune som har omstillings- evne etter rådmannens vurdering.

16 21.09.2016 Driftstiltak 2015 - 2018 Ansvar 210 Rådmann og politiske styringsorganerBudsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Tvedestrand badepark, driftsutgifter40 Kulturrådgiver, midlertidig reduksjon fra 0,5 til 0,3 årsverk-119 Kommuneoverlege, redusert stilling, felles med Risør-130 Øke antall flyktninger fra 5 til 10 pr. år, IKT-program 40 IKT-investeringer DDØ, renter og avdrag 166276166 DDØ, økning driftsutgifter pga. investeringer 70130160 Sum -209186356276 Ansvar 215 Administrativ støtteenhet Budsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Redusert bemanning 0,2 årsverk på biblioteket fra 1.1.2015-100 Sum -100

17 21.09.2016 Driftstiltak 2015 - 2018 Ansvar 229 Tvedestrandskolen Budsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Leie av Sonesens hus til psykososiale tiltak/spesialundervisning40 Sommerskole i matematikk25 Skoleskyss, redusere utgiftene knyttet til farlig skolevei-150-300 Minoritetsspråklige elever, endret avsetning til norskopplæring-1 250 Elever med svært store behov, økt bevilgning770 Kulturskolen, redusert utgiftsnivå (Tvedestrands andel)-85 Sum -650-800 Ansvar 230 Barnehageenheten Budsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Foreldrebetaling, øke fra 2.405 til 2.580 kroner pr. måned fra 1.1.2015-370 Kostpenger, øke fra 240 til 300 kroner pr. måned fra 1.1.20150000 Barnehager, lekeplassutstyr100 Øke antall barnehageplasser med 18 fra 1.8.2018 800 Sum -270 -370430

18 21.09.2016 Driftstiltak 2015 - 2018 Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom Budsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Sikkerhet (brann, IK-elektro, termofotografering)/vedlikehold150 Enøk-tiltak Lyngmyr skole, reduserte strømutgifter -200 Enøk-tiltak Strannasenteret, reduserte strømutgifter -400 Plan for kommunale brygger 150 Reguleringsplan for ny barnehage50100 Reguleringsplan for ny barneskole50100 Kommuneplan, hovedrevisjon av arealdelen15050 Grenstøl, områdeplan 2 (Grenstøl- FV410)100 Salg av eiendommer, innsparte driftsutgifter -100 Økt vedlikehold bygninger 100200250 Lyngmyr skole, skifte varmegjenvinner (på stort ventilasjonsanlegg)300 Kommunehuset, økt husleie pga. ventilasjon i 2. og 3. etasje 80 Egeninnsats på skifting av tak, jf. investeringsbudsjettet-250 Renholdstjenesten, ytterligere innsparing-200 Båtplassavgift, øke avgiften-50 Reguleringsplan for området rundt kommunehuset/Tjennaparken 200 Sum 300680-670-620

19 21.09.2016 Driftstiltak 2015 - 2018 Ansvar 245 Teknisk drift Budsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Parkering, saksbehandlings- og innfordringssystem100 Parkeringsinntekter, øke timeprisen fra 7/15 kroner til 10/20 kroner-100 Nedklassifisering av kommunale veier i distriktene-310-560 Tilskudd til private veier, økning som følge av flere km. privat vei60 Redusere med 0,5 årsverk fagarbeider på vei-250 Veilys, overdra ansvaret til Vegvesenet, jf. avtale-100 Avtale med båtselskapet Sørlandets maritime, reforhandle avtale-300-600 Rehabiliteringsplan vann, økning i vedlikeholdsutgifter500 Rehabiliteringsplan avløp, økning i vedlikeholdsutgifter500 Dypvåg (området ved skolen), avløp, økte inntekter pga. investering-80-180-70 Dypvåg (området ved skolen), avløp, økte utgifter pga. investering50100 Grønlandsveien, avløp, økte inntekter pga. investering -80-180-150 Grønlandsveien, avløp, økte utgifter pga. investering 3570 Øke kloakkavgiften med ca. 7 % fra 1.1.2015, 412,50 kr. inkl. mva.-1 060-1 090-1 110-1 120 Redusere vannavgiften med ca. 9 % fra 1.1.2015, 350,00 kr. inkl. mva.740750760770 Redusere feieavgiften med ca. 17 % fra 1.1.2015, 62,50 kr. inkl. mva.150 Sum -100-865-830-800

20 21.09.2016 Driftstiltak 2015 - 2018 Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering Budsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Omorganisering, effekt av hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi -500-1 000 Hjemmehjelp, effektivisering av tjenesten-250-500 Velferdsteknologi, utgifter til lisenser mv. 180 Overta 0,4 årsverk fysioterapeut fra Familiehuset196 Øyeblikkelig-hjelp-funksjonen, etablering og drift, utgifter1 534 Øyeblikkelig-hjelp-funksjonen, etablering og drift, inntekter-1 534 Sum -54-624-1 124 Ansvar 255 Oppfølgingsenheten Budsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Salg av psykiatritjenester til andre kommuner, fjerne inntektskrav250 Ressurskrevende bruker, øke med 1,9 årsverk1 360 Ressurskrevende bruker, økte inntekter, jf. tiltak over-1 770 Avlastningen, øke med 2,2 årsverk fra 1.1.2015 pga. av økt aktivitet1 700 Uspesifisert effektiviseringskrav i budsjett 2014, nulle ut300 Omorganisering, effektivisering etter endringer-200 Velferdsteknologi, økte utgifter til lisenser mv.170 Velferdsteknologi, redusere med 1,0 årsverk natt fra 1.9.2015 pga. mer effektiv drift-300-800 Sum 1 5101 010

21 21.09.2016 Driftstiltak 2015 - 2018 Ansvar 260 Familiehuset - Ressurssenter for barn og ungeBudsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Fysioterapi, redusere med 0,4 årsverk fra 1.1.2015-180 Fysioterapi, overføre 0,4 årsverk til Omsorg og rehabilitering-196 Helsesøstertjenesten, øke med 0,5 årsverk fra 1.8.2015150320 Interkommunalt barnevern i østregionen, tre kommuner, red. utgifter -670 Tiltak barnevern, reduksjon i utgifter-250-100 Tiltak helse- og omsorgstjenester, reduksjon i utgiftene-50 Sum -526-876 Ansvar 265 NAV Budsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Lisand, fjerne tilbud om utvidet transport av brukere-50 Sosialhjelp, reduksjon i utbetaling av støtte -500 Sosialhjep, redusere med 0,3 årsverk saksbehandler fra 1.1.2015-175 Øke antall flyktninger fra 5 til 10 pr. år: - økte utgifter til introduksjonsstønad2657951 195 - økt med 0,8 årsverk saksbehandler fra 1.4.2015360480 - økte utgifter til sosialhjelp135270405540 Sum 5358201 3551 490

22 21.09.2016 Driftstiltak 2015 - 2018 Ansvar 275 Kirker og tros- og livssynssamfunn Budsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Redusert tilskudd som følge av økt festeavgift fra 200 til 300 kroner-100-250 Tilskudd til kjøp av gressklippere og kantklippere30 Drenering på Dypvåg kirkegård90 Tvedestrand kirke, reparere fasade 200 Dypvåg kirke, reparere mur 100 Sum 20-25050-50 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgj. og premieavvikBudsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Bevilgning til kommunestyrets disposisjon, reduksjon-700 -300 Eiendomsskatt, utgifter til taksering av fritidseiendommer 1 000 Brukerstyrt personlig assistent, mulig økt aktivitet 425 Øke antall flyktninger fra 5 til 10 pr. år, økte utg. skole/barnehage110220 Effektivisering ledelse/administrasjon: Plan, miljø og eiendom og Teknisk drift-100-500 Effektivisering ledelse/administrasjon: Familiehuset og Oppfølgingsenheten -500 Sum -690-55-655

23 21.09.2016 Driftstiltak 2015 - 2018 Ansvar 281 Ressursbank Budsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Nulle ut avsetningen-300 Sum (rådmannens forslag) -300 Ansvar 283 Byløft Budsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Sum 0000 Ansvar 290 Frie disponible inntekter, finans og avsetningerBudsjett Økonomipl an (2015-2018: 2015-priser, hele 1 000 kroner) 2015201620172018 Øke antall flyktninger fra 5 til 10 pr. år, økt integregringstilskudd-1 000-2 000-2 700-3 100 Eiendomsskatt, 2 o/oo i 2017 og 4 o/oo i 2018 -5 000-10 000 Ned til minimumsavdrag-250-4 300 -250 Sum -1 250-6 300-12 000-13 350

24 21.09.2016 Avgifter og betalingssatser i 2015 Vannavgiften settes ned med 9 % fra 3 150 til 2 870 kroner ekskl. mva. fra 01.01.2015 Kloakkavgiften settes opp med 7 % fra 4 950 til 5 280 kroner ekskl. mva. fra 01.01.2015 Feieravgiften settes ned med 17 % fra 300 til 250 kroner ekskl. mva. fra 01.01.2015 Samlet ligger vann, kloakk og feieravgiften på kr. 10.500,- inkl. mva. i hele planperioden, d.v.s. samme kronemessige beløp som i 2014. Foreldrebetaling til SFO økes ikke. Foreldrebetaling i barnehagene økes til fra 2 405 til kr. 2 580 pr. måned fra 01.01.2015, jfr. statlig fastsatt maksimalpris Matprisen i barnehagene økes fra 240 til 300 kroner pr. måned. Betaling for omsorgstjenester økes med om lag 2 - 3 % fra 01.01.2015 Elevkontingenten i Kulturskolen økes med om lag 4,5 % fra 01.01.2015 Parkeringsavgiften økes fra 7/15 kroner til 10/20 kroner fra 01.01.2015 Båtplassavgiften økes med 13 % fra 01.01.2015.

25 21.09.2016 Fond og likviditet Disposisjonsfond pr. november 2014 er på 0,646 mill. kroner. Det legges ikke opp til bruk av disposisjonsfond i budsjett 2015 men i 2015 med 0,35 mill. kroner. Det legges opp til avsetning til disposisjonsfond på om lag 7,55 mill. kroner de 2 siste årene i økonomiplanperioden uten bruk av eiendomsskatt. Likviditeten er og vil fortsatt etter rådmannens vurdering være anstrengt i hele økonomiplanperioden. Dette som følge av m.a. størrelsen på akkumulert premieavvik, som vil være på om lag 50 mill. kroner i slutten av 2015 (internt lån med nedbetaling over 15/10/7 år).

26 21.09.2016 Lånegjeld Samlet lånegjeld er pr. 31.12.13 på 294,5 mill. kroner, herav investeringslån på 234,1 mill. kroner. Samlet lånegjeld vil pr. 31.12.18 være på 534,2 mill. kroner, herav investeringslån på 422,0 mill. kroner. Samlet lånegjeld pr. innbygger pr. 31.12. i planperioden vil være på: 2014: 52 468 2015: 54 850 2016: 58 181 2017: 74 362 2018: 88 170

27 21.09.2016 Politisk ad-hoc utvalg Rådmannen foreslår å sette ned et politiske ad-hoc- utvalg i 2015 for å gjennomgå tjenestetilbudet i Oppfølgingsenheten


Laste ned ppt "21.09.2016. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 De strategiske valgene i forslag til budsjett og økonomiplan er Ekspansive Fremtidsrettet 21.09.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google